Home Nyheter KD föreslår riktad emission och vill öppna filial i Kina

KD föreslår riktad emission och vill öppna filial i Kina

KD föreslår riktad emission och vill öppna filial i Kina

31 maj, 2019

Karolinska Development (KD) föreslår en riktad nyemission i vilken bolagets storägare har åtagit sig att delta. Syftet är att lösa det konvertibellån som löper ut senare i år. Därutöver ser ett intressant samarbetsprojekt ut att kunna bli verklighet där nordiska innovationer, i samarbete med storägaren och den kinesiska läkemedelsjätten Sino Biopharma, ska marknadsföras i Kina. I ett slag ser därmed KD ut att både kunna lösa sin finansiella situation, samtidigt som nya spännande utvecklingssteg kan tas.

»Konverteringen av det utestående konvertibellånet skulle innebära en drastisk förbättring av Karolinska Developments finansiella ställning« — Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Styrelsen i Karolinska Development har, under förutsättning av efterföljande godkännande vid årsstämman den 28 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till innehavarna av konvertibellånet för att möjliggöra kvittning av det utestående konvertibellånet om nominellt 329 Mkr, jämte upplupen ränta.
Kinesisk läkemedelsjätte är storägare i Karolinska Development
Sino Biopharma, noterat på Hongkongbörsen, är en av de ledande läkemedelskoncernerna i Kina och en betydande befintlig aktieägare i Karolinska Development. År 2018 uppgick Sino Biopharmas intäkter till 20,9 miljarder RMB (cirka 20,9 miljarder SEK) och vinsten efter skatt till 10,7 miljarder RMB (cirka 14,8 miljarder SEK). Sino Biopharma har tillsammans med sina dotterbolag närmare 22 000 anställda.
Sino Biopharma kommer förbli minoritetsägare i KD

Sino Biopharma och andra ägare som tillsammans innehar 84 procent av konvertibellånet har förbundit sig att lämna teckningsåtaganden som motsvarar dess konvertibellånsinnehav inklusive upplupen ränta till och med den 30 juni 2019. Sino Biopharmas åtagande kommer emellertid inte att leda till att ägandet i Karolinska Development överstiger 49 procent av rösterna.
Sino Biopharmas åtagande är villkorat av ett styrelsegodkännande i Sino Biopharma före årsstämman i Karolinska Development, vilket således är en förutsättning för den riktade nyemissionen. Sino Biopharmas representanter i Karolinska Developments styrelse har inte deltagit i planering och beslut relaterade till den föreslagna riktade nyemissionen eller till det asiatiska filialkontoret.
Krävs dispens från Aktiemarknadsnämnden
Sino Biopharmas åtagande förutsätter att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av konvertibellånet, inklusive Sino Biopharmas innehav, har åtagit sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den riktade nyemissionen. Slutligen förutsätter Sino Biopharmas åtagande att Aktiemarknadsnämnden ger bolaget dispens från budplikt enligt Nasdaq Stockholms Takeover-regler.
Teckningskursen i den riktade nyemissionen föreslås beräknas som den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (“VWAP”) under de 15 handelsdagar som infaller fram till två dagar före årsstämman, med en rabatt om 3 procent beräknad på denna VWAP. De fullständiga villkoren för den riktade emissionen, inklusive teckningskursen, förväntas offentliggöras senast den 26 juni 2019.

»Det planerade filialkontoret i Kina kan ge ny potential till vår affärsmodell, eftersom vi kombinerar vår djupa förståelse för nordiska life science-innovationer med nätverket och marknadskunnandet hos en av de största kinesiska investerarna inom hälsovård. Vi ser fram emot detta nya samarbete, där Karolinska Development, nordiska entreprenörer och Sino Biopharma tillsammans kommer att kunna erbjuda nya innovativa behandlingar till miljontals patienter« — Viktor Drvota

Kulturell brobyggare i Kina för nordiska innovationer
Karolinska Development skriver i en kommentar idag att nordiska life science-bolag och vårdgivare står inför stora utmaningar på den asiatiska marknaden, inte minst på grund av kulturella skillnader. Man poängterar att detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag.
Under förutsättning att ett slutgiltigt avtal träffas om etableringen av ett joint venture med Sino Biopharma, avser Karolinska Development att inrätta ett filialkontor i Kina med uppgiften att överbrygga denna klyfta genom att öppna den asiatiska marknaden för nordiska innovationer.
I detta scenario kommer Karolinska Development, tillsammans med Sino Biopharma, att kunna erbjuda nordiska små och medelstora life science-bolag tillgång till Sino Biopharmas omfattande distributionsnät. Fokus kommer då att ligga på företag som befinner sig nära marknadslanseringar, med ambitionen att generera ett positivt kassaflöde till Karolinska Development i ett relativt kort tidsperspektiv.
Läs mer här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev