Home Nyheter Dicot adresserar utbredd manlig sexuell dysfunktion

Dicot adresserar utbredd manlig sexuell dysfunktion

Dicot adresserar utbredd manlig sexuell dysfunktion

11 juni, 2020

Miljontals män världen över lider av sexuell dysfunktion och det underliggande marknadssegmentet förutspås växa stadigt de kommande åren. Detta är mot denna marknad som svenska Dicot siktar på med Libiguin, en läkemedelskandidat som till skillnad mot dagens behandlingsalternativ ger en långtidsverkande effekt och med färre biverkningar. Nu genomför bolaget en emission om cirka 21,8 Mkr för att slutföra det prekliniska programmet, på vägen mot tester i människa.
Uppsalabolaget Dicot utvecklar kandidaten Libiguin mot två vanligt förekommande manliga sexuella dysfunktioner: erektil dysfunktion (erektionssvikt) och prematur, eller för tidig, utlösning. Det är vanligt att män lider av dessa båda samtidigt, vilket innebär att en behandling som riktar sig mot denna samsjuklighet, står inför en omfattande marknadspotential

Libiguin stammar från folkmedicin

Grunden till Dicot och Libiguin lades i början av 2000-talet när professor Jarl Wikberg vid Uppsala Universitet och sedermera Dicots grundare, träffade Philippe Rasoanaivo, professor vid Institut Malgache des Recherches Appliquées, Madagaskar på en konferens. Rasoanaivos forskning undersökte effekten av växter som användes inom folkmedicin på Madagaskar och han nämnde särskilt hur männen på Madagskar använde en dekokt från en trädrot för att behandla sviktande sexuell förmåga.
Detta väckte professor Wikbergs intresse och han föreslog ett samarbete för att undersöka om dekokten av trädroten hade en inverkan på sexualfunktionen. Rötter skickades från Madagaskar till Uppsala där professor Wikberg tillredde ett avkok som sedan gavs till försöksdjur. Detta visade sig ha en tydlig effekt på djuren vars sexuella aktivitet ökade betydligt.

Hållbar tillverkning

Baserat på denna ursprungliga upptäckt fortsatte Wikberg arbetet med att isolera den aktiva substansen vilket ledde till att man kunde identifiera två dittills okända substanser som man kallade Libiguin A och Libiguin B. Båda substanserna har en stark inverkan på försökdjurs sexuella aktivitet och ligger till grund för kandidaten Libiguin.
Idag är dock Dicot inte längre beroende av rötterna från det ursprungliga trädet på Madagaskar, utan Libiguin tillverkas genom s.k. semisyntes från andra råvarukällor. Man använder sig av material från träd som växer på andra ställen i Afrika och med hjälp av sin sydafrikanska partner säkerställer Dicot att kandidaten kan tillverkas på ett hållbart sätt.

Positiva prekliniska resultat

Libiguin befinner sig idag i preklinisk utveckling och hittills har resultaten varit mycket uppmuntrande. I en parningsmodell i råtta har man kunnat konstatera att Libiguin förbättrar den sexuella förmågan och förlänger tiden för parningen. Tiden till ejakulation ökade betydligt – med upp till 250 procent vid högsta dosen samt att effekten var långvarig.
Sedan 2019 har Dicot ett samarbete med det franska CRO-bolaget Pelvipharm som bl.a. syftar till att identifiera Libiguins verkningsmekanism, något som är avgörande för att fastställa kandidatens exakta kliniska användningsområde. Valet av Pelvipharm, som kan stoltsera med läkemedelsjätten Pfizer som kunder, är logiskt då bolaget har omfattande expertis inom djurmodeller för sexuella dysfunktioner. I mars 2020 påbörjades den första studien med Pelvipharm för att studera Libiguins effekt i en djurmodell.
När det gäller prekliniska studier är det också värt att notera den retrospektiva studie som Dicot nyligen avslutade på Madagaskar. I studien intervjuades bl.a. cirka 200 män som använder det traditionella avkok som ligger till grund för Libiguin. Resultaten var glädjande för Dicot då de inte visade några indikationer på allvarliga biverkningar samt att många av männen använde drycken som ett långvarigt verkande medel.

Libiguins fördelar gentemot dagens behandlingar 

Just dessa två aspekter – långvarig effekt och en avsaknad av svåra biverkningar – är det som ska ge Libiguin ett övertag mot de behandlingar mot sexuell dysfunktion som är tillgängliga idag. Marknaden mot erektil dysfunktion domineras av tre s.k. PDE-5-hämmare: Pfizers Viagra som är den mest välkända behandlingen på marknaden, Eli Lillys Cialis samt Levitra utvecklat av Bayer och GlaxoSmithKline.

Göran Beijer, vd Dicot.
Foto: Angeliqa Daldorph.

Dagens behandlingar medför en ökad risk att drabbas av flera biverkningar såsom yrsel, huvudvärk, magsmärtor och plötsligt blodtrycksfall. Hela 30 – 40 procent av patienterna svarar dessutom inte på behandling med PDE-5-hämmare. Ytterligare en nackdel är det faktum att PDE-5-hämmare i första hand används vid behov. Läkemedlet måste alltså intas relativt kort tid innan sexuell aktivitet eftersom effekt ses efter 30 minuter – 1 timme efter intag. Detta innebär att samlag måste planeras vilket hämmar spontanitet i sexlivet och påverkar livskvalitén negativt.

Få behandlingar mot prematur utlösning

När gäller för tidig utlösning finns det endast ett godkänt läkemedel i delar av Europa men inte i USA. Idag är den vanligaste behandlingen lokalbedövningsmedel som minskar känsligheten vilket fördröjer utlösning. Men den minskade känsligheten kan även reducera den sexuella njutningen för båda parter. Westoxi och Johnson&Johnsons Dapoextin, en selektiv serotoninåterupptagshämmare, används också som behandling men har endast korttidseffekt vilket återigen leder till ett behov av att planera den sexuella aktiviteten. Dessutom rapporterar en stor del av användarna biverkningar.
Med sin potential att fungera som ett långtidsverkande medel med färre biverkningar, samt den indikerade dubbla effekten mot två vanliga tillstånd, har Libiguin alltså betydande fördelar gentemot existerande behandlingar.

Stor marknad, stort behov

Dicot siktar mot en stor och omfattande marknad. Man uppskattar att antalet män som lider av erektil dysfunktion är cirka 400 miljoner globalt, d.v.s. 15 procent av den manliga befolkningen. Runt 5 procent av den manliga globala befolkningen tros drabbas av prematur utlösning. Om man betänker att många män lider av båda tillstånden så är patientunderlaget mycket omfattande.
Marknaden för erektil dysfunktion beräknas vara värd cirka 50 miljarder SEK/år medan motsvarande siffra för prematur utlösning är cirka 15 miljarder SEK/år och dessa redan stora marknader förväntas bli ännu större. Åldersrelaterade sjukdomar leder ofta till nedsatt sexuell förmåga och i takt med att vi lever allt längre ökar risken för att drabbas av sexuella dysfunktioner. I februari publicerade Market Watch en marknadsanalys som konstaterade att enbart marknaden för erektil dysfunktion väntas att vara värd cirka 2,63 miljarder USD redan år 2025. Enligt en marknadsstudie genomförd av Dicot växer marknaden för prematur utlösning med 8 procent per år.

»Libiguin med sin profil av lång verkningstid, vilket har visats i prekliniska studier, där man slipper planeringen av den sexuella aktiviteten, och med mildare biverkningar kan bli ett alternativ till dagens behandlingar. Ambitionen måste vara att vi tillsammans med partners på sikt utmanar dagens golden standard med ett bättre alternativ, nämligen Libiguin.« – Göran Beijer, vd Dicot

Söker samarbete med större läkemedelsbolag 

Dicots affärstrategi för Libiguin är tydlig. Planen är att i egen regi utveckla kandidaten till och med kliniska fas II-studier för att därefter söka ett samarbete med ett större läkemedelsbolag. Tillsammans med denne partner avses utvecklingen fortsätta till fas III med målet att introducera Libiguin på världsmarknaden. En annan möjlig väg är att man säljer projektet eller bolaget efter fas II-studier. Detta är en strategi som enligt bolaget innebär att man ganska tidigt kan uppnå ett positivt kassaflöde genom avtalsbetalning och milstensbetalningar.
För att ta nästa steg i utvecklingen av Libiguin och finansiera slutförandet av det prekliniska programmet genomför Dicot nu en partiellt garanterad företrädesemission om cirka 21,8 Mkr, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units, kan bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 43,6 Mkr.
Läs en intervju med vd Göran Beijer här.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

 

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

4 juni – 18 juni 2020

FÖRETRÄDESRÄTT

Den som på avstämningsdagen den 2 juni är registrerad som aktieägare i bolaget erhåller 1 uniträtt per innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit i Dicot. En unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2021. 

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 4,00 SEK per unit, motsvande 1,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. 

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet omfattar högst 21 814 304 nyemitterade aktier, motsvarande en emissionslikvid om 21 814 304 SEK. Vidare omfattar erbjudandet högst 21 814 304 teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 2 835 860 – 43 628 608 SEK. 

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTIÅTAGANDE

Dicot har erhållit teckningsförbindelser om cirka 887 800 SEK, motsvarande 4,1 procent av erbjudandet, samt garantiåtaganden om 14,3 MSEK, motsvarande 65,9 procent av erbjudandet. Erbjudandet omfattas således till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. 

HANDEL MED UNITRÄTTER

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 4 till och med den 16 juni. 

HANDEL MED BTU

Handel med BTU beräknas att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 juni tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske v.28. ISIN-koden för BTU är SE0014429411. 

 
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev