Home Nyheter IRLAB säkrar kapital för två kliniska studier

IRLAB säkrar kapital för två kliniska studier

IRLAB säkrar kapital för två kliniska studier

21 februari, 2020

Antalet individer som lever med Parkinsons sjukdom har dubblerats på 20 år och väntas återigen öka tvåfalt under de kommande två decennierna. Idag saknas fortfarande effektiva läkemedel mot sjukdomens svåraste symtom. Mycket stora behov och en kraftigt ökande mängd patienter bäddar för ett omfattande kommersiellt utrymme för nya aktörer och behandlingsalternativ. Ett bolag som ligger långt framme i denna utveckling är emissionsaktuella IRLAB Therapeutics.  
Ett nydanande utvecklingskoncept har utvecklats där nya läkemedelskandidater tas fram baserat på systembiologi och med hjälp av maskininlärningstekniker. Siktet är inställt på att kunna förändra livet för patienter med Parkinsons sjukdom genom att utveckla nya behandlingar för några av de svåraste symtomen – så kan IRLAB Therapeutics verksamhet sammanfattas.
Göteborgsbolaget IRLAB har två läkemedelskandidater i klinisk fas II för behandling av Parkinsons sjukdom. Dessa läkemedelskandidater, mesdopetam (IRL790) och IRL752, har genomgått tolerabilitets-, säkerhets- och effektstudier i patienter. Utöver detta har bolaget tre projekt i preklinisk fas. IRLAB:s pipeline riktas helt mot åldersrelaterade sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS).
IRLAB:s målsättning är att mer effektivt kunna behandla några av de svåraste symtomen i Parkinsons sjukdom, nämligen ofrivilliga rörelser (PD-LIDs), psykos (PD-P) och symtom som är kopplade till kortikal dysfunktion (minskad funktion i hjärnbarken), som försämrad kognition och balans med återkommande fall (PD-Fall).

Utvecklingskonceptet bygger på maskininlärning och systembiologi

IRLAB:s affärsidé är att upptäcka, patentera och utveckla nya läkemedelskandidater till kliniskt visad säkerhet och effekt – s.k. Proof of Concept – för att därefter ingå partnerskap för vidare utveckling och kommersialisering av dessa. Läkemedelsupptäckterna görs med hjälp av den egenutvecklade forskningsplattformen ISP, eller Integrative Screening Process, som bygger på ett systembiologiskt synsätt och användningen av maskininlärningstekniker.

IRLABs forskningsplattform ISP. Klicka för att förstora.

Mer konkret innebär detta att utvärderingen av olika substanser tar hänsyn till helhetseffekter som är kopplade till det samspel som sker i hjärnan, snarare än på enskilda mekanismer.
I ISP har IRLAB samlat data för ca. 1200 egna substanser och över 300 referenssubstanser, såsom kända läkemedel och konkurrerande substanser. Analyserna av de komplexa dataprofilerna görs med hjälp av maskininlärningstekniker. Här kan kritiska variabler – som farmakologiska effekter, farmakokinetik, kemiska egenskaper och säkerhet – fångas upp mycket tidigt i processen. Detta medför att många utvecklingsrisker elimineras tidigt under upptäcktsfasen i projekten.
ISP-plattformen är ett ständigt växande referensbibliotek mot vilket nya egenutvecklade molekylers sammansättning och profil jämförs och utvärderas.

Ett stort omättat medicinskt behov 

Det finns idag ingen generellt accepterad förklaring till varför vissa individer drabbas av Parkinsons sjukdom, den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Parkinsons sjukdom är både kronisk och progressiv. Sjukdomen kan idag varken hindras från att uppstå eller bromsas. Detta medför att det medicinska behovet av nya behandlingar är mycket omfattande, såväl vad gäller symtomlindrande behandlingar som nervskyddande och sjukdomsmodifierande läkemedel som kan sakta ned eller stoppa sjukdomsutvecklingen.
Den åldrande befolkningen gör att antalet drabbade ökar snabbt. Globalt sett beräknas idag över sex miljoner människor vara drabbade, vilket är en fördubbling sedan 1990. Givet utvecklingen pekar prognoserna på att antalet patienter kommer att uppgå till nära 14 miljoner år 2040.

Stora samhällskostnader

Enbart i USA beräknas den totala ekonomiska bördan av Parkinsons sjukdom vara över 50 miljarder USD per år, eller motsvarande över en halv miljon svenska kronor per patient och år.

Dubbla kliniska studier under 2020

Under åren 2016 – 2019 genomförde IRLAB kliniska fas I- och fas IIa-studier med både IRL790 och IRL752. Studierna visade att båda substanserna tolereras väl, både av friska personer och patienter med Parkinsons sjukdom. Därtill har båda läkemedelskandidaterna indikerat lovande effekter som har möjlighet att fylla ett uttalat medicinskt behov för personer med Parkinsons.
Bolaget planerar nu nästa kliniska utvecklingssteg med respektive kandidat, vilket innebär en klinisk fas IIb-studie med IRL752 och en fas IIb/III-studie med IRL790, båda med planerade starter under 2020. Målet med studierna är att bekräfta de behandlingseffekter som de tidigare patientstudierna i indikerade, samt att säkerställa kandidaternas säkerhet och tolerabilitet i större patienturval.

Två kapitalrundor säkrar finansiering till fas IIb 

Den 12 december 2019 genomförde IRLAB en riktad nyemission om cirka 70 Mkr till flera institutionella och kvalificerade investerare, bland andra Handelsbanken Fonder, Fjärde AP Fonden, Unionen, Tredje AP Fonden, och Andra AP Fonden, vilka även har gjort vissa åtaganden avseende den nu pågående företrädesemissionen.
Detta utgjorde den första fasen i en större kapitalanskaffning om totalt 215 Mkr.
Den andra delen, företrädesemissionen på cirka 145 Mkr, är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar.
Med den samlade likviden har bolaget möjlighet att finansiera den planerade Fas IIb/III-studien av IRL790 i sin helhet samt finansiera Bolagets löpande verksamhet fram till slutet av andra kvartalet 2022, inklusive förberedelser och genomförande av Fas IIb-studien av IRL752 och forskning genom Bolagets plattform för läkemedelsutveckling ISP.
Parallellt med de kliniska studierna avser bolaget även att sammanställa delar av den dokumentation som regulatoriska myndigheter kräver inför start av kommande fas III-program med de båda läkemedelskandidaterna.

Notering på Stockholmsbörsen står också på agendan

Bolaget planerar utöver detta också att genomföra en notering av IRLAB på Stockholmsbörsen, vilket fordrar en starkare finansiell ställning eftersom Nasdaq Stockholm ställer som krav på bolag som noteras på huvudlistan att de har rörelsekapital som täcker bolagets verksamhet under minst 12 månader från första handelsdag. Noteringen planeras att ske under 2020.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Nasdaq First North Premier Growth Market

TECKNINGSPERIOD

Avslutas 25 februari 2020

EMISSIONSLIKVID

145 Mkr

TECKNINGSKURS

27 kronor per aktie. Courtage utgår ej

FÖRETRÄDESRÄTT OCH TECKNINGSRÄTTER

De som på avstämningsdagen 7 februari var registrerade som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie (oaktat aktieslag). Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq First North Premier under perioden från och med den 11 februari 2020 till och med den 21 februari 2020. Carnegie och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. ISIN-koden för teckningsrätterna är SE0013748324.

UTSPÄDNINGSEFFEKT

Cirka 11 procent av kapitalet och rösterna i bolaget

TECKNINGSFÖRBINDELSER, GARANTIÅTAGANDEN OCH AVSIKTSFÖRKLARINGAR

Företrädesemissionen är 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar. Teckningsförbindelser har lämnats av Bolagets större aktieägare, bland andra, Daniel Johnsson, FV Group, Ancoria, Handelsbanken Fonder, Fjärde AP Fonden, Tredje AP Fonden och Andra AP Fonden uppgående till cirka 43 procent av Företrädesemissionen. Därtill har delar av Bolagets större aktieägare och ett antal andra aktieägare lämnat garantiåtaganden om cirka 47 procent och avsiktsförklaringar om cirka 10 procent, motsvarande totalt cirka 57 procent av Företrädesemissionen.

[divider]PROSPEKT OCH ANNAN INFORMATION[/divider]
Prospekt och övriga dokument kan laddas ned här.
För dig som äger aktie i en depåFör att utnyttja dina teckningsrätter måste du kontakta din bank eller följa instruktioner du fått från banken. Om du vill teckna utan stöd av teckningsrätter kan du ladda ned teckningssedeln nedan här och skicka till Carnegie enligt instruktioner på teckningssedeln.


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev