Home Intervjuer Chordates vd: “Det tydliga skiftet i risknivå bör attrahera investerare”

Chordates vd: “Det tydliga skiftet i risknivå bör attrahera investerare”

Anders Weilandt

Chordates vd: “Det tydliga skiftet i risknivå bör attrahera investerare”

2 februari, 2024

Idag börjar teckningsperioden i Chordate Medicals företrädesemissionen som ska finansiera fortsatt värdebyggande inför en potentiell exit. Emissionslikviden ska bland annat gå till att etablera proof-of-concept på utvalda marknader för migrän-och rinitbehandlingen Ozilia. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få veta mer.

Chordate Medical har utvecklat Ozilia, en medicinteknisk behandling för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit). Bolagets patientstudie PM007 visar att förebyggande behandling med Ozilia ger en statistiskt signifikant minskning i antalet dagar med huvudvärk.

Ozilia sticker ut på migränmarknaden då det är en nervstimulerande behandling fri från läkemedel och oväntade bieffekter, samtidigt som den enligt studien är lika bra eller bättre än befintliga läkemedelsbaserade alternativ.

Stort behov av nya behandlingsalternativ

Behovet av nya behandlingsmetoder för migrän är stort över hela världen. För mer än hälften av patienterna fungerar inte de existerande behandlingsalternativen, och inget av de existerande läkemedlen fungerar under hela livet. Patienten får önskad effekt i några år och måste därefter byta behandling, antingen på grund av avtagande effekt eller uppkomna biverkningar som patienten inte längre tolererar. Bristen på behandlingsalternativ är därmed ett stort problem för vården och de människor som lider av migrän, och Chordate Medical arbetar för att Ozilia ska etableras som ännu ett alternativ.

Global marknadspotential

Nästan all behandling av kronisk migrän sker idag i form av läkemedel, med botoxinjektioner som ett annat alternativ. Försäljningen av migränläkemedel förväntas uppgå till cirka 92 miljarder SEK år 2030 med en årlig tillväxt om 8,5 procent i de sju största marknaderna, medan marknaden för botoxinjektioner för migrän beräknades uppgå till cirka sju miljarder kronor under 2023.

Framsteg i Tyskland och andra prioriterade marknader

Med studieresultaten som grund satsar bolaget på att etablera sig på migränmarknaden, med fokus på Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien och gulfområdet. Målet är att bygga tydliga marknadsandelar med Ozilia för att visa proof-of-concept inför en framtida exit.

Ozilia-behandlingen introduceras just nu till vården och patienterna på respektive marknad. En av Chordate Medicals viktigaste marknader är Tyskland, där de under de senaste månaderna har gjort betydande framsteg i marknadsbearbetningen. Nyligen kunde bolaget meddela att de har ingått avtal med en specialistklinik i München, samt att de första patienterna har behandlats på en privatklinik i Hamburg.

Patienterna har valt att betala privat för behandlingen och har påbörjat den inledande behandlingsserien, bestående av veckovisa behandlingar under sex veckor. Sedan tidigare används Ozilia av privatkliniker för rinitbehandling i både Italien och Saudiarabien. I november 2023 inleddes bearbetningen av Förenade Arabemiraten.

Företrädesemission

För att finansiera satsningarna på migränmarknaden genomför bolaget en företrädesemission, som initialt kan tillföra 41,8 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet ska även gå till bolagets kliniska studier och registreringsprocesser med Ozilia.

En aktie berättigar till teckning av en unit där varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO8. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 23,0 Mkr, motsvarande cirka 55 procent av företrädesemissionen.

Vd kommenterar kapitalanskaffningen

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om emissionen och planerna framåt.

Först och främst, hur kommer emissionslikviden fördelas mellan de olika prioriteringsområdena?

– Övergripande så ska 15 procent användas till marknadsregistreringar såsom USA, Kina, Gulfländerna, 20 procent för pågående studier, 40 procent för marknadsbearbetning och 25 procent till övrigt rörelsekapital och lageruppbyggnad.

Varför, anser du, att Chordate Medical är ett intressant investeringscase just nu?

– Vi ser hur projektet i sin helhet har fått en påtagligt lägre risknivå i och med de mycket fördelaktiga studieresultaten. Under andra hälften av 2023 såg vi hur vår marknadsbearbetning började bära frukt. Chordate som investering borde kunna bedömas ha förflyttats från ett teknisk/vetenskaplig utvecklingsprojekt, till en fas av marknadsvalidering. Alla investerare tänker givetvis olika men jag bedömer att det här tydliga skiftet i risknivå bör attrahera investerare med erfarenhet av life science-investeringar.

»Vi ser hur projektet i sin helhet har fått en påtagligt lägre risknivå i och med de mycket fördelaktiga studieresultaten. Under andra hälften av 2023 såg vi hur vår marknadsbearbetning började bära frukt.«

Er långsiktiga plan är att genomföra en försäljning av bolaget, en så kallad ”exit”. Finns det några marknadsförhållanden eller branschfaktorer som kan påverka er exitstrategi? I så fall, kan du berätta lite mer om det?

– För närvarande gör vi bedömningen att ett par trender på migränmarknaden är till vår fördel. Båda har att göra med introduktionen 2018 av CGRP-hämmare/antagonister. Idag finns 4-5 registrerade alternativ beroende på marknad, gemensamt är det mycket höga priset på ca 45-65 000 kr per år. För oss är det fördelaktigt eftersom det har bidragit till att hela marknaden, oavsett alternativ, håller uppe priserna – vilket gör det lättare för oss att introducera med det pris vi vill få ut.

– Den andra aspekten är lite mer komplex, men det förefaller som att de skyhöga förhoppningar professionen hade på CGRP-terapins saliggörande nu har mött verkligheten. Det är ingen tvekan om att CGRP-alternativen är mycket kompetenta läkemedel med en hanterbar biverkansprofil. Men det faktum att 30-40 procent av patienterna inte svarar på behandlingen, trots tuffa förskrivningsregler på grund av prisnivån, verkar ha fått förskrivande läkare att normalisera förhoppningarna om den kliniska nyttan. Den kliniska effekten, dvs. sänkning av besvärsnivå, är bra men inte enastående.

– Detta sammantaget verkar dels ha brutit det ganska rigida förskrivningsmönster från tiden innan CGRP, och dels nu generera intresse för alternativ, eftersom CGRP inte riktigt var den silverkula man hade hoppats på.

Hur ser konkurrensen ut på medicinteknikmarknaden för migrän?

– Det finns en handfull tekniska lösningar i olika stadier av utveckling och introduktion. Gemensamt är att alla är externa elektriska eller elektromagnetiska stimulatorer. De olika applikationerna placeras antingen på överarmen, hålls mot halsen, tejpas i pannan eller sätts som ett diadem på huvudet. Kvaliteten på vetenskapliga bevis varierar kraftigt. Samtliga dessa är i huvudsak för akut behandling under en migränepisod. Det förekommer även registreringar för preventiv behandling, men dessa innebär i realiteten daglig behandling i hemmet – vilket är tveksamt om det kan klassas som förebyggande. De flesta aktörer har efter hand valt bort den kliniska marknaden, och marknadsför direkt till konsument/patient och utan försäkringsersättning.

– Vi tror inte på det tillvägagångssättet. Vår tes är att utan engagemang från den kliniska professionen så har man ingen långsiktig affär, inte heller utan försäkringsersättning. Det är en längre, smalare och snårigare väg att vandra – men som vi tror betalar sig i slutändan. Ingen av de alternativa tagare till bolaget vi kan tänka oss bedöms vara intresserade av en affärsmodell som inte är skyddad av en stark relation med den kliniska professionen, eller ersättningsmodellerna.

»Vår tes är att utan engagemang från den kliniska professionen så har man ingen långsiktig affär, inte heller utan försäkringsersättning. Det är en längre, smalare och snårigare väg att vandra – men som vi tror betalar sig i slutändan.«

– Några av konkurrenterna är onoterade bolag, mycket starkt finansierade och högt värderade i intervallet 700-1100 Mkr. Den senaste finansieringsrundan i ett av dessa bolag var på knappt 500 Mkr med totalt 900 Mkr i insatt kapital.

Om vi istället kollar på rinit, hur ser marknaden ut där?

– Alternativen för en rinitpatient är normalt avsvällande nässpray, och vid väldigt stora besvär olika typer av kirurgiska ingrepp. De senare handlar om att minska tjockleken i näsans slemhinna med skärande kirurgi, radiofrekvens eller elektrisk bränning – sk. diatermi – alla med en påtaglig riskbild och biverkansprofil såsom infektion och eller förlust av luktsinne. Mellan dessa två grupper av alternativ finns inget.

– Ozilia är ett helt unikt alternativ för det tomrummet. I de marknader där nästäppa är ett stort problem likt Italien och Mellanöstern så har vi tydliga möjligheter och kunnat visa tidiga framgångar. Det bygger på att vi har relativt lätt att engagera den kliniska professionen som upplever ett tydligt krav på hjälp från patienterna. I nordeuropeiska marknader, med kallare, fuktigare och renare luft – lägre halter av kvalster och mögelsporer – så är behovet inte lika uttalat även om förekomsten är tydlig. Vi har därför valt att exploatera marknader där Ozilia möter en konkret efterfrågan. Det tar lång tid att aktivera ett underutvecklat marknadssegment – över tid kommer det dock att lyckas. Därför borde vårt fokus på migränindikationen, med parallellt fokus på rinit där efterfrågan finns, framstå som en relativt logisk taktik.

Hur avgörande blir försäkringsersättning för att etablera Ozilia på respektive marknad?

I slutändan är det helt avgörande. Nu i början hittar vi dels privatbetalande patienter eller lösningar där patienterna ersätts från försäkring genom egen ansökan. Vi är inriktade på att bygga upp en spridning av Ozilia-behandlingen genom att initial hitta lösningar runt, istället för igenom, de barriärer som finns. Målet är att detta successivt ska leda till övergripande beslut om försäkringsersättning, där förskrivande läkare kan använda en given förskrivningskod.

Finns det några andra aspekter som kan skala upp försäljningen?

Den nyligen rapporterade aktiviteten på den tyska marknaden bör ses som ett första kommersiellt steg – som kommer att följas av flera – i en ökande takt. Vartefter vi engagerar fler och fler kliniker så kommer kännedom om fördelarna med Ozilia att spridas. Oavsett om man ser till enskilda marknader, regioner eller globalt så är utbytet mellan specialistläkare, och delandet av erfarenheter med varandra, högst påtagligt. För oss gäller att ha uthålligheten att stimulera enskilda kliniker att ta steget och börja använda Ozilia, och samtidigt se till att vara synliga och informativa i forum där vi uppfattas som relevanta.

– Rent praktiskt är givetvis arbetet med marknadsregistreringar i USA, Kina, Saudi och Emiraten självklart något som verkar positivt på möjligheten att få fram mera försäljning som bygger vårt proof-of-concept.

Slutligen, hur långt är ni finansierade om den pågående emissionen fulltecknas?

– Om emissionen blir fulltecknad och därefter teckningsoptionen fullt ut blir inlöst, så har vi finansiering för – och en bit bortom – vår planeringshorisont.

»Om emissionen blir fulltecknad och därefter teckningsoptionen fullt ut blir inlöst, så har vi finansiering för – och en bit bortom – vår planeringshorisont.«

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjordes och publicerades på chordate.com den 29 januari 2024. 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev