Home Nyheter RhoVacs tidigare vd om bolagets framgångschanser

RhoVacs tidigare vd om bolagets framgångschanser

RhoVacs tidigare vd om bolagets framgångschanser

29 april, 2020

BioStock har träffat Anders Ljungqvist, medgrundare och mångårig vd för bioteknikbolaget RhoVac, för ett personligt tillbaka- och framåtblickande i samband med att han nu officiellt går i pension. Vi får veta mer om Ljungqvists syn på RhoVacs chanser att nå marknad med sitt cancervaccin RV001 och varför han anser att kandidaten står ut i den globala konkurrensen. Framträder gör en bild av en hängiven forskare och produktutvecklare som nu lämnar över stafettpinnen när frukterna av mångårig forskning förhoppningsvis snart skall skördas genom ett avtal med ett större läkemedelsbolag.
Lätt generaliserat kan man säga att det inte är modertumören vid cancern som dödar, utan när sjukdomen sprider sig i andra delar av kroppen i form av metastaser. Mot denna bakgrund grundandes RhoVac år 2007 med syfte att ta fram ett cancervaccin som kan hindra cancer från att sprida sig.
De senaste åren har bolaget jobbat hårt med att kliniskt bevisa att läkemedelskandidaten RV001 – när det administreras som ett vaccin i tidiga skeden av cancersjukdomen – kan träna patientens immunförsvar att känna igen cancer och därigenom hindra sjukdomen från att metastasera. RhoVacs första indikation är prostatacancer, men överuttrycket av kandidatens målprotein RhoC har än så länge bekräftats i ungefär 20 olika cancerindikationer.
Såhär, tretton år efter bolagets grundande, varav de senaste fyra som börsnoterat bolag, befinner RhoVac sig i den fas där man närma sig det avgörande skedet då man kommer få svart på vitt om läkemedlet fungerar eller ej.

Ledningen har bytts ut

Anders Månsson, vd RhoVac

Det var också i samband med denna brytpunkt som bolagets vd sedan starten, Anders Ljungqvist, under sensommaren 2019 lämnade över rodret på skutan till Anders Månsson för att realisera det värde som de tidigare åren med möda hade underbyggt.
För att lyckas med att driva ett läkemedelsprojekt från ax till limpa är det avgörande med rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Därför är ett bevisat track record extra tacksamt att kunna peka på. För Månssons del togs den ojämförligt största skalpen år 2015 när han, i sin roll som chef för affärsutveckling på danska LEO Pharma, säkrade en affär på över 6 miljarder SEK med den japanska läkemedelsjätten Astella Pharma. Läs en tidigare intervju med Månsson här.
Som ytterligare ett steg mot att stärka bolagets kompetens inom affärsutveckling tillträdde Gunnar Gårdemyr som ny styrelseordförande i RhoVac i höstas. Gårdemyr kunde då blicka tillbaka på en bred affärsmässig bakgrund inom life science, bland annat som Head Global Marketing på Ferring Group, Senior Vice President Strategy and M&A på Nycomed Pharmaceuticals AG, Senior Vice President, Global Marketing på Takeda Pharmaceuticals AG samt vd på Targovax ASA, för att bara nämna en handfull uppdrag. BioStock har även talat med Gårdemyr om sin roll som styrelseordförande för RhoVac, läs mer här.
Ännu en målmedveten satsning på affären i projektet togs i januari i år då Steffen Wad Jørgensen, som bland meriterna räknar 19 år på läkemedelsjätten Lundbeck, anslöt sig till RhoVac som Chief Development Officer (CDO). Läs en intervju med Jørgensen här.

Tidigare kliniska studier har burit RV001 framåt mot fas III

Under 2018 slutfördes RhoVacs första kliniska studie (fas I/II) i patienter med prostatacancer, vilken visade att RV001 har en god säkerhetsprofil, är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna.
Därför startade RhoVac i höstas en större klinisk fas IIb-studie som kommer att inkludera minst 175 patienter med prostatacancer. Den behandlande delen av studien, är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören.
Fas IIb-studien, som är en internationell, multicenter-studie, ska rekrytera patienter i sex europeiska länder samt i USA. RhoVac har fått godkännande att starta kliniska fas IIb-prövningar i Danmark, Finland, Belgien, Tyskland och även grönt ljus från FDA i USA, samt inväntar vidare slutgodkännande från de etiska kommittéerna i Sverige och Storbritannien. Ambitionen är att samtliga patienter ska vara rekryterade under Q3 2020 samt att resultatrapporteringen avseende det primära målet i studien skall levereras under H2 2021. Ta del av den senaste uppdateringen kring studien här.

»Mitt tidigare arbetsliv har gett mig en ovärderlig förståelse av komplexiteten i läkemedelsutvecklingen och att förstå att nyckeln till ett bra utvecklingsprojekt ligger i ett solitt tvärfunktionellt samarbete där det är avgörande att lyssna på de experter du har tillgång till, och se till att dessa har bästa möjliga arbetsförhållanden.« – Anders Ljungqvist, grundare och fd vd för RhoVac som går i pension vid månadsskiftetB 

Nu skall frukterna skördas

Då fas IIb-studien redan är igång har RhoVac gått in i ett skede där bolagets strategiska fokus inom affärsutveckling har seglat upp som ett primärt fokus, vid sidan av att genomföra själva studien. Bolagets mål är att, vid positivt studieutfall, utlicensiera RV001 eller ingå partnerskap med ett större läkemedelsbolag inom onkologiområdet som besitter den finansiella styrkan och kunnandet för ett brett fas III-program och en global lansering. Samtidigt lämnar alltså Anders Ljungqvist bolagets ledningsgrupp, i alla fall på pappret.
BioStock fick förmånen att få träffa Anders Ljungqvist i ett socialt distanserat samtal om hans 40 år långa gärning inom utveckling av läkemedel, hans syn på RhoVacs chanser att lyckas ta fram ett fungerande cancervaccin, samt vad hans planer är som nybliven pensionär – en ny era i livet som Ljungqvist inleder på fredag, 1 maj.

Anders Ljungqvist, grundare och tidigare vd RhoVac. Fotograf: Peter Nørby.

Anders Ljungqvist, du var med och grundade RhoVac år 2007. Karriären började dock på 70-talet med en MSc i Pharmaceutical Sciences från Köpenhamns universitet. Du har även jobbat med regulatory affairs och varit Vice President Pharmaceutical Development på LEO Pharma under sammanlagt 11 år. Kan du berätta lite mer om dina erfarenheter av läkemedelsutveckling genom åren och hur de kommit RhoVac till gagn?
– I början av min anställning hos LEO Pharma fick jag möjlighet att arbeta inom ett antal olika områden som på olika sätt var relevanta för förståelse för läkemedelsutveckling. Jag arbetade i flera år inom produktion och var också ansvarig för logistik under några år. Under denna fas arbetade jag också med ”tech transfer” och startade produktionen av LEO Pharma-produkter i ett antal länder i Europa, Asien och Nordafrika.
– Därefter bytte jag spår till farmaceutisk utvecklingen med fokus på formulering, analys och processutveckling. Samtidigt fick jag ta över ansvaret för kvalitet och för LEO-gruppens regleringsarbete.
– De yrkesmässiga erfarenheterna som jag fick under min anställning på LEO Pharma använde jag i min roll som oberoende konsult i drygt 15 år, där mina kunder främst var bioteknikföretag i EU och USA. De allra flesta av dessa företag var små- och medelstora företag, som på många sätt hanterades enligt de principer som jag även valt att driva RhoVac på.
– Mitt tidigare arbetsliv har gett mig en ovärderlig förståelse av komplexiteten i läkemedelsutvecklingen och att förstå att nyckeln till ett bra utvecklingsprojekt ligger i ett solitt tvärfunktionellt samarbete där det är avgörande att lyssna på de experter du har tillgång till, och se till att dessa har bästa möjliga arbetsförhållanden. Om dessa förutsättningar finns på plats är arbetet med läkemedelsutveckling främst en samordnande uppgift och i viss utsträckning en ledningsuppgift. Sist men inte minst har mitt tidigare arbete lärt mig hur mycket planering det innebär och vilka konsekvenserna förseningar får för ett utvecklingsprojekt.

»Enligt min mening är RhoVac väl rustat för framtiden och för att säkerställa bästa möjliga grund för samarbete med en stor aktör.«

Du har med andra ord stora kunskaper inom projektutveckling, produktformulering och regulatoriska frågor, egenskaper som bör ha varit mycket betydande för RhoVacs framgångar med att ta RV001 hela vägen till fas IIb. Hur ser du på bolagets nuvarande ledning och deras kompetens att säkra ett avtal med en större aktör och slutligen nå patienterna med RV001?
– I RhoVac har vi en synnerligen kompetent organisation som tillsammans med de permanent anlitade konsulterna kommer fortsätta driva projektet på en mycket hög professionell nivå. Mitt eget fokus har varit på den tidiga utvecklingsfasen under de senaste 15 åren och tillsammans med styrelsen inledde vi för några år sedan diskussionen om hur man på bästa sätt ska säkerställa den fortsatta verksamheten i den sena projektfasen och i affärsutvecklingen.
– Idag har vi en styrelse med god kompetens inom dessa områden. RhoVac har en VD med en väldokumenterad meritlista inom affärsutveckling och vi har också en operativ organisation med gedigen erfarenhet av senare faser av läkemedelsutveckling. Enligt min mening är RhoVac väl rustat för framtiden och för att säkerställa bästa möjliga grund för samarbete med en stor aktör.

»RV001 skiljer sig från andra läkemedelskandidater som utvecklas mot prostatacancer genom att fokusera på just adjuvant behandling, där behovet är som störst.«

Vilka är de främsta tillkortakommanden som du ser i nuvarande behandlingsregimer för prostatacancer och hur skiljer sig RV001 mot dessa?
– Generellt sett är behandlingsalternativen i prostatacancer för närvarande inte optimala. Utvecklingen inom denna cancerindikation har varit svår och vi har ännu inte nått samma framsteg motsvarande de i ett antal andra indikationer.
– Jag ser två stadier i utvecklingen av sjukdomen som idag saknar, eller bara har otillräckliga, behandlingsalternativ. Den första är stadiet när patienter först diagnostiseras med prostatacancer, där det verkligen inte finns något annat alternativ än att vänta på en primär behandling genom operation och/eller strålning. Båda dessa behandlingsalternativ kan orsaka biverkningar och påverkar ofta patientens livskvalitet.
– Den andra fasen där det behövs stora förbättringar är när den primärbehandlade patienten inte har tillgång till adjuvant behandling, för att förebygga metastaser, eftersom det för närvarande inte finns någon sådan behandling för just prostatacancer. En mycket stor grupp av dessa patienter kan bara vänta på att sjukdomen utvecklas vidare och i så fall få hormonbehandling som, liksom den primära behandlingen, har biverkningar och negativa konsekvenser för patientens livskvalitet.
– Jag tror att med RhoVacs läkemedelskandidat RV001 har vi en möjlighet att erbjuda dessa patienter en bra adjuvant behandling som därmed undviker, eller åtminstone skjuter upp, behovet av annan behandling efter kurativt syftande behandling. RV001 skiljer sig från andra läkemedelskandidater prostatacancer genom att fokusera på just adjuvant behandling, där behovet är som störst.
Redan för tjugo år sedan kunde RhoCs roll i cancercellsmetastaser bekräftas. Sedan dess har överuttrycket av RhoC i metastatiska celler bekräftats för ungefär 20 cancerindikationer, även i tunga indikationer som lungcancer, melanom, bröstcancer och prostatacancer. Så sent som i år kom en studie som underströk RhoCs lämplighet som terapeutiskt mål för behandling av flera cancertyper. Finns lösningen på cancersjukdomar att hitta i koppling till RhoC, enligt dig?
– Jag tror inte att hela lösningen ligger i att rikta in sig på ett enda specifikt protein och jag tror inte heller att utmaningarna med cancer kan lösas med ett enda läkemedel. För mig är målet med RV001 i detta skede inte att hitta ett sätt att bota cancerpatienter, utan att hitta ett läkemedel som kan förhindra utvecklingen till metastaserad cancer som har betydligt sämre prognos.
När vi pratade med dig för fyra år sedan sa du att du själv har investerat i RhoVac för att det är ett nytt och intressant koncept med stor potential. Hur ser dina investeringar i RhoVac ut idag och har du planer på att ta ytterligare position inför fas III?
– Sedan börsintroduktionen har jag investerat ytterligare i RhoVac och idag äger jag genom mitt företag RQ Solutions ApS 1 440 225 aktier. I skrivande stund har jag inga planer för ytterligare investeringar och en fas III kommer med all sannolikhet inte att utföras av RhoVac utan av en licienstagare eller förvärvare av RV001.

»Jag ser fram emot att följa det fortsatta arbetet, främst som styrelseledamot, men naturligtvis kommer jag med stort intresse att följa det dagliga arbetet från sidan.«

En måhända generaliserad bild av vetenskapsmän- och kvinnor är att de aldrig vill gå i pension – att yrket är något av en hobby. Är det så du har motiverat ditt långtgående engagemang i RhoVac?
– Under mitt arbetsliv har jag haft förmånen att arbeta med mycket intressanta projekt, av vilka några nu är etablerade behandlingar. Redan första gången jag blev bekant med RhoVac och RV001 under 2007, fångades jag av detta fantastiska koncept. Det har varit svårigheter under utvecklingen, särskilt under finanskrisen 2008-2009, men projektet är så speciellt att jag inte har kunnat släppa det.
– Nu vilar projektet i en solid organisation och har en bra ekonomisk grund, vilket gör att jag nu kan släppa det dagliga arbetet. Det finns andra som är bättre lämpade att hantera den kommande fasen än vad jag är. Jag ser fram emot att följa det fortsatta arbetet, främst som styrelseledamot, men naturligtvis kommer jag med stort intresse att följa det dagliga arbetet från sidan.
 Hur ser du nu på din stundande pension – vad har du för planer för framtiden?
– Som sagt så kommer jag att fortsätter i RhoVacs styrelse och det kan hända att jag åtar mig några mindre uppgifter på konsultbasis i bolaget. I övrigt  har jag inte lagt några detaljerade planer för framtiden. Jag är dock säker på att jag kommer att delta i något typ av volontärarbete, men jag inte har åtagit mig något ännu.
Avslutningsvis, vad ser du främst framemot vad gäller milstolpar i RhoVac, ett bolag som du har levt så nära i över ett decennium?
– Jag är nöjd med den pågående forskningsrelaterade verksamheten vi har, men det är naturligtvis resultatet av fas IIb-studien som jag ser mest fram emot. När allt kommer omkring är det resultat från studien som så småningom kommer att dokumentera om de senaste 13 årens arbetsinsats gav förväntat resultat.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev