Home Nyheter WntResearch inleder 2020 med studiegodkännande i Ungern

WntResearch inleder 2020 med studiegodkännande i Ungern

WntResearch inleder 2020 med studiegodkännande i Ungern

24 februari, 2020

Bioteknikbolaget WntResearch publicerade i torsdags sin bokslutskommuniké för 2019 och kunde konstatera att trots att bolaget ställdes inför utmaningar under 2019 har man kunnat inleda 2020 i dur. Detta då de ungerska myndigheterna har godkänt initieringen av bolagets fas II-studie. Därmed är bolaget nu redo för nästa steg i utvecklingen och man intensifierar arbetet med att slutföra kontrakten med de kliniker som ska ingå i studien. BioStock har talat med WntResearchs vd Peter Morsing om bl.a. det positiva beskedet från de ungerska myndigheterna.
Malmöbolaget WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel som ska hämma spridningen av metastaser och därmed öka cancerpatienters överlevnadschanser. I nuläget orsakas majoriteten av cancerdödsfall av metastaser, men trots detta saknas effektiva behandlingar för att minska risken för metastaser.
Detta vill WntResearch ändra på med Foxy-5, en egenutvecklad injicerbar syntetisk kopia av en specifik del av WNT5A-proteinet. Höga nivåer av WNT5A innebär att en cancercell är mindre rörlig och inte lossnar från vävnaden lika lätt som annars, vilket minskar risken för metastaser. Målet är alltså att minska cancercellernas förmåga att bryta sig loss från modertumören genom att tillföra Foxy-5.

Fokus på Foxy-5

I bokslutskommunikéns vd-ord understryker vd Peter Morsing att under Q4 har WntResearchs fokus legat på den pågående fas II-studien med Foxy-5. WntResearch har även bedrivit prekliniska studier har inom psoriasis med kandidaten Box-5. Efter att analyserat resultaten har bolaget dock beslutat att inte gå vidare med detta projektet utan lägger istället sina resurser på Foxy-5 och den pågående fas II-studien.

Fas II-studier i Spanien

Fas II-studien inleddes i Spanien i april 2019 efter att Foxy-5 visat bra säkerhetsdata och få biverkningar i fas I- och Ib-studie. Syftet är att nu undersöka kandidatens kapacitet att minska metastaserings- och återfallsrisken hos patienter med tjocktarmscancer. Hos just patienter med tjocktarmscancer sprider sig cancern i 40 – 50 procent av fallen vilket innebär att det är en grupp som verkligen skulle dra nytta av ett läkemedel som Foxy-5.
Patientrekryteringen i studien var inledningsvis något långsammare än förväntat och för att påskynda rekryteringen ansökte WntResearch om att öka antal deltagande kliniker. Ansökan godkändes av de spanska myndigheterna och studien utökades med sju nya kliniker. Därmed ingår nu 17 kliniker i Spanien i studie och majoriteten har patienter inkluderade.

Viktig trygghetsstämpel för Foxy-5

Ytterligare en god nyhet från Spanien kom i november då den tjugonde patienten inkluderades i studien. Detta var viktigt eftersom man då uppnådde de antal patienter som krävs för att göra en säkerhetsbedömning av Foxy-5-administration till patienter. Under årets sista månad var analysen klar med positivt resultat och bolaget fick klartecken att fortsätta studien enligt plan. Att man kunnat fastslå att administrationen är säker är en viktig trygghetsstämpel som enligt bolaget kommer att underlätta patientrekrytering samt ytterligare stärka de behandlande läkarnas förtroende.

Öka studietakten

Efter ett par månader efter att studien inletts i Spanien önskade WntResearch att öka takten i studien och valde i augusti att lägga till Ungern som ytterligare ett studieland. Vägen till ett godkännande i Ungern har dock inte varit spikrak. I december stod det klart att de ungerska myndigheterna bett WntResearch att lämna in en förnyad ansökan då den etiska kommittén hade frågor om studieprotokollet som bolaget behövde adressera. Därmed försenades också studiestarten med två månader.

Positivt besked från Ungern

Det är alltså denna förnyade ansökan som de ungerska myndigheterna nu har behandlat och beslutat att godkänna efter en positiv bedömning av WntResearchs klargörande gällande studieprotokollet.
Med ett säkrat godkännande kan WntResearch nu ta nästa steg mot att inleda studier i Ungern. Då behandlingen av ansökan faktiskt gick snabbare än väntat har bolagets ungerska kontraktsforskningsorganisation Optimapharm intensifierat arbetet med att skriva kontrakt med de tolv kliniker som ska ingå i studien. Bolagets målsättning är att kunna aktivera de första ungerska klinikerna under denna månad (februari).
BioStock har talat med Peter Morsing, vd för WntResearch, för att höra mer.
Peter Morsing, först och främst, grattis till studiegodkännandet i Unger! Kan du berätta lite om arbetet som ligger bakom godkännandet?
– Beskedet från de ungerska myndigheterna i slutet av förra året var väldigt oväntat då avslaget kom utan att vi hade fått några frågor från myndigheten. Skälen bakom avslaget var, som vi såg det, främst baserade på missförstånd som lätt hade kunnat bemötas i ett svar från oss men reglerna kräver en ny ansökan.

Peter Morsing, vd WntResearch

– Vi gjorde ett förtydligande i protokollet och skickade därför in en ny ansökan med ett följebrev där vi hänvisade till de sidor i protokollet där informationen fanns gällande det som oroade dem. Eftersom frågorna var lätta att bemöta innebar detta inte mycket extra arbete, utan arbetet bestod mestadels av diskussioner med vårt ungerska CRO för att se till att materialet var korrekt översatt från engelska.
Nu pågår ett intensivt arbete med att kontraktera kliniker till studien. Vad kan du delge för information om de kliniker som kommer att ingå i studien?
– Det finns ett stort antal kliniker i Ungern och bland dessa finns ett antal med stor erfarenhet och bevisad kapacitet att följa sina egna prognoser. Vi har gjort ett ordentligt förarbete och valt ut de som vi ser de 12 bästa klinikerna för att genomföra vår studie.
Er målsättning är att snabbt aktivera de ungerska klinikerna. Vilka ytterligare steg återstår innan ni kan inleda studien?
– Aktiveringen av de ungerska klinikerna sker i takt med att kontrakten blir påskrivna. Tiden att bli eniga om kontraktstexten varierar från klinik till klinik då varje klinik har sin egen uppfattning om vad som ska ingå. När alla parter är överens skriver Optimapharm på kontraktet att de garanterar att den ungerska texten överensstämmer med den engelska och därefter signerar jag innan det skickas tillbaks till kliniken för deras underskrifter. Det är i plural eftersom i många fall är det upp til 4-5 olika personer som ska skriva på. För att påskynda denna del så åker Optimapharm till klinikerna med kontraktet i hand för att få till underskrifter. Det första kontraktet är redan signerat av mig och resterande kommer i jämn ström framöver.
– När alla signaturer är på plats så görs en så kallad site initiation visit (SIV) då Optimapharm går igenom hela protokollet och tränar personalen i de moment som ingår. Därefter aktiveras kliniken och studieläkemedel skickas dit. Denna process är lite olika på olika kliniker. För ungefär hälften av klinikerna har SIV redan planerats preliminärt så de kan ske i nära anslutning till färdigt kontrakt, medan andra kliniker kräver att kontrakten är påskrivna innan denna planering får ske. Denna process kan ta allt från en vecka till i värsta fall en månad, men inte längre. SIV är därför kritiskt för aktivering.

»Målsättningen är att snabbt och effektivt få igång studien i Ungern så att patienter kan börja inkluderas i studien med målsättningen att aktivera samtliga kliniker innan mars månads utgång. När väl Ungern är igång så har vi 27 aktiva kliniker som aktivt letar efter lämpliga kandidater för vår studie.« – Peter Morsing, vd WntResearch

Hur ser tidsplanen för studien ut i övrigt?
– Att vi skulle få avslag i Ungern var mycket oväntat, medan det faktum att vi fick godkänt en månad innan utsatt tid i den andra omgången var något vi kanske hoppats på men inte räknat med. Att vi nu har avsevärt ökat tankten i patientrekrytering i Spanien kan bara tolkas som att vi hade en bra rekrytering under denna period (liksom att vi hade en period av många nya patienter tidig höst).
– En klinisk studie är inte det samma som att planera leverans av t.ex. en lastbil; vi är helt beroende av att det finns patienter som har rätt diagnos, på rätt klinik och som dessutom är villiga att delta i vår studie. Vårt arbete är helt inriktat mot att tillhandahålla det material och de resurser som krävs med hög effektivitet när patienter finns tillgängliga. Men patienterna kan vi inte styra över.
– Målsättningen är att snabbt och effektivt få igång studien i Ungern så att patienter kan börja inkluderas i studien med målsättningen att aktivera samtliga kliniker innan mars månads utgång. När väl Ungern är igång så har vi 27 aktiva kliniker som aktivt letar efter lämpliga kandidater för vår studie.
Ni har ju även en pågående fas II-studie i Spanien där patientrekryteringen har varit något långsammare än vad ni hoppats. Kan du berätta lite om nuvarande status där?
– Vi har nu 37 patienter inkluderade i Spanien och alla klinikerna är igång med screening efter patienter. Jag har varit på upprepade besök hos studieläkarna, senast hela förra veckan, för att understryka vårt engagemang. Vi har en fortlöpande utvärdering av hur det fungerar och vi har stängt ner icke-produktiva kliniker för att koncentrera oss på de kliniker som levererar.
– Vårt CRO SMS-Oncology gör regelbundna besök och ringer till klinikerna för att säkerställa att studien är högt på deras agenda. Sedan december har takten ökats på rekryteringen och vi hoppas att detta håller i sig.
I ditt vd-ord nämner du att ni har tidigarelagt den första utvärderingen av risknivån och WNT5A-uttryck till våren 2020. Hur kommer det sig att ni tidigarelagt detta och vad innebär det för studien?
– Avslaget i Ungern innebar att säkerhetsmarginalen för att ha ett tillräckligt stort antal utvärderingsbara patienter sommaren 2020 mer eller mindre försvann.
– För att förklara detta närmare så möter inte alla patienter som inkluderas i studien nödvändigtvis de kriterier som är uppsatta för att de ska ingå i den statistiska utvärderingen av vår primära effektvariabel (cirkulerande tumör DNA). För att optimera vår analys så söker vi patienter med hög risk för återfall (över 30 procent) och som dessutom har ett lågt uttryck av WNT5A. Vår grundhypotes är att patienter med ett lågt WNT5A i sin primärtumör, riskerar att få återfall i sjukdomen och det är denna brist som vi strävar att motverka med Foxy-5. Genom att ”anrika” patientmaterialet på detta sätt optimerar vi studien med patienter med en historiskt hög risk för återfall inom en tämligen kort tidsperiod.
– I tidigare studier har vi sett att den grupp av patienter som ingår i vår studie i cirka 70 procent av fallen har en låg nivå av WNT5A. Då vi inte kunde inkludera tillräckligt många patienter förra året för att ge oss en god säkerhetsmarginal, så måste vi tidigarelägga analysen av WNT5A i tumören hos patienterna i syfte att se om våra grundhypotes stämmer, för att i sommar kunna ha tillräckligt många patienter för en god analys av ctDNA.

»Vi är ensamma om att försöka se till så att den metastatiska processen helt förhindras, d.v.s. att celler inte lämnar primörtumören överhuvudtaget.« – Peter Morsing

Ni har valt att lägga ner ert projekt inom psoriasis, men ni arbetar även prekliniskt gällande Foxy-5s samverkan med checkpointhämmare. Kan du berätta något om hur detta går?
– För ett antal år sedan genomfördes en studie i samarbete med Köpenhamns universitet för att se om det fanns någon risk att kombinera checkpointhämmare med Foxy-5, eftersom dessa blir allt vanligare i klinik. Resultatet från den studien visade tydligt att det inte fanns någon negativ inverkan av Foxy-5 på behandlingseffekten (i prekliniska försök).
– I denna studie såg man dock en mycket intressant trend att Foxy-5 faktiskt gjorde dessa hämmare mer effektiva, även om datan inte skiljde sig åt signifikant. Tommy Anderssons forskningsgrupp gjorde därefter försök för att se om detta kunde förklaras på cellulär nivå och utan att gå in på detaljer var detta fallet och en patentansökan lämnades in. Med anledning av dessa resultat genomfördes en ny studie i samarbete med Köpenhamns universitet med ett större material för att se om den trend man fann tidigare kunde nå signifikans.
– Så blev inte fallet i denna studie, som dock skiljde sig något från ursprungsstudien i design. Det är känt att olika tumörtyper, men även olika celler av samma tumörtyp kan ha mer eller mindre checkpoint molekyler närvarande. För att gå vidare med detta mycket intressanta spår och att öka vår förståelse för denna möjliga samverkan jobbar vi nu med en klinisk forskningsgrupp i Dublin som har ett stort antal olika tumörceller i sin arsenal.
Kan du avslutningsvis berätta lite om vad du anser gör Foxy-5 unik jämfört med andra idag pågående liknande projekt där metastasering är i fokus?
– För det första finns det inte många pågående projekt som adresserar metastasering överhuvudtaget, vi känner endast till två andra projekt. Vi är ensamma om att försöka se till så att den metastatiska processen helt förhindras, d.v.s. att celler inte lämnar primärtumören överhuvudtaget. Så vitt jag förstår så angriper de andra projekten celler som redan lämnat tumören.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev