Home Nyheter Nya data bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik

Nya data bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik

KD-bolaget OssDsign tecknar nytt avtal i Frankrike

Nya data bekräftar den regenerativa potentialen i OssDsigns teknik

23 oktober, 2020

Häromdagen publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften PNAS som förstärker evidensen för OssDsigns teknik och koncept för implantatbehandling vid bendefekter. BioStock har pratat med bolagets vd Morten Henneveld som utvecklade betydelsen av den publicerade datan.
Medicinteknikbolaget OssDsign utvecklar och tillverkar regenerativa implantat och patientspecifika lösningar för behandling av bendefekter, avsedda att förbättra läkning av t.ex. allvarliga kranie- och ansiktsdefekter.
Framgångar i Japan under 2020
För bolaget, som ingår i Karolinska Developments portfölj, har 2020 i mångt och mycket handlat om en entré i Japan. I mars erhöll OssDsign regulatoriskt godkännande i landet för en av sina ledande produkter som är avsedd för kranioplastik – OssDsign Cranial PSI. Beskedet följdes av att produkten i maj godkändes för fullständig kostnadsersättning inom det japanska sjukvårdssystemet. Därefter kunde man i augusti informera marknaden om att man ingått ett kommersiellt partnerskap med Muranaka Medical Instruments för just den japanska marknaden. Nu är målet att lansera OssDsign Cranial PSI i Japan inom det kommande halvåret.
Redan inför produktlanseringen har OssDsign lagt grunden för en god marknadspenetration i Japan som är världens största marknad för kranioplastik och kranierekonstruktion efter USA, där bolaget redan har en etablerad kommersiell närvaro genom ett dotterbolag. Man har nämligen genomfört en framgångsrik förlansering där ledande japanska neurokirurger fick använda OssDsign Cranial PSI i klinisk praktik. Därigenom fick dessa kliniker – som är de som ska använda produkten i sitt arbete – både kunskap om, och vana kring, produkten i syfte att bygga upp en efterfrågan när det väl är dags för marknadslansering.
Karolinska Development LogoFramfart trots pandemi
Inte nog med det, OssDsigns har även avancerat på sina övriga marknader under året, trots coronapandemin som av naturliga skäl inneburit en begränsad tillgång till sjukhusen. Ändå kunde bolaget rapportera en intäktsökning om 13 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period 2019, en positiv utveckling som visserligen är av en lägre takt än vad bolaget själva hade förväntat sig.
Runt halvårsskiftet började sedan sjukhusen på nytt genomföra uppskjutna operationer och bolaget kunde notera en mer normal schemaläggning av neurokirurgiska ingrepp. Givet den rådande situationen med stigande smittspridning återstår det dock att se vilken effekt pandemin får på bolagets framfart under resten av året.
Prestigefylld publikation
En förutsättning för bolagets vidare tillväxt är naturligtvis en tillförlitlig produkt som fyller ett medicinskt behov och i dagarna publicerades en vetenskaplig artikel som beskriver potentialen hos OssDsigns regenerativa implantat i den välrenommerade tidskriften PNAS – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States.
Genom en sammanställning av både prekliniska och kliniska data visar artikeln att både implantatkonceptet och materialkompositionen bidrar till benåterväxt och sammanväxning med befintligt ben. Resultaten stärker evidensen för OssDsigns produkter och publikationen bekräftar teknologins förmåga att regenerera och återställa stora defekter i kraniet med ben som har en liknande morfologi, struktur, och komposition som den man finner hos det ursprungliga benet.
Nya vdn kommenterar

Morten Henneveld, vd OssDsign

BioStock kontaktade Morten Henneveld som tillträdde på vd-posten för OssDsign 1 september i år, efter att den tidigare vdn Anders Lundqvist gått i pension, för att få hans kommentar kring publikationen.
Morten Henneveld, vilken ny information kring er produkt framgår genom den aktuella publikationen?
– Den nya publikationen bekräftar på ett tillförlitligt sätt och med en utförlig vetenskaplig metodik att vårt keramiska material och vår implantatteknik kan regenerera ben även i stora defekter. Utöver detta visar forskarna även att materialet har förmåga att omvandlas till ben även om det inte implanteras i kontakt med benvävnad. Materialet kan alltså anses vara beninduktivt.
Resultaten i artikeln är i linje med tidigare publicerade data från klinisk användning av OssDsigns implantatteknologi – kan du kort sammanfatta hur er samlade evidens ser ut?
– Det här var ytterligare en viktig pusselbit som lades ganska tidigt i evidenskedjan, då merparten av det publicerade materialet var baserat på djurstudier. Vi har nu evidens som sträcker sig från lab- och djurstudier hela vägen till kliniska studier och vår egen post-marketuppföljning på sammanlagt mer än 700 patienter. Allt visar på låga komplikationsnivåer och en unik förmåga att behandla stora benskador.
Hur viktig är dessa data för era framtida lanseringar och fortsatta framfart, t.ex. på de största marknaderna Japan och USA?
– Inom vårt område är det är av helt avgörande betydelse att vi kan visa på kliniska resultat som är bättre an vad man hittills lyckats prestera med konkurrerande tekniker. I längden vinner den teknik som gör mest nytta för patienter och därmed även kunderna, i vårt fall kirurger och sjukhus. Sen är det ju även stärkande för tekniken från ett plattformsperspektiv och det kan vara intressant att fundera kring fler tillämpningsområden där benregenerering skulle vara önskvärt.
Kan du säga något om era interna resonemang kring hur den rådande situationen med en fortsatt hög, och stigande, smittspridning av Covid-19 kan komma att påverka er möjlighet att nå ert kommunicerade omsättningsmål om 200 Mkr år 2023?
– Som vi sa i Q2 rapporten är det underliggande behovet av våra produkter oförändrat och vi såg en stark återhämtning under Q2 och ingången i Q3. Nu ökar smittspridningen igen i delar av världen men det är ännu för tidigt att kommentera vad det har för effekter på vår försäljning.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev