Home Intervjuer Arcede blickar mot klinik med lösen i TO1

Arcede blickar mot klinik med lösen i TO1

Arcede Pharma aktuella med lösen i TO1

Arcede blickar mot klinik med lösen i TO1

8 januari, 2024

Förberedelserna för klinik fortsätter för den lundabaserade läkemedelsutvecklaren Arcede Pharma. Just nu ligger fokus på att hitta rätt dos och koncentration av RCD405 att använda i kommande fas I-studier. Mellan 8 och 19 januari är bolaget aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO1, som är tänkt att finansiera förberedelsearbetet.

Arcede Pharma specialiserar sig på att utveckla behandlingar för respiratoriska sjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Deras läkemedelskandidat RCD405 är designad för att inte bara lindra symptom utan även adressera de underliggande orsakerna till KOL.

RCD405 utmärker sig gentemot existerande behandling genom en kombinerad verkningsmekanism, som både vidgar luftvägarna och minskar inflammationen. Arcede Pharma hoppas att detta ska leda till en mer effektiv behandling för KOL-patienter, och samtidigt ha en mer fördelaktig biverkningsprofil än dagens behandlingsregimer.

Ser stor marknadspotential

Med RCD405 riktar bolaget in sig mot en av de största läkemedelsmarknaderna. I ett försök att uppskatta den möjliga potentialen genomfördes nyligen en analys där man utgår från två olika scenarier för läkemedelskandidaten. I det första scenariot går RCD405 in som en tilläggsbehandling till redan etablerade KOL-läkemedel och här ser man en potentiell årlig försäljning på cirka 2 miljarder EUR i USA och de fyra största länderna i Europa.

I nästa scenario ses RCD405 som en ”first-in-class”-behandling med sjukdomsmodifierande egenskaper. I det scenariot skulle försäljningen enligt bolaget kunna uppgå till över 16 miljarder EUR årligen.

Tox-programmet avklarat

Bolaget tog i höstas det sista stora prekliniska steget med kandidaten, då man kunde slutföra det toxikologiska programmet. Rent regulatoriskt står således dörren öppen för att kunna ta nästa steg i utvecklingen, kliniska fas I-studier. Nog för att projektet har lovande prekliniska data i ryggen, men det är först nu man kan få en fingervisning kring hur RCD405 kommer att fungera i människa.

Förberedelserna fortgår

Innan man kan dosera sin första deltagare behöver bolaget dock göra en del förberedande arbete. Det viktigaste här är att hitta rätt dosering och koncentration, för att säkerställa att man får bra effekt i människa, utan att för den delen tumma på säkerheten.

Arcede Pharma jobbar tillsammans med två forskargrupper vid Lunds universitet och Karolinska institutet, som även fortsatt att studera kandidatens effekt. Man har i det arbetet kunnat visa att RCD405 verkar såväl luftvägsrelaxerande som anti-inflammatoriskt i två olika sjukdomsmodeller för luftvägsinflammation.

Detta är data som man hoppas kunna presentera i någon av de vetenskapliga tidskrifterna som bevakar området. Utöver de akademiska samarbetena jobbar Arcede Pharma även tillsammans med inhalatorbolaget Iconovo, som ansvarar för själva formuleringen av läkemedlet.

Går arbetet enligt plan så väntas projektet kunna gå in i klinik under nästa vinter.

TO1 ska finansiera förberedelserna inför klinik

För att finansiera förberedelserna inför det kliniska utvecklingsstadiet är bolaget aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO1, som gavs ut i samband med sommarens företrädesemission. Arcede fick då ett tillskott på 9,2 Mkr och ifall TO1 utnyttjas till fullo kommer bolaget få en injektion på ytterligare cirka 10 Mkr, före avgifter och emissionskostnader. Teckningskursen i TO1 är satt till 0,09 kr per aktie, vilket är ungefär vad Arcede-aktien handlas till i skrivande stund.

Ordförande kommenterar

I samband med kapitalanskaffningen kontaktade BioStock Arcede Pharmas styrelseordförande Ingemar Kihlström, för att få veta mer om utvecklingen.

Ingemar Kihlström, ordförande Arcede Pharma
Ingemar Kihlström, ordförande Arcede Pharma

Det finns många etablerade behandlingar mot KOL och astma, hur planerar ni att positionera er på marknaden?

– Då vi har en ny verkningsmekanism samt en dubbel effekt har vi förhoppningen att detta är en behandling som kan startas i ett mycket tidigare skede av sjukdomen och därmed förhindra att sjukdomen förvärras. Därmed riktar vi in oss, inte bara på de som redan får behandling, utan även de som tidigare inte har behandlats på grund av att de är i ett tidigare skede av sjukdomen.

Ni gjorde nyligen en analys av marknadspotentialen för RCD405. Kan du berätta lite mer om de båda scenarier som ni tagit fram och hur ni räknat för att komma fram till potentialen i vardera scenario?

– Vi har i samarbete med erfarna konsulter inom området tagit fram dessa två scenarier. De har tagit den totala andelen av befolkningen med KOL i respektive land som ingår i analysen i beaktande och sedan tittat på hur många av dessa patienter som skulle vara aktuella för de olika typerna av behandling.

– Därefter har de estimerat vilken procentandel av dessa som skulle bli ordinerade behandlingen baserat på uppskattningar från liknande typer av läkemedel inom astma, KOL men även andra inflammatoriska sjukdomar.

– Det är alltså en ganska komplex analys med flera variabler och som naturligtvis kan komma att ändras ju mer vi förstår angående den exakta verkningsmekanismen.

Ni meddelade nyligen att vd Mia Lundblad valt att gå vidare till en tjänst utanför bolaget. Hur går sökandet efter en ny permanent vd?

– Arbetet med rekryteringen av ny vd har redan initierats genom en rekryteringsfirma.

Under tiden går du in som arbetande styrelseordförande, medan er CFO Erik Magnusson blir tillförordnad vd. Hur har ni delat upp ansvaret mellan er?

– Styrelsen har beslutat att Erik blir tillförordnad de från 1 februari med fullt ansvar för det dagliga operativa arbetet. Då jag har en omfattande erfarenhet av projektet från min tid i Respiratorius, blir min uppgift att stödja honom i FoU-frågor och långsiktiga strategiska uppgifter.

Ni är just nu aktuella med lösen i er TO1. Hur ska pengarna därifrån användas?

– Vid full teckning av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ca 10 Mkr, före emissionskostnader. Detta tillskott kommer att hjälpa oss att förbereda fas I, bl.a. med att avsluta formuleringsaktiviteterna samt starta produktion av substans.

Vad är det enligt dig som gör Arcede till en attraktiv investering just nu?

– Det viktigaste är att kunna genomföra så många som möjligt av de planerade aktiviteterna inför start av fas I för att minska risken för försening och att vi kan starta den första kliniska studien redan nästa vinter.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev