Home Intervjuer Fluicells vd: ”Typ 1-diabetes är bara början på vår tillväxtresa”

Fluicells vd: ”Typ 1-diabetes är bara början på vår tillväxtresa”

Fluicells vd: ”Typ 1-diabetes är bara början på vår tillväxtresa”

Fluicells vd: ”Typ 1-diabetes är bara början på vår tillväxtresa”

16 januari, 2024

Fluicell har utvecklat en vävnadsplattform baserad på högupplöst 3D-bioprinting som möjliggör skapandet av vävnadsbaserade produkter för läkemedelsutveckling och behandling av allvarliga sjukdomar. Bolaget är just nu aktuellt med en företrädesemission om 30 Mkr som bland annat ska påskynda utvecklingen av en vävnadsbaserad terapi för typ 1-diabetes. Parallellt är målet att säkra ett partneravtal under 2024. BioStock kontaktade vd Carolina Trkulja för att få veta mer.

Fluicell bedriver utveckling inom regenerativ medicin och humana vävnadsbaserade screeningmodeller för läkemedelsutveckling inom områdena typ 1-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och njursjukdomar. Bolagets produktpipeline består av en läkemedelsprodukt för behandling av typ 1-diabetes samt två humana screeningprodukter inom hjärtsäkerhetsfarmakologi samt för njursjukdom.

Typ 1-diabetes är bara början

Utöver huvudkandidaten med inriktning på typ 1-diabetes består bolagets produktpipeline idag även av två humana screeningprodukter inom hjärtsäkerhetsfarmakologi samt för njursjukdom. Enligt Fluicell är detta dock bara början och ett exempel som demonstrerar vad som är möjligt med tekniken. Målet är att tangera flera områden, såsom transplanterbara vävnader för användning inom regenerativ medicin, prediktiva cellbaserade forskningsmodeller, samt precisionsmedicin.

Genomför företrädesemission

Fluicells mål är att avancera sin pipeline framåt under 2024, med siktet inställt på att kunna inleda kommersiellt samarbete kring vävnadsterapi inom ett sjukdomsområde samt inleda utvecklingssamarbete gällande åtminstone en vävnadsbaserad screeningprodukt. För att realisera dessa mål genomför bolaget mellan den 15 – 29 januari en företrädesemission av units om cirka 30 Mkr.

Varje unit innehåller teckningsoptioner av serierna TO5 och TO6, vilka kan utnyttjas för teckning under maj respektive oktober i år. Vid full teckning av dessa kan Fluicell potentiellt tillföras ytterligare totalt 47,6 Mkr.

Carolina Trkulja, vd Fluicell
Carolina Trkulja, vd Fluicell

Vd berättar mer

BioStock kontaktade Fluicells vd Carolina Trkulja för att få veta mer om hennes syn på bolagets framtidsutsikter, samt hur emissionslikviden ska användas.

Carolina, du tillträdde som vd för Fluicell så sent som i oktober 2023. Kan du börja med att berätta lite om din bakgrund och vad du tog med dig in i din nya roll?

– Jag inledde min bana som forskare när jag doktorerade i biofysikalisk kemi på Chalmers, där jag tillsammans med min handledare uppfann en helt ny teknik för att ta fram antikroppsbaserade läkemedel. De upptäckter vi gjorde då ledde fram till vi 2015 startade Oblique Therapeutics med visionen att göra skillnad för de patienter som idag saknar effektiva mediciner.

– På Oblique var vi på många områden först i vårt fält och fick utveckla nya tekniker för att lösa problem. Detta liknar mycket den situation som vi på Fluicell befinner oss i där vi hela tiden flyttar fram gränserna för vad som är möjligt inom vävnadskonstruktion.

– Jag tar också med erfarenheter från att driva läkemedelsutveckling genom preklinisk fas och att kombinera bolagsbyggande med medicinsk forskning. Där har jag värdefulla kunskaper som kan tillämpas på den resa som Fluicell genomgår just nu.

I samband med att du axlade vd-rollen så omstrukturerades Fluicell till att uteslutande fokusera på vävnadsbaserade produkter, speciellt inom typ-1 diabetesterapi. Kan du berätta mer om detta beslut?

– Redan vid lanseringen av vår bioprinter Biopixlar insåg Fluicell att den stora långsiktiga potentialen ligger i att erbjuda de detaljerade vävnader som den unikt precisa tekniken kan producera, som produkter för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

– Under hösten 2023 gjorde vi bedömningen att vi nått så pass lång inom båda dessa områden att vi var redo att ta steget fullt ut att helt inrikta bolagets verksamhet mot att med utgångspunkt i vår plattform Nexocyte, erbjuda vävnader som produkt.

– Med den nya strategin inriktar vi oss mot marknader med ett uppskattat sammanlagt värde på över 100 miljarder USD där vi bedömer att vi kan presentera ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande och där vi har en förmåga som inte matchas av konkurrerande tekniker på marknaden.

Ni menar att er plattformsteknik kan leda till utvecklingen av nya vävnadsbaserade produkter inom närapå samtliga sjukdomsområden. Hur fungerar tekniken?

– Kärnan i vårt erbjudande är plattformen Nexocyte som kombinerar Fluicells marknadsledande bioprintningsteknik med vårt know-how inom vävnadsdesign och biomaterial. Med Nexocyte kan vi kontrollera allt från vävnaders storlek och sammansättning på cellnivå till hur de inkapslas i olika former av implantat. Plattformen gör det därför möjligt för oss att skräddarsy vävnadsbaserade lösningar för regenerativ medicin och läkemedelsutveckling.

– I och med att det rör sig om en universell plattformsteknik är vi inte begränsade till en specifik tillämpning och ett specifikt sjukdomsområde, utan kan rikta vår verksamhet mot allvarliga sjukdomar där efterfrågan på nya behandlingslösningar är som störst och där vi bedömer att vår teknik kan få stort genomslag. Typ 1-diabetes är bara början på vår tillväxtresa.

Ni fokuserar primärt på behandling av typ 1-diabetes samt humana vävnadsmodeller för hjärtsäkerhetsscreening. Varför föll valen på dessa?

– Båda dessa fall representerar områden med där det idag finns stora brister som vi ser att Fluicells teknik kan bidra till att lösa.

– Trots de framsteg som gjorts sedan den första insulininjektionen för drygt hundra år sedan har diabetes en mycket stor påverkan på hälsa och välbefinnande för de patienter som lever med sjukdomen. Typ 1-diabetes kan behandlas genom transplantation av insulinproducerande cellöar, men bristen på donatorer gör att den behandlingen alltid kommer vara begränsad till ett fåtal patienter. Vi ser att vi med vår teknik har förmågan att på konstgjord väg skapa transplanterbara cellöar som har potentialen att kunna återställa blodsockerregleringen hos patienter med typ 1-diabetes. Vår vision är att skapa en botande typ 1-diabetesbehandling som är oberoende av tillgång på donatorer och som kan ges utan immunsuppression.

– Valet att inrikta oss mot att skapa vävnadsmodeller för hjärtsäkerhetsscreening kommer av de stora behov som finns inom läkemedelsindustrin av nya tekniker som kan erbjuda translationell data tidigt i utvecklingsprocessen. Idag misslyckas nio av tio läkemedel som går in i klinisk fas att nå marknaden, något som medför omfattande kostnader och som i slutändan leder till ökade läkemedelskostnader. Hjärttoxiska effekter som nuvarande modeller inte kan förutse är en viktig orsak till att många läkemedelsprojekt måste avbrytas. Med Nexocyte kan vi skapa mänsklig vävnad som i större utsträckning än de cellmodeller som används idag fungerar på samma sätt som vävnaden i ett riktigt hjärta, vilket innebär större sannolikhet att upptäcka toxiska effekter redan i discoveryfas.

– Det som i båda dessa fall utgör en stor skillnad mellan Fluicell och konkurrande tekniker är att vi på ett sätt som vi är ensamma om kan skräddarsy vävnader ned på cellnivå för att skapa den vävnadssammansättning som är bäst lämpad för varje specifik tillämpning.

Ni har kommunicerat resultat från inledande in vivo-försök i ert typ 1-diabetesprogram. Kan du kommentera detta?

– Vi inledde under slutet av december en in vivo-studie med målet att undersöka tolerabilitet gällande de biomaterial och den implantatskonstruktion som vi avser använda för att inkapsla våra bioprintade cellöar. En viktig komponent i studien var också att säkerställa att de produktionsmetoder som Fluicell använder för att konstruera implantaten är tillräckligt säkra.

– Resultaten har inte visat på någon negativ inverkan inom några av de parametrar som undersökts, vilket är mycket glädjande. Det innebär att vi kan gå vidare i utvecklingsarbetet med de utvalda implantatskonstruktionerna och använda dem i framtida effektstudier in vivo. Att studien genomförts helt utan anmärkningar är dessutom en tydlig kvalitetsmarkör för de processer vi utvecklat som del av Nexocyte-plattformen.

Hur ser du på Fluicells intäktsmöjligheter i form av partnerskapsavtal och licensintäkter?

– Inom vävnadsbaserade terapier ligger vårt fokus på att skapa partnerskap med större farmabolag, antingen kring vårt pågående projekt inom typ 1-diabetes eller kring ett helt nytt sjukdomsområde. Genom att satsa på att under 2024 generera in vivo-data kring vår typ 1-diabetesbehandling gör vi bedömningen att vi på ett betydande sätt kommer att stärka våra möjligheter att teckna partnerskapsavtal.

– När det kommer till vävnadsbaserade screeningmodeller har vi pågående utvecklingssamarbeten inom både hjärtsäkerhet och njursjukdom som lägger en god grund för kommersialisering och framtida licensintäkter.

Ni har ett pågående avtal med ett av världens största pharmabolag rörande ett forskningsprojekt som involverar er vävnadsplattform. Kan ni berätta mer?

– Vi har under 2023 bedrivit en studie kring bioprintade vävnader för hjärtsäkerhetsscreening tillsammans med ett topp tio farmabolag. Projektet har syftat till att optimera funktionen hos vävnaderna och fastställa hur de kan integreras i etablerade arbetsflöden och är det andra projektet tillsammans med samma partner. Möjligheten att anpassa forskningsmodeller till redan existerande infrastruktur är något som ofta förbises men som ligger högt upp på farmabolagens kravlista gällande nya tekniker. Vi ser det därför som en stor styrka att vi har kunnat genomföra utvecklingsarbetet i direkt dialog med en möjlig slutanvändare.

– Arbetet med projektet har löpt på planenligt under året som gått och vi räknar med att kunna slutföra den sista milstolpen och lägga fram slutrapport till vår projektpartner under Q1 2024. Att utvecklingsarbetet genomförts framgångsrikt är såklart ingen garanti för ett vidare samarbete, men vi har goda förhoppningar kring möjligheterna att fördjupa vår relation ytterligare med vår partner.

– I och med Fluicell äger rättigheterna till all den teknik som utvecklats genom samarbetet har vi även möjlighet att göra vår teknik för hjärtsäkerhetsscreening tillgänglig för utlicensiering även till andra farmabolag.

Nyligen beviljades ni ett anslag om 5 Mkr från Eurostars för utveckling av en forskningsplattform för studier av hjärttoxicitet och läkemedelseffekt. Vad är målet med denna studie?

– Fluicell har beviljats ett villkorat anslag om 5 miljoner kronor från Eurostars där vi har fått godkännande gällande projektfinansiering ifrån Eurostars och vi väntar nu på en slutlig formell bekräftelse ifrån Vinnova, som är nationell finansiär för svenska projekt. Detta beräknas ske under februari. Projektet handlar om att utveckla en forskningsplattform för studier av hjärttoxicitet där vi kommer att kombinera vår teknik med teknik ifrån vår samarbetspartner CytoCypher BV, som är experter på att mäta hur hjärtceller slår. Denna typ av kombination är något som har efterfrågats i diskussioner med stora läkemedelsbolag och vi ser att resultaten kommer linjera väl med våra redan pågående projekt inom hjärtsäkerhet.

Den 29 januari avslutas er företrädesemission av units om cirka 30 Mkr före emissionskostnader. Hur avser ni att använda likviden?

– Emmisionslikviden kommer att fördelas över tre huvudsakliga områden. I första hand kommer vi genomföra satsningar på att avancera programmet inom typ-1 diabetes. Här fokuserar vi på optimering av implantatet och in vivo-studier. Vi planerar också att optimera och validera vävnadsmodellen för hjärttoxicitet, samt att fortsätta plattformsoptimering med tonvikt på uppskalning av produktion.

Avslutningsvis, vad hoppas du att Fluicell har uppnått om två år, i början på 2026?

– Om alla mina förhoppningar infrias är vi i början av 2026 i en situation där våra utvecklingsframgångar inom typ 1-diabetes inneburit att vi kunnat inleda ett långsiktigt partnerskap med ett större läkemedelsbolag kring utveckling och kommersialisering av vävnadsbaserade typ 1-diabetesbehandling och att vi tillsammans med partnern kommit ytterligare viktiga steg mot klinik.

– Vidare är min förhoppning att vi i början av 2026 kunnat teckna licensavtal kring flera screeningmodeller för bred användning inom läkemedelsutveckling som genererar löpande intäkter för Fluicell.

– Slutligen hoppas jag att vi då är i en position där vi fått bra genomslag för styrkan i vår teknik så att vi har haft möjlighet att utöka vår projektpipeline inom nya terapiområden för att adressera fler allvarliga kroniska sjukdomar. Vår vision är att genom vävnadsterapier skapa en ny framtid för dessa patienter och i grunden förändra hur vi behandlar sjukdom.

– Sammantaget ser jag att Fluicell är i en mycket god position för att nå framgång: vi har en unik teknikplattform, flera pågående projekt med hög potential och riktar oss mot en marknad som just nu utvecklas väldigt snabbt med många stora initiativ på såväl nationell som internationell nivå. Jag välkomnar både befintliga och nya aktieägare att delta i emissionen och följa med på vår resa mot att göra vävnadsterapier en verklighet.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på fluicell.com den 11 januari 2024.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev