Home Nyheter Nytt rekordkvartal för Enzymatica

Nytt rekordkvartal för Enzymatica

Nytt rekordkvartal för Enzymatica

16 juli, 2020

Enzymatica rapporterade idag sitt andra kvartal i följd med fördubblad omsättning jämfört med samma period förra året. Utvecklingen tillskrivs en stark orderingång i Tyskland, Österrike och Belsigen samt en påfyllnadsorder från Hong Kong & Macau. Stärkta av resultatet, förbättrad CE-märkning och utökat IP-skydd förväntar sig bolaget fortsatt frammarsch på förkylningsmarknaden.
Under årets första kvartal såg Enzymatica spåren av Covid-19-pandemin i sina försäljningssiffror. Allt fler konsumenter använde förkylningssprayen ColdZyme i syfte att hålla sig friska från virusinfektioner. Trots att pandemin på riktigt etablerade sig i Europa först under andra halvan av det första kvartalet så kunde bolaget ändå rapportera sitt starkaste kvartal någonsin. En fördubblad omsättning innebar att man för första gången gjorde en nettovinst för ett kvartal. Läs mer.
I maj, i samband med att bolagets Q1-rapport offentliggjordes, kom även beskedet att Enzymatica såg tecken på att den ökade orderingången fortsatte, vilket man menade skulle komma att påverka bolagets försäljning positivt även under årets andra kvartal. Idag fick vi utfallet svart på vitt då bolaget offentliggjorde sin delårsrapport för Q2 2020 och rapporterade att man mer än fördubblad försäljningen även under årets andra kvartal.
Enzymatica rapporterade en nettoförsäljning om 13,9 Mkr (6,4), med ett resultat efter skatt om -11,7 Mkr (-15,7). Sammantaget uppgick alltså bolagets nettoomsättning för det första halvåret 2020 uppgick till 40,7 Mkr (19,7), och resultatet efter skatt till -11,0 Mkr (-27,9).

Tyskland, Österrike och Belgien i spetsen

Bolaget framhåller dock att det goda resultatet i Q2 framförallt drevs av en stark orderingång för de tyska, österrikiska och belgiska marknaderna samt en påfyllnadsorder från Hong Kong & Macau. Den hamstring av förkylningssprayen som man såg i Sverige, Danmark och Storbritannien under Q1 – till följd av Covid-19-pandemin – samt konsumenternas ändrade beteende avseende hygien och distansering gjorde snarare att hela förkylningssegmentet backade under Q2, liksom försäljningen av ColdZyme under det andra kvartalet på dessa marknader.

Marknaden visar långsiktig tilltro

Inför rapporten stängde bolagets aktie under gårdagen på 17,15 kr, vilket innebär en ökning under året med hela 432 procent från en inledande notering om 3,97 kr. När marknaden öppnade idag på morgonen reagerade den dock negativt på rapporten, efter högt ställda förväntningar, och i skrivande stund står kursen i 15,00 kr.

Möjligheter att ta ytterligare steg framöver

Utöver de signaler som rapporten ger om nuläget så Enzymatica har också mycket kvar att se fram emot genom att fortsätta ta marknadsandelar på befintliga marknader samtidigt som man vidhåller sin internationella expansion.
Enzymatica marknadsför själva ColdZyme i Sverige, Danmark och Norge medan bolaget använder sig av distributionspartners på övriga marknader. Idag saluförs ColdZyme, eller samma produkt under distributörens lokala varumärke, i Belgien, Finland, Grekland & Cypern, Hongkong & Macau, Island, Spanien, Storbritannien och Österrike.
Man har även ingått distributörsavtal för Japan, Kina, Israel och Australien & Nya Zeeland, men där har försäljningen ännu inte kommit igång. Samarbetet med namnkunniga partners är en grundpelare i Enzymaticas tillväxtstrategi.

STADA en återkommande partner

I Belgien och Österrike är det STADA Arzneimittel AG som marknadsför Enzymaticas förkylningsspray. Initialt gällde avtalet även Tyskland, men på den tyska marknad stoppades marknadsföringskampanjen av en dom från en regional marknadsdomstol. Detta ledde till att parterna i slutet av 2019 ingick ett nytt avtal rörande marknadsföring och försäljning av en ny kosmetisk munspray i just Tyskland. Den nya produkten bygger på samma ingredienser och barriärteknologi som tidigare produkter från Enzymatica och försäljningen tog fart i början av 2020.
Som ovan nämnts drevs Enzymaticas resultat under Q2 till stor del av en stark orderingång på samtliga marknader där STADA ansvarar för marknadsföring och försäljning.
I maj tecknades ytterligare ett distributionsavtal med STADA, den här gången avseende lansering av Enzymaticas förkylningsspray på ytterligare 19 europeiska marknader, framförallt i Östeuropa men även på några västeuropeiska marknader. Marknaden för receptfria förkylnings- och influensapreparat i de aktuella länderna estimerades till 23,6 miljarder kr år 2018, med en uppskattad årlig tillväxttakt på 2,4 procent under de kommande fem åren.
STADA har uppskattat att man kommer att lägga ordrar för de nya marknaderna till ett värde om 20 Mkr enbart under 2020, motsvarande nära en tredjedel av Enzymaticas totala omsättning om 61,3 Mkr 2019. Lanseringen väntas ske under hösten 2020 mot bakgrund av att förkylningssprayen redan är godkänd för försäljning i EU.

Patent och regulatoriska besked ger ökat självförtroende

Det är inte bara Enzymaticas distributionsavtal som ger bolaget råg i ryggen. I februari kunde Enzymatica meddela att man fått ett positivt förhandsbesked kring ett nytt patent från det Europeiska patentverket (EPO). Enzymatica har kontinuerligt arbetat med att förfina ColdZyme och har utvecklat en förbättrad torskenzymformulering, för vilken man lämnade in nya patentansökningar 2015. Beskedet gäller denna nya patentfamilj och det nya patentet kommer att vara giltigt fram till 2035, vilket innebär ett förlängt patentskydd med hela 15 år för bolagets förkylningsspray. Det slutgiltiga godkännandet väntas inom kort.

Bengt Baron, styrelseordförande Enzymatica

Dessutom har man under våren erhållit certifiering som en medicinteknisk produkt av klass III inom EU. Klassificeringen innebär att förkylningssprayens produktpåståenden – d.v.s. att ColdZyme skyddar mot förkylningsvirus, kan förkorta förkylning om det används vid ett tidigt stadium av infektionen, samt lindrar förkylningssymptom och halsont – har blivit granskade och godkända, liksom dess säkerhetsprofil. Detta stärker underlaget för produkten ytterligare och kan användas som försäljningsargument direkt mot slutkonsumenten, men även mot distributörer när nya marknader ska bearbetas. Läs mer.
Sammantaget har Enzymatica goda förutsättningar att fortsätta sin positiva utveckling mot ökad försäljning och nya marknadsintåg med en god IP-situation, flera kommande marknadsintroduktioner de kommande åren och ett ständigt tilltagande intresse för bolagets förkylningsspray på befintliga marknader.

Styrelseordförande kommenterar

I dagens rapport framgår att Enzymaticas styrelseordförande Bengt Baron ser ljust på framtiden:
– Baserat på ännu ett aktivt kvartal samt en växande portfölj av marknader har jag stora förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling för Enzymatica även om vår försäljningsutveckling kommer vara ojämn under denna expansiva fas och att vi idag upplever tider av osäkerhet.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev