Home Nyheter Karolinska Development överväger olika finansieringsalternativ

Karolinska Development överväger olika finansieringsalternativ

Karolinska Development överväger olika finansieringsalternativ

2 maj, 2019

Karolinska Development är i behov av ytterligare finansiering före utgången av det sista kvartalet 2019, för att finansiera återbetalningen av bolagets konvertibla lån och utestående kreditfacilitet samt för att säkerställa bolagets fortsatta drift. Bland alternativen finns bland annat en kvittningsemission riktat till huvudägaren Sino Biopharmaceutical, något som Sino överväger.
För fyra år sedan upptog Karolinska Development (KD), nordens enda börsnoterade riskkapitalbolag inom life science, ett konvertibellån som den sista december förra året hade ett nominellt värde om 329 miljoner kro­nor och en årlig nominell ränta om 8 procent. Det konvertibla lånet förfaller till betalning den 31 december 2019 med ett återbetalningsbe­lopp om cirka 484 miljoner kronor med kumulativ ränta, om det inte konverteras till aktier innan dess.
Bolaget har även en utestående kreditfacilitet om 50 miljoner kronor, som för­faller till betalning i november 2019. KD har en längre tid guidat om att man aktivt överväger olika strategier för att återbetala lånen och för att säkra den fortsatta driften av bolaget. Parallellt accelererar portföljbolagen i de kliniska faserna, vilket kan medföra potentiellt värdehöjande nyheter redan under innevarande kvartal.
KDs aktie handlades ned drygt 15 procent i eftermiddagshandeln.

Huvudägaren överväger en kvittningsemission

Idag publicerade Karolinska Development information rörande de olika strategier som nu övervägs för att säkra bolagets fortsatta drift och för att kunna återbetala konvertibla lån och utestående kreditfacilitet. Bolaget för diskussioner med Sino Biopharmaceutical Limited, en av bolagets större ägare om en kvittningsemission av Sinos konvertibler mot aktier i bolaget.
Sino innehar konvertibler i bolaget motsvarande ett nominellt belopp om cirka 273 Mkr och diskussionerna som förs avser en kvittningsemission av Sinos konvertibler, inklusive upplupen ränta, mot aktier i bolaget. Förslaget och Sinos slutliga beslut om konvertering av det konvertibla lånet måste i detta scenario först godkän­nas av styrelsen för bolaget.
I diskussionerna har Sino Biopharmaceutical Limited gett följande skriftliga uttalande:

»Vi, Sino Biopharmaceutical Limited och Chia Tai Resource Limited (ett helägt dotterbolag till Sino Biopharmaceutical Limited) (kollektivt benämnt “Sino Biopharmaceutical”) uttrycker härmed att Sino Biopharmaceutical, som innehar konvertibelt lån i Karolinska Development med ett nominellt värde på totalt SEK 272 858 294, har av Karo­linska Development fått förslag på en fullständig konvertering av Sino Biopharmaceuticals innehav av det konvertibla lånet i Karolinska Development och överväger nu seriöst förslaget och utarbetar detaljer för dess implementering med Karolinska Development«

En företrädesemission avses genomföras senare i år

KD meddelar vidare att man även planerar för en företrädesemission av aktier under andra halvan av 2019, en väg framåt där befintliga aktieägare ges en chans att minska utspädningseffekten i sina innehav. Därtill jobbar bolaget på andra alternativa lösningar tillsammans med ej namngivna finansiella institut.

Potentiell värdehöjande katalysatorer under 2019 och 2020

I KDs årsredovisning för 2018 framhåller KD, utöver att man aktivt jobbar på ovan nämnda finansieringslösningar, viktiga katalysatorer som kan få en värdehöjande effekt för bolagets portfölj.

Aprea Therapeutics studiedata väntas i år

Under första halvåret 2019 förväntas resultat från tre fas II-studier från Aprea Therapeutics och Modus Therapeutics.
APR-246 genomgår för närvarande en fas Ib/II-studie i myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML), som undersöker läkemedelskandidatens säkerhet och effekt i kombination med standard kemoterapi (azacitidine) för behandling av TP53-muterad MDS och AML. Den totala responsfrekvensen i 20 utvärderbara patienter var 95 procent, och 70 procent av patienter uppnådde komplett respons. I jämförelse leder dagens standardbehandling till motsvarande 30-50 procent respektive 20-30 procent respons. Inga säkerhets- eller tolerabilitetsproblem har hittills noterats. Fullständiga resultat från studien förväntas under 2019.
Till följd av den lovande utvecklingen i MDS har Aprea initierat en registreringsgrundande fas III-studie i patienter med TP53-muterad MDS, från vilken resultat förväntas under 2020. Bolaget syftar även att initiera en fas Ib/II-studie under 2019 för att utvärdera APR-246 i patienter med MDS som genomgår benmärgstransplantation. Bland solida tumörer utvärderas APR-246 i en fas II-studie i platinumkänslig höggradig serös ovarialcancer (HGSOC) samt i en fas Ib-studie i platinumresistent HGSOC. Data förväntas under 2019, även om bolaget inte bestämt än om det ska fortsätta utveckling i solida tumörer.
För några år sedan genomfördes en licensaffär med ett liknande läkemedelsprojekt, där avtalsvärdet uppgick till drygt 4 miljarder kronor. Den genomsnittliga sannolikheten för ett lyckat studieutfall för fas II-projekt inom äggstockscancer är, enligt KD, 27 procent och motsvarande siffra är 33 procent för MDS. KD äger två procent av bolaget direkt och ytterligare 11 procent genom KDev Investments (med full utspädning).

Modus Therapeutics levererar studieresultat detta kvartal

KD äger 49 procent av Modus Therapeutics genom KDev Investments (med full utspädning). Modus förväntas under första halvåret 2019, det vill säga under innevarande kvartal, presentera studieresultat från fas II-studien av läkemedelskandidaten sevuparin för behandling av den ärftliga sjukdomen sicklecellanemi.
De senaste åren har två samarbetsavtal tecknats för läkemedelsprojekt i samma utvecklingsfas för behandling av sicklecellanemi. Det ena med ett avtalsvärde omkring 6 miljarder kronor och det andra med ett avtalsvärde om nära 3 miljarder kronor. Projektet estimeras har 50 procents chans till att uppnå positiva fas II-data.

Umecrine Cognition presenterar resultat nästa år

På lite längre sikt och vid inledningen av 2020, kommer KDs portföljbolag Umecrine Cognition att presentera resultat från sin andra fas II-studie med läkemedelskandidaten GR3027 hos patienter med hepatisk encefalopati.

OssDsign går mot börsen och lockar institutionella investerare

OssDsign är ett medicintekniskt företag som har utvecklat implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Grunden i bolaget är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.
Idag den 2 maj 2019 meddelade KD att portföljbolaget OssDsign, där KD äger 25 procent av bolaget, för att tillvarata dess tillväxtmöjligheter, avser att genomföra en nyemission om 151,3 Mkr. Bolaget värderas till 336 Mkr pre-money och i emissionen har ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 111,60 MSEK, motsvarande 74 procent av emissionen.

Kan ge en positiv resultateffekt i KD om 12 Mkr Q2 2019

En en övertilldelningsoption om cirka 22,7 Mkr kan också komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för emissionen. OssDsign har även ansökt om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North med preliminärt första datum för handel den 24 maj 2019. Med ett antagande om att nyemissionen genomförs till de annonserade villkoren, och att aktiekursen sedan ligger på motsvarande nivå i slutet av kvartalet, skulle det innebära en ökning av innehavets bokförda värde vilket i sin tur skulle medföra en positiv resultateffekt i KD om 12 MSEK i andra kvartalet 2019. Läs mer om OssDsigns emisson som pågår mellan 3-17 maj här.

Karolinska Developments Dilaforinvestering ökade 17 Mkr i värde

Dilafor är ytterligare ett av KD:s portföljbolag. Dilafor utvecklar läkemedel mot långdragna förlossningar, ett område där inga nya behandlingar har introducerats på över 70 år. Bolaget har tidigare utvärderat en intravenös beredningsform av sin läkemedelskandidat tafoxiparinför akut behandling av långdraget förlossningsarbete. Dilafor har nu avancerat vidare med en fas IIb-studie för att i en större grupp undersöka om behandling med subkutant administrerad tafoxiparin kan ge uppmjukning av livmoderhalsen och därmed förkorta förlossningstiden.
För att genomföra studien har Dilafor genomfört en kapitalanskaffning om 23,3 Mkr, med den befintliga aktieägaren Opocrin S.p.A som huvudinvesterare. Opocrin S.p.A är tillverkare av tafoxiparin. Investeringen medför en ökning av Karolinska Developments bokförda värde för dess innehav i Dilafor AB, vilket leder till en positiv resultateffekt på 16,8 Mkr för det andra kvartalet 2019.
Läs även:
Tunga FDA-skalper för Karolinska developments portföljbolag Aprea (16 april 2019)
Ny dollarinjektion i Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics (27 feb 2019)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev