Home Nyheter Spago Nanomedical växlar upp med Tumorad

Spago Nanomedical växlar upp med Tumorad

Spago Nanomedical växlar upp med Tumorad

15 februari, 2021

Spago Nanomedical har utvecklat en teknologiplattform som med SpagoPix, ett kontrastmedel för MR, förbättrar precisionen och möjligheterna att ställa en korrekt cancerdiagnos, och som med Tumorad öppnar möjligheter för en ny bred cancerbehandling. Nu satsar bolaget på att driva sina projekt till nästa fas genom en fullt säkerställd företrädesemission om 59,1 Mkr och listbyte till Nasdaq First North Growth Market.

Cancer är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Patienter, läkare och samhället i stort efterfrågar effektivare behandlingar och mer precisa diagnostiska metoder. Lundabolaget Spago Nanomedical använder nanomedicin för att förbättra både diagnostik och cancerbehandling.

Spago Nanomedical har utvecklat funktionella nanopartiklar för fysiologisk målsökning till cancertumörer. Detta bygger på en väletablerad egenskap i tumörer, Enhanced Permeability Retention (EPR), som Spago Nanomedical utnyttjar för anrika partiklar i tumörvävnad, utan att behöva binda dem biologiskt eller på annat sätt interagera med cancern. Effekten har dokumenterats i flera mänskliga tumörtyper och har även bekräftats i Spago Nanomedicals prekliniska och kliniska studier.

MR-diagnostik på frammarsch

Datortomografi (CT), mammografi, ultraljud, positronemissionstomografi (PET) och magnetresonanstomografi (MR) är alla viktiga verktyg inom medicinsk bilddiagnostik för att upptäcka och följa upp cancer i tid. Mammografi och ultraljud är snabba och kostnadseffektiva metoder som dock producerar bilder med låg upplösning. PET och CT ger skarpare bilder, men baserar sig på joniserande strålning, till skillnad från MR, som är helt strålningsfri och kan ge mycket detaljerade bilder.

Spago Nanomedical har utvecklat SpagoPix som möjliggör mer precis visualisering av cancertumörer vid MR utan störande bakgrund. Befintliga kontrastmedel ger bilder där kontrasten mellan tumörer och frisk vävnad inte är tillräckligt tydlig, vilket både kan leda till att man missar att upptäcka tumörer och till att man tror sig se tumörer som inte finns.

SpagoPix förbättrar MR-diagnostik

SpagoPix polymera nanopartiklar ansamlas i tumörer och metastaser och tack vare den höga signalstyrkan hos kontrastmedlet skapas skarpare kontraster i vävnaden, vilket minskar risken för felaktiga diagnoser.

Traditionella kontrastmedel inom MR är baserade på metallen gadolinium som ansamlar sig i bl.a. huden och hjärnan och kan leda till allvarliga biverkningar. SpagoPix använder istället mangan som signalförstärkande ämne. Mangan är ett essentiellt grundämne som används i kroppens omsättning av kolhydrater och proteiner, och är inte förknippade med samma problem som gadolinium.

De gadoliniumbaserade kontrastmedlen stannar kvar i kroppen under endast under några minuter, vilket begränsar möjligheten till bilder med hög upplösning. Med SpagoPix kan man däremot ta bilder under en längre tid efter dosering, vilket kan öka informationsvärdet i bilderna.

Kliniska studier med kandidaten SN132D

Produktkandidaten i SpagoPix-projektet SN132D, genomgår för närvarande en fas I-studie i patienter med bröstcancer där det primära målet är utvärdering av säkerhet och tolererbarhet. Sekundära mål dokumenterar hur mycket kontrast SN132D ger i tumörerna, samt i levern och bukspottskörteln (pankreas).

Lovande interimsresultat pekar på en gynnsam säkerhetsprofil. Resultaten visar också att SN132D ger bra kontrast i tumörer och fina bilder av pankreas, det senare öppnar för ett nytt potentiellt användningsområde för SpagoPix.

Interimsresultaten ger därmed stöd för att nanomaterialet ansamlas i tumörer och att Spagos teknologiplattform fungerar, vilket fått bolaget att växla upp arbetet i cancerbehandlingsprojektet Tumorad.

Tumorad – en ny radionuklidterapi

Tumorad, Spagos registrerade varumärke för cancerbehandlingsprojektet, bygger också på fysiologisk målsökning av funktionella nanopartiklar i cancertumörer. För effektiv behandling av aggressiva tumörer och metastaser laddas partiklarna med en kliniskt beprövad radioaktiv isotop, Lutetium-177, vilket ger möjlighet till strålning av spridd cancer med en precision som är svår att uppnå på annat sätt.

I början av hösten förra året valde Spago läkemedelskandidat i projektet, SN201. Kandidaten genomgår nu klinikförberedande studier och bolaget förbereder även storskalig produktion inför de kommande kliniska prövningarna i människa. I slutet av året räknar bolaget med att inlämna en ansökan om en klinisk fas I/II med förväntad studiestart under 2022.

En egenskap som skiljer Tumorad från andra radionuklidterapier är att den lämpar sig för flera olika cancerformer, vilket på sikt kan ge en bred användning.

Stort intresse från marknaden

Radionuklidterapi har blivit ett hett ämne inom cancerbehandling. Flera stora läkemedelsbolag har under på senare år investerat betydande summor i att förvärva projekt och bolag på denna snabbt växande marknad. Under 2018 förvärvade exempelvis läkemedelsjätten Novartis schweiziska Advanced Accelerator Applications för 3,9 miljarder USD. Senare samma år genomförde de ytterligare ett förvärv av amerikanska Endocyte för 2,1 miljarder USD för att ytterligare stärka sin position inom radionuklidterapier. Ett annat närtida exempel är Astra Zeneca som i november ingick samarbete med Fusion Pharmaceuticals kring utveckling av antikroppsbaserade radionuklidterapier.

Motiv till nyemissionen

För att kunna bibehålla fokus och utvecklingstakt i båda projekten beslutade Spago Nanomedical om en företrädesemission om cirka 59,1 Mkr med möjlighet till en övertilldelningsemission om 10 Mkr. Kapitalet kommer främst att allokeras till Tumorad-projektet och förberedelsearbetet inför den kommande kliniska fas I-studien.

Fullt säkerställd emission

Peter Lindell, Mikael Lönn och Ranny Davidoff, några av bolagets större aktieägare, har tillsammans med ordförande Eugen Steiner lämnat teckningsförbindelser motsvarande 28,4 procent av det totala emissionsbeloppet.

Utöver det har life science-investeraren Formue Nord Marknadsneutral, den Englandsbaserade fonden WMG Advisors samt Thoren Tillväxt, ett bolag i utbildningskoncernen Thorengruppen, lämnat garantier motsvarande 71,6 procent av beloppet, vilket innebär att emissionen är fullt säkerställd.

Listbyte under våren 2021

Spago Nanomedical avser att byta lista till Nasdaq First North Growth Market när företrädesemissionen är genomförd. Listbytet innebär att bolaget underlättar för inhemskt och utländskt institutionellt ägande och ökar synligheten internationellt. Samtidigt är listningen på den större marknadsplatsen ett kvitto på bolagets avancemang och förväntningar på utvecklingspotentialen.

Läs även BioStocks intervju med Spago Nanomedicals vd Mats Hansen

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

FÖRETRÄDESRÄTT Fyra (4) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie.
TECKNINGSPERIOD 9 februari till 23 februari 2021
TECKNINGSKURS 7,50 kr per aktie.
 EMISSIONSVOLYM 59,1 Mkr samt 10 Mkr i en möjlig övertilldelningsemission
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Handel med teckningsrätter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 9 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.
TILLDELNING
Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen), i andra hand andra personer som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter
UTSPÄDNING VID FULLTECKNAD FÖRETRÄDESEMISSION 20 procent

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Dokument framtagna i samband med emissionen – teaser, prospekt och anmälningssedel – kan nås här.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev