Home Intervjuer Arcede Pharmas vd om emissionsutfallet

Arcede Pharmas vd om emissionsutfallet

Arcede Pharmas vd om emissionsutfallet

10 oktober, 2023

Efter sommarens företrädesemission är lundabaserade Arcede Pharma nu redo att jobba vidare med läkemedelskandidaten RCD405. Emissionen tecknades till cirka 72 procent, vilket gör att bolaget nu har tillräckligt med medel för att fortsätta utvecklingen i jämn takt. Samtidigt valde majoriteten av garanterna betalning i nytecknade units, ett tecken på att de har stor tilltro till bolagets framtid. BioStock kontaktade vd Mia Lundblad för att höra hennes tankar om emissionsutfallet.

Arcede Pharma utvecklar läkemedelskandidaten RCD405, som är avsedd för behandling av patienter drabbade av KOL och svår astma. Bolaget väntar just nu på resultat från den sista toxikologiska studien, där man utvärderar läkemedelskandidatens säkerhetsprofil. Om man inte ser något oväntat i de resultaten blir nästa steg att ta RCD405 till kliniska studier.

Tillkännager utfall i företrädesemission

För att kunna fortsätta utvecklingen mot kliniken har bolaget haft behov av kapitaltillskott, vilket föranledde  den företrädesemission av units som man genomförde i slutet av sommaren. Totalt tecknades emissionen till 72 procent, vilket innebär att Arcede initialt tillförs omkring 9,2 Mkr, före emissionskostnader.

Utfallet kan anses som bra i det utmanande läge som råder på marknaden för kapitalanskaffning.

Majoriteten av garanterna väljer units

Emissionen omfattades av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden som uppgick till totalt 5,9 Mkr. Av den totalen bestod 1 Mkr av en så kallad toppgaranti. I och med att bolaget fick in totalt 9,2 Mkr behövde inga emissionsgarantier tas i anspråk.

Garanterna hade sedan möjlighet att välja mellan kontant ersättning och units som ersättning. Totalt sju garanter valde det senare alternativet, vilket ledde till en ersättningsemission om totalt drygt 7,1 miljoner units. Varje unit emitterades till en teckningskurs på 0,09 kr per unit, vilket var samma teckningskurs som gällde i huvudemissionen. De garanter som valde kontant ersättning i stället kommer att ersättas med totalt 210 000 kronor.

Kan tillföras ytterligare 9 Mkr i början av 2024

Varje unit i företrädesemissionen innehöll en aktie och en teckningsoption av serie TO 1. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget i januari 2024, till en teckningskurs om 0,09 kronor. Detta nästa steg i kapitalanskaffningen kan tillföra ytterligare totalt cirka 9.2 Mkr, ett viktigt tillskott i den fortsatta utvecklingen.

Vd kommenterar

BioStock pratade med Arcede Pharmas vd Mia Lundblad för att få hennes tankar om den genomförda kapitalanskaffningen.

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma
Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Först och främst Mia, hur ser du på den teckningsgrad som ni uppnådde i emissionen, givet det svåra läget på kapitalmarknaden?

– Det är mycket positivt med tanke på det allmänt bistra börsklimatet och det makroekonomiska läget just nu.

Vad innebär utfallet för den fortsatta utvecklingen?

– Vi kan därmed prioritera starten av flertalet av de studier som vi anser vara viktiga och nödvändiga för den fortsatta utvecklingen.

Hur ser du på att majoriteten av garanterna väljer betalning i units?

– Även detta är naturligtvis positivt för bolaget då det ger oss större finansiella resurser än om betalningen skett i kontanter.

Ni inväntar ju resultat från den sista studien  i ert  ert tox-program. Vad pågår i utvecklingen parallellt med det?

– Vi undersöker dos/koncentrations-effektsambandet samt gör ytterligare studier vad gäller verkningsmekanismen. Med hjälp av dessa resultat kan vi göra en bättre uppskattning och prediktion av de doser som behövs för att uppnå effektiva kliniska koncentrationer i människa.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev