Home Nyheter Ectin Researchs vd om emissionen och börsnoteringen

Ectin Researchs vd om emissionen och börsnoteringen

Ectin Researchs vd om emissionen och börsnoteringen

2 juli, 2021

För några år sedan behandlades en multisjuk patient med spridd blåscancer med ett läkemedel mot en orelaterad tropisk sjukdom – överraskande nog försvann såväl cancersjukdomen som den tropiska sjukdomen. Svenska Ectin Research har patenterat en kombination av två väldokumenterade läkemedel som tillsammans potentierar varandras anticancereffekter. Nu är bolaget aktuellt med en nyemission och en påföljande notering på Spotlight Stock Market. BioStock kontaktade vd Anna Sjöblom-Hallén för att få veta mer om verksamheten.

Ectin Research grundades 2013 och har sitt kontor i AstraZenecas BioVentureHub i Mölndal. Bolaget utvecklar läkemedelskandidater baserat på så kallad drug repurposing eller repositionering av befintliga marknadsgodkända läkemedel, som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer, specifikt med inriktning på cancer.

Bolagets första kandidat MFA-370 utvecklas baserat på en observerad klinisk effekt hos en multisjuk blåscancerpatient med spridd sjukdom som oväntat tillfrisknade när hen behandlades för en tropisk sjukdom i kombination med patientens övriga medicinering. Målsättningen för Ectin Research är att initialt fokusera på behandling av metastaserad urotelial blåscancer för att bevisa att behandlingskonceptet fungerar, för att därefter vidga sin pipeline och undersöka kombinationsbehandlingens effekt i andra cancerindikationer.

Nu är bolaget aktuellt med en IPO som pågår mellan 1 och 15 juli om 55 Mkr, efter vilken planen är att notera bolaget på Spotlight Stock Market med beräknad första handelsdag 29 juli.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade bolagets vd Anna Sjöblom-Hallén för att få veta mer om anticancereffekten av två väletablerade läkemedel, bolagets kombinationsterapi, samt hur visionerna ser ut för de närmaste åren.

Anna Sjöblom-Hallén, vd, Ectin Research

Anna, hur ser din professionella bakgrund ut och hur du hamnade vid rodret på Ectin Research?

– Jag är utbildad kemist med en doktorsexamen i medicin samt en executive MBA. Efter min doktorsexamen ville jag komma närmre tillämpad forskning och sökte mig till AstraZeneca där jag gjorde min postdoc.

– Därefter headhuntades jag och var med och startade Arexis i Göteborg där jag var en av projektledarna för ett av projekten. Ett antal år senare startade jag tillsammans med forskare och GU Holding (numera GU Ventures) först MIVAC Development som jag var vd för samt spin-out bolagen Alzinova och Toleranzia som jag var vd för ett tag.

– Grundarna för Ectin Research hade hört talas om mig och sökte upp mig för att höra om jag var intresserad av att leda bolaget. Jag fascinerades av fyndet med patientfallet, den vetenskapliga forskningen och de engagerade grundarna, vilket gjorde att jag sa ja.

Kan du berätta om er första kandidat MFA-370?

– MFA-370 är resultatet av den fortsatta forskningen efter fynden i patientfallet med spridd urotelial blåscancer. En djuplodad forskning som visat att två välanvända och tolererbara läkemedel från två olika substansgrupper potentierar varandras anticancereffekt och ger dämpad celltillväxt men även inducerar en celldöd i cancerceller.

Dessa kandidater potentierar alltså varandras anticancereffekt. Ert initiala fokus är metastaserad blåscancer, men hur ser du på potentialen inom andra cancerindikationer?

– Spännande nog verkar kombinationsterapin potentiellt vara applicerbar på flera olika cancertyper där prekliniska försök tyder på att exempelvis även behandling av prostata-, bröst- och kolorektalcancer skulle kunna vara möjlig. Bolaget ämnar under 2022 välja en andra uppföljande cancerindikation som vi kan utveckla parallellt med blåscancerprojektet förutsatt att finansiering för motsvarande kommer på plats.

Givet det faktum att MFA-370 använder två väletablerade och befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar – vad innebär detta för den prognosticerade utvecklingstiden från ax till marknad?

– Det finns många fördelar med repositionering. En sak är att den potentiella biverkningsprofilen för de två substanserna är känd, och i vårt fall är den tolererbar för patienterna, vilket naturligtvis är väldigt bra.

– Sen har vi det faktum att väldigt många olika typer av studier redan är gjorda och kunskap genererats både prekliniskt såväl som klinisk data som vi nu kan dra nytta av till stor del även om vi nu talar om behandling av helt andra indikationer. Rent statistiskt är det väldigt få läkemedelsutvecklingsprojekt som blir en färdig slutprodukt men där repositioneringsprojekt har en större chans statistiskt att lyckas bli marknadsförd medicin i slutänden.

– Sammanfattningsvis är det alltså oftast både tidsbesparande, kostnadseffektivt och rent statistiskt mer sannolikt att en slutprodukt i form av medicin kommer att genereras.

Hur stor är marknaden för er initiala cancerindikation och hur ser betalningsviljan ut för ett läkemedel med få eller begränsande potentiella biverkningar?

– Idag behandlas ofta metastaserad urotelial blåscancer i första linjen med cytostatika och om detta inte fungerar med immunoterapi och därefter i USA (endast) i tredje linjen med antikroppsläkemedelskonjungatet PADCEV eller TRODELVY och det är i tredje linjen som Ectin Research kombinationsbehandling ämnar användas till en början. Om vi tittar på det antal patienter som finns i tredje linjen motsvarar de 8 100 patienter 2020 i USA och de fem största europeiska länderna, vilket prognosticeras öka med cirka 22 procent till 2030. Baserat på kostnaden för en komplett behandling med PADCEV innebär det att marknaden för tredje linjens behandling 2020 motsvaras av 616 MUSD som beräknas öka 2030 till 769 MUSD.

– Etablerad behandling av metastaserad blåscancer ges intravenöst, har svåra biverkningar och gör att patienterna måste vara frekvent och länge på sjukhus, vilket ger en dålig livskvalité såväl som höga samhällskostnader och tyvärr för patienterna endast en 5-procentig 5 års-överlevnad. Ectin Research behandling ges däremot oralt som patienten kan ta i sitt hem med få och tolererbara potentiella biverkningar, vilket ger en betydligt bättre livskvalité för patienterna samt ger en lägre samhällskostnad samt förhoppningsvis en bättre klinisk effekt. Vi anser därmed att denna terapi har väldigt goda chanser att få hög grad av acceptans både hos patienter såväl som betalande samhälle.

Ni är nu aktuella med en nyemission inför en notering av bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Varför har ni valt att genomföra en börsnotering just nu?

– Ectin Research har utvecklat sin kombinationsbehandling till den punkt nu när nästa utvecklingssteg är forskning och utveckling i klinik och då i en planerad fas I/II studie i patienter med metastaserad urotelial blåscancer. För att genomföra denna typ av studie krävs ett stort kapitaltillskott där vi ser att en noteringsemission är en utmärkt möjlighet att ta in motsvarande kapital samt också underlätta spridningen av information om att Ectin Research har ett lovande cancerterapiprojekt under utveckling.

Hur kommer emissionslikviden att användas?

– Bolaget planerar ta in 55 Mkr i noteringsemissionen och har en teckningsoption på maximalt 11 Mkr cirka ett år senare. Den allra störst delen av kapitalet kommer att vara för att bekosta genomförande av fas I-delen av vår planerade kliniska fas I/II studie. Fas I-delen innebär att vi tittar på säkerhet och tolerabilitet av kombinationsbehandlingen samt fastställer rekommenderad fas II dos. Därefter skall resultatet av fas I-delen rapporteras av till Läkemedelsverket innan de ev. ger sitt godkännande att starta nästa del, fas II-delen, av studien.

– Vi kommer också 2022 ha valt en uppföljande andra cancerapplikation för vår behandlingsmetodik, drivit bolagets övriga verksamhet vidare, kapitalet ger oss viss uthållighet i kapitalanskaffningen inför start av fas II och formulering av slutprodukt som kommer därefter.

Avslutningsvis, hur ser dina visioner ut för bolaget de kommande åren?

– Vi ämnar att H2 2024 statistiskt bekräfta klinisk effekt med vår kombinationsbehandling för patienter med metastaserad urotelial blåscancer i fas II-delen av den planerade kliniska studien. Vi har 2022 identifierat ytterligare en cancertyp där bolagets kombinationsterapi kan användas och förutsatt finansiering för motsvarande börjat utveckla detta projekt parallellt med blåscancerprojektet.

– Bolaget har också 2023 börjat utveckla en patenterbar fixed dose combination (FDC) där båda substanserna ingår i tabletten för att underlätta för substanserna att få maximal behandlande effekt i patienterna samt underlätta för patienterna att göra rätt (patient compliance).

– Vi planerar också att utöka vår patentportfölj med andra potentiella ansökningar inom exempelvis dosregimen och biomarkörer om det är möjligt samt sannolikt ansöka om orphan drug designation i USA 2022 för att ekonomiskt underlätta produktutvecklingen och ge utökad marknadsexklusivitet.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev