Home Nyheter Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning

Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning

Ziccum kan bli nyckelspelare inom vaccintillverkning

18 september, 2020

I stort sett alla vacciner måste kylförvaras under transport, hantering och lagring, vilket utgör ett stort problem när det gäller att nå alla individer i ett område som måste vaccineras för att uppnå flockimmunitet. Lundabolaget Ziccum har dock lyckats lösa problemet genom LaminarPace, en teknologi som utan att förstöra den aktiva substansen, torkar vacciner till temperaturstabila pulver. För BioStock berättar Ziccums vd Göran Conradson mer om kallet att hjälpa de miljoner barn som årligen dör i brist på tillgängliga vaccin, men också om den omfattande marknadspotential som tekniken kan medföra. 
Vaccinering innebär att ett skydd skapas genom att ett antigen – det vill säga vaccinets aktiva del – tillförs till kroppen varpå immunförsvaret stimuleras och börjar producera antikroppar mot en specifik infektionssjukdom, såsom virus.
Kunskaperna om immunisering genom vaccination har funnits i över 200 år, och det första aktivt framodlade vaccinet var mot smittkoppor och lanserades år 1796. Sedan dess har en lång rad vacciner tagits fram som har minskat sjuklighet, död och fattigdom.
Ett stort problem med dagens vacciner är dock att de tillverkas på samma sätt som för ett halvsekel sedan, det vill säga i en form som kräver en obruten kylningskedja, vilket i sin tur gör att vaccin inte kan nå alla som behöver det.
Om de däremot hade transformerats till en temperaturstabil form, hade detta inte längre varit ett problem. Det finns dock en lösning.

»Det är framförallt den sista biten i transportledet som är det svåra och mycket dyra som gör att det är så otroligt svårt att uppnå flockimmunitet. Tillgång till jämn och stabil försörjning av elektricitet är en stor bristvara i stora delar av världen« — Göran Conradson, vd Ziccum

Ziccums tillverkningsmetod innebär ett paradigmskifte

Svenska Ziccum utvecklar nya torrpulverversioner av världens mest använda vacciner. Dessa nya, försiktigt lufttorkade formuleringar kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt utan att det krävs någon kylförvaring eller kylning.
Hittills har bolaget framgångsrikt torkat över 100 olika typer av biologiska substanser och kemikalier, inklusive olika typer av virus, peptider och antikroppar.
Den tekniska och intellektuella ryggraden i Ziccum är innovationen LaminarPace, en patenterad teknologi som skonsamt torkar substanser i rumstemperatur och bevarar den aktiva substansen intakt. Denna bedrift är Ziccum först i världen med att uppnå. Ziccum har sedan flera år valt att fokusera på vacciner, där behovet av temperaturstabilitet är som allra störst.
Det finns konkurrerande konventionella torkningstekniker. Dock så arbetar dessa teknologier i antingen mycket höga temperaturer (+80 °C) eller mycket låga (-80 °C), som visserligen resulterar i vacciner men temperaturkänsliga sådana och därmed till mycket stora förluster.

Vacciner har en hög marknadspotential


LaminarPace

Med LaminarPace erbjuds större möjligheter att öka vaccintäckningen, minska vaccinkostnaderna samt, inte minst, göra vacciner tillgängliga för alla. Enligt WHO får hela 20 procent av alla barn globalt fortfarande inte ens ett grundvaccin, och 1,5 miljoner dör varje år av sjukdomar som hade kunnat stoppats av vaccin.
Kassering av vaccin är ytterligare ett problem som kan adresseras med Ziccums lufttorkade formuleringar. WHO uppskattar att mer än 50 procent av viktiga vacciner slösas bort globalt varje år på grund av temperaturkontroll, logistik och transportrelaterade problem.

Milstolpe uppnåddes i våras

Den 26 mars 2020 nådde Ziccum en viktig milstolpe då en formell avsiktsförklaring (LOI) undertecknades med en ej ännu offentliggjord industriell partner som har utvecklat en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att signifikant sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att generera temperaturstabila formuleringar.
Genom detta avtal flyttade Ziccum fram positionerna, från att tidigare enbart ha undersökt bolagets teknologi i laboratoriemiljö, till att skarpt testa densamma hos en vaccintillverkare.

Hög potential enligt analytiker

I en nyligen publicerad analys av Erik Penser Bank fastslås att behovet av ett vaccin mot mässling och röda hund är 266 miljoner doser per år, baserat på 140 miljoner födslar och två doser per barn. Utifrån Unicefs siffor, som enligt Penser kan vara konservativa, kostar en dos MR vaccin 0,656 USD i utvecklingsländerna. Detta skulle likafullt ge en ge en intäktspotential för Ziccum om 175 Mkr årligen, förutsatt det hypotetiska scenariot att Ziccum tillsammans med en partner får 100 procent av marknaden.
I utvecklingsländerna har Unicef 100 procent marknadsandel, men totalt sett står Unicef för ca 33 procent av världsmarknaden avseende antal doser vaccin, dock endast 6 procent av värdet, vilket speglar att potentialen är hög då priserna totalt sett är högre för vaccin i utvecklade länder.
Penser fastslår att om Ziccum skulle lyckas att licensiera ut sin teknologi för produktion av vaccin mot mässling och röda hund, vilket man kom ett steg närmare med avtalet den 26 mars, så är potentialen hög. Därutöver kommer royaltynivån och avkastningskraven få en stor påverkan på värdet för bolaget.

Vd kommenterar

Göran Conradson, vd Ziccum

BioStock har träffat Göran Conradson, vd för Ziccum, vars primära marknad utgörs av vaccin där behovet av nya metoder för att framställa torra formuleringar är som allra störst.
Göran Conradson, till att börja med, kan du kort berätta om din professionella bakgrund och hur dina erfarenheter hjälper dig att leda Ziccum?
– Jag har en civilingenjörsutbildning i kemiteknik från KTH och har arbetat med marknaden för produktion av biologiska läkemedel under många år, bland annat på Pharmacia (numera Cytvia), Biacore och BioInvent. Under min tid på Pharmacia var jag involverad i storskalig kromatografi för produktion av proteinbaserade läkemedel och var då baserad i Belgien och Tyskland under flera år.
– Sammanfattningsvis har jag en stor erfarenhet av de komplexa frågeställningarna och utmaningarna med kommersialisering inom LifeScience-området. Utöver detta är jag medlem i SwedenBIOs arbetsgrupp för affärsutveckling och finansiering.
LaminarPace togs fram av uppfinnaren tillika forskaren Per Gerde då han saknade ett verktyg att validera sin forskning med. Kan du på ett översiktligt sätt förklara hur systemet fungerar, från torkning till att läkemedlet intas av patienten?
– Grundprincipen kan liknas vid en dusch. Badrummet blir fuktigt och spegeln immig, men när man sedan öppnar badrumsdörren till det torrare angränsande rummet uppstår en utjämning mellan den fuktiga och torra luften. Medan tvål, proteiner och salter finns kvar. Spegeln kommer att vara exakt lika ren efter som innan, eftersom det bara är vattenmolekylerna som fastnar, för att sedan avdunsta. LaminarPace systemet industrialiserar detta, och vi kan fånga upp substanser på ett filter.
– Vi kemiingenjörer kallar det för skillnader i ångtryck, vatten har relativt sett ett mycket högre ångtryck än andra substanser, som gör att vattnet dunstar mycket, mycket lättare. Det är detta fysikaliska fenomen som vi utnyttjar.
Vilka tongivande problem skulle torrpulverversioner av biologiska läkemedel kunna lösa, inte minst i fattiga länder?
– Det är framförallt den sista biten i transportledet som är det svåra och mycket dyra som gör att det är så otroligt svårt att uppnå flockimmunitet. Tillgång till jämn och stabil försörjning av elektricitet är en stor bristvara i stora delar av världen.
Har er teknologi gett något eko hos NGO:s, respektive IGO:s som kämpar för att demokratisera tillgången till vacciner världen över?
– Jodå, vi har en dialog med flera av dessa och vi får helt enkelt avvakta och se hur utvecklingen av dessa diskussioner blir. Vi har identifierat ett 10-tal som är intressanta.
Hur ser intresset ut för er teknologi hos större läkemedelsbolag när det gäller effektiviserad logistik för befintliga produkter, bättre stabilitet, längre hållbarhet samt enklare förvarings- och transportkrav?
Klicka för att förstora

– Visserligen har vi kontakter med dessa, men COVID-19 pandemin har blivit ett dubbeleggat svärd. Å ena sidan så har spelplanen fullständigt förändrats och ALLA talar om vacciner numera, och otroligt många nya spelare har kommit in på banan, som kanske inte fanns för bara ett halvår sedan. Vilket är, från vår sida, intressant.
– Samtidigt så verkar bolagen fokusera på traditionella tekniker. Men, då ska man komma ihåg att man har ett produktionsbehov som är enormt, som egentligen inte finns idag. Det finns dessutom rapporter om att det krävs 8000 jumbojet bara för att distribuera COVID-19 vacciner till världens befolkning! Dessa flyg måste kunna hålla 4-8oC, och en del måste kunna frakta vacciner i -80oC. Finns det kapacitet för denna logistiska mardröm? Många är tveksamma till detta.
– Så vi får se hur det utvecklas framöver. Först måste dock ett vaccin bli godkänt.
Fördelen med er teknologi torde även erbjuda ett stort värde för en eventuell licenstagare i form av kostnadsbesparingar, förlängt patentskydd på befintliga produkter och därigenom ökade konkurrensfördelar?
– Det korta svaret är: Helt korrekt!
Ni har hittills framgångsrikt formulerat många substanser med LaminarPace. Vad kan du säga om den data som genererats från era hittills genomförda studier?
– Vår data pekar på att vi lätt klarar WHO’s CTC-krav. CTC står för Controlled Temperature Chain, som i grunden är en specifikation där man vill att vacciner ska klara av en transport-tur under minst 3 dagar i 40oC. Detta är vårt mål.
Ziccum är det enda bolaget i världen som kan erbjuda skonsam torkning av biologiska läkemedel i rumstemperatur. Är din målbild att i framtiden kunna sköta tillverkning in-house för presumtiva licenstagare? 
– Kanske, det är ett mycket intressant uppslag du kommer med! Vi får se hur det skulle kunna utvecklas.
Er intäktsmodell är av bekant karaktär – licensbetalningar vid milstolpar samt löpande royalty-betalningar. Hur arbetar ni med att nå sådana utlicensieringsavtal för produkter som baseras på er kärnteknologi?
– Vi har tre industriella partners, och visserligen har en del av dessa försenats pga. COVID-19 pandemin, men vi har levererat material i två av dessa samarbeten, och den tredje partnern jobbar med att ta fram material för oss att torka. Efter detta ser vi att kan föra mer detaljerade diskussioner.
Traditionell läkemedelsutveckling tar i normalfallet mycket lång tid, inte sällan 10-15 år inkluderat samtliga studier och regulatoriska processer. Hur ser er väg till marknaden ut?
– Detta beror lite på vaccinet. I grunden fokuserar vi på godkända vacciner för att minska risken och att komma snabbare framåt. Det finns s.k. Post Marketing Changes som kan vara vägledande i detta, så det kommer att vara en diskussion om ett utökat analysprogram, kanske djurstudier, samt en så kallad bridgingstudie där man tittar på antikropparna som bildas och jämför dessa med originalprodukten.
– Man ska komma ihåg två saker: 1) Vi separerar bort vattnet på ett mycket milt sätt, för det är vattnet som gör att vaccinet blir temperaturkänsligt och vi ”förpackar” vaccinet i ett tåligt pulver. 2) Vi tillsätter sedan sterilt vatten just innan vaccinationen sker. Eftersom vår metod är mycket mild så det finns skäl att argumentera för enklare studier till skillnad mot om man skulle börja helt från grunden med ett icke godkänt vaccin, eller en helt ny vaccinprocess.

»Vi har rekryterat ny personal, vi kommer att rekrytera ytterligare. Fokus ligger i labbet och vi utvecklar nya processer, formuleringar och utrustning för produktionsändamål. Så vi har otroligt mycket att göra«

Ni har idag ett tydligt fokus på vacciner men potentialen med LaminarPace sträcker sig över alla former av biologiska läkemedel som i dagsläget endast finns i vätskeform. Vilket område tror du kommer vara er främsta inkomstkälla och fokus om fem år?
– Fortfarande vacciner, men det ska nämnas att det finns ett mycket stort intresse från IGOs och NGOs att komma bort från sprutor. Detta av flera skäl, bl.a. biowaste med miljarder använda sprutor som måste destrueras på något sätt. Vårt pulver torde kunna användas för andra administreringsvägar via nya devices. I alla fall mycket bättre än frystorkade vacciner som typiskt bildar en kaka i vialen, eller få över vacciner i lösning till en annan device som ändå måste kylförvaras.
Den nu pågående pandemin kommer troligen inte vara en isolerad företeelse de kommande 20 åren. Givet den redan höga efterfrågan på till och med ej ännu godkända vacciner – tror du att er teknik skulle underlätta distributionen av vacciner för såväl det nu pågående och för kommande virusutbrott?
– Jo absolut. Världen är på gång att bygga upp en produktionskapacitet för nya utbrott. Idag finns det en kapacitet på ca 5-6 miljarder doser, denna kapacitet har tagit ungefär 40 år att bygga. COVID-19 vacciner måste produceras i upp till 10-15 miljarder doser, och den kapaciteten finns inte idag. Så dessa nya anläggningar kommer nog att behövas framöver. Vi hoppas vi kan spela en viss roll. Kom ihåg att man har identifierat 80 nya virus de senaste 40 åren, några har blivit pandemier, några epidemier, andra bara väldigt lokala utbrott.
Avslutningsvis, vad händer just nu i bolaget och hur ser planerna ut för de närmaste 12 månaderna?
– Vi har rekryterat ny personal, vi kommer att rekrytera ytterligare. Fokus ligger i labbet och vi utvecklar nya processer, formuleringar och utrustning för produktionsändamål. Så vi har otroligt mycket att göra.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev