Home Nyheter Säkerställd emission och listbyte för Spago Nanomedical

Säkerställd emission och listbyte för Spago Nanomedical

Säkerställd emission och listbyte för Spago Nanomedical

8 februari, 2021

Lundabolaget Spago Nanomedical har utvecklat en teknologiplattform för tumördiagnostik och cancerbehandling. Nu satsar man på att utveckla Tumorad, bolagets projekt inom cancerterapi, med en nyemission om 59 Mkr och man byter även lista till Nasdaq First North Growth Market under våren. BioStock fick en pratstund med vd Mats Hansen om bolagets verksamhet, ambitioner och kommande projektmilstolpar.

Bioteknikbolaget Spago Nanomedical har utvecklat SpagoPix, ett tumörselektivt kontrastmedel inom magnetresonsanstomografi (MR) som har möjlighet att förbättra diagnostiken av solida tumörer. Teknologiplattformen antas även kunna användas för att behandla cancertumörer och metastaser med radionuklidterapi, vilket ligger i fokus för bolagets andra utvecklingsområde, Tumorad.

Finansieringsrunda för att bibehålla utvecklingstakten

I takt med projektens avancemang, har bolaget nu beslutat om en företrädesemission om 59,1 Mkr med en övertilldelningsoption om 10 Mkr. Teckningsperioden inleds den 9 februari och pågår till den 23 februari med en teckningskurs om 7,50 kr per aktie.

Tumorad – tumörselektiv cancerbehandling

Kapitalanskaffningen ger Spago Nanomedical möjlighet att oförminskat driva utvecklingstakten inom Tumorad, bolagets projekt inom cancerbehandlingar. Bolaget planerar att inleda kliniska fas I-studier under inledningen av 2022 och just nu pågår ett förberedelsearbete inför ansökan om studiestart inom cancerformer med solida tumörer.

Tumorad är ett projekt inom radionuklidbehandling, där Spagos nanopartiklar laddas med radioaktiva isotoper som ansamlas i tumörerna och bestrålar dem med högre precision än vad man kan åstadkomma med extern strålbehandling.

Lovande interimsresultat från SpagoPix

Dagens kontrastmedel som används inom MR är inte tumörspecifika utan ger låg kontrast mellan cancertumörer och omkringliggande vävnad, vilket leder till relativt många felaktiga diagnoser. Det finns tydlig risk att man missar att upptäcka tumörer på grund av att man inte kan urskilja tumörerna från den friska vävnaden.

Med SpagoPix har Spago Nanomedical utvecklat ett kontrastmedel som ansamlas i tumörvävnaden, vilket gör den mer synlig än omkringliggande vävnad under längre tid i MR-bildtagning än vad befintliga medel gör. SpagoPix är till skillnad från de flesta av dagens MR-kontrastmedel, dessutom inte baserad på gadolinium som myndigheterna på senare år infört begränsningar av efter rapportering av allvarliga biverkningar.

SpagoPix utvärderas för närvarande i en fas I-studie i patienter med bröstcancer, där interimsdata har indikerat fördelarna gentemot traditionella kontrastmedel. Spago Nanomedical planerar även att utvidga användningen till andra cancerindikationer som exempelvis levercancer och bukspottkörtelcancer.

»Vi har en plattformsteknologi som gör det möjligt att skapa funktionella nanopartiklar för fysiologisk målsökning till tumörer. Det betyder att våra nanopartiklar inte är beroende av bindning till speciella target-molekyler, och gör det möjligt att öka precisionen vid diagnostik och behandling av flera olika cancerformer.«

Vd kommenterar

BioStock pratade med Mats Hansen, vd för Spago Nanomedical för att få veta mer om bolaget, den kommande emissionen och vad som kommer att hända i utvecklingsprojekten under den närmaste tiden.

Mats, skulle du inledningsvis kunna berätta lite om din bakgrund och vad det var som ledde dig till Spago Nanomedical?

– Jag drivs av att se goda idéer komma till nytta i samhället och har ett industriellt fokus när det kommer till utveckling av medicinska innovationer. Det ledde mig till Spago Nanomedical 2015 där den nanomedicinska approachen lockade mig. Jag har under de senaste 20 åren via olika roller varit involverad i angelägen läkemedelsutveckling, främst inom cancerområdet.

Kan du kortfattat beskriva inom vilka områden Spago Nanomedical är verksamt?

Mats Hansen, vd Spago Nanomedical

– Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Vi driver två mycket lovande projekt, inom diagnostik, SpagoPix, och läkemedel, Tumorad, som båda öppnar möjligheter för bättre precision och effektivitet i cancervården. Otillräcklig precision ligger bland annat till grund för bristerna med dagens MR-kontrastmedel som leder till en hög andel falska diagnoser med ökat lidande och kostnader som följd.

– Ett annat problem är att det i många fall saknas effektiva läkemedel mot cancer där standardbehandling slutat fungera eller där cancern spritt sig. Vi vet att strålning är effektivt och har ett sätt att använda det som öppnar för att komma åt olika typer av tumörer inuti kroppen, som är svåra att komma åt med annan typ av strålning och med kirurgi.

Vilka fördelar har SpagoPix jämfört med andra teknologier och metoder?

– Vi har en plattformsteknologi som gör det möjligt att skapa funktionella nanopartiklar för fysiologisk målsökning till tumörer. Det betyder att våra nanopartiklar inte är beroende av bindning till speciella target-molekyler, och gör det möjligt att öka precisionen vid diagnostik och behandling av flera olika cancerformer.

– Detta är unika egenskaper som är mycket eftertraktade. Vi har visat i patienter att vi kan åstadkomma det vi önskar – att materialet ansamlas i tumörer.

Hur kan Tumorad förbättra cancervården?

– Med Tumorad kan vi ge möjlighet att använda radioaktivitet för att behandla olika typer av tumörer som spritt sig i kroppen. Det kan öppna för en bred behandlingsapproach där alternativen idag är få och är skälet till att projektet har så stor potential.

– Vi vet att behandling med radioaktivitet är effektivt och det utgör sedan länge en hörnsten i cancerbehandling. Problemet har varit att med precision komma åt cancer som spritt sig i kroppen, eller slutat svara på standardbehandling. De senaste åren har intresset ökat för denna typ av radionuklidbehandling i och med lanseringen av nya produkter som riktar sig specifikt mot vissa typer av cancer. Tumorad kan användas bredare och ge möjlighet för behandling av tumörer som man inte kan komma åt med dagens metoder.

»En fördel med en radionuklidterapi som Tumorad är att den medger pre-screening av patienter med bilddiagnostik för att på förhand bestämma vem som har möjlighet att svara på behandlingen, detta drar ner utvecklingsrisken.«

Vad väntar i Tumorad-projektet under 2021 och hur ser den långsiktiga planen för projektet ut?

– Vi är i färd med de förberedelser som krävs för att ta Tumorad in i klinik. Det innefattar produktion av material och genomförande av de regulatoriska studier som krävs för en framgångsrik ansökan om klinisk prövning. Målet är att starta en studie som inkluderar patienter med olika former av cancer under nästa år.

– En fördel med en radionuklidterapi som Tumorad är att den medger pre-screening av patienter med bilddiagnostik för att på förhand bestämma vem som har möjlighet att svara på behandlingen, detta drar ner utvecklingsrisken.

De cancerindikationer ni har valt att inrikta er på är stora, vad har Tumorad för marknadspotential?

– Vi gjorde en ny uppskattning av adresserbar marknad i slutet av 2020 som slutade på 145 miljarder euro. Det är ett mycket högt värde som reflekterar att det är ett läkemedel som kan komma att användas i flera vanliga typer av cancer där befintliga behandlingsformer slutat fungera.

Ni lägger stor vikt vid att utveckla Tumorad, men ni driver även utvecklingen inom SpagoPix framåt, vad kommer att ske där framöver?

– Först ska vi slutföra den kliniska studien som pågår. Här har vi redan fått positiva interimdata och börjat sammanställa en dokumentation för potentiella partners. Studien syftar främst till att studera säkerhet, men är även designad för att ge ett tidigt proof-of-concept för SpagoPix förmåga att ge god kontrast vid MR undersökning.

– Bilderna från studien så här långt visar på en mycket bra kontrast i bröstcancertumörer, men även i bukspottskörteln där det finns ett stort behov för förbättrad diagnostik med MR. Vi bedömer att resultaten är kliniskt relevanta och mycket lovande för partnerskapsdiskussioner och den vidare utvecklingen.

Ni ska nu ta in nytt kapital – vad är motivet till finansieringsrundan och hur ska kapitalet användas?

– Vi gör kapitalanskaffningen för att kunna driva utvecklingen av vår radionuklidterapi, Tumorad framåt med full kraft. Vi vill göra det mot bakgrund av positiva interimdata från den kliniska studien med SpagoPix som stödjer den centrala behandlingsprincipen som bygger på fysiologisk målsökning av våra funktionella nanopartiklar till tumörer. Företrädesemissionen ska finansiera de sista stegen före kliniska fas I/II-studier.

Spago Nanomedical ska även byta lista, vad är anledningen till det och varför sker det just nu?

– Bytet av handelsplats gör vi för att förbättra våra långsiktiga finansieringsmöjligheter och öka synligheten internationellt. Det blir förstås också en markering av att bolaget kommit längre.

Avslutningsvis, om du blickar framåt, var hoppas du att Spago Nanomedical befinner sig om tre år?

– Då har vi befäst vår position som ett ledande bolag inom utveckling av nanomedicin för behandling av allvarliga sjukdomar. Målet är att bli ett lönsamt bolag som gör stor skillnad för patienterna.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev