Home Nyheter Nya forskarrön stödjer RhoVacs ansats

Nya forskarrön stödjer RhoVacs ansats

Nya forskarrön stödjer RhoVacs ansats

13 januari, 2020

I en review-artikel pekar forskare ut signalproteinet RhoC som ett lämpligt terapeutiskt mål för behandling av flera cancertyper. RhoVac är först ut med att rikta in sig på just detta protein med sin läkemedelskandidat RV001 som nyligen inlett en fas IIb-studie. BioStock kontaktade vd Anders Månsson om de nya rönen och passade också på att prata om hans deltagande vid J.P. Morgan Healthcare Conference 2020.
Enligt en nyligen publicerad review-artikel i den vetenskapliga tidskriften Journal of Experimental & Clinical Cancer Research framhöll ett indiskt forskarkollektiv att RhoC-proteinet är en viktig – och ibland direkt avgörande – komponent för utvecklingen av metastaserad och/eller behandlingsresistent cancer.
Olika tumörer har olika cancerstamceller (CSCs) som i sin tur besitter olika egenskaper vilka påverkar tumörens behandlingsresistens och förmåga att metastasera. Därigenom reagerar också olika tumörer olika på samma behandling.

RhoC leder till cancermetastaser

Avgörande för CSC:erna utveckling – och med andra ord även för cancerpatientens individuella sjukdomsprogression – är dess signalvägar. Signalproteinet RhoC är just en sådan signalväg. Det överuttrycks i metastaserande cancerceller och reglerar cellform och cellrörlighet.
Tidigare studier har konstaterat att hög förekomst – överuttryck – av RhoC är associerat med cellproliferation (cellförökning) och leder till att tumörer blir maligna (dödliga). Detta har visat sig vara direkt kopplat till avancerade tumörstadium och cancermetastaser, som förvärras i takt med att förekomsten av RhoC ökar. Det har också visats att möss med RhoC-brist kan utveckla tumörer men att de saknar förmågan att metastasera.
Sammantaget innebär det att RhoC är avgörande för en metastaserande cancercells förmåga att flytta sig och metastasera på olika platser i kroppen, och det är just metastaserna som gör cancersjukdomen dödlig.

Lämpligt som terapeutiskt mål

I den nyligen publicerade vetenskapliga artikeln framhålls att nya rapporter har visat att RhoC reglerar cancerstamceller i bröst, äggstocks- samt huvud- och halscancer och att forskningsfynd tyder på att hämning av RhoC resulterar i en reducerad tumörtillväxt.
Mot denna bakgrund framhåller artikelförfattarna RhoC som ett lämpligt terapeutiskt mål i kampen att behandla cancer och efterfrågar fler ansträngningar med den inriktningen. Detta är just vad RhoVac gör med sin läkemedelskandidat RV001, och man är dessutom först ut.

RhoVacs läkemedelskandidat tar täten

RV001 stimulerar kroppens eget immunförsvar till att känna igen cancerceller med höga koncentrationer av RhoC. Behandlingen lär med andra ord immunförsvaret att se dessa celler som främmande, för att därefter attackera och oskadliggöra dem.
Tanken är att RV001 ska användas efter att primärtumören har behandlats med rådande standardbehandling, typiskt sett kirurgi eller strålning. I en sådan behandlingsregim syftar RV001 till att förebygga, eller motverka, att cancern kommer tillbaka och metastaserar efter en initialt lyckad behandling av primärtumören, vilket dessvärre är vanligt idag.

Genomför en andra fas II-studie

En klinisk fas I/II-studie med RV001 i prostatacancer som rapporterades förra året demonstrerade att kandidaten har en god tolerabilitets- och säkerhetsprofil. Man kunde även visa att majoriteten av de behandlade patienterna uppnådde ett signifikant immunsvar, något som i de allra flesta fall fanns kvar vid en 12-månaders uppföljning. Detta indikerar att RV001 har långtidsverkande effekter.
Nyligen initierade RhoVac en uppföljande fas IIb-studie som ska inkludera minst 175 patienter i Europa och USA, även denna inom prostatacancer. Studiens primära mål är att utvärdera om behandling med RV001 kan förhindra eller begränsa progressionen av cancern.

»Att ett oberoende forskarlag lyfter RhoCs roll i detta ger ytterligare objektiv validering till RhoVacs läkemedelsutveckling. Att artikeln dessutom öppet uppmanar till utveckling av terapi specifikt riktad mot RhoC – och att vi är det enda bolag som har en sådan i klinisk fas – sätter självklart RhoVac i en mycket bra sits.« – Anders Månsson, vd RhoVac 

Vd kommenterar

Anders Månsson, vd RhoVac

BioStock kontaktade RhoVacs vd Anders Månsson för att få hans reaktion på den aktuella review-artikeln. Vi passade också på att fråga om Månssons stundande deltagande vid världens största hälso- och sjukvårdskonferens – J.P. Morgan Healthcare Conference 2020 i San Francisco – som går av stapeln 13-16 januari.
Anders Månsson, hur ser du på att den nyligen publicerade review-artikeln kommer fram till att det behövs fler ansatser att ta fram läkemedel med RhoC som terapeutiskt mål?
– Artikeln belyser tydligt att RhoC är inblandat i en mängd olika cancerstadier som leder fram till metastasering och terapiresistens, områden som har tydliga otillfredsställda treapibehov idag. Att ett oberoende forskarlag lyfter RhoCs roll i detta ger ytterligare objektiv validering till RhoVacs läkemedelsutveckling. Att artikeln dessutom öppet uppmanar till utveckling av terapi specifikt riktad mot RhoC – och att vi är det enda bolag som har en sådan i klinisk fas – sätter självklart RhoVac i en mycket bra sits.
Rent kunskapsmässigt, vad tillför den aktuella artikeln och vad hoppas du att det ska föra med sig?
– Jag hoppas framförallt att RhoCs viktiga roll i cancer ska bli mer känd i läkemedelsvärlden och att fler angreppssätt med RhoC i fokus ska övervägas. Oss gör det inget om området kommer i fokus för många bolag. Vi känner oss ändå trygga med att vara först ut i detta fält, och att redan ha avancerat vår produktkandidat så långt som vi har. Nu är vi ju i klinisk fas IIb med en studie som kommer att rekrytera mer än 175 patienter under året.

»Man kan konstatera med säkerhet att RhoVac är ledande i RhoC-spåret som i och med denna artikel nu har blivit ännu hetare.«

Ni har ju arbetat med RhoC som utgångspunkt under en längre tid och är först på bollen med att utveckla en läkemedelskandidat med just detta signalprotein som ert terapeutiska mål. Varför tror du att det är så?
– RhoC föreslogs som ett möjligen idealiskt targetprotein för cancervaccinutveckling av National Cancer Institute i USA redan för tio år sedan, vilket var kort efter RhoVacs forskarteam hade publicerat den första artikeln om att använda RhoC som terapeutiskt mål vid behandling av cancer.
– Detta forskarteam såg möjligheten att använda T-cell-aktivering som koncept för behandling, vilket var viktigt eftersom proteinet RhoC finns inne i cellen (ett intracellulärt protein) och kan därför vara svårt att angripa som terapeutisk mål. Med användande av T-cell-aktivering behöver produkten inte tränga in i cancercellen för att ha en effekt, utan enbart känna igen cellen på det fingeravtryck som RhoC-proteinet visar på cellens yta, varefter T-cellerna eliminerar hela cancercellen.
– Jag tror att det faktum att RhoC är ett intracellulärt protein är en av orsakerna till att andra bolag har haft problem och förseningar i utvecklingen, och att RhoVac för närvarande är det enda bolag som har en produkt i klinisk utveckling användande RhoC som terapeutiskt mål.
Kan du berätta mer om hur er konkurrenssituation ser ut?
– Det är en komplex fråga. Cancerbehandling är ett stort område med bred utveckling av olika terapier varav vissa är specialiserade mot en speciell typ av cancer och vissa – som RV001 – kan potentiellt sett ha en bred användning i cancer. Man kan dock konstatera med säkerhet att RhoVac är ledande i RhoC-spåret som i och med denna artikel nu har blivit ännu hetare.

»Vi räknar med full rekrytering enligt tidtabell.«

Om vi går över till er egen kandidat så inledde ni en fas IIb-studie med RV001 innan årsskiftet och inkluderade den första patienten i november. Har det tillkommit fler patienter sedan dess?
– I dag har vi patienter i behandling, eller i screening, på 4 kliniska sites i Danmark. Senare i januari räknar vi med att kunna aktivera ytterligare två sites i Danmark. Även i Finland har nu den första siten patienter i screening.
– Totalt räknar vi som sagt med att rekrytera minst 175 patienter till september i år, precis enligt plan. Studien kom igång något sent i det första landet, Danmark, men vi räknar med att detta inte har någon betydelse för när de sista patienterna inkluderas, och vi räknar som sagt med full rekrytering enligt tidtabell. 
Den första patienten inkluderades vid universitetssjukhuset i Odense, Danmark. Hur går det med myndighetstillstånd i de övriga studieländerna?
– Efter godkännande i Danmark erhöll vi även godkännande i Finland i slutet av 2019. Hittills under 2020 har vi fått godkännande i både Belgien och Tyskland. Jag förväntar mig att nästa godkännande kommer att avse Sverige.
– Därutöver arbetar vi även på ansökan om myndighetstillstånd för att utvidga studiet till USA och förväntar oss att kunna skicka in denna senare under första kvartalet 2020.
Ni har tidigare kommunicerat att studien väntas avslutas i september 2021. Är det fortfarande fallet?
– Ja, behandlingsfasen förväntas avslutas i september 2021, varefter vi förväntar oss kunna redovisa resultat lite senare på hösten. Efter behandlingen fortsätter vi sedan att följa patienterna i 12 månader, men studieresultat förväntas som sagt redovisas under H2 2021.

»Att finna en affärspartner är en rätt komplex uppvaktnings-process. Just nu dansar vi med många, men under året planerar vi att fördjupa relationen med ett fåtal intressenter, möjligen avtalsreglerat, och under 2021 är ambitionen att ha med sig några stycken bolag in i slutförhandling.« 

Vid sidan av att bedriva en multicenterstudie så satsar ni också på diverse affärsutvecklingsaktiviteter just nu. Bland annat ska du själv delta i den stora J.P. Morgan-konferensen – världens största konferens för ledande innovatörer och innovation som syftar till att förbättra hälsa och bemöta dagens hälsoutmaningar – nästa vecka. Berätta, vad ska du göra där?
– Jag kommer att fortsätta dialogen med ett antal redan tidigare intresserade bolag, och jag kommer att träffa en del nya intressenter. Jag har även möten med rådgivare och med personer som kan förmedla relevanta kontakter till beslutsfattare i större läkemedelsbolag.
– Att finna en affärspartner är en rätt komplex uppvaktnings-process. Just nu dansar vi med många, men under året planerar vi att fördjupa relationen med ett fåtal intressenter, möjligen avtalsreglerat, och i 2021 är ambitionen att ha med sig några stycken bolag in i slutförhandling.
Vad hoppas du få ut av ditt deltagande på J.P. Morgan?
– Jag hoppas att avancera diskussionen med några bolag, och att väcka intresse hos andra. Den nya review-artikeln kommer att hjälpa med detta. Vidare, är jag så klart intresserad av att lyssna av vad som händer i andra bolag, både potentiella partners och möjliga konkurrenter.
Årets konferens är den 38e i ordningen. Vilken betydelse skulle du säga att denna institution har?
– Den är oerhört viktig för den som har något ”stort” att sälja, antingen till industrin eller till investerare.
  
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev