Home Nyheter Sepsis vanlig komplikation vid Covid-19-infektion

Sepsis vanlig komplikation vid Covid-19-infektion

Sepsis vanlig komplikation vid Covid-19-infektion

16 mars, 2020

En ny studie publicerad i The Lancet visar att sepsis var den vanligaste komplikationen hos över hälften av de inlagda på de första kinesiska medicinska centra som tog emot patienter med Covid-19. I teorin indikerar detta att en framtida effektiv behandling mot sepsis potentiellt skulle kunna positioneras som en understödjande terapi för att minska dödligheten till följd av virussjukdomar likt Covid-19.
Den retrospektiva kohortstudien som publicerades i The Lancet den 9 mars baserades på patientdata för 191 patienter som skrevs ut från sjukhus, eller avled, mellan 29 december 2019 och 31 januari 2020 vid två kinesiska sjukhus. Patienterna var från sjukdomens epicenter i Wuhan, och motsvarar alltså den subgrupp som bedömdes tillräckligt sjuka för att behöva kontinuerlig sjukhusvård.
Av patienterna var 62 procent män och 48 procent hade underliggande kroniska tillstånd. Det vanligaste bland dessa var var högt blodtryck (30 procent), följt av diabetes (19 procent) och koronar hjärtsjukdom (8 procent).

Hög medianålder hos de avlidna

Genomsnittsåldern hos samtliga patienter var 56 år, medan den var 69 år för de som senare avled, vilket bekräftar rapporter om att hög ålder är en riskfaktor för mortalitet vid covid-19.
Dessa data får stöd från en annan nyligen publicerad rapport från China Center for Disease Control. I denna rapportframgår, baserat på 72 314 drabbade patienter i Kina, att det stora flertalet (87 procent) var mellan 30 och 79 år. Endast 8,1 procent var i 20-årsåldern, 1,2 procent var tonåringar medan 0,9 procent var 9 år eller yngre. Rapporten visar vidare att 2,3 procent av de bekräftade fallen dog, men att dödligheten var hela 14,8 procent hos personer 80 år eller äldre och minskade drastiskt med sjunkande ålder. Av personer i 50-årsåldern avled 1,3 procent. I 40-årsåldern var motsvarande siffra 0,4 procent medan endast 0,2 procent i åldrarna 10 till 39 år avled.
Ett sämre behandlingsutfall hos äldre kan delvis bero på att immunsystemet försvagas med stigande ålder och att risken samtidigt ökar för en mer långvarig inflammation, vilket i sin tur kan orsaka bestående skador på hjärtat, hjärnan och andra organ.

Sepsis en vanlig komplikation hos de mest allvarligt drabbade

En annan stor skillnad mellan de som tillfrisknade från covid-19, trots initialt behov av sjukhusvård, jämfört med de som avled i sviterna av viruset var deras ingående hälsotillstånd. Bland de avlidna var samsjukligheten redan innan viruset signifikant högre.
Bland sjukdomskomplikationer till följd av den allvarliga virussjukdomen var sepsis den mest frekvent observerade och drabbade över hälften av patienterna. Därefter följde respiratorisk insufficiens, akut respiratoriskt stressyndrom (ARDS), hjärtsvikt och septisk chock. Hälften av de som dog fick därtill en sekundär infektion och/eller sjukhusförvärvad lunginflammation.
Av de 191 observerade patienterna fick 112 sepsis, varav 54 senare avled medan 58 återhämtade sig. Viruset var mätbart i mellan 8 till 37 dagar hos de patienter som överlevde, och fram till döden hos de 54 icke-överlevande.

Virusinfektioner och sepsis orsakar cytokinstormar

Sepsis uppstår när blodbanan infekteras och kroppen försvarar sig genom att starta en inflammation och en massiv frisättning av immunförstärkningssignaler i blodet. När immunsvaret blir för starkt, kan det resultera i en så kallad cytokinstorm med septisk chock och organsvikt som följd.
Sepsis kan uppstå på några timmar och personer med nedsatt immunförsvar, äldre eller redan sjuka, är extra utsatta – vilket är i linje med den studerade patientgruppen ovan. Inte sällan orsakas sepsis av en annan infektion såsom säsongsinfluensa eller ett covid-virus. Varje år drabbas 49 miljoner av tillståndet varav 11 miljoner dör.
Kännetecken vid svåra virusinfektioner som SARS, MERS, fågelinfluensa – och nu preliminärt även coronavirus – är just cytokinstormar som alltså även är förknippade med sepsis.

Sepsisläkemedel under utveckling

Svenska Aptahem utvecklar Apta-1, en akutbehandling mot sepsis. Apta-1 har, till skillnad från dagens behandlingar, antiinflammatoriska, antikoagulerande, anti-trombotiska och immundysfunktions-motverkande effekter som adresserar den komplexa interaktionen mellan koagulation och inflammation i sepsis. I djurmodeller har Aptahem kunnat påvisa en påtagligt förbättrad överlevnad vid sepsis och sepsisliknande sjukdomstillstånd.
Mot bakgrund av fynden från den populationsmässigt begränsade kinesiska studien bland sjukhusintagna patienter, finns ett teoretiskt utrymme att ett effektivt läkemedel mot sepsis även skulle kunna göra nytta vid större virusutbrott, såsom den pågående covid-19-pandemin. Användningsområdet för Apta-1 skulle i ett sådant läge vara att minska risken för organdysfunktion och multiorgansvikt, och minska mortaliteten hos exempelvis allvarligt sjuka äldre patienter. Apta-1 skulle alltså potentiellt kunna användas som en stödjande terapi för komplikationer förknippade med vid virusutbrottet, dock inte som en behandling mot viruset i sig.
Än så länge är resonemanget dock i högsta grad hypotetiskt och i första hand behöver Aptahems läkemedelskandidat genomgå klinisk utveckling och testas i människa för att bekräfta de lovande prekliniska data som hittills visats i djurmodeller för sepsis.
I en kommentar till BioStock säger VD Mikael Lindstam:

»COVID-19 har visat sig vara en formidabel utmaning för den globala vårdapparaten, och idag vet vi inte om och hur viruset kommer mutera i framtiden. Vad vi dock kan se från denna mindre kohortstudie och från den vetenskapliga litteraturen, är att sepsis är en underliggande ’tyst sjukdom’ som dödar många patienter varje dag världen över, i relation till flera sjukdomar. Där är viruspandemier inte ett undantag«
»Att snabbt kunna sätta in en behandling som har de egenskaper som vi sett preliminära indikationer på att Apta-1 har, skulle kunna fylla ett medicinskt vakuum i såväl akutsituationer som på sjukhus där sepsis tenderar att skörda många offer. Aptahem fokuserar idag på sepsis, men möjligheten finns för ett potentiellt utökat indikationsutrymme. I dagsläget har inga sådana beslut tagits, men det är heller inget vi utesluter«

Läs även: Aptahem om potentialen till samarbete med US military (4 mars 2020)
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev