Home Nyheter Pharmacologs emission ska ge nya strategin flygande start

Pharmacologs emission ska ge nya strategin flygande start

Pharmacolog med ny strategi

Pharmacologs emission ska ge nya strategin flygande start

30 juni, 2023

Efter vårens strategiomläggning satsar Pharmacolog framåt med ett nytt SaaS-upplägg för sin analytiska mjukvara. Bolaget inledde 2023 starkt och ambitionen är att växla upp ytterligare. Pharmacolog genomför nu en företrädesemission på 27,3 Mkr för att öka tempot i kommersialiseringsarbetet.

Följande material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Pharmacolog i Uppsala. Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa eu-tillväxtprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 21/6 2023 och som finns att tillgå på Pharmacolog i Uppsalas hemsida, https://pharmacolog.com/.

Pharmacolog utvecklar teknik som förbättrar säkerheten och effektiviteten vid hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården. Produkterna har utformats för att effektivt kontrollera och verifiera läkemedel innan administration eller innan destruktion.

Bolagets första produkt, DrugLog, möjliggör snabb och effektiv kontroll av läkemedelsberedningar och bidrar till att minimera risken för felmedicinering. Även nästa produkt i portföljen, PrepLog, är en lösning som utvecklats för att förbättra säkerheten och effektiviteten vid beredning av läkemedel och integreras med sjukhusets förskrivningssystem.

WasteLog hjälper USA att få bukt med förskingring av narkotika

Pharmacolog har även utvecklat WasteLog, ett system utformat för att hantera arbetsflödet och analysera returer av delvis använda narkotiska preparat som ska kasseras under kontrollerade former. Under de 12 månaderna fram till april 2022 dog nästan 82 000 människor i USA till följd av överdoser relaterade till opioider, vilket för närvarande är den ledande dödsorsaken bland amerikaner under 50 år.

Amerikanska Center for Disease Control and Prevention uppskattar att kostnaden för opiatepidemin uppgår till 78,5 miljarder dollar per år i USA. Detta har lett till mycket strikta krav från myndigheter på hälso- och sjukvårdssystemet att kontrollera hanteringen av narkotiska läkemedelspreparat för att förhindra stöld av narkotiska preparat, så kallad drug diversion.

WasteLog är framtaget för att hjälpa sjukvården att effektivt verifiera läkemedelsavfall, vilket minskar risken för att läkemedel ska hamna i orätta händer.

Nyligen lanserat analysmjukvara

Det senaste tillägget i portföljen är Pharmacolog Dashboard, som fungerar som ett centralt informations- och analysverktyg. Konceptet erbjuder flera mjukvarumoduler som ger användarna möjlighet att på distans analysera alla mätningar som utförts med bolagets olika enheter.

De skräddarsydda verktyg och funktioner som finns tillgängligt i Pharmacolog Dashboard kompletterar och förbättrar kontrollfunktionen tillhandahållen av analysenheterna DrugLog, PrepLog och WasteLog. På så sätt förbättras hälso- och sjukvårdspersonalens förmåga att garantera läkemedelssäkerheten med hjälp av produkterna ytterligare.

Strategiskifte med fokus på SaaS

Pharmacolog genomförde nyligen ett strategiskifte för att underlätta och accelerera kommersialiseringen av produkterna. I och med lanseringen av Pharmacolog Dashboard går bolaget från att primärt sälja hårdvara till att även erbjuda mjukvaru-baserade tjänster.

För att öka försäljningen kommer Pharmacolog att fokusera på att sälja större volymer av instrument till ett lägre initialt pris, kombinerat med en Software-as-a-Service-(SaaS)-modell för programvaran. Bolaget förväntar sig att detta ska leda till stabila återkommande intäkter och snabbare försäljningsprocesser i och med den lägre initiala investeringen för kunden.

Vill utöka antalet partners

Utöver den egna säljstyrkan säljer Pharmacolog i dag produkterna via sina två partners B. Braun och Codonics. Med B. Braun har Pharmacolog ett avtal som täcker marknaderna i Spanien och Portugal och där fokus hittills legat på DrugLog-systemet.

Codonics, å andra sidan, är en USA-baserad leverantör av medicintekniska lösningar, och har spelat en betydande roll i framgångarna på den amerikanska marknaden. Genom partnerskapet med Codonics har Pharmacolog kunnat implementera WasteLog-systemet på några av de mest framstående sjukhusen i USA. Bland annat har ett av USA:s mest prestigefyllda sjukhuskedjor, NewYork-Presbyterian, installerat flertalet enheter.

I bolagets nya strategi kommer partnerskap fortsätta spela en avgörande roll för att produkterna ska komma till sin fulla rätt i det övergripande sammanhanget för läkemedelshantering. Utöver de redan upparbetade samarbetena letar bolaget efter fler partners som erbjuder produkter inom samma område. Pharmacolog siktar särskilt in sig på samarbeten där produkterna kan integreras som delar i en helhetslösning för kunden.

Genomför företrädesemission

Pharmacolog är just nu aktuella med en företrädesemission av units om cirka 27,3 Mkr i syfte att hålla tempot upp i kommersialiseringsarbetet. Emissionen omfattas till 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Likviden från emissionen ska gå till marknads- och säljaktiviteter och fortsatt utveckling av bolagets produkter.

I emissionen ingår även teckningsoptioner av serie TO3, som kan tillföra bolaget ytterligare 40,9 Mkr. Detta kapital är tänkt att användas för expansion till fler geografiska marknader och till arbetet med att sluta fler partnerskapsavtal. Teckningsperioden pågår till den 10 juli.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie ger en uniträtt, som ger rätten att teckna en unit. Varje unit består av fyra nyemitterade aktier av serie B och fyra teckningsoptioner av serie TO3.

Varje TO3 ger rätt att under perioden 9 februari – 23 februari 2024 teckna en ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under perioden 25 januari – 7 februari 2024.

Teckningskurs 1,40 kr per unit, motsvarande 0,35 kr per aktie
Emissionsvolym Initialt 27,3 Mkr. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs bolaget ytterligare 40,9 Mkr.
Teckningsperiod 26 juni – 10 juli 2023
Utspädning Vid full teckning uppgår den initiala utspädningen till cirka 80 procent. Vid fullt nyttjande av TO3 uppgår den totala utspädningen till cirka 89 procent.

Information och teckning

Pharmacolog prospekt Teckna via Mangold

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev