Home Intervjuer Hemcheck upptäcker kostsamma fel vid blodprovstagning i vården

Hemcheck upptäcker kostsamma fel vid blodprovstagning i vården

Hemcheck upptäcker hemolys vid blodprovstagning i vården

Hemcheck upptäcker kostsamma fel vid blodprovstagning i vården

10 juni, 2022

Hemolys är ett vanligt förekommande fel som uppstår vid blodprovstagning inom sjukvården. Det är även en markör för vissa akuta tillstånd. Hemcheck vill med sin teknik underlätta upptäckten av hemolys och därmed öka patientsäkerheten samt minska de onödiga kostnaderna och ledtiderna som hemolys orsakar. Nu gör bolaget en företrädesemission på 15,4 Mkr för att möjliggöra fortsatt kommersialisering av produkterna. BioStock har pratat med bolagets vd Joen Averstad om kommande satsningar.

Hemolys är ett vanligt fenomen som innebär att de röda blodkropparna går sönder, vilket gör att blodkroppsinnehållet läcker ut. Problemet med hemolys uppstår i de flesta fall vid själva provtagningen där känsliga röda blodkroppar kan gå sönder då provet tas. Att ta blodprov från en venkateter ökar exempelvis risken för hemolys.

Detta är den vanligaste orsaken till att ett blodprov inte kan analyseras korrekt. Blodprov ligger till grund för en stor del av alla kritiska medicinska beslut och ett felaktigt resultat kan leda till felaktiga medicinska beslut. Missvisande provsvar resulterar också i ökade kostnader i vården. Det svenska bolaget Hemcheck har skapat ett koncept som ska underlätta upptäckten av hemolys i blodprov inom sjukvården, vid patientens sida.

Problemet uppstår ofta vid provtillfället

Hemcheck har utvecklat produkter som möjliggör att felet upptäcks med en gång vid patienten, i stället för senare i ett laboratorium. Det möjliggör att ett nytt prov kan tas på en gång i stället för 1-2 timmar senare i akuta situationer. Hemcheck erbjuder engångstester för blodprover i vakuumrör och engångstester för blodprov i blodgassprutor, samt en avläsare som fungerar för de olika testerna.

Enligt hälsoekonomiska studier uppskattas kostnaderna för ett felaktigt eller uteblivet provsvar till minst 1 000 kronor. Marknaden är stor och Hemcheck estimerar den totala adresserbara marknaden i Europa och USA till ca 30 miljarder kronor.

Kärnmarknaden består av akutmottagningar där korrekta provsvar behövs så snabbt som möjligt. Bolaget fokuserar på den europeiska marknaden och är även verksamma i Mellanöstern.

Under pandemin har det inte varit möjligt att besöka sjukhusen vilket har gjort det svårt för bolaget att genomföra kommersialiseringsaktiviteter. Trots det har Hemcheck ökat sin distributörsbas och har nu distribution i 15 länder. Nu när restriktionerna har avvecklats är bolaget övertygat om att försäljningen ska öka snabbare.

Siktar mot ytterligare en marknad

Hemolys sker inte bara vid blodprovstagning, i vissa fall kan de röda blodkropparna gå sönder inuti kroppen. Patienter med intravaskulär (in-vivo) hemolys har risk för komplikationer och sämre utfall. In-vivo hemolys är därmed en indikator på vissa akuta patienttillstånd där snabba åtgärder kan vara viktiga. Med Hemchecks teknik kan vårdpersonal underlätta diagnostisering och monitorering av dessa patienter. Denna marknad är mindre än den för alla vanliga blodprov som tas inom sjukvården, men betalningsviljan är betydligt högre då det finns en mer direkt koppling till patienthanteringen. Hemcheck har nyligen CE-märkt sina produkter för detta användningsområde.

Tar in kapital för att fortsätta växa

Hemcheck ska nu genomföra en företrädesemission. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer bolaget att tillföras cirka 15,4 Mkr före emissionskostnader.  Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 8,8 procent av företrädesemissionen, från styrelse och ledning. Emissionen genomförs för att framför allt möjliggöra fortsatt drift och kommersialisering av Hemchecks produkter för patientnära hemolysdetektion.

BioStock har kontaktat vd Joen Averstad för att höra mer om bolagets kommande satsningar.

Hemchecks vd Joen Averstad
Hemchecks vd Joen Averstad

Hur ser dagens produkter ut och vad är det som gör er lösning speciell?

– Vi har en lösning med 3 olika engångstester, anpassade till blodprover i sprutor eller vakuumrör, som tillsammans med en digital läsare möjliggör analys om blodprovet är hemolyserat. Till detta har vi även en separat skärm för att kunna ge ut kvantitativa svar, då läsaren i dagsläget ger ut binära svar, hemolys eller ej hemolys. Kvantitativa svar krävs i de flesta fall när sjukvården vill diagnosticera in-vivo hemolys. Det som gör vår teknik speciell är att vi har en patenterad separationsteknik som möjliggör att vi på någon sekund kan separera fram plasma från helblod som därmed kan analyseras. Att vi kan bestämma om ett blodprov är hemolyserat eller ej direkt vid patient, utan behov av att centrifugera blodprovet, är något vi så vitt vi vet är ensamma om globalt.

Vilka effekter hoppas ni att era produkter kommer att ha på sjukvården?

– Vårt mål är att användningen av produkterna kommer att leda till ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet, samt minskade ledtider och totala kostnader.

Vilket intresse har ni hittills sett för era produkter?

– Vi har ett stort intresse runt våra produkter och det har även ökat med borttagandet av pandemi-restriktionerna samt efter att vi CE-märkte produkterna för diagnostiskt bruk. Utmaningen är att få ned ledtider från intresse hos kunderna till faktisk försäljning.

Ni har distribution i ett tiotal länder i dagsläget och hade förra året en omsättning på 1,2 miljoner kronor.  Vad krävs för att försäljningen ska ta fart ordentligt?

– Egentligen krävs inte så mycket för att försäljningen ska öka från nuvarande nivåer. En enskild akutmottagning kan exempelvis ge oss intäkter på över en halv miljon kronor per år, så det behövs inte så många större kunder för att vi ska växa ordentligt. Vi har haft en bra trend senaste månaderna, vilket underlättats av att coronarestriktionerna har lättats, och vi arbetar hårt för att bibehålla den positiva utvecklingen.

Ni satsar inledningsvis framför allt på den europeiska marknaden. Hur kommer det sig?

– Den europeiska marknaden är mycket stor och processen för att CE-märka produkterna i Europa har varit mycket lättare och mindre kostsamt jämfört med andra länder till exempel USA. Vi har tillräckligt med marknadspotential att jobba på här, men den amerikanska marknaden är såklart även intressant.

Ni gick nyligen ut med att ni tecknar avtal med Region Skåne och ni har även fått en uppföljningsorder från Kuressaare sjukhus i Estland, vad innebär det här för er?

– Fler kunder är mycket positivt, både vad gäller det genuina intresset men också möjligheten till att skala upp volymer hos dessa kunder och möjligheten att de kan agera som referens.

Hur ser utsikterna ut för fler liknande affärer under resten av året?

– Jag bedömer att utsikterna för liknande affärer är goda givet det stora intresset vi upplever. Frågan är nog snarare hur många nya kunder och hur stora volymer vi kan uppnå.

Ni tar nu in 15,4 Mkr. Vad kommer emissionslikviden att användas till?

– Framförallt kommer den användas till att finansiera fortsatt drift och kommersialisering av våra produkter. I tillägg vill vi satsa mer på utökade försäljnings- och affärsutvecklingsaktiviteter för att utvärdera och etablera strategiska samarbeten med större aktörer på marknaden, men även viss produkt- och produktionsutveckling. Detta i kombination med att vi drar ned på vissa av de löpande kostnaderna för att hushålla än mer med resurserna.

Ni är aktuella med en emission. Hur skulle du motivera för BioStocks läsare att investera i Hemcheck just nu?

– Jag får ju formellt inte rekommendera någon att köpa eller sälja våra aktier men jag kan belysa ett par saker och varför jag investerar min andel i bolaget. Hemcheck är i en väldigt intressant position just nu, där mycket arbete är genomfört för att skapa produktkännedom och validera produkterna på den europeiska marknaden. Detta samtidigt som vi får fler och fler kunder, har nyligen utökat produktportföljen och samhället börjat öppna upp efter pandemin. Teckningskursen är dessutom satt med stor rabatt för att göra det attraktivt att teckna nya aktier, så jag hoppas många tycker att det är en intressant investering.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev