Home Intervjuer SynAct Pharma tillförs 60,5 Mkr genom riktad emission

SynAct Pharma tillförs 60,5 Mkr genom riktad emission

SynAct Pharma tillförs 60,5 Mkr genom riktad emission

12 oktober, 2023

Bioteknikbolaget SynAct Pharma har beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 60,5 Mkr till ett bolag förvaltat av Heights Capital Management. Finansieringen möjliggör den fortsatta utvecklingen av deras primära läkemedelskandidat resomelagon. Kapitalet kommer även att användas till satsningar på affärsutveckling.

De flesta behandlingar som används idag för att behandla inflammation hämmar immunsystemet, vilket kan leda ökad risk för biverkningar och andra problem. SynAct Pharma är ett bioteknikbolag i klinisk fas som utnyttjar melanokortinsystemet för att inducera antiinflammatorisk aktivitet och inflammationsupplösning – utan att hämma immunsystemet.

Bolaget har en bred portfölj av melanokortinagonister för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten resomelagon (AP1189) är den ledande kandidaten i portföljen.

Kliniska programmen kräver finansiering

I september presenterade SynAct Pharma top line-data från den 12 veckor långa kliniska fas IIb-studien EXPAND på patienter med svår nydiagnostiserad reumatoid artrit. Resultaten från studien visade att det primära effektmåttet inte uppnåddes, men bolaget har sedan dess presenterat subgruppsresultat som visar att resomelagon har effekt i patienter med förhöjd CRP-nivå.

SynAct förväntar sig att senare i oktober rapportera resultaten från den pågående kliniska fas IIa-studien RESOLVE del A, som är inriktad på patienter med otillräckligt svar på DMARD-behandling (DMARD-IR-patienter). Med tanke på läget i de kliniska programmen har bolagets styrelse beslutat att det krävs snabb finansiering för att möta de kortsiktiga behoven. Kassabehållningen i slutet av Q2 uppgick till 44 Mkr.

Riktad emission till amerikanskt bolag

För att driva vidare utvecklingen har man nu beslutat att genomföra en riktad emission av aktier och teckningsoptioner som genererar en initial bruttolikvid om 60,5 Mkr. Emissionen riktar sig till ett bolag förvaltat av det amerikanska private equity-bolaget Heights Capital Management.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs på 16,14 kr per aktie, medan teckningsoptionerna ges vederlagsfritt och har en teckningskurs på 17,75 kr per aktie. Aktiekursen i SynAct Pharma står i skrivande stund i 17,26 kr.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier fram till och med den 13 oktober 2025, vid högst fyra tillfällen under teckningsperioden.

Utspädningen som kommer att uppstå på grund av den riktade emissionen beräknas till cirka 10,5 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut, kommer utspädningen att öka med ytterligare cirka 8,7 procent.

Tillskottet ska användas i den fortsätta utvecklingen

SynAct avser att använda likviden om cirka 60,5 Mkr för fortsatt utveckling av resomelagon genom kliniska fas II-studier i syfte att påvisa proof-of-concept. Kapitaltillskottet kommer också att användas till utvecklingen TXP-portföljen, som förvärvades i januari 2023. Den initiala likviden förväntas, tillsammans med bolagets nuvarande kassa, tillgodose bolagets rörelsekapitalbehov fram till och med det tredje kvartalet 2024.

Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 59,9 Mkr som kommer att användas till att initiera studier och ytterligare avancera bolagets utvecklingsplan.

Bolagets vd Torbjørn Bjerke kommenterade kapitalanskaffningen i ett pressmeddelande:

”Vi är mycket glada över att kunna offentliggöra denna affär vilken tillför oss medel för att fortsätta utvecklingen av vår pipeline med fokus på resomelagon. Dessutom kommer likviden att säkerställa våra satsningar på affärsutveckling som syftar till att hitta rätt partner för resomelagon.”

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev