Home Nyheter Marknaden växer för Iconovos torrpulverinhalatorer

Marknaden växer för Iconovos torrpulverinhalatorer

Marknaden växer för Iconovos torrpulverinhalatorer

23 maj, 2019

Luftvägssjukdomar, i synnerhet astma och KOL, leder till enorma kliniska och ekonomiska utmaningar för den globala folkhälsan. Enbart astma påverkar cirka 339 miljoner människor och det totala värdet för respiratoriska terapier förväntas därför, inte helt förvånande, öka från 28,1 miljarder USD 2015 till 46,6 miljarder USD dollar år 2022. Iconovo utvecklar torrpulversinhalatorer med tillhörande läkemedelsberedningar för framförallt dessa indikationer. 
Astma är en kroniskt inflammatorisk luftvägssjukdom som utgör en omfattande sjukdomsbörda och den globala prevalensen överstiger i dagsläget USA:s befolkningsmängd. Astma kan leda till för tidig död, minskad livskvalitet och globalt rankas luftvägssjukdomen som det 16:e största funktionshindret. År 1990 tog Världsbanken IMF i samarbete med Harvard University fram kalkyleringsmetoden DALYs (Disease Adjusted Life Years) för att lättare kunna beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå. Med hjälp av verktyget har astma rankats som den 28:e främsta sjukdomsbördan.

Två vanliga lungsjukdomar

Det är inte klarlagt varför vissa människor får astma och andra inte, men det beror förmodligen på en kombination av miljö och genetik. En dansk studie utförd vid Institutionen för dermatologi vid Bispebjerg sjukhus i Köpenhamn, och publicerad i European Clinical Respiratory Journal, gör gällande att om en förälder har astma, ökar risken att barnet också får det med 25 procent. Om bägge föräldrarna har astma ökar risken med 50 procent.
Vad gäller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) så beror insjuknandet generellt på rökning, vilket återspeglas av att omkring hälften av alla rökare över 75 år drabbas av sjukdomen. Vad som dock kanske är mindre allmänt känt, är att en stor del av patienterna med KOL, åtminstone 20–25 procent, aldrig har rökt. Andra bidragande orsaker kan vara exponering för damm, luftföroreningar och partiklar samt passiv rökning. Andra faktorer som ökar risken att utveckla sjukdomen kan även vara neonatala och pediatriska tillstånd som prematur födsel, låg födelsevikt, upprepade luftvägsinfektioner och astma.
Gemensamt för dessa lungsjukdomar är att den vanligaste administrationsformen är inhalerade läkemedel, såsom de som utvecklas av det svenska bolaget Iconovo. Mer om detta längre ned.

Astma en prioriterad indikation av FN

För ett par år sedan trädde FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling i kraft. I denna överenskommelse sattes 17 hållbara utvecklingsmål och 169 delmål upp för att världens länder gemensamt skall verka för att fram till år 2030 skall mobilisera insatser för att stoppa alla former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet och ta itu med klimatförändringarna. Bland dessa finns målet att minska den globala förekomsten av astma och generellt minska dödligheten i icke överförbara sjukdomar genom förebyggande och behandling.
FN framhåller vikten av att förbättra tillgången till i synnerhet inhalerade astmaläkemedel som avgörande för den långsiktiga kontrollen av astma. Inhalationsterapi är exempelvis väsentlig för behandling av akut och kronisk astma och doseringsinhalatorn är då ett optimalt leveranssystem hos barn.

Hög mortalitet och stor ekonomisk börda

De obstruktiva lungsjukdomarna astma och KOL är ett betydande folkhälsoproblem och påverkar enligt en studie utförd bland annat av AstraZeneca och Teva Pharmaceuticals upp till 15 procent av de vuxna i USA, orsakar mer än en miljon sjukhusvistelser och över 15 miljoner förlorade arbetsdagar per år.
De globala effekterna av sjukdomarna är ännu mer dramatiska. Statistik från Världshälsoorganisationen WHO visar att KOL år 2015 var den tredje vanligaste dödsorsaken i världen och antalet personer som lever med sjukdomen globalt uppskattades år 2010 till ca 384 miljoner, varav uppskattningsvis 3 miljoner dör årligen.
Frågan är dock om detta fokus på mortalitet och ekonomi, snarare än på dess medföljande funktionshinder, rättvist fångar den personliga börda som sjukdomen medför. Astma orsakar stor sjuklighet och påverkar ofta livskvaliteten för patienterna, i synnerhet de som inte erhåller adekvat behandling.

Marknaden växer snabbt

Marknaden för respiratoriska behandlingar mot astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD), idiopatisk lungfibros (IPF) och cystisk fibros, förväntas stiga avsevärt från 28,1 miljarder USD år 2015 till 46,6 miljarder USD år 2022, enligt GBI Research.
Vad gäller marknaden för inhalerbara läkemedel, så stöps denna om i snabb takt eftersom patenten för flera av de bästa säljande produkterna antingen har löpt ut eller är på god väg att göra det. Detta öppnar upp för nya generiska läkemedel, men läkemedelsbolagen besitter oftast inte nödvändig kompetens för att utveckla inhalatorer att administrera substanserna med.
Det är här Lundabolaget Iconovo kommer in i bilden med sina egenutvecklade inhalatorer för utlicensiering till generikabolagen, i ett första steg mot astma och KOL

Iconovo hjälper generikabolagen till marknad

Astmamedicin kan ges i tablettform och intravenöst, men med en inhalator levereras medicinen direkt till lungorna med snabbare symptomlindring som följd. Samtidigt har denna typ av läkemedel i regel färre bieffekter. Pulverinhalatorer är numera vanligt förekommande vid behandling av sjukdomar som astma där behandlingen aktiveras genom inandning, utan en koordinerad frammatning av dosen.
Iconovos produktportfölj består av fyra inhalatorer, ICOcapICOres, ICOone och ICOpre. ICOone är utformad för att administrera en enda dos och lämpar sig sålunda väl för dyra läkemedel där man vill undvika spill. En fördel med läkemedel i pulverform är att det håller längre och inte behöver kylas. Detta är användbart exempelvis vid vaccinering där hanteringen annars kräver ett sterilt och nedkylt handhavande och utbildad personal.
Inom vacciner har Iconovo ett samarbete med McMaster University för att utveckla ett inhalerbart tuberkulos-vaccin, istället för traditionell injicering, vilket är den idag gängse administrationsformen.
ICOres är istället en reservoarinhalator som har liknande hantering och prestanda som AstraZenecas Turbuhaler och är bolagets mest avancerade inhalator. Den tredje produkten ICOcapär en enklare inhalator där en gelatinkapsel innehåller läkemedlet. För att inhalera läkemedel med ICOcap punkteras gelatinkapseln med två nålar varpå pulvret kan inhaleras. ICOpre är å sin sida en förladdad torrpulverinhalator där varje enskild dos fylls och förseglas redan vid tillverkningen.
Utöver spetsteknologin bakom inhalatorerna erbjuder Iconovo sina kunder även utveckling av själva pulverberedningen och alla analyser, tester och dokumentation som behövs för att kunna registrera en läkemedelsprodukt.

Läkemedel måste godkännas tillsammans med en specifik inhalator

För snart 10 år sedan kom nya regler som anger att ett inhalerbart läkemedel måste godkännas tillsammans med en specifik inhalator. För ett generikabolag är denna process dock dyr och tidskrävande. Läkemedlet måste även ha rätt pulverberedning och egenskaper för att fungera ihop med den specifika inhalatorn, och även på detta område saknas oftast kompetensen hos generikabolagen.
Båda astma och KOL är ledande orsaker till sjuklighet och dödlighet globalt. De kan orsaka permanent invaliditet och begränsa fysiska aktiviteter, sociala och yrkesmässiga aspekter, samt innebär en försämrad livskvalitet.
Givet att Iconovos pulverinhalatorer nu genom distributörer är tillgängliga med närapå global räckvidd, och den höga takten i bolagets affärsdrivande partnerskapsjakt, kommer BioStock följa den kommande utvecklingen med stort intresse.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev