Home Intervjuer Oncopeptides vd om marknadsbearbetning och emission

Oncopeptides vd om marknadsbearbetning och emission

Sofia Heigis, vd Oncopeptides
Foto: Liza Simonsson

Oncopeptides vd om marknadsbearbetning och emission

26 mars, 2024

Med europiskt grönt ljus för Pepaxti har Oncopeptides fullt fokus på att etablera sin första produkt på marknaden. Man är igång i Tyskland och Grekland och väntas inleda försäljning i Spanien under andra halvan av 2024. BioStock har kontaktat vd Sofia Heigis för att få veta mer om bolagets kommersialisering och om den företrädesemission som man nu genomför med sikte på att bli kassaflödespositiva 2026.

Oncopeptides utveckling kretsar kring två teknikplattformar, från vilka man tagit fram en serie läkemedelsprojekt inom cancer. Bolaget är mest känt för huvudprodukten melflufen, i Europa marknadsfört som Pepaxti, och som sedan 2022 är godkänt i Europa för behandling av multipelt myelom. Produkten används tillsammans med kortikosteroiden dexametason i patienter som gått igenom minst tre tidigare behandlingslinjer.

Inom multipelt myelom finns det många typer av läkemedel, men främst då i tidiga behandlingslinjer. Patienten utvecklar förr eller senare resistens mot sin behandling och det är för den här patientgruppen som melflufen har tagits fram – som ett sätt att behandla patienter som nått senare stadier av sin cancer.

Fullt fokus på Europalansering

Oncopeptides är för närvarande mitt i kommersialiseringen av produkten, där man på senare tid börjat få momentum i försäljningen. Under det fjärde kvartalet förra året ökade försäljningen med 93 procent jämfört med kvartalet innan. Förväntningarna är att den ökande trenden ska fortsätta, bland annat genom att fortsätta rulla ut produkten på nya marknader.

Efter att ha FDA valt att dra tillbaka Oncopeptides accelererade godkännande i USA pga. en annan tolkning av bolagets studiedata i förhållande till de olika regulatoriska krav som finns på det accelererade godkännandet som man fått, ligger nu fullt fokus på Europa, en marknad där Oncopeptides uppskattar att Pepaxti har en årlig försäljningspotential på 1,5 miljarder kronor. Hittills har man fått in en fot i Tyskland och Grekland och närmst på tur kommer Spanien, där man siktar på marknadsinträde under andra halvan av 2024. Därutöver bearbetas en lång rad länder, där man kommit olika långt i processen. Även om fokus primärt ligger på Europa söker man även partners för att kunna ta produkten till Kina och Japan.

Genomför företrädesemission

För att hålla uppe tempot i lanseringen av Pepaxti genomför Oncopeptides en fullt garanterad företrädesemission på cirka 300 Mkr, där teckningsperioden löper 19 – 29 april. De investerare som vill säkra sitt deltagande i emissionen behöver köpa aktier innan den 15 april. Likviden från emissionen är tänkt att stödja arbetet fram tills bolaget blir lönsamt, något som man räknar ska kunna ske i slutet av 2026.

Vd kommenterar

Inför den stundande emissionen har BioStock kontaktat Oncopeptides vd Sofia Heigis för att få veta mer om marknadslanseringen och den kommande kapitalanskaffningen.

Behandlingsfältet inom multipelt myelom är stort. Kan du beskriva lite hur det ser ut och hur ni har resonerat kring Pepaxtis positionering på marknaden?

– Behandlingslandskapet är snabbt föränderligt. Ett antal nya klasser av immunoterapier håller på att introduceras, så det gäller att följa utvecklingen noga och positionera sitt läkemedel där det ger störst potential att hjälpa patienter och skapa lönsamhet.

– För oss är det i senare behandlingslinjer, där behovet är större. Vårt läkemedel har visat på en positiv risk/nytta-profil i en patientpopulation som till stor del är äldre och skör. I och med att många av våra konkurrenter rör sig mot tidigare behandlingslinjer slussas också fler patienter vidare till senare linjer. Det gör att vår målgrupp faktiskt växer genom att patienter lever längre.

Ni håller just nu på att introducera Pepaxti i Europa, där ni hittills tagit klivet in i Tyskland och Grekland och siktar på att gå in i Spanien senare i år. Kan du berätta lite om hur er övergripande kommersialiseringsstrategi ser ut?

– Vi är pragmatiska och väljer bäst modell för respektive marknad. I de flesta länder har vi valt att kommersialisera i egen regi då det i de flesta fall ger bättre lönsamhet jämfört med partnerskap. På vissa marknader, exempelvis i Grekland, har vi dock valt att gå via en partnerlösning, då det levererar mest värde.

– När vi väljer att gå i egen regi gör vi det med en förhållandevis låg kostnad per land, med ett litet högkvalificerat team som känner till lokala förhållanden och med lokala nätverk, understött från huvudkontoret i Stockholm med allt annat: produkt, kvalitetsgranskning, finans, IT etc.  Det gör att vår kostnad för sålda varor är låg, med en bruttomarginal på 95 procent och EBITA-marginal på landnivå på över 50 procent då försäljningen är som högst.

Kan du nämna något om era förväntningar om marknadspenetrationen och takten på marknadsupptaget på respektive marknad? Kort och gott – när når ni peak sales?

– Det hade varit toppen att kunna svara rakt på den frågan, men tyvärr är tidslinjen till stor del i händerna på de olika betalarmyndigheterna ute i Europa. Tar vi Spanien som exempel så har marknadsaccess där gått på rekordtid, fem månader jämfört med våra konkurrenter som gjort samma resa på ett eller två år. Här ser vi fram emot att kunna börja se ordentlig försäljning redan under andra halvåret 2024. Vi hoppas förstås på snabba framsteg även i andra länder, men att ge tidsuppskattningar när vi inte har full kontroll vore oansvarigt mot våra aktieägare.

– Den guidning vi kan ge är att vi räknar med att vara lönsamma mot slutet av 2026, och utöver det kommer vi förstås att hålla marknaden uppdaterad på framsteg i övriga länder.

Om vi tittar närmre på de olika marknaderna i Europa. Hur skiljer de sig åt och vad gör ni för att tackla de olika förutsättningarna på respektive marknad?

– Framförallt är det viktigt att framhålla att ett godkännande från EMA innebär att vi får sälja i alla länder i EU från regulatoriskt perspektiv, men för att kunna få försäljning måste man förhandla pris med landspecifika betalare. Kort uttryckt så kräver varje land att man skickar in en värdedossier, sedan har en värde/nytta-diskussion som leder till en prisförhandling. I många länder, däribland Spanien och Sverige, krävs sedan en ny förhandling på regional nivå, vilket innebär ett ytterligare steg.

– Särskilt prisförhandlingen kan ta allt från tre månader upp till två år, men såhär långt har det flutit på bra i de länder vi fått access. I Spanien ser vi till och med ut att landa på rekordtid.

När det gäller USA så har ni fått avslag från FDA gällande Pepaxti. Hur går tankarna gällande den amerikanska marknaden?

– USA för Pepaxti, eller Pepaxto som den marknadsfördes som i USA, är ett avslutat kapitel för oss. Däremot har vi tillgångar i vår pipeline som vi tror skulle kunna vara aktuella för den amerikanska marknaden, då troligtvis genom någon form av partnerskap. Så USA-dörren är inte stängd för alltid, men just nu är vår fulla fokus på den europeiska kommersialiseringen.

För att kort beröra er övriga pipeline. Vad har ni för mål för dessa tillgångar?

– Vi har två teknologiplattformar, PDC vilken melflufen är baserad på, samt SPiKE. Utan att bli för teknisk kan jag säga att de två läkemedelskandidater som ligger under PDC-plattformen befinner sig i ett tidigt forsknings- och utvecklingsskede medan val av läkemedelskandidater för SPiKE-plattformen pågår. Forskning och utveckling gör vi i egen regi, men vi tittar också på partnerskap.

300 Mkr ska nu gå till att i första hand stötta er kommersialisering. Kan du berätta lite mer om hur likviden är tänkt att fördelas?

– Vi kommer i första hand att fortsätta bygga våra team i de länder där lansering ligger närmast i tiden, Spanien, Italien, Nederländerna, Norden. Så det handlar om personal, men också marknadsföringskostnader för att skapa synlighet för vår produkt i dessa länder. Till det kommer förstås en overheadkostnad för vårt huvudkontor och de funktioner som stöttar kommersialiseringen. Sedan får vi inte glömma att vi också kommer att driva vår pipeline framåt, vilket kostar pengar, även om den kostnaden är låg i jämförelse.

När det gäller målet om att bli kassaflödespositiva i slutet av 2026; vad behöver hända för att ni ska nå det målet?

– Vi behöver givetvis öka vår försäljning, från dagens relativt låga nivåer. Jag har beskrivit hur tidslinjen ser ut där, och varför det alltid tar tid för nya läkemedel att få fart på försäljningen, särskilt när man också bygger teamet som ska sälja det från grunden. Man ska komma ihåg att den sista rekryteringen i vårt tyska team skedde så sent som i november förra året.

– Fram till dess fortsätter vi hålla hårt i pengarna. Jag är smålänning så jag brukar säga att tänka ekonomiskt är något jag har i mitt DNA, och god finansiell disciplin är något vi som bolag ständigt strävar efter.

Om man tittar på Oncopeptides som investeringscase; vad är det enligt dig som gör bolaget till en attraktiv investering just nu?

– Det finns många life science-bolag på börsen, men få har en godkänd produkt och existerande försäljning. Vi är byggda från grunden för en effektiv kommersialisering i Europa. Vi gör det med en produkt med en försäljningspotential på 1,5 miljarder per år, en potential som dessutom växer, och som har marknadsexklusivitet fram till 2037.

– Vi har inga regulatoriska frågetecken kvar, har nu med likviden från emissionen finansiering tills vi beräknar vara lönsamma och aktien är i mina ögon värderad baserat på var vi står idag, inte vår potential.

– Till vårt base case kommer också möjligheter till ytterligare värdeskapande genom försäljning i andra delar av världen, samt skapa värde ur vår pipeline.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget kommer att redovisas i ett emissionsprospekt som är planerat att offentliggöras den 17 april 2024. 

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev