Home Nyheter Finansiella rådgivare guidar i alla marknadsklimat

Finansiella rådgivare guidar i alla marknadsklimat

Finansiella rådgivare guidar i alla marknadsklimat

2 juni, 2020

Det är inte bara uppstartsbolag som behöver rådgivning och assistans inför en marknadsnotering eller kapitalanskaffning, behovet finns oavsett marknadsvärde. Förutom ett starkt affärscase behövs bland annat en finansiell plan, en genomtänkt kommunikationsstrategi och tillgång till ett nätverk med potentiella investerare. De finansiella rådgivarna blir ofta beskyllda för att ta för mycket betalt och vara för kortsiktiga, men man kan också argumentera för att de spelar en viktig roll för kapitalmarknadernas funktion och informationsspridning. 
Under tidskriften Affärsvärldens event Årets IPO hamnar de nyintroducerade bolagen och de finansiella rådgivarna i rampljuset för det gångna årets bästa marknadsintroduktioner. Prisutdelningen för 2019 års bästa prestationer ägde rum den 13 maj i år på Affärsvärldens kontor i Stockholm.
I Sverige finns sedan länge en kultur för investeringar i enskilda aktier. Den beskrivs ibland som ett ekosystem där små bolag kan koppla ihop sig med investerare på ett enkelt sätt. Handeln är utbredd, en så stor andel som 80 procent av svenska hushåll äger aktier och det finns även en rad inhemska aktiefonder som investerar i mindre bolag.

Goda tider under 2019 – i år har Covid-19 förändrat klimatet

Under förra året introducerades cirka 75 bolag på de svenska aktiemarknaderna, inklusive listbyten. Antalet Initial Public Offerings (IPOs) var visserligen lägre jämfört med 2018, men året som helhet utvecklade sig väl och under god aktivitet. Nasdaq Nordics storbolagsindex OMXS30 steg med 26 procent under året och skapade en gynnsam miljö för aktieinvesteringar.
Coronapandemin satte dock stopp för ytterligare ett lovande år för introduktioner och kapitalanskaffningar, åtminstone tillfälligt. Under april och maj har aktiviteten sakta skruvats upp, med varsam blick på den generella utvecklingen. Behovet av kapitalanskaffningar är stort och flera bolag står på kö till notering på marknadsplatserna i väntan på ett bättre sentiment.

Årets IPO 2019 i två grenar och tre storleksklasser

Trots viruspandemi och riktlinjer om social distansering, delade Affärsvärlden ut priser i tre storleksklasser under Årets IPO– miljardbolag, småbolag och mikrobolag. Miljardbolagen omfattar bolag med marknadsvärde runt en miljard och uppåt, mikrobolagen är de med värde under 100 Mkr och småbolagen ligger däremellan.
En av grenarna som kandidaterna tävlar i är kursutvecklingen tolv månader efter notering, fram till den 30 april 2020, jämfört med OMXS30. Affärsvärlden resonerar att aktiekursen korrekt återspeglar bolagets potential och att marknaden alltid har rätt – vilket i slutändan ger ett rättvist omdöme.

Jury bedömer kvalitet

Den andra grenen är kvalitet, där en jury gör en helhetsbedömning av bolaget och rådgivaren. Juryn granskar bolagets mognad och lämplighet för notering, exempelvis finansiell styrka, ledningens incitamentsavtal och relationer med andra bolag. Även noteringsprocessen synas, hur man använder garanter, erbjudandets komplexitet, val av rådgivare och hur utfallet i emissionen blev.
Utöver ovan nämnda kategorier så delade Affärsvärlden även ut Juryns stora pris för 2019 som den här gången tilldelades EQT. Kombinationen av god kursutveckling, 114 procent, och mycket gott omdöme i juryns kvalitetsgranskning, utföll till private equity-bolagets fördel.

Carnegie tog hem storbolagsklassen

Sveriges ledande rådgivningsfirma är investmentbanken Carnegie, åtminstone i miljardbolagsklassen där de knep priset för både bästa kursutveckling och bästa kvalitet. Med introduktioner som K-fastigheter, John Mattson, SATS, Karnov Group och K2A Fastigheter lyckades man åstadkomma en positiv medianutveckling på 48 procent jämfört med OMXS30.
Även juryns kvalitetspris tillföll Carnegie. Tony Elofsson, chef för Corporate Finance Sverige, uppger att de lägger ner stora resurser på att förstå och analysera bolaget innan man kommer fram till en värdering. Dessutom engagerar man alla delar av investmentbankens affärsområden, Private Banking, Securities och Investment Banking för att medverka till en så bra IPO som möjligt.

Erik Penser vinnare i småbolagsklassen

Erik Penser Bank riktar in sig mot segmentet under miljardklassen och firman tog hem priset för kvalitet i Småbolagsklassen. Normalt brukar Erik Penser genomföra två till fyra introduktionsuppdrag per år. Under 2019 genomförde banken IPO i software-as-a-service-bolaget Upsales och kranieimplantatbolaget OssDsign.
Magnus Vestin på Erik Penser säger att flera bolag behöver anpassa storlek och villkor till det aktuella börsklimatet för att lyckas i sina kapitalanskaffningar.

Sedermera Fondkommission bäst för mikrobolagen

Sedermera Fondkommission vann både bästa kursutveckling och kvalitetspriset i mikrobolagsklassen med noteringarna i medicinteknikbolaget FluoGuide och tarmhälsobolaget Carbiotix. FluoGuides kursutveckling ökade med hela 353 procent i förhållande till jämförelseindex.
Hans Nilsson, Director of Corporate Finance på Sedermera kommenterade dagens klimat:
– Det kommer att lossna igen. Historiskt har det alltid stannat upp lite när det blir oroligt i marknaden, men det skapas nya normallägen. Att notera bolag och få tillgång till en långsiktig finansiell muskel borde vara attraktivt även framgent.

Life science vanligt inslag bland introduktionerna 2019

Förra årets kursvinnare FluoGuide var inte det enda life science-bolaget som var med i spelet – förutom tidigare nämnda Carbiotix och OssDsign, gjorde ytterligare elva bolag debut som noterat bolag eller bytte till en större lista under fjolåret.

Finansiella rådgivare katalysatorer i processen

Det är dock många pusselbitar som ska falla på plats för att skapa en framgångsrik notering eller kapitalanskaffning. De finansiella rådgivarna är en mellanhand mellan entreprenörer och investerare och spelar en viktig roll för att skapa en länk mellan två världar som ibland tycks vara vitt skilda.

Fredrik Rahl, Sedermera Fondkommission

BioStock kontaktade Fredrik Rahl, Director of Sales and Capital Markets på Sedermera Fondkommission, för att höra mer om det aktuella läget och synen på firmans uppdrag i marknaden.

Fredrik, först och främst, grattis till de dubbla utnämningarna på Årets IPO! Vad tror du ligger bakom framgången i just era bolag?
– Stort tack, det känns naturligtvis fint att få ett externt kvitto på att det vi gör är bra. Jag vill passa på att tacka våra kunder – tillväxtbolagen – och naturligtvis investerarna som faktiskt gör det möjligt för oss att få den här typen av utmärkelser. En viktig förklaring till framgången tror jag är att vi väljer våra kunder med omsorg, vilket avspeglas i vår affärsmodell. Vi tillämpar till exempel inte up-front-avgifter eller månatliga retainers, vilket visar på att vi genuint måste tro på det vi gör för att inleda en kapitaliseringsprocess med en kund. Ett sunt sätt att dela på risken när man gör något tillsammans.          
Vilken roll har ni själva spelat?
– Som rådgivare spelar vi en viktig roll, där det är av stor vikt att vara rak och tydlig mot kunderna från början för att skapa realistiska förväntansvärden kring vad som är möjligt att göra och vad som är förenligt med god sed och så vidare. I slutändan handlar allt om långsiktigt förtroende från våra kunder och från kapitalmarknaden i stort. Vi har alltid varit nischade mot att arbeta med tillväxtbolag och har strömlinjeformat vår process för att passa bolag med begränsade personella resurser. Vi bistår med egna experter inom alla relevanta områden och projektleder och synkroniserar alla delprocesserna till en väl fungerande helhet. Det handlar om att avlasta, avlasta och avlasta lite till. Kort och gott att göra processen så enkel som möjligt för kunden så att så mycket resurser som möjligt fortsatt kan gå till kundens kärnverksamhet.
Vad säger du om det aktuella investeringsklimatet?
– Av förklarliga skäl fick klimatet sig en rejäl törn i början av året, men precis som vid tidigare tillfällen har återhämtningen varit god, även om vi har stor respekt för att vi befinner oss i en mycket speciell situation i dessa virustider. Just nu känns det bra och det finns gott om kapital på marknaden trots rådande läge. De senaste veckorna har vi på Sedermera exempelvis framgångsrikt genomfört ett antal olika transaktioner, varav en övertecknad IPO.
– Självklart följer vi noga omvärldsutvecklingen och för vår del är det viktigt att hela tiden ha balans i det vi gör då det avser transaktionsstorlek och hur vi paketerar transaktioner. Det är en enkel logik som måste tillämpas. Ju mer osäkerhet desto mer hängslen, och ibland livrem, krävs. Sen gäller det naturligtvis att paketera transaktionerna på ett för kunden vettigt vis. Till exempel föredrar vi teckningsförbindelser framför garantilösningar, inte minst då det rör sig om IPOs. Sammanfattningsvis handlar det om att skapa bästa möjliga lösning för vår kund utifrån varje rådande situation.         
Marknadsläget är väl ett skäl för att ställa in eller skjuta på en introduktion, vilka andra skäl kan det finnas?
– Som antyds i frågan kan marknadsläget göra att man måste skjuta fram en introduktion. Dock brukar det inte bli särskilt länge med tanke på att återhämtningarna de senaste tio åren har varit ganska snabba. Det finns en hel del andra orsaker som kan resultera i framskjutande, där summan av kardemumman är att bolaget inte blir redo i tid. Det kan exempelvis röra sig om att kunden drabbas av en verksamhetsmässig förskjutning, att externa viktiga beslut försenas eller att det tar längre tid än planerat att tillsätta en styrelse som är väl anpassad för att leda ett noterat bolag. Listan kan naturligtvis göras längre.
– Det kan också vara så att man får skjuta fram planen om det händer något oväntat men positivt i ett bolag som gör att bolaget vill ta tillvara på en möjlighet innan noteringen. Att en introduktion ställs in är dock ovanligt. Det kan bero på allt från att ett bolag blir uppköpt under noteringsprocessen till att det skulle kunna uppkomma oegentligheter i samband med att bolaget granskas. Det viktiga i sammanhanget är att ett bolag är redo att noteras när det väl noteras. Här arbetar vi mycket med bolagen som vi bistår, med att förbereda dem så gott det går inför det kommande noterade livet. En IPO är inte bara en transaktion, det är början på en resa, där det gäller att skapa goda förutsättningar för kapitalanskaffning i ett långsiktigt perspektiv.  
Vilken skillnad i termer av kvalitetskrav är det på bolag som skall noteras idag jämfört med för fem år sedan?
– Kravbilden har över åren löpande stramats åt, vilket är bra för det långsiktiga förtroendet för marknaden. I femårsperspektivet tycker jag inte skillnaden är dramatisk även om kraven har ökat, men om man blickar tillbaka 15 år är det som natt och dag. Det ställs mycket högre krav på bolagen för att de ska kunna noteras idag. Jag tycker att kravbilden är rimlig och vettig. Den unika och fantastiskt väl fungerande småbolagsmarknad som har byggts i Sverige har skapats utifrån en sedan långt tillbaka uppbyggd aktiekultur och ett förtroende som löpande har byggts upp för investeringar i tillväxtbolag, där kvalitetskraven på bolagen som noteras naturligtvis är en viktig del. Konkurrensen mellan marknadsplatser och rådgivare har också varit viktig. Konkurrensen har löpande drivit kvalitetshöjningar i alla led och har i förlängningen skapat förtroende. Idag fungerar marknaden mycket bra och fyller en oerhört viktig funktion med avseende på fortsatt finansiering av tillväxtbolag. I förlängningen skapar detta stora samhällsvärden.
Marknaden är en plats för många olika intressen, är det kortsiktiga intresset alltid av ondo, eller hur kan ni som finansiell rådgivare utnyttja det till er fördel?
– Det finns nog lika många investeringshorisonter som det finns investerare. Det handlar om att få till en bra struktur av olika horisonter, så att man inte bara har kortsiktiga ägare i ett bolag, inte heller bara långsiktiga. Det kortsiktiga intresset är definitivt inte bara av ondo. För att få likviditet i en aktie måste det finnas en bra mix mellan långsiktiga och lite mer kortsiktiga ägare, annars händer det inte mycket i handeln. Det viktiga i sammanhanget är att hitta rätt typ av dynamik bland investerarna utifrån varje rådande tid och fas i ett bolag. Som rådgivare tycker jag inte att man kan utnyttja kortsiktiga intressen, man bör snarare se dem som en möjlig ingrediens när man arbetar med att skapa bästa möjliga finansieringsupplägg till ett bolag.  
Avslutningsvis, vad tror du om den närmaste framtiden – hur kommer resten av året utveckla sig för Sedermera?
– Vi kommer att fortsätta vårt aktiva arbete på den svenska och danska marknaden, där vi har positionerat oss väl. Vidare kommer vi fortsätta vårt mer visionära och långsiktiga arbete med att sprida den svenska modellen till andra länder, där de andra nordiska länderna ligger närmst till hands. Under resten av året kommer vi att vara rådgivare vid diverse olika transaktioner. Även om vi arbetar branschöverskridande har vi i över tio år varit starka inom life science, så rimligtvis blir det ett antal spännande transaktioner inom branschen från vår sida under resterande del av året. Oavsett vilka transaktionstyper det blir är det viktigaste av allt är att vi ska fortsätta att hålla en hög kvalitet i det vi gör och erbjuda riktigt spännande investeringsmöjligheter i tillväxtbolag.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev