Home Nyheter Senzime fyller kassan och byter börslista inför global marknadslansering

Senzime fyller kassan och byter börslista inför global marknadslansering

Senzime

Senzime fyller kassan och byter börslista inför global marknadslansering

16 mars, 2017
Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK, och i december förra året tecknades ett licensavtal med japanska Fukuda Denshi som under avtalstiden beräknas vara värt 100 MSEK. För den vidare utvecklingen tar nu bolaget in 24,4 MSEK i en företrädesemission som är garanterad till 100 procent. Parallellt byter bolaget handelsplats till Nasdaq First North inför den globala marknadslanseringen, med första handelsdag den 11 april. Redan nu finns dock distributionsavtal för produkten TetraGraph på plats i Storbritannien, Irland, Australien samt Nya Zeeland. 
Äldre befolkning ställer nya krav på patientövervakning
När befolkningen blir allt äldre ökar också sannolikheten för att människor behöver genomgå avancerade operationer. Större ingrepp är alltid förknippade med risker, något som Senzime med sina produkter strävar efter att motverka. Bolagets medicintekniska system för att säkerställa övervakningen av patienter under och efter operation håller nu på att kommersialiseras.
Lena Söderström, vd Senzime
Lena Söderström, vd Senzime.

Nu tar Senzime ytterligare ett stort kliv mot marknaden. Vi har inlett kommersialiseringen av vår produktportfölj och har som mål att bygga ett världsledande bolag inom peri -och postoperativ patientmonitorering. Vi förbereder samtidigt listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North, säger Lena Söderström, Senzimes vd, i prospektet för den nyemission bolaget nu står inför.
Senzimes produkter är tänkta att möta den efterfrågan som finns inom sjukvården för att hitta effektiva sätt att minska komplikationer i samband med operationer. Målet är att höja patientsäkerheten och minska kostnaderna för vården. Produkten CliniSenz Analyzer är ett exempel och beskrivs av Senzime som ”framtidens system för postoperativ övervakning av patienter”. Den underlättar och möjliggör för vårdgivare att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer innan, under och efter operation.
För att få fram specifika analyser med hög precision behövs dessutom endast små provvolymer. Senzimes CliniSenz Analyzer är anpassad för att användas tillsammans med bolagets mikrodialysteknik OnZurf Probe. Med hjälp av OnZurf Probe kan prover på patienter tas på ytan av ett organ utan att behöva penetrera vävnaden, vilket minskar risken för orsaka onödig stress till organet. Onzurf Probe tar kontinuerligt prover av substanser som sedan analyseras av CliniSenz Analyzer eller i andra analytiska system. Se introduktionsfilmer till samtliga tre system längre ned.
Global marknadslansering
Senzime förbereder sig nu för en global marknadslansering och under 2015 och 2016 har ett flertal förvärv gjorts för att kunna stärka utbudet och portföljen. Slutkunderna är vårdgivare som ofta eftersträvar ett komplett utbud av produkter vilket Senzime vill tillmötesgå. Under 2016 förvärvade bolaget Acacia Designs, som utvecklat ett nytt sätt att övervaka narkosförlopp för att minska risken för komplikationer.
Sammanslagningen av Senzimes och Acacia Designs verksamheter skapar ett bolag med ett bredare marknadserbjudande inom patientmonitorering av biologiska och fysiologiska processer hos patienter under och efter en operation, säger Lena Söderström i prospektet.
Hon betonar samtidigt att Senzimes marknadspotential genom sammanslagningen ökat väsentligt och att man har stora möjligheter att dra nytta av Acacia Designs internationella nätverk.

»I linje med bolagets strategi ingick Senzime i december 2016 sitt första licensavtal med Fukuda Denshi. Avtalet avser den japanska marknaden och beräknas generera 100 miljoner SEK under de 10 år kontraktet löper. Bolaget förbereder nu för vidare expansion och kommersialisering av sina patenterade lösningar« – Ur Senzimes prospekt

I och med ett licensavtal som Senzime tecknade med japanska Fukuda Denshi i slutet av 2016 kommer Fukuda att kommersialisera Senzimes system TetraGraph, en lättanvänd och kompakt patientmonitor som hjälper läkare att fatta beslut om neuromuskulära funktioner i realtid. Kommersialiseringen på den japanska marknaden väntas ske i slutet av detta år och avtalet löper under tio år. Senzime bedömer att avtalet kommer generera mer än 100 miljoner kronor i licensintäkter, vilket ses som ett genombrott för bolaget.
Senzime har också inlett samarbeten med Mayo Clinic och Northshore University Hospital i USA, två av världens främsta sjukhus, för att studera Senzimes patientövervakningssystem inom anestesi (narkos och muskelavslappnande läkemedel).
Nyemission och marknadspotential
För att kunna möjliggöra den tänkta kommersialiseringsfasen beslutade Senzimes aktieägare 3 mars i år att genomföra en nyemission, som ska tillföra bolaget 24,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Pengarna kommer framförallt att användas för kommersialiseringen och i andra hand till att fortsätta utveckla bolagets produkter. Emissionen väntas också stärka bolagets finansiella ställning vilket inte minst kommer stärka Senzimes utgångsläge i diskussion och förhandling med tänkbara partners.
Totalt finns det omkring 366 000 intensivvårdsplatser globalt där runt 170 000 finns i Europa och USA, med Tyskland som den enskilt största marknaden. Vårdaktörerna har ett behov av effektiva och pålitliga system som möjliggör kontinuerlig övervakning av biomarkörer i blod och vävnad för att snabbt kunna detektera komplikationer efter operationer. I Sverige genomförs exempelvis tiotusentals canceroperationer där effektivare övervakningssystem efterfrågas, enligt Senzime.
Målsättningen är att bolagets tre huvudprodukter kommer att CE-märkas och marknadsintroduceras under första delen av 2017. I första hand ligger fokus på närliggande marknader i Europa. Första generationens TetraGraph ska introduceras i Europa under början av 2017 och i USA under 2018. Av de totalt 405 000 operationssalar som finns i världen gör Senzimes ledning bedömningen att omkring 140 000 ingår i bolagets primära målgrupp.
Senzime grundades 1999 med affärsidén att utveckla ”patientnära system för mätning av livskritiska ämnen”. Enligt Senzime lever dagens system på marknaden för övervakning av patienter inte upp till de behov som finns och bolaget ser därmed ett tomrum att fylla. Ett flertal studier på den svenska marknaden har också inletts med målet att stärka produktportföljen. Resultaten kommer enligt Senzime att redovisas löpande framöver.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Aktietorget

TECKNINGSPERIOD

14 mars – 28 mars 2017

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

14 mars – 24 mars 2017

TECKNINGSKURS

5,40 SEK/aktie

TECKNINGSRÄTTER

Aktieägare i Senzime erhåller för varje innehavd aktie en teckningsrätt. Det krävs åtta teckningsrätter för att teckna en aktie.

EMISSIONSVOLYM

24,4 MSEK

GARANTIÅTAGANDEN

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har erhållits motsvarande hela emissionsbeloppet.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
ProspektAnmälningssedel Teaser
[divider]ÖVRIGT[/divider]
INVESTERARTRÄFFAR
15 mars kl 17:30
Arrangör: Redeye
Plats: Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 4, Malmö
Anmälan»
16 mars kl 17:30
Arrangör: Redeye
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36, Göteborg
Anmälan»
21 mars kl 17:30
Arrangör: Redeye
Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm
Anmälan»
MEDIA
Filmer om bolagets produkter:

TetraGraph är en unik, EMG-baserad patientmonitor som är enkel att använda, kompakt och portabel, batteridriven, och kan hjälpa läkaren att fatta beslut om graden av neuromuskulär funktion i realtid. Se filmen här. CliniSenz Analyzer är ett system för postoperativ övervakning av patienter som endast behöver små provvolymer för analys, och som arbetar med enzymbaserat värmeflöde vilket minskar risken för störningar från andra substanser som t ex läkemedel. Se filmen här. OnZurf Probe är baserad på mikrodialystekniken och är en vidareutveckling av de mikrodialyskatetrar som finns för kliniskt bruk. OnZurf Probe har en unik fastsättning som tillåter proben att placeras på ytan av ett organ utan att penetrera vävnaden och orsaka onödig stress till organet. Se filmen här.

Vd Lena Söderström presenterar bolaget under Life Sciencedagen 2017 nedan

YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev