Home Intervjuer BrainCools vd om de nya dotterbolagen

BrainCools vd om de nya dotterbolagen

BrainCools vd om de nya dotterbolagen

14 oktober, 2021

Medicinteknikbolaget BrainCool har beslutat att renodla sina affärsområden genom att dela upp verksamheten i två dotterbolag; IQool Technologies och CoolPrevent. BioStock kontaktade Martin Waleij, som kommer att kvarstå som vd i moderbolaget samt även axla vd-rollen i IQool Technologies, för att få veta mer om framtidsplanerna samt de senaste försäljningsframgångarna i USA.

BrainCool är verksamt inom området Targeted Temperature Management (TTM), vilket innebär en tidig och snabb kylning med kontrollerad temperaturreglering för behandling av indikationer som stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän.

Produkterna RhinoChill System och BrainCool System, som säljs under varumärket IQool System i USA, används för tidig, snabb och kontinuerlig medicinsk kylning av hjärnan vid stroke och plötsligt hjärtstillestånd.

Två nya dotterbolag

Styrelsen i BrainCool har nu beslutat att områdena onkologi och BrainCooling skall överföras till två nya dotterbolag. Onkologiprojektet ska bedrivas i det helägda dotterbolaget CoolPrevent, medan verksamheten inom BrainCooling med BrainCool System överförs till det helägda dotterbolaget IQool Technologies. BrainCool har inlett fackliga förhandlingar. Först efter avslutade förhandlingar kommer styrelsen att ta ett slutligt beslut om förändringarna.

Med en uppdelning är tanken att de enskilda bolagen mer effektivt ska kunna fokusera på sina respektive verksamheter samtidigt som personal, patent, avtal, varumärken och rättigheter överförs till respektive dotterbolag.

När det gäller ledningen för dotterbolagen kommer Christian Strand, som är ansvarig för affärsutveckling inom BrainCool, utses till tf vd för CoolPrevent. Vd kommer att bilda en ledningsgrupp med styrelseledamöterna Roger Henriksson och Hans Henriksson. Martin Waleij blir vd för IQool Technologies och kvarstår som vd för BrainCool.

Moderbolaget och det amerikanska dotterbolaget

Verksamheten som bedrivs med produkten RhinoChill kommer att ligga kvar i moderbolaget beroende på att externa bidrag och stöd som finansierar utveckling, produktion samt olika kliniska projekt är knutna till moderbolaget. Dessutom avvaktar BrainCool ett marknadsgodkännande i USA för RhinoChill.

Det amerikanska dotterbolaget BrainCool Inc, som svarar för marknadsföring och försäljning i USA, kvarstår som ett dotterbolag till moderbolaget BrainCool tills vidare.

Moderbolaget BrainCool kommer fortsätta att vara noterat på Spotlight Market. Planerna på en notering på Nasdaq First North behöver skjutas upp och en notering eller särnotering av verksamheten beräknas nu kunna genomföras först under det andra kvartalet 2022, främst beroende på att teckningsoptionerna TO1-TO3 som löper ut i mars 2022 inte kan vara fortsatt noterade på Spotlight Stock Market vid ett listbyte.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Martin Waleij för att få veta mer om omstruktureringen och vilka förhoppningar han har på beslutet, samt om betydelsen av de nya beställningarna på IQool System från nya kunder i USA inom HCA Healthcare-gruppen.

Martin, vilka är de primära fördelarna att renodla verksamheten?

– Det är viktigt för respektive verksamhet att ha en egen ledning och ett tydligt fokus på respektive verksamhet. Det gynnar även möjligheten för finansieringen av bolaget/bolagen, t.ex. genom att onkologiverksamheten som, även om det är ett helägt dotterbolag, kan söka forskningsanslag där BrainCool historiskt har varit framgångsrika, då bolaget äger patent och rättigheter, har egen personal samt sluter egna kommersiella avtal.

 Vilka nya affärsmöjligheter kan detta leda till för de respektive bolagen?

– Respektive områden representerar sina egna gedigna industrier och följaktligen även potentiella partners. Det är tydligt att onkologi och intensivvård sällan ligger inom ett och samma bolag eller säljkanaler. Affärsmöjligheterna kan uppstå i själva renodlingen av respektive områden, vilket ger en mer tydlig industriell logik, affärstransparens och tydlighet gentemot samarbetspartners och investerare.

BrainCool är ju från början en avknoppning från Dignitana år 2014, fyra år senare knoppade ni i sin tur av bolaget PolarCool. Hur ser du på möjligheten att marknadsnotera de nya dotterbolagen och dela ut aktier till moderbolagets aktieägare?

– Det är ett av de möjliga alternativen,  men centralt är att det finns en självständig organisation på plats innan avgörande steg kan tas i endera riktningen.

I pressmeddelandet skriver ni att det inte finns några direkta marknadssynergier mellan onkologi och BrainCool System och att det på sikt kommer bli förändringar, t.ex. om Cooral System erhåller marknadsgodkännande i USA. Kan du utveckla vilka typer av förändringar det kan röra sig om?

– Det finns ett mycket stort intresse för vår verksamhet inom onkologi, vilket attraherar både partners och investerare inom segmentet och då är ett av alternativen som ovan diskuterades en avknoppning, men det finns även andra alternativ då samtliga produkter har intressanta industriella alternativ.

Ett listbyte till Nasdaq First North beräknas nu ske först under Q2 nästa år. Hur påverkar förseningen det operativa arbetet?

– Inte alls. Spotlight Markets och FIrst North verkar under samma regelverk. Vår bedömning är att likviditeten i aktien kommer att öka på First North, men det påverkar inte alls det operativa arbetet.

Nyligen erhöll ni ett EU-patent som skyddar Cooral System i samtliga EU:s 27 medlemsländer till och med år 2035. Vilken betydelse har det för kommersialiseringsfasen av produkten?

– Beskedet var väntat och det bekräftar vår kommersialiseringsplan. Ett bredare patentskydd är positivt vid införsäljningsfasen för att visa att tekniken är unik och har en nivå av verkshöjd, samtidigt som det sätter upp trösklar mot potentiella konkurrenter.

Avslutningsvis. Den 12 oktober erhöll ni beställningar på totalt sex IQool System från nya kunder i USA inom HCA Healthcare-gruppen. Hur ser du på den långsiktiga försäljningspotentialen inom detta och närliggande nätverk?

– Det är framför allt ett stort steg framåt då det inte kräver någon form av utvärdering på patient, men även på grund av att inköpsorganisationen inom Healthcare-gruppen aktivt har varit med i processen. Med tanke på att HCA är en av USA:s största hälso- och sjukvårdsorganisationer med 186 sjukhus i 21 amerikanska delstater, så har vi fått en betydande kvalitetsstämpel centralt från HCA som både bekräftar den kliniska nyttan med produkten och att den står sig väl mot konkurrerande lösningar.

– Vår bedömning är därför att vi initialt kommer att växa inom den här gruppen, som sysselsätter 46 000 läkare och över 100 000 sjuksköterskor. I nästa skede ger detta förhoppningsvis ringar på vattnet och viktiga referenser i diskussioner med andra organisationer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev