Home Nyheter Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen

Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen

Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen

12 november, 2017

Cantargias styrelse har beslutat att ta in totalt 232 MSEK för att fullt ut finansiera bolagets kliniska utveckling av läkemedelskandidaten CAN04 inom immunonkologi fram till 2020. En rad tunga institutionella investerare går in som ägare i det First North-noterade bolaget, bl.a. tre AP-fonder och Handelsbankens Läkemedelsfond. I dagens Söndagsintervju kommenterar vd Göran Forsberg emissionen, den nya ägarbilden och sina egna visioner för Cantargia på tre års sikt.

Göran Forsberg, vd Cantargia
Göran Forsberg, vd Cantargia.

Göran Forsberg, ni planerar att genomföra emissioner om totalt cirka 232 MSEK, dels en riktad emission (101 MSEK) och dels en företrädesemission (131 MSEK). Det är en rejäl kapitalrunda jämfört med bolagsvärdet som idag är cirka 270 MSEK?
– Ja, det är naturligtvis en stor emission – vi är väldigt glada över det starka stöd vi fått för att göra den möjlig och därmed ge oss möjlighet till en expanderad och offensiv projektutveckling.
Pengarna räcker till år 2020, hur långt beräknar ni att CAN04 har hunnit utvecklas då och vilka är de största utgiftsposterna likviden ska användas till? 
– Målet är att vi ska kunna presentera fas IIa-data med ett kliniskt proof of concept inom vårt fokuserade utvecklingsområde. Vi avser studera CAN04 både som kombinationsterapi med etablerade behandlingar och som monoterapi. Den största utgiftsposten är de kliniska kostnaderna. Det starka stödet möjliggör ett större fokus på fas IIa-utvecklingen med rekrytering och behandling av fler patienter och kombinationer än tidigare planerat.
CAN04 utvecklas för behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. I synnerhet den senare är en notoriskt svårbehandlad cancerform med mycket hög dödlighet. Hur skiljer sig er läkemedelskandidat mot andra under utveckling, vilka är dess starkaste konkurrensfördelar?
– Eftersom det finns ett stort medicinskt behov inom båda dessa sjukdomar, finns det också konkurrens. Inom lungcancerområdet finns många immuno-onkologiska preparat under utveckling, inom bukspottkörtelcancer används idag framförallt cellgifter. CAN04 är riktat mot målmolekylen IL1RAP som uttrycks på tumörcellerna och IL1RAP bidrar till en inflammatorisk, immunsuppressiv mikromiljö i tumören som gör det svårare för immunförsvaret att stöta bort cancerceller. CAN04 har en dubbel mekanism, den stimulerar kroppens ”natural killer cells” att angripa cancerceller och den motverkar tumörinflammationen. Cantargia har godkänt patent på antikroppsbehandling mot IL1RAP och vi är inte medvetna om några konkurrenter som bedriver kliniska prövningar med några liknande substanser mot IL1RAP. Cantargia är väl positionerat i en snabbt växande marknad.
Genom den riktade emissionen får Cantargia in flera institutionella ägare, däribland Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Nordic Cross Stable Return och Handelsbanken Läkemedelsfond. Även bolagets näst största ägare Sunstone Life Science Ventures har förbundit sig att teckna aktier för motsvarande 25 MSEK i företrädesemissionen. Det är en imponerande lineup, speciellt eftersom den här typen av institutioner inte brukar gå in i bolag på de mindre börslistorna. Hur övertygade ni dessa aktörer att teckna i emissionen?
– Vi är väldigt glada över att de här starka investerarna vill gå in i Cantargia, det kommer stärka vår ägarbild. Vi har vid presentationer av Cantargia förstått att det fanns ett intresse från den här typen av investerare att investera i bolaget och sedan jobbat vidare därifrån. Det som skapat intresse i diskussionerna har varit de data som finns både internt och externt runt vår verkningsmekanism vid cancerbehandling kombinerat med vår unika patentsituation. Dessutom har den nyligen publicerade artikeln i Lancet skapat stort intresse. Artikeln visade att en likartad antikropp som minskar tumörinflammation, minskade risken för lungcancer med 67 procent i en studie på över 10.000 patienter.
Ni gör även en företrädesemission om 131 MSEK, hur skiljer sig de två parallella emissionerna åt villkorsmässigt?
– Det är samma teckningskurs i båda emissionerna.
Större fonder är inte kända för att syssla med kortsiktig trading, det är vanligare att garanter har en mindre långsiktig placeringshorisont. Er företrädesemission är garanterad till knappt 70 procent, föreligger det någon lock-up för garanterna?
– Nej, det finns ingen lock-up.
En emission i den här storleken som tillför bolaget en rad starka och förmodat långsiktiga ägare, har tillsammans med planerna på listbyte till Nasdaqs huvudlista 2018 ett visst signalvärde. Var tror du Cantargia som bolag befinner sig på tre års sikt?
– Det är min förhoppning att Cantargia utifrån starka fas IIa-data tecknat ett starkt avtal med en större aktör som kan genomföra registreringsgrundande studier och kommersialisering av CAN04. Avtalet bygger på en stor upfront samt ersättningar vid olika milstolpar samt royalty på försäljning. Cantargia har då parallellt avancerat nästa projekt, CANxx mot klinisk fas och har därmed säkrat finansiering att ta det projektet vidare i värdekedjan.
Inom immunonkologi har vi sett flera exempel på transaktioner där licensavtal och förvärv gjorts även för läkemedelskandidater i tidigare utvecklingsfaser, till betydande värden. Är ett sådant scenario tänkbart även i Cantargias fall eller är ni fast beslutna att driva projektet genom fas II innan en affär kan bli aktuell?
– Om villkoren är bra kan vi överväga ett tidigare avtal, men vår bedömning är att starka fas IIa-resultat är signifikant värdehöjande.
Avslutningsvis, nästa vecka åker ni till London och Jefferies’ Investival Showcase-konferens där en stor mängd investerare och branschledare samlas, vad hoppas ni få ut av ert deltagande där?
– Det är väldigt viktigt för Cantargia långsiktigt att arbeta upp en synlighet internationellt, både på investerarsidan liksom att knyta eller odla kontakter med andra bolag. Konferensen i London är en del i den strategin och det är väldigt glädjande att vi får en möjlighet att presentera vår verksamhet där. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev