Home Nyheter VD-intervju: Annette Colin Lövgren, Annexin Pharmaceuticals

VD-intervju: Annette Colin Lövgren, Annexin Pharmaceuticals

Annette Colin Lövgren, Annexin Pharmaceuticals

VD-intervju: Annette Colin Lövgren, Annexin Pharmaceuticals

16 mars, 2017

Annexin Pharmaceuticals utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel baserat på Annexin A5, ett protein i våra kroppar med unika egenskaper som gör att det både skyddar och snabbt reparerar celler och motverkar inflammation. Med bolagets läkemedelskandidat ANXV är målet att kunna erbjuda akut behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen som idag saknar botande behandlingsalternativ – befintliga behandlingar fokuserar enbart på att lindra symptomen. Om man lyckas är potentialen enorm, både ur ett ekonomiskt perspektiv och för att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för stora patientgrupper, med miljoner drabbade. BioStock har intervjuat Annette Colin Lövgren, vd Annexin Pharmaceuticals om den pågående emissionen inför listningen på Nasdaq First North, om utvecklingsstrategin för läkemedelskandidaten ANXV och dess marknadspotential inom både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt.

Annette Colin Lövgren, kan du berätta kort om bakgrunden till hur Annexin Pharmaceuticals som bolag grundades och om det indikationsområde ni fokuserar på?

– Bolaget bildades 2014 men bygger på en forskningsupptäckt som gjordes på Karolinska Institutet redan 2004  av Dr. Anna Frostegård och Professor Johan Frostegård. Projektet köptes först upp av Athera Biotechnologies, men rättigheterna till Annexin A5-projektet – tillsammans med fyra patentfamiljer – kunde 2013 förvärvas av Anna och Johan Frostegård.

Er primära läkemedelskandidat ANXV är baserad på ett humant rekombinant protein, Annexin A5, som förekommer naturligt i våra kroppar. Kan du kortfattat förklara dess funktion och vad ”rekombinant” innebär, för de som inte vet?

– Annexin A5  är en viktig del i våra cellers överlevnadspaket. Utan Annexin A5 dör cellerna, helt enkelt. Proteinet har till uppgift att skydda och reparera cellytan (membranet) och på längre sikt har det också en antiinflammatorisk egenskap.

– Med rekombinant menas ett DNA som kodar för ett speciellt protein, t.ex. Annexin A5, och förs in i en levande cell som i det här fallet E.coli. Cellen producerar det eftersökta proteinet, som kallas rekombinant protein, vilket sedan renas fram och kan användas som läkemedel. Framställningen av det rekombinanta proteinet är således ganska komplicerad.

Annexin A5 verkar på flera nivåer i kroppen och kallas bland annat för ett försvarsprotein. Ibland beskrivs det med ord som ”missil” eller ”blodhund”, varför?

– Helt enkelt för att det är sökande likt en blodhund och för att det på bara några millisekunder, som en missil, hittar de skador som skall repareras.

Det finns idag inga läkemedel som förebygger eller reparerar skador i blodkärlen på samma sätt som Annexin A5 gör, och hjärt- och kärlsjukdomar är generellt ett mycket stort indikationsområde med väldigt många drabbade. Hur ser du på era framtida produkters marknadspotential på några års sikt?

– Vi befinner oss  i ett terapiområde, hjärt-och kärlsjukdomar, med en enorm marknadspotential. Och ”the beauty” med vår läkemedelskandidat ANXV är att den har potential att fungera på så många indikationer, då dessa delar samma sjukdomsmekanism, d.v.s. skador och inflammationer i blodkärlen.

Två mer sällsynta sjukdomar där ni också har sett lovande potential för ANXV är sicklecellanemi (SCD) och ögonsjukdomen central retinal venocklusion (CRVO). Kan du berätta mer om er utvecklingsstrategi när det gäller dessa indikationer?

– Prekliniska data i båda dessa sjukdomar visar att Annexin A5 i CRVO löser klumpen som uppstår i ögat vid sjukdomen, samt att tillförande av Annexin A5 visar att sicklecellkriserna, eller infarkterna, upphör inom 10 minuter efter behandlingen. Det finns även prekliniska data som visar att tillförande av Annexin A5 vid Akut koronart syndrom stabiliserar områden som är på väg att brista och begränsar skadorna på hjärtmuskeln vid infarkt, samt förväntas reducera risken för ny infarkt.

– Vår affärsmodell bygger på att påvisa effektdata i patient och göra en fas IIa-studie inom antingen CRVO eller SCD, då det är mest tids-och kostnadseffektivt. Genom att göra på det viset har vi krattat manegen för att fortsätta kliniska studier för större indikationer, dåd det finns goda skäl att tro att läkemedelskandidaten ANXV påvisar önskad effekt på även dessa.

Hur stor är marknadspotentialen för denna typ av mer sällsynta sjukdomar?

– Vi bedömer att marknadspotentialen är cirka 6 miljarder SEK per år i USA och Europa för CRVO och 18 miljarder SEK per år för SCD på samma marknader. Totalt förutspås marknaden för denna typ av sjukdomar, d.v.s. så kallade särsjukdomar vara värd  cirka 1 881 miljarder kronor år 2022 och växa med 11 procent från 2017-2022, enligt en ny rapport från Evaluate Pharma.

Har Annexin A5 potential inom några fler sjukdomsindikationer, och pågår det i så fall någon utveckling mot dessa som du kan berätta om?

– Det finns prekliniska resultat som tyder på att Annexin A5 skulle kunna fungera i vissa muskeldystrophier, d.v.s. när musklerna förtvinar. Samtidigt finns det forskare som påvisat att patienter med Crohns sjukdom har mindre mängder Annexin A5 än friska. Sedan har vi reumatiska sjukdomar som kärlinflammationer. Ett annat område är att använda Annexin A5 för att läka sår i ögat.

– Ytterligare ett område som vi tittar på är IVF, konstbefruktning där Annexin A5 förväntas skydda de skadekänsliga komponenterna sperma och ägg som används i processen.

Hur ser er patentportfölj ut i dagsläget, och vilka utmaningar innebär det ur ett IP-perspektiv att er läkemedelskandidat är baserad på ett kroppseget protein?

– Vi har en omfattande patentportfölj för behandling av hjärt-och kärlsjukdomar med skador och inflammation i kärlen. Vi har även lämnat in ansökan om patent för tillverkningen av Annexin A5, vilket är en viktig del av vårt IP-skydd.

Att storskaligt producera biologiska läkemedel är ofta extremt kostsamt, gäller det även ANXV?

– Storskalig tillverkning är i sig de facto mindre kostsam än småskalig, men absolut – det är helt klart kostsamt att producera biologiska läkemedel. Däremot är ju också intäkterna så mycket högre, vilket innebär att vi kan ha mycket goda marginaler.

Hur ser er affärsstrategi ut när det gäller eventuell utlicensiering, och vad ser du som den främsta styrkan i er strategi?

– Vår utvecklingsstrategi bygger på att initialt påvisa effektdata i patient inom en särsjukdom, av den anledningen att det är det mest tids-och kostnadseffektiva sättet att göra det på. Vår säkerhetsstudie och fas I-studie är planerade och designade att stödja flera indikationer, d.v.s. även de stora folksjukdomarna såsom Akut koronart syndrom (hjärtinfarkt)  Denna indikation kräver längst tid och är kostsam men den har också  den största marknadspotentialen.

– Vad är då det kloka i detta? Jo, när vi påvisat effektdata kommer vi att vara attraktiva för Mid- och Big Pharma, då de kan välja att gå vidare med kliniska studier inom exempelvis Akut koronart syndrom (hjärtinfarkt) med dess enorma marknadspotential, då vi genomfört både vår säkerhetsstudie och fas I-studie att supportera flera indikationer.  Nu är det inte säkert att de stora aktörerna vill göra affär i form av just utlicensiering, utan man kanske snarare gör det genom uppköp – men det återstår att se.

Finns det någon eller några aktörer som du ser som speciellt lämpade tagare av Annexin Pharmaceuticals projekt vid en utlicensiering?

– Biotechbolag som är vana att marknadsföra rekombinanta humana proteiner, som t.ex. Amgen och Biogen. Det finns även en del mindre kända globala Mid size pharma bolag som är på jakt efter nya lovande projekt.  Det har också visat sig att Mid Pharma betalar lika bra som Big Pharma.

– I höstas presenterade vi för övrigt bolaget för Pfizer, så de håller säkert ett öga på oss och vår utveckling.

Har ni hittills märkt av något intresse från större aktörer, givet den utvecklingsfas ni befinner sig idag?

– Ja, det har vi. Vi har presenterat bolaget för flera större aktörer, så det finns ett intresse från flera håll. De inväntar vår effektdata och vill att vi håller dem uppdaterade.

Hur bedömer du att värdet av en eventuell licensaffär påverkas beroende på om den sker redan efter fas I respektive om ni skulle vänta tills efter fas II?

– Min bedömning är att det kommer vara stor skillnad på priset, ju längre man kommit i utvecklingen desto lägre är risken och desto högre blir värderingen av projektet.

Vad ser du som de generellt största utmaningarna för ert bolag på ett års sikt?

– Det är en utmaning i sig att säkerställa allt klaffar, d.v.s. hålla tidslinjer och leverera efter förväntningar.

Vilka definierar du som Annexin Pharmaceuticals viktigaste konkurrenter?

– Vi är såvitt vi känner till helt ensamma i världen som Annexin A5-bolag. Det finns idag ingen annan som har en läkemedelskandidat med den behandlingsmekanism som vi har. Det finns fler som upptäckt att Annexin A5 har terapeutiska egenskaper men de befinner sig utanför vårt terapiområde, hjärt-och kärlsjukdomar och utöver det har vi en omfattande patentportfölj för just behandling av hjärt-och kärlsjukdomar samt ansökt om patent för tillverkningen.

– Vi är också ensamma om att kunna tillverka Annexin A5 i stor skala såvitt vi känner till, vilket är nödvändigt för att kunna kommersialisera ett läkemedel. Utöver det finns det många bolag som är verksamma inom vårt terapiområde, men vår läkemedelskandidat har en unik behandlingsmekanism som ingen annan har.

– Utöver det har vi som jag tidigare nämnde en omfattande patentportfölj för behandling av hjärt-och kärlsjukdomar. Sammanfattningsvis känner jag inte att de övriga bolagen är våra konkurrenter, snarare är flera av dessa bolag potentiella köpare av vårt projekt.

Den 23 mars avslutas er pågående nyemission som är garanterad till 92 procent. Ni tar in cirka 54 miljoner kronor. Hur ska emissionslikviden användas i verksamheten?

– I huvudsak kommer kapitalet att användas till att betala vår säkerhetsstudie, fas I samt tillverkningen av vår läkemedelskandidat ANXV.

Planen är att börsnotera bolaget på Nasdaq First North i april, vilka är dina tankar om det – varför är det viktigt för er att vara på börsen?

– Att vara på börsen är viktigt såtillvida att det gör oss synliga som bolag, och finansieringen gör det möjligt att jobba vidare med vårt projekt i fortsatt hög takt.

Vad anser du själv är det som gör bolaget mest intressant ur ett investerarperspektiv?

– Vår läkemedelskandidat ANXV har en unik behandlingsmekanism som inte finns på marknaden i dag och potential att bli både uppnå s.k. block buster-status och bli ”First-in-Class” för flera patientgrupper inom vårt fokusområde hjärt- och kärlsjukdomar, de sjukdomar som flest människor i världen dör av idag. Med andra ord befinner vi oss i ett område med enorm medicinsk- och marknadspotential. Att kunna rädda och förbättra patienters liv och samtidigt skapa värde i bolaget, bättre kombination finns inte.

Ni planerar att inleda fas I-studier med ANXV till hösten. Utöver det, vilka är de viktigaste milstolparna som ni hoppas uppnå under de kommande 18 månaderna?

– Allra viktigast är att avsluta fas I för att kunna påbörja fas IIa, d.v.s. effektstudier i patienter.

Var tror du att Annexin Pharmaceuticals som bolag befinner sig om 24 månader?

– Jag hoppas att vi står redo för att påbörja fas IIa-studier under 2019.

Slutligen, en lite ovanlig detalj är att ert bolag har tilldragit sig intresse och investeringar från en rad kändisar. Hur väcktes deras intresse för Annexin Pharmaceuticals?

– Anna och Johan Frostegård, som både är uppfinnarna och verksamma i bolaget i dag, har anlitat en redovisningsbyrå sedan flera år tillbaka och när Anna och Johan köpte Annexin A5-projektet 2013, så tyckte ägaren av redovisningsbyrån, Alf Rodin att projektet var väldigt spännande och introducerade bolaget för sina egna kunder, varav några råkade vara det du kallar kändisar.

Läs också: Annexin Pharmaceuticals siktar på ”First-in-Class” med unik behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar

Intervju med Annette Colin Lövgren i VA Finans: Ska rädda liv och frälsa investerare – hon tar kändisbolaget till börsen

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev