Home Nyheter Dicot meddelar resultat från studie av folkmedicin på Madagaskar

Dicot meddelar resultat från studie av folkmedicin på Madagaskar

Dicot meddelar resultat från studie av folkmedicin på Madagaskar

2 juni, 2020

Under våren har emissionsaktuella Dicot, vars prekliniska kandidat Libiguin utvecklas mot sexuell dysfunktion, genomfört en studie på Madagaskar gällande den folkmedicinska användningen av naturmedel mot dessa tillstånd. Libiguin har sitt ursprung ur dessa naturmedel och syftet med studien var att öka kunskapen om hur den lokala befolkningen använder dessa, samt vilka effekter de har. BioStock fick chansen att ställa några frågor till bolagets vd Göran Beijer om studien och dess betydelse för Dicots läkemedelsutveckling.
Uppsalabaserade Dicot arbetar med att ta fram en ny behandling för manlig sexuell dysfunktion. Bolaget riktar sig mot tillstånd som erektionssvikt (ED) och för tidig utlösning (PE) för vilka det idag finns behandling men som ej fungerar tillfredställande för alla grupper. Befintliga produkter har också kort verkningstid vilket innebär att den sexuella aktiviteten behöver planeras. Libiguin har däremot lång verkningstid, upp till hela två veckor, och den folkmedicinska användningen visar inte på några allvarliga biverkningar.

En stor potentiell marknad

Sexuell dysfunktion bland män är ett stort och växande problem världen över och är särskilt vanligt hos äldre män. Antalet män som lider av erektionssvikt och för tidig utlösning beräknas uppgå till 500 miljoner män globalt i respektive grupp, även om mörkertalet är stort. Dessutom bedömer Dicot att det finns cirka 2 miljarder män världen över som lider av nedsatt sexlust och svårigheter att bli upphetsad.
Manlig sexuell dysfunktion utgör alltså en betydande marknad och den blir ständigt större. Enligt en marknadsanalys som Market Watch publicerade i februari, väntas marknaden för enbart ED att vara värd cirka 2,63 miljarder USD år 2025.

Dicot går en annan väg

Denna jättemarknad vill Dicot adressera med sin läkemedelskandidat Libiguin. Kandidaten skiljer sig från dagens marknadsledande preparat mot manlig sexuell dysfunktion – Viagra, Cialis och Levitra – genom att den inte behöver intas en viss tid innan sexuell aktivitet utan dess effekt håller i sig i upp till två veckor. På så sätt kan man bibehålla spontaniteten i sexlivet och behöver inte planera sexuell aktivitet i förväg.
Det är också värt att nämna att dagens läkemedel medför en rad biverkningar – t.ex. huvudvärk, yrsel, illamående och plötsligt blodtrycksfall – och förhoppningen är att Dicots kandidat ska förbättra livskvaliteten för patienterna genom att tillhandahålla en effektiv hjälp mot sexuell dysfunktion utan dessa oönskade sidoeffekter.

Med rötterna i Madagaskar

Rötterna till Dicots verksamhet återfinns på ön Madagaskar i Indiska Oceanen. I början av 2000-talet träffade Dicots grundare professor Jarl Wikberg, Uppsala universitet, Philippe Rasoanaivo, professor vid Institut Malgache des Recherches Appliquées, Madagaskar, vars forskning fokuserade på effekter av växter använda inom folkmedicin på Madagaskar. Professor Wikberg blev särskilt intresserad av användandet av rötterna från ett träd i sydvästra Madagaskar för att motverka sviktande sexuell förmåga, speciellt hos äldre män. Rötterna kokades och intogs sedan som en dryck.
Det här mötet mynnade så småningom ut i ett samarbete mellan de två professorerna och i studier i Uppsala som undersökte effekterna av de aktuella rötterna mot sexuell dysfunktion. Studierna fann att rötterna från trädet på Madagaskar faktiskt gav effekt i djur och gjorde dem mer sexuellt aktiva.
Under arbetets gång kunde man identifiera två tidigare okända substanser som har effekt på sexuellt beteende. Substanserna fick namnen Libiguin A och Libiguin B och blev alltså grunden till Dicots läkemedelskandidat med samma namn. Idag består dock substansen av ett extrakt från träd som växer på andra platser i Afrika och bolaget är inte beroende av rötterna från Madagaskar då dessa inte kan användas för storskalig tillverkning.

Retrospektiv studie gällande folkmedicin

Dicot har fortfarande ett nära samarbete med forskare på Madagaskar och ville veta mer om hur rötterna från det lokala trädet användes inom folkmedicin. Under april och maj genomförde man därför en retrospektiv studie för att få större förståelse för den folkmedicinska användningen av växter på sydvästra Madagaskar. Fokus låg på att analysera användning av diverse folkmedicinska medel mot sviktande sexuella funktioner hos män. Genom att samla in och analysera befintliga data var målet att uppnå bättre kunskap om bl.a. vilka växter som används, hur de tillreds samt vilka effekter de ger.
Studien leddes av Dr. Solofoniaina Razafimahefa vid Institute Malgache De Recherches Appliquées och datainsamlingen skedde genom intervjuer med män (18 år och uppåt) som använder lokala naturmedel, med läkare och hälsovårdspersonal som kommer i kontakt med dessa användare, samt med s.k. healers som förser användarna med växtbaserade medel för behandling.

Resultaten överensstämmer med Dicots hypotes

I slutet av förra veckan kunde Dicot presentera de första resultaten från studien. En majoritet av männen som intervjuades i studien var mycket nöjda med effekten av drycken och det fanns inga indikationer på att Libiguin skulle ge allvarliga biverkningar. Uppmuntrande var också det faktum att en del av studiedeltagarna hade använt drycken under många år med positivt resultat och utan att ha noterat negativa effekter.
Glädjande nog kunde Dicot också konstatera att sättet männen på Madagaskar brukar drycken överensstämmer med Dicots hypotes att Libiguin, till skillnad från dagens behandlingar, kan användas som ett långvarigt verkande medel. Många av männen uppgav nämligen att de intar drycken i 7 dagar för att sedan göra ett uppehåll och därefter påbörja en ny kur. Detta stärker Dicots förhoppning att man i Libiguin har en behandling med långvarig effekt som kan fylla ett tomrum på marknaden för sexuell dysfunktion.

Aktuella med företrädesemission

Nu kan Dicot alltså ta med sig dessa uppmuntrande resultaten in den företrädesemission som man genomför under perioden 4 – 18 juni i syfte att avancera utvecklingen av Libiguin ytterligare. Emissionen är om cirka 21,8 Mkr, före emissionskostnader och likviden kommer i första hand att användas för att finansiera de slutgiltiga stadierna av den preklinisk utvecklingen.
BioStock tog chansen att prata med Dicots vd Göran Beijer om studien på Madagaskar.
Göran, grattis till studieresultat! Det här är ju inte en traditionell läkemedelsstudie, kan du berätta lite mer om vad den har gått ut på?

Göran Beijer, vd Dicot.
Foto: Angeliqa Daldorph.

– Studien har genomförts för att förstå mer hur användningen av folkmedicinska dekokter mot sexuella dysfunktioner som erektionssvikt ser ut på södra Madagaskar, d.v.s. hur fungerar de, användningsområde, hur ofta tas de, vilka män tar dem m.m.
 Hur kommer det sig att ni beslutade att genomföra en studie inom folkmedicin?
 – Vår läkemedelskandidat Libiguin har tagits fram just från den folkmedicinska användningen och det är naturligtvis intressant att se att över 200 män vittnar om att de är nöjda med effekten av användningen av dekokten, att användandet inom folkmedicin är något som pågår än idag och har gjort så under många år.
Kan du berätta något om hur ni förväntar er att kunna dra nytta av fynden från studien i den vidare utvecklingen av Libiguin?
– Det stärker oss att vi är på rätt väg i vår utveckling av läkemedelskandidaten även om vi behöver genomföra alla prekliniska/kliniska studier för att visa på effekt utan allvarliga biverkningar.
– I den folkmedicinska användningen har det inte heller rapporterats några allvarliga biverkningar.
Studien har ju inte bara tittat på den växt som används i er kandidat utan har ett betydligt bredare fokus. Vad beror det på?
– Större delen av de intervjuade männen använde en dekokt eller motsvarande från rötter eller bark från det specifika trädet som Jarl Wikberg utgick ifrån i sin forskning, men självklart är det intressant att se om det finnas andra dekokter eller liknande som också används mot sexuella dysfunktioner. Madagaskar är rikt på speciella växter som just används i medicinskt syfte.
Ser ni att det finns potential att hitta ytterligare läkemedelsprojekt genom den här studien?
– Vi fokuserar på vårt projekt och de olika indikationer vi arbetar med, men i framtiden kan det givetvis vara intressant att se på andra projekt. Att ta fram ett läkemedel är en tidskrävande process som innebär att våra resurser nu helt fokuseras på att ta vår läkemedelskandidat Libiguin till marknaden.
Studien har genomförts i form av intervjuer och i nuläget genomförs alltså inga kliniska undersökningar av dessa naturmedels effekter. Finns det tankar på att utöka eller förlänga studien till att även omfatta medicinska data?
– Vi har inga tankar på att gå vidare med andra studier på Madagaskar just nu utan som jag nämnde vill vi driva projektet med vår kandidat Libiguin till kliniska faser.
– Studien på Madagskar får ses som ett sätt att ge bakgrund till vårt projekt med intervjuer och anekdotiska berättelser om användningen.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev