Home Intervjuer Marknadsrapport förutspår stark tillväxt för Chordate Medicals teknologi  

Marknadsrapport förutspår stark tillväxt för Chordate Medicals teknologi  

Marknadsrapport förutspår stark tillväxt för Chordate Medicals teknologi  

23 september, 2021

Cirka 1 miljard människor världen över lider av migrän vilket gör det till den tredje vanligaste sjukdomen och den vanligaste neurologiska sjukdomen. Chordate Medical tar sikte på den stora globala migränmarknaden med K.O.S, en neuromodulerande behandlingsteknik som inte bygger på läkemedel. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få en lägesuppdatering om marknadspotentialen för bolagets CE-märkta behandlingssystem.   

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat en ny behandlingsmetod mot kronisk nästäppa och migrän som kallas Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S). Behandlingstekniken stimulerar nervsystemet via mekaniska vibrationer i näsan vilket kan minska antalet huvudvärksdagar per månad för patienten. K.O.S fick en CE-märkning inom migrän i maj 2021 och nu förbereder Chordate Medical för marknadsintroduktion i bland annat Italien, Israel och Norden och eventuellt även ytterligare marknader. 

Anders Weilandt, Chordate Medical

Intervju med vd Anders Weilandt

Chordate Medicals teknologi förväntas ge konkurrens till läkemedel mot migrän samt andra medicintekniska migränbehandlingar på marknaden. Några exempel på medicintekniska produkter för behandling av migrän är CEFALY, Relivion, gammaCore Sapphire, tVNS L, Nerivio, sTMS mini, HeadaTerm, Cerena och PainXtDCS som alla är CE-märkta och därmed godkända för försäljning inom EU.

Chordate Medical har nyligen fått ta del av en rapport från DelveInsight som ger en översikt över de sju största marknaderna för behandling av migrän – USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Japan. BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om insikterna från rapporten.

Migrän är en utbredd sjukdom som drabbar väldigt många, hur stor är den totala marknaden?

– Kommersiella marknadsanalyser på migränbehandlingar brukar rapportera att läkemedelsbranschen omsätter cirka 8-9 miljarder USD årligen i de sju största marknaderna, med en tillväxt på tio procent. Ett alternativ till rena läkemedel är botoxbehandling, som visserligen är läkemedel men utförs som en klinisk procedur, där redovisas omsättningen till cirka 700 MUSD.

»Det är intressant att av de nio konkurrenterna till Chordate som redovisas i rapporten är det vår teknologi som tillskrivs den överlägset starkaste tillväxttrenden i slutet av prognosperioden«

– En nyligen utkommen specialrapport om neuromodulation för migrän, med fokus på behandlingar som utförs privat i hemmet, visar en prognos för 2026 års omsättning på 46 MUSD för de sju största marknaderna. Rapporten berör bara till mindre del potentialen för klinikbehandlingar, vilken är den marknad som Chordate bearbetar. Men det är intressant att av de nio konkurrenterna till Chordate som redovisas i rapporten är det vår teknologi som tillskrivs den överlägset starkaste tillväxttrenden i slutet av prognosperioden, med en marknadsandel på cirka 13 procent.

Total marknadsstorlek i MUSD för olika medicintekniska behandlingar mot migrän i 7MM (2018–2026) enligt DelveInsight

– Vår bedömning är att klinikmarknaden kommer att växa till många gånger större än marknaden för egen privat användning, och det verkar som analytikerna bakom rapporten delvis håller med eftersom de visar tillväxt på kliniksidan från 2023 – vilket ungefär motsvarar beskrivningen av försäljningstillväxten för Chordate. Klinikmarknaden är dessutom det mest lukrativa segmentet.

Var kommer medicintekniska behandlingar in i bilden?

– Gemensamt för behandlingsalternativen med läkemedel för migrän är att knappt hälften av patienterna får en tillräcklig lindring, vissa av patienterna svarar inte alls på behandlingen. Dessutom avtar effekten av ett läkemedel ofta över tid – eller man upplever att biverkningar inte längre går att tolerera. Därför letar läkaren ofta efter nästa möjliga behandling som kan fungera för just den patienten. Patienterna letar ofta aktivt efter alternativ för att må bättre.

– Idag är läkemedel det absolut vanligaste valet följt av botoxbehandling. Vi ser en växande efterfrågan på andra metoder som inte är läkemedel. Det är där som dessa nya medicintekniska alternativen kommer in i bilden. Enligt analysrapporten ovan så framställs Chordates teknologi som den i särklass starkaste kandidaten, med en imponerande tillväxtpotential. Vi är givetvis både glada och lite smickrade av den beskrivningen – men vi har delvis en annan syn på betydelsen av klinikmarknaden över tid.

Hur kommer marknaden att utveckla sig för ert segment?

– Det är på klinikmarknaden som den stora potentialen finns men den tar alltid lång tid att utveckla. Vi erbjuder inte vår teknik för privat bruk, även om den tekniskt sett är förberedd för det. Migrän är en oerhört dyr sjukdom för samhället och därför är ersättningsnivåerna väldigt höga, till exempel kostar en kronisk migränpatient i Sverige cirka 120 000 kronor per år i vård och produktionsbortfall. Varken privata eller offentliga försäkringssystem ersätter i någon större utsträckning privat hemvård oavsett segment. Att ge klinisk vård till migränpatienter är däremot en bra affär för vårdgivare som man inte kommer att vilja gå miste om. Det är därför vi från början har riktat in oss där. Samtidigt innebär den strategin att det tar lite längre tid innan vårt intensiva införsäljningsarbete kan bära frukt. Privatpersoner med ett eget hälsoproblem reagerar mycket snabbare, men betalar mycket mindre, vilket ger lägre marginaler. Klinikmarknaden är traditionellt ganska trög, men över tid betydligt mer lönsam.

»Migrän är en oerhört dyr sjukdom för samhället och därför är ersättningsnivåerna väldigt höga«

Vilka andra medicintekniska produkter mot migrän finns det på marknaden och hur särskiljer sig Chordate Medicals från dessa konkurrenter?

– Av de nio andra bolag med registrerade produkter som redovisas i den nya analysrapporten så erbjuder alla utom två enbart akut behandling under pågående migrän. Vår behandling är godkänd för förebyggande behandling och har en långtidsverkande effekt, därför kanske man behöver 4-6 behandlingar per år. Många av de konkurrerande behandlingsalternativen används akut varje gång man får migrän, och i något fall flera gånger per dag.

– Den andra stora skillnaden är att konkurrenterna är olika typer av elektrisk eller magnetisk stimulering på huvudet eller överarmen. Vår behandling är en mekanisk vibration som stimulerar näsans slemhinna och därmed det autonoma nervsystemet direkt. Vi har också visat i en studie att vår behandling tydligt reglerar variationen i hjärtats pulsslag – vilket betyder att behandlingen sannolikt ger en uttalad central påverkan på nervsystemet.

»Vår behandling är en mekanisk vibration som stimulerar näsans slemhinna och därmed det autonoma nervsystemet direkt.«

Ni har redan erhållit CE-märkning i EU för K.O.S som migränbehandling. Finns det några regulatoriska aspekter som kan underlätta eller försvåra i registreringsprocessen på andra marknader?

– Det finns tydliga skillnader mellan de regulatoriska processerna till marknadsgodkännande i olika länder. Det är olika krav på vad man måste leva upp till, bland annat nivån av klinisk verifikation. Ett CE-märke är en utmärkt bas att utgå ifrån, men det kommer att vara en hel del jobb att få ytterligare godkännanden på plats -dock inget som vi inte kan hantera.

Ni jobbar nu med att introducera migränbehandlingen på vissa utvalda marknader. Kan du säga något om hur detta arbete fortlöper?

– Eftersom vi fick CE-märket i maj i år, över ett år tidigare än förväntat, så har det arbete nyligen kommit i gång på allvar. Vi har kommunicerat att vår italienska distributör snabbt placerade två system på marknaden, och att vi har tre installationer i Sverige. Den israeliska distributören har startat ansökan för marknadstillstånd baserat på CE-märket. Vi kommer att återkomma med mer resultat från de här tre länderna, men med tanke på fortsatta pandemihinder och semesterperioder så får man inse att det är bara precis i början av produktlanseringen. Vi har även kommunicerat att vi tittar på ytterligare marknader, något som vi får återkomma till.

Vilken roll spelar kostnadsersättningar för Chordates marknadsetablering?

– Offentliga eller privata försäkringsersättningar underlättar givetvis all försäljning väldigt mycket. Men det finns i flera marknader även en privatbetalande marknad där patienten betalar själv. I vissa marknader är det till och med den dominerande ersättningsmodellen. Initialt söker vi oss till marknader där det finns en betydande del privatbetald migränvård, för att bygga marknadsandelar. Långsiktigt arbetar vi givetvis på att förbereda och etablera försäkringsersättning för behandlingsmetoden. I några marknader och regioner har det arbetet redan varit framgångsrikt för rinitbehandling, som är den andra indikationen för den här tekniken.

Slutligen, vad är dina förhoppningar beträffande att vinna marknadsandelar med K.O.S?

– Vi arbetar långsiktigt på att etablera bevis för att vi kan sälja in den här nya tekniken på olika marknader. Eftersom vi riktar in oss på kliniksidan så kommer det att ta lite tid att nå dit, men vi är helt övertygade om att vi kommer att lyckas med det. De viktigaste komponenterna i den övertygelsen är dels de vetenskapliga resultat som ledde fram till CE-märket, dels patienternas egen drivkraft att hela tiden söka något som ger bättre resultat än den behandling de har. Både professionen och de som drabbas av migrän söker aktivt efter nya eller bättre alternativ till nuvarande läkemedelsbehandlingar. Här är Chordates behandlingsmetod ett mycket attraktivt alternativ, och enligt analysrapporten framställs Chordates teknologi som den i särklass starkaste kandidaten på marknaden, med en imponerande tillväxtpotential.

»Både professionen och de som drabbas av migrän söker aktivt efter nya eller bättre alternativ till nuvarande läkemedelsbehandlingar. Här är Chordates behandlingsmetod ett mycket attraktivt alternativ «

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev