Home Nyheter Turbulens i BrainCool

Turbulens i BrainCool

Turbulens i BrainCool

Turbulens i BrainCool

25 mars, 2024

BrainCool-aktien faller handlöst på måndagen efter att bolaget meddelat att förre vdn Martin Waleij avskedats och polisanmälts. Bakgrunden är att han betalat ut ett förbjudet lån på 7,65 Mkr från bolaget till sig själv. Samtidigt tillkännages planer på en företrädesemission på upp till 95 Mkr som bland annat ska säkra den fortsatta expansionen med BrainCool System, vilket sex av bolagets största ägare ställer sig positiva till.

Det var efter börsens stängning i fredags som medicinteknikbolaget BrainCool meddelade att man har polisanmält sin förre vd Martin Waleij, efter att det uppdagats att denne hade tagit ut ett lån om 7,65 miljoner kronor till sig själv. Waleij har nu avskedats utan avgångsvederlag och hans optionsprogram anses förverkade. Marknaden reagerade negativt på nyheterna och hade vid lunchtid på måndagen handlat ned aktien med cirka 42 procent.

FDA-ansökan behandlas

BrainCool meddelade även att man har gått igenom bolagets samtliga pressmeddelanden från de senaste två åren. Vid denna genomlysning stod det klart att rubriken i ett av dessa, från den 23 juni 2023, var missvisande. Pressmeddelandet gjorde gällande att man hade erhållit ”Breakthrough Device Classification for new stroke therapy from FDA”. Det korrekta ska vara att BrainCool ansökt om ”Breakthrough Device”. Ansökan befinner sig därmed under behandling. Bolaget framhöll att pressmeddelandet i övrigt var korrekt.

Organisationsförändringar

Samtidigt gör bolaget en rad organisatoriska förändringar. Mohammed Fazel har utsetts till huvudansvarig för de kliniska studier som involverar bolagets produkter, samtidigt som USA-chefen Christian Strand blir globalt ansvarig för alla distributionsrelationer. Båda ingår numera också i ledningsgruppen.

Kapitalanskaffning driver kommersialiseringen vidare

Slutligen redogjorde BrainCool för ett kapitalbehov om 85 – 95 Mkr som kommer att mötas genom att genomföra en företrädesemission. Bakgrunden är att täcka för de förverkade optionerna som vid lösen i april skulle ha tillfört bolaget cirka 16 Mkr, samt för att täcka för det förbjudna lån som Waleij tog.

Utöver att täcka upp för ovanstående totalt cirka 24 Mkr vill man även finansiera den fortsatta expansionen med BrainCool System. Bland annat ska pengarna gå till att öka produktionskapaciteten och därmed lönsamheten av produkten och dess engångsprodukter.

Bolaget vill även förbereda en lansering av RhinoChill System när Cottis II-studien är klar. Detta inbegriper investeringar för att certifiera samt erhålla marknadsgodkännande för produkten enligt de nya europeiska MDR-reglerna. Det krävs även investeringar i nya verktyg vid den kommande tillverkningen av RhinoChill System. Slutligen kommer medel att krävas för att förbereda en kommersialisering av Cooral System inom onkologi, vilket kan inkludera en mindre klinisk studie i USA.

Stärkt finansiering öppnar för låneavtal med EIB

Ytterligare en orsak att genomföra en större emission, menar BrainCool, är det lånefinansieringsavtal om 12,5 MEUR som man slöt med European Investment Bank under 2023. För att kunna utnyttja någon av de två låne-trancherna från EIB måste bolaget dels nå vissa milstolpar, dels uppfylla fastställda soliditetskrav, vilket innebär behov av stärkt finansiell ställning och därmed ett större eget kapital. Om milstolparna har nåtts och kraven är uppfyllda kan BrainCool välja att utnyttja den första EIB-tranchen.

Stöd från de sex största aktieägarna

På söndagen meddelade BrainCool att man under helgen har haft diskussioner med ett antal av bolagets större aktieägare. Syftet har varit att sondera intresset för att delta i den föreslagna nyemissionen. Sex av bolagets största aktieägare, som tillsammans representerar cirka 22 procent av bolagets kapital och röster, uppger att de ställer sig positiva till att teckna aktier i nyemissionen, minst i proportion till sin ägarandel idag. Villkoren för nyemissionen kommer att publiceras så snart ett prospekt har utarbetats.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev