Home Intervjuer Alzinovas vd om CMS beslut kring Aduhelm

Alzinovas vd om CMS beslut kring Aduhelm

Alzinovas vd om CMS beslut kring Aduhelm

13 april, 2022

Den amerikanska myndigheten CMS har beslutat att Alzheimerpatienter som erhåller Biogens läkemedel Aduhelm endast kommer att subventioneras genom sin sjukförsäkring om behandlingen ges i samband med kliniska studier. BioStock vände sig till Kristina Torfgård, vd för svenska Alzinova, som menar att bolagets läkemedelskandidater skiljer sig väsentligt från Aduhelm och att Alzinova därför inte riskerar att gå samma öde till mötes.

Den 7 april drabbades Alzheimer-patienterna alltså av ytterligare ett bakslag när den statliga amerikanska försäkringsbyrån Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) fastställde sitt beslut från i januari att ersättningen för behandling med Biogens Alzheimersläkemedel Aduhelm (aducanumab) endast kommer subventioneras via läkemedelsersättningssystemet Medicare om behandlingen ingår i kliniska studier.

Beslutet innebär att de amerikanska sjukförsäkringsbolagen endast kommer att täcka kostnaderna för Aduhelm för de få tusental personer med tidigt stadium av Alzheimers sjukdom som väljer att registrera sig i CMS-godkända kliniska prövningar av läkemedlet.

Bristande bevis på effekt

Bakgrunden till beslutet är att Aduhelm, världens idag enda godkända bromsmedicin mot sjukdomen, har kritiserats för bristande bevis på effekt, att data-setet från fas III är inkomplett, allvarliga biverkningar samt att kopplingen mellan avlägsnandet av plack och förbättringen av kognition inte har kunnat säkerställas.

Trots detta erhöll läkemedlet ett s.k. villkorat FDA-godkännande i USA förra året. När dessutom prislappen för behandlingen landade på 56 000 USD per år, blev kritiken så omfattande att läkemedelsjätten Biogen kapade prislappen med hälften.

Godkännandet var ett så kallat accelerated approval, en beteckning som används för ett tidigt godkännande av behandlingar mot allvarliga, livshotande sjukdomar, trots att läkemedlets biverkningar och effekter inte är helt klarlagda.

Besvikelse för patienterna

Enbart i USA lider över sex miljoner människor av Alzheimers sjukdom, en siffra som förväntas stiga till fjorton miljoner år 2060. Mot bakgrund av detta omfattande medicinska behov var förhoppningarna kring Aduhelm höga och kandidaten var länge ett av Biogens viktigaste projekt. Utvecklingen har dock kantats av problem de senaste åren. T.ex. stoppades en fas III-studie efter en analys som tydde på bristande behandlingseffekt, samt att vissa patienter drabbades av oroväckande biverkningar som hjärnsvullnad och blödningar i studierna.

Därtill framhöll en expertkommitté som anlitats av FDA återigen kandidatens tidigare noterade tvetydiga kognitiva effektdata och biverkningsprofil. Med tanke på att Aduhelm tidigare har nekats marknadsgodkännande i Europa och Japan, kom beskedet från CMS som ytterligare ett frågetecken över läkemedlets framtid.

Jakten på ett sjukdomsmodifierande läkemedel

Bristen på otvetydiga vetenskapliga effektdata i kliniska studier reser frågan vilken typ av behandling som slutligen kommer att kunna lösa Alzheimer-gåtan. Hittills har passiv immunterapi där läkemedelskandidaten binder till aggregerat amyloid beta, vilket inkluderar olösliga plack och oligomerer, indikerat de tydligaste tecknen på positiv behandlingseffekt. Biogen har inte kunnat påvisa att aducanumab har någon selektivitet för de oligomera formerna jämfört med placken, vilket kan tyda på att behandlingen inte är tillräckligt specifik för att kunna angripa de mest skadliga formerna av amyloid i hjärnan.

De globala kostnaderna för Alzheimerläkemedel uppgår idag till ca 6 miljarder USD årligen, trots att dagens alternativ ger dålig behandlingseffekt och är förknippade med en rad biverkningar. Analysföretaget Global Datauppskattar att den årliga globala försäljningen kan komma att uppgå till 13 miljarder USD år 2028 för sjukdomsmodifierande läkemedel av antikroppstyp mot Alzheimers sjukdom. Med detta hägrande mål mot horisonten lär jakten på ett sjukdomsmodifierande läkemedel inte ta någon paus innan mållinjen har passerats.

Alzinovas alternativ

En av spelarna som vill lösa Alzheimersgåtan är svenska Alzinova. Baserat på sin patenterade AβCC-peptidteknologi utvecklar bioteknikbolaget sjukdomsmodifierande immunterapier mot sjukdomen. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett långtidsverkande oligomerspecikt vaccin som skall göra att kroppen genererar egna antikroppar specifikt riktade mot neurotoxiska amyloid beta-oligomerer i hjärnan så att de skadliga substanserna därmed oskadliggörs och skyddar hjärnans celler.

Förhoppningen är att sakta ned eller stoppa sjukdomsförloppet med minimala biverkningar som följd. Bolaget utvecklar även den monoklonala antikroppen ALZ-201 som befinner sig i preklinisk utvecklingsfas och som bygger på samma teknologi.

Vd kommenterar

Kristina Torfgård, vd Alzinova
Kristina Torfgård, vd Alzinova

Utvecklingen av nya läkemedel för Alzheimers sjukdom ser ut att stå vid ett vägskäl efter de senaste turerna kring Aduhelm. BioStock kontaktade Alizinovas vd Kristina Torfgård för att få hennes syn på hur nyckeln till att lyckas ta fram ett sjukdomsmodifierande läkemedel kommer att se ut.

Kristina, Aduhelm riktas i likhet med många andra antikroppar i sen utvecklingsfas framför allt mot placken. Hur skiljer sig er oligomerspecifika approach mot detta?

– Ja, Aduhelm och andra antikroppar i sen klinisk fas riktas framför allt mot placken och Aduhelms kliniska effektdata var inte tillräckligt övertygande. Kopplingen mellan avlägsnandet av placken och förbättringen av kognitionen är inte helt säkerställd. Dessutom uppvisar den även biverkningar (svullnad av hjärnvävnaden), vilket innebär att nyttan jämfört med risken var svårt att motivera. Alzinova utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar som specifikt och med stor träffsäkerhet angriper de skadliga amyloid beta-oligomererna. Detta specifikt angripande av de skadliga amyloid beta-oligomererna – som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling – är viktig både för att erhålla en god effekt men även för att undvika allvarliga biverkningar. Förhoppningen, som vi vill bekräfta kliniskt, är således att en högre specificitet mot oligomerer ska uppvisa en bättre klinisk effekt än andra alternativ.

Er utgångspunkt är att bästa möjliga effekt erhålls med minsta möjliga biverkningar och att en kandidat därför måste vara neurotoxiskt specifik. Kan du utveckla detta?

– Våra läkemedelskandidater är utvecklade för att vara specifikt riktade mot amyloid-beta oligomerer och därmed neutralisera det som är neurotoxiskt och bryter ned hjärnvävnaden vid Alzheimers sjukdom. I och med att våra kandidater har just denna specificitet mot oligomererna så kommer man att kunna få en bättre effekt än med andra behandlingar mot  amyloid-beta. När ett läkemedel är specifikt så innebär det också att risken för biverkningar minskar.

Utvecklingen av Aduhelm har kantats av problem. Hur tänker du kring Alzinovas väg framåt och risken att ni hamnar i samma läge?

– Vi är övertygade om att våra oligomerspecifika behandlingar med både vaccinet ALZ-101 och antikroppen ALZ-201 kommer att visa på en större klinisk nytta jämfört med risk än vad andra immunterapier har visat. Dessutom, med vårt terapeutiska vaccin ALZ-101, som får kroppen att generera egna antikroppar specifikt riktade mot neurotoxiska oligomerer, kan vi troligtvis undvika de biverkningar som Aduhelm har uppvisat. Därmed kommer det vara en terapi som är långverkande, mycket användarvänlig och betydligt mer kostnadseffektiv än de antikroppar som är godkända idag eller befinner sig i utvecklingsfas.

Vad kan vi se fram emot i bolaget under de kommande två åren?

– Ni kan se fram emot två spännande år där vårt första och viktigaste mål är att rekrytera klart patienterna till den pågående kliniska studien med ALZ-101 för att kunna slutföra studien under andra halvan av 2023. Vi kommer också att förbereda ALZ-101 för nästa kliniska utevcklingsfas, fas 2, för att göra den mer värdefull och attraktiv för potentiella partners. Vi är också glada över att vi nu har en ny kandidat i form av en monoklonal antikropp, ALZ-201, som vi kan ta vidare och förbereda för klinisk utveckling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev