Home Nyheter Behandling av feberpatienter kan ge BrainCool viktig draghjälp

Behandling av feberpatienter kan ge BrainCool viktig draghjälp

Behandling av feberpatienter kan ge BrainCool viktig draghjälp

11 juni, 2020

Marknaden har den senaste tiden fått flera kvitton på den breda potentialen hos medtech-bolaget BrainCools produkter för medicinsk kylning. I förra veckan avslöjades att Covid-19-patienter med svår feber har behandlats med BrainCool System och denna vecka presenterades en ny vetenskaplig artikel som beskriver hur en patient i Tyskland som drabbats av värmeslag blev återställd efter snabb kylbehandling med RhinoChill System.
Med bakgrund i att en handfull Covid-19-patienter med hög och återkommande feber framgångsrikt kylbehandlats med BrainCool System vid Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm, meddelade BrainCool den 2 juni att en fallstudie omfattande 15 patienter kommer att genomföras vid sjukhusets intensivvårdskliniker. Studien ska utvärdera behandling av coronapatienter med medicinsk kylning i en situation där febernedsättande läkemedel inte når avsedd effekt, d.v.s. att bryta patienternas febertoppar och sänka kroppstemperaturen.
BrainCool-systemets effektiva och kontinuerliga temperaturreglering, som dessutom kombineras med en patenterad kontrollfunktion för att undvika frossbrytningar, har visat sig erbjuda ett möjligt behandlingsalternativ i situationer där ihållande hög feber inte kunnat avhjälpas med traditionella febernedsättande läkemedel, liksom i fall där läkemedel av olika skäl inte är lämpliga att använda, exempelvis inom neurologisk vård.
Resultat från studien väntas kunna presenteras i USA i september vid ett vetenskapligt möte för sjukvårdspersonal i New York-regionen och kan vid ett lyckat utfall ge BrainCool viktig draghjälp i etableringen av bolagets produkter, som tagit fart på ett flertal marknader under det senaste året.

Enormt medicinskt behov leder till stora satsningar

Samtidigt som coronapandemin fortfarande håller stora delar av världen i ett järngrepp och skördar tusentals dödsoffer varje dygn, satsas just nu enorma resurser i form av riskkapital och statliga bidrag på såväl nationell som internationell nivå, i syfte att finna potentiella lösningar. I ett register över Covid-19-studier som finns att tillgå via världshälsoorganisationen WHO har hittills drygt 3000 olika studier registrerats, varav över 1000 anges vara randomiserade kliniska studier.
Många miljarder dollar pumpas in i ett stort antal bioteknik- och läkemedelsbolag som tävlar om att driva fram en verksam behandling. Högst på önskelistan står givetvis ett vaccin, men än så länge handlar vården av Covid-drabbade dessvärre i huvudsak om att behandla de komplikationer som virusinfektionen orsakar.
Här kan BrainCools produkter komma att utgöra ett tillskott till den verktygslåda av olika behandlingsalternativ som behövs i intensivvården.

Feber och ARDS – livshotande komplikationer

Hög och långvarig eller återkommande feber är en av flera komplikationer som kan vara livshotande för den som drabbas av Covid-19. En annan sådan komplikation är akut lungsvikt eller ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Det är ett tillstånd som inte enbart kan orsakas av Covid-viruset, men som i de svåraste fallen leder till mycket hög dödlighet – rapporter från bl.a. Kina har indikerat en dödlighet så hög som 80 procent hos Covid-19-patienter med moderat till svår ARDS som behövt vårdas i respirator.
Det finns dock patientfall där positivt utfall av medicinsk kylning vid ARDS konstaterats och även en pågående klinisk studie vid University of Maryland i USA (som är en samarbetspartner till BrainCool), vilken utvärderar betydelsen av sådan tilläggsbehandling av patienter som vårdas i respirator. Det faller sig således naturligt att även den aktuella studien med BrainCool System vid SÖS särskilt kommer att observera behandlingseffekterna i ARDS-patienter.

Regulatoriskt godkänd produkt en styrka

BrainCool har med sitt system för kontinuerlig kylning och feberkontroll förvisso inte den övergripande lösning på coronakrisen som världen är i desperat behov av. Man har dock en regulatoriskt godkänd produkt som kan avhjälpa svåra fall av Covid-19-inducerad feber, vilket enligt bolagets kommunikation även har konstaterats vid intensivvårdskliniker i Tyskland.
Detta faktum bör både kunna generera bredare uppmärksamhet för bolaget och möjliggöra kapitaltillskott i kategorin ”soft money”, d.v.s. icke utspädande finansiering i form av R&D-bidrag. Att BrainCool helt nyligen beviljats ett större EU-bidrag är i sammanhanget också en validering som visar att bolaget och produkterna håller en teknisk och kvalitativ nivå som är fullt tillräcklig för att den finansieringsvägen ska vara tillgänglig.

Unik shivering-funktion ger ytterligare fördel

The BrainCool System
BrainCool System.

BrainCool System är BrainCools kraftfullaste och mest avancerade kylsystem och har utöver förmågan att kontinuerligt reglera temperaturen hos patienter under en längre tid även den för konkurrenslandskapet unika egenskapen att automatiskt kunna motverka s.k. shivering, eller frossbrytningar. Vid behandling av patienter med hög feber torde fördelen vara uppenbar, men den patenterade funktionen är generellt av stor betydelse vid behandling av icke nedsövda patienter, exempelvis strokepatienter.
Även vid behandling av patienter med ARDS kan shivering utgöra ett stort problem, där man exempelvis i den aktuella studien vid University of Maryland tvingas ge patienterna läkemedel som blockerar den neuromuskulära funktionen för att undvika frossbrytningar.

Ökat intresse för BrainCools produkter trots pandemi

Paradoxalt nog har den pågående coronakrisen enligt bolaget ökat intresset för BrainCools produkter inom intensivvården, till följd av de positiva erfarenheter man sett vid behandling av feber- och ARDS-patienter som nämnts ovan. Samtidigt har av naturliga skäl den pågående aktiva bearbetningen av potentiella inköpare försvårats av en överbelastad sjukvård och tillfälligt uppskjutna möten och säljprocesser.
När stora delar av vårdens fokus riktats mot att hantera effekterna av Covid-19 verkar dock BrainCool väl positionerat för att hitta nya ingångar och ha rätt produkter i portföljen för att även i spåren av coronakrisen kunna attrahera ett fortsatt intresse från potentiella kunder.
Samtidigt har bolaget haft möjlighet att nyttja sedan tidigare starka relationer med samarbetspartners – t.ex. Södersjukhuset har historiskt varit en central institution för utvecklingen av BrainCool System –  för att bygga ytterligare klinisk evidens för sina produkter i såväl Sverige som Tyskland och USA, vilket till syvende och sidst är det starkaste argumentet för att vårdorganisationerna ska ta steget mot att implementera bolagets produkterbjudande i vården på bred front.

Värmeslag – som en blixt från ovan

Denna vecka presenterades, något överraskande, ytterligare evidens för att medicinsk kylning med BrainCools produktportfölj har en bred potential. Detta i form av beskedet att den vetenskapliga tidskriften American Journal of Emergency Medicine publicerat positiva data från behandling av värmeslag (heat stroke) med RhinoChill, bolagets produkt som är inriktad på snabb och tidig nedkylning i akutvården.
Bakgrunden till publikationen är att en patient vid Universitetssjukhuset i Essen som drabbats av värmeslag och vars kroppstemperatur uppgick till livshotande 42 grader, snabbt kunde temperaturregleras med hjälp av RhinoChill där andra kylmetoder misslyckats. Behandlingsutfallet blev positivt med fullständig neurologisk återhämtning hos patienten som resultat.
BioStock avser att titta närmare på detta nya potentiella affärsområde för BrainCool vidare i en senare uppföljning.

Nya akutvårdsindikationer med befintliga produkter

För ett litet bolag som BrainCool ska vikten av att behålla fokus på kärnverksamheten inte underskattas. Att starta upp nya utvecklingsprojekt med allt vad det innebär av kostnader och resurser till produktutveckling o.s.v. medför alltid risker i en organisation av begränsad storlek.
Sammanfattningsvis kan dock konstateras att bolagets aktuella framgångar inom såväl feberbehandling vid Covid-19, behandling vid ARDS och nu alltså även behandling av värmeslag, har en viktig gemensam nämnare – befintliga produkter har använts vid samtliga behandlingstillfällen. En annan viktig parameter är att exempelvis Covid-19-studien vid SÖS i Stockholm inte uppges generera några merkostnader för bolaget. Under dessa förutsättningar är uppsidan rimligen större för BrainCool än det motsatta.
Läs också: BrainCools vd om EU-bidraget och effekterna av coronakrisen (publicerat 28 maj 2020)
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev