Home Nyheter CombiGenes vd summerar första halvåret och blickar framåt

CombiGenes vd summerar första halvåret och blickar framåt

Promore Pharma

CombiGenes vd summerar första halvåret och blickar framåt

10 juli, 2020

CombiGene, Sveriges enda börsnoterade bolag verksamt inom genterapi, kunde förra året bocka av en rad viktiga framsteg, och 2020 har hittills följt i samma spår. Bland annat har bolaget breddat sin pipeline, fyllt på kassan med 30 Mkr samt publicerat positiva prekliniska studiedata. BioStock kontaktade vd Jan Nilsson för att höra mer om dessa framsteg och om den kommande viktiga milstolpen, de första försöken i människa.
Under 2019 inlicensierade CombiGene ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi av Lipigon AB. CombiGenes pipeline sträcker sig därmed över två medicinska områden, neurologiska och metabola sjukdomar.

Epilepsiprojektet CG01

CombiGenes primära kandidat CG01 utvecklas för att förbättra livskvaliteten för den grupp epilepsipatienter som idag saknar effektiva behandlingsalternativ.
Behandlingen baseras på bolagets patenterade teknologiplattform som med hjälp av en virusvektor – ett redskap för att föra in DNA i levande celler – kan leverera generna för neuropeptid Y (NPY) och dess receptor Y2 till celler i hjärnan.
De viktigaste prekliniska effektstudierna har avslutats med positiva resultat och nästa steg är att initiera de regulatoriskt obligatoriska säkerhetsstudierna. Givet ett positivt utfall i dessa och en framgångsrik GMP-produktion av CG01, kan studier i människa därefter inledas. Planen är att detta skall kunna ske någon gång under 2022.

Lipodystrofiprojektet CGT2

Med CGT2, som utvecklas för behandling av partiell lipodystrofi, adresserar CombiGene en marknad med ett stort medicinskt behov. Centralt för sjukdomen är att levern lagrar fett. Detta leder till allvarliga komplikationer som svårbehandlad diabetes, akut bukspottkörtelinflammation, hjärt-kärlsjukdom och inflammation i levern.
Eftersom målindikationen är en mycket sällsynt sjukdom finns det goda utsikter för behandlingen att erhålla särläkemedelsstatus, vilket t.ex. medför en rad regulatoriska fördelar, marknadsexklusivitet och möjligheter till betydande prispremier.
CombiGenes första steg inom projektet var att designa genterapivektorer, vilket man har lyckats bocka av. Nu pågår de första in vitro-testerna – tester på levande humana leverceller – parallellt med planeringen av de kommande försöken i experimentella modeller.

VD kommenterar

Jan Nilsson, vd CombiGene

För BioStock berättar CombiGenes vd Jan Nilsson mer om framstegen hittills i år och blickar framåt mot kommande milstolpar.
Till att börja med Jan, kan du kort berätta lite om bakgrunden till att CombiGene grundades, vilket klimat som rådde då och hur synen på genterapi har ändrats sedan dess?
– Den vetenskapliga bakgrunden till CombiGene är upptäckten att neuropeptid Y (NPY) och dess receptor Y2 kunde förhindra epilepsi i djur. Bland de första i världen att demonstrera detta var professor Merab Kokaia och docent David Woldbye, CombiGenes vetenskapliga grundare.
– Den största utmaningen initialt var att det inte fanns något bra sätt att administrera NPY eller dess receptor Y2 till den mänskliga hjärnan. Det var först när forskningen kring virusvektorer och deras förmåga att ”transportera” mänskliga gener till hjärnceller kommit tillräckligt långt som vägen för en verksam behandling med NPY/Y2 öppnade sig.
– Under många år var utvecklingen av virusvektorer och genterapi koncentrerad till mindre biotechbolag. Under de senaste åren har denna situation ändrats radikalt och många av de stora läkemedelsbolagen arbetar nu intensivt med genterapi.

»Vad gäller CG01 har vi […] studieresultat som tydligt indikerar att vi kommer se goda behandlingsresultat.« – an Nilsson, vd CombiGene 

Många patienter som lider av epilepsi och partiell lipodystrofi når inte ett optimalt behandlingsutfall med traditionell medicinsk behandling. Vad talar då för att genterapi och specifikt era kandidater CG01 och CGT2 skulle kunna förändra behandlingslandskapet inom dessa terapiområden?
– Vad gäller CG01, som utvecklas för behandling av fokal epilepsi, har vi flera studier som visar lovande resultat. Vi har i experimentella modeller fått resultat som tydligt indikerar att vi kommer se goda behandlingsresultat. Vi har också gjort studier i mänsklig hjärnvävnad som donerats i samband med operationer av epilepsipatienter. Även dessa studier har uppvisat mycket lovande resultat. Dessutom syftar vår terapi med CG01 att stärka hjärnans normala funktioner och detta talar för att CG01 kommer att bli framgångsrikt.
– Om vi ser på CGT2, som utvecklas för behandling av partiell lipodystrofi, så är det vår ambition att förbättra patienternas symtombild. Detta projekt befinner sig i en mycket tidigare fas än CG01 så vår kunskap är inte lika omfattande. Partiell lipodystrofi leder till en onormal fettdistribution i kroppen. Bland annat sker en betydande fettinlagring i levern, vilket leder till en rad svåra symtom som diabetes typ 2, höga blodfetter, hjärt-kärlsjukdom och en kortare förväntad livslängd för patienterna. Vår ambition är att begränsa dessa symtom på ett sätt som förbättrar patientens livskvalitet på ett avgörande sätt och de tidiga in vitro-studier som vi har gjort så här långt är lovande.

»Varje år beräknas cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi tillkomma i USA, EU5, Japan och Kina. […] Det ger en försäljning mellan 750-1 500 miljoner USD årligen.«

Hur stort är det globala patientunderlaget för era två kandidater och hur stor del av dessa är målbilden att ni skall kunna behandla efter ett ni eventuellt lyckas nå marknad?
– Varje år beräknas cirka 47 000 läkemedelsresistenta patienter med fokal epilepsi tillkomma i USA, EU5, Japan och Kina. Vi gör bedömningen att det är realistiskt att 10-20 procent av dessa patienter skulle kunna behandlas med CG01. Om man för exemplets skull antar att terapikostnaden per patient ligger någonstans mellan 134 000 USD och 200 000 USD, vilket är lågt jämfört med godkända genterapiläkemedel, ger det en försäljning mellan 750-1 500 miljoner USD årligen.
– Partiell lipodystrofi är en mycket sällsynt sjukdom som idag saknar verksamma behandlingsmöjligheter. Man uppskattar att det idag finns cirka 500 patienter i USA och 300 patienter i EU och att patientpopulationen förväntas växa med knappt fyra procent om året. Om man antar att CGT2 kommer att behandla mellan 25 och 50 procent av patienterna och att behandlingen per patient ligger på 1,5 miljoner USD i USA och 1,3 miljoner USD i Europa blir den totala försäljningspotentialen mellan 700-1 450 miljoner USD.
Vad är det viktigaste som hänt i bolaget hittills under 2020?
– Det har på flera sätt varit ett positivt första halvår för CombiGene. Vi har bland annat rapporterat positiva resultat från en pre-klinisk farmakokinetikstudie och en pre-klinisk inlärnings- och minnesstudie i CG01-projektet. Även CGT2 utvecklas som vi planerat även om mer betydande milstolpar i det projektet ligger lite längre fram.
– Utöver detta har vi arbetat mycket med finansieringen av bolaget. I mars och april genomförde vi en företrädesemission och en riktad emission som totalt tillförde bolaget 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Finansiering av bolaget är en fråga som alltid är aktuell för mig som vd i ett biotechbolag och vi fortsätter arbetet med att hitta en god långsiktig finansiering av bolaget.

»Om allt går som vi tänkt, och det finns idag inget som motsäger det, kommer vi att kunna inleda första studier i människa någon gång 2022.«

Vilka är dina förväntningar för resten av året och 2021?
– Vad gäller CG01 arbetar vi intensivt för att avancera projektet ytterligare. Konkret innebär detta att vi planerar för att producera en så kallad ”teknisk batch” under 2020 för att verifiera vår produktionsprocess. Materialet från denna första storskaliga produktion kommer användas för de toxikologi- och biodistributionsstudier som är planerade till 2021. Om allt går som vi tänkt, och det finns idag inget som motsäger det, kommer vi att kunna inleda första studier i människa någon gång 2022.
– I CGT2-projektet är vi nu i full gång med att testa olika läkemedelskandidater. Det är svårt att säga exakt när detta arbete kommer att vara avslutat, men vår ambition är att inleda en konceptverifieringsstudie under 2021.
Avslutningsvis, hur ser dina sommarplaner ut?
– Som vd i ett litet biotechbolag är det svårt att vara helt ledig, men jag ska försöka hitta några dagar då jag kan koppla av helt och hållet. De flesta dagar kommer jag att arbeta några timmar om dagen, men i övrigt ägna mig åt lite makrillfiske och snorkling, som är några av mina stora intressen. Om Folkhälsomyndigheten tillåter det kommer jag också att åka en sväng till Dalarna för att förbereda årets älgjakt.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev