Home Nyheter NeuroVive når avslut med Arbutus och återfår NVP018

NeuroVive når avslut med Arbutus och återfår NVP018

NeuroVive når avslut med Arbutus och återfår NVP018

21 oktober, 2016

NeuroVive Pharmaceutical gav idag i ett pressmeddelande besked om att licensavtalet med Arbutus Biopharma, tidigare OnCore Biopharma, har avslutats. Bolaget återfår därmed alla rättigheter till projektet och tar även över de data som insamlats av Arbutus. Efter att det amerikanska bolaget hösten 2015 oväntat valde att avbryta all fortsatt utveckling av substansen NVP018 (OCB-030) – och NeuroVive i sin tur bestred grunderna för avtalets uppsägning – har frågorna varit många kring vilka följder uppsägningen skulle få för Lundabolaget och för NVP018s framtid. I och med dagens besked rätas många frågetecken ut, medan några svar återstår att söka. Nedan ger BioStock en kort genomgång av historiken kring avtalet  om NVP018 mellan NeuroVive och OnCore Biopharma/Tekmira/Arbutus.

2014 – NVP018 utlicensieras till OnCore 

Turerna kring NeuroVives licensavtal med Arbutus har varit många de senaste två åren, och inte helt lättöverskådliga. Viss dramatik uppstod redan när affären med Arbutus BioPharma, som då fortfarande hette OnCore BioPharma, offentliggjordes med den triumferande rubriken “NeuroVive tecknar miljardavtal med OnCore BioPharma för utlicensiering av NVP018 inom behandling av kronisk hepatit B-infektion“.
Informationen i pressmeddelandet bedömdes dock av Nasdaq OMX vara för vag eller möjligen för odelat optimistisk, och bolaget tvingades av handelsplatsen att gå ut med ett förtydligande PM där riskerna med läkemedelsutveckling i allmänhet hamrades in, liksom det faktum att avtalet hade ett bortre giltighetsdatum samt en varning – som senare dessvärre visade sig motiverad – för att avtalet faktiskt kunde komma att sägas upp i förtid.
Trots detta lilla smolk i glädjebägaren var dock glädjen och optimismen påtaglig hos NeuroVive, som konstaterade i ett nyhetsbrev att man genomfört en av de största affärerna för en läkemedelskandidat i preklinik i Sverige under de senaste 25 åren. Att valet av samarbetspartner för utvecklingen av läkmedelskandidaten NVP018 föll på dåvarande OnCore BioPharma, ett relativt litet bolag, hade sin huvudsakliga förklaring i att grundarna, ägarna och forskarna i bolaget även legat bakom Pharmasset, vars Hepatit C-kandidat PSI-7977 såldes till Gilead Sciences för 11 miljarder USD. En affär som gav köparen Gilead Sciences möjlighet att färdigutveckla och lansera Sovaldi, det idag ledande läkemedlet mot Hepatit C, samt en av världens 10 mest inkomstbringande läkemedel förra året.
OnCore hade vid tidpunkten för licensavtalet med NVP018 även ett antal andra substanser i sin forskningsportfölj med inriktning mot hepatit B, och var tydliga med sin målsättning – att återupprepa framgångssagan man gjort möjlig inom hepatit C genom att utveckla den första botande behandlingen för hepatit B, mest troligt i form av en kombinationsbehandling där NVP018, eller OCB-030 som var OnCores beteckning på substansen, spåddes ingå som en viktig del av lösningen.

Februari 2015 – OnCore går samman med Tekmira, som sedan blir Arbutus

I början av februari förra året stod OnCore inför ett samgående med bolaget Tekmira, som sedermera börsnoterades i en IPO i miljardklassen och bytte namn till Arbutus. I samband med att noteringsansökan lämnades in för det nya bolaget offentliggjordes även nya detaljer kring avtalet med NeuroVive. I de villkor som avslöjades framgick bland annat att NeuroVive fått 1 miljon dollar i upfrontbetalning vid avtalets ingång, att de villkorade utbetalningarna för kliniska utvecklings- och regulatoriska milstolpar samt milstolpesbetalningar för nådda försäljningsmål skulle uppgå till maximalt 149,5 miljoner dollar per licensierad produkt och indikation, samt att Lundabolaget även hade rätt till royalties på försäljningen motsvarande högst “låg dubbelsiffrig procentuell andel”. Det nämndes också att OnCores exklusiva licens kunde komma att utökas till att omfatta behandlingar för andra virussjukdomar än HBV.
I villkoren klargjordes även att NeuroVive, i händelse av en förtida uppsägning av licensavtalet från OnCores sida innan kommersiell försäljning påbörjats, skulle ha rätt till 2 miljoner dollar i ersättning från OnCore, samt att samtliga rättigheter till OCB-030/NVP018 inklusive eventuella regulatoriska godkännanden, insamlad data, forskningsresultat och varumärkesrättigheter, skulle återgå till NeuroVive.
I OnCores ansökan till SEC (US Securities and Exchange Commission) gick att läsa: “If we terminate this license agreement in its entirety for convenience prior to the first commercial sale of any licensed product, we will be obligated to pay NeuroVive $2 million. If this license agreement is terminated early for reasons other than NeuroVive’s uncured material breach, we are obligated to grant NeuroVive an exclusive license to all regulatory approvals, know how and trademarks related to the terminated licensed products in the terminated countries, to provide NeuroVive with our inventory of licensed products and to assist NeuroVive in procuring additional quantities of licensed products.“

Oktober 2015 – Arbutus väljer att avbryta utvecklingen

Att också licenstagaren till NVP018 hade höga förväntningar på den förvärvade kandidaten stod tydligt, inte minst när Patrick Higgins, operativ chef för Arbutus och medgrundare av OnCore BioPharma i en intervju 2015 uttalade sig om OCB-030 (tidigare NVP018) i mycket positiva ordalag:
– OCB-030 ingår i vårt ledande kliniska program. Vi fascineras av dess dubbla verkningsmekanism som både hindrar virusreplikering och ökar aktiviteten hos immunförsvaret. Det viktigaste är att den tillhör en ny klass av cyklofilinhämmare som är sanglifehrinbaserad och inte cyklosporinbaserad. Det gör att den saknar de negativa sidoeffekter som observerats hos tidigare generationer cyklofilinhämmare, och dessutom har den en mycket stark position ur ett patentperspektiv vilket är attraktivt för oss.
I slutet av februari gjordes också en livesänd intervju med Tekmiras vd Dr. Mark J. Murray i samband med 2015 RBC Capital Markets Healthcare Conference. I intervjun framhölls återigen målsättningen var ambitiös – man avsåg att helt kunna lösa gåtan med hepatit B inom bara ett par år. Mark Murray presenterade även en s.k. company overview av de samgående bolagen Tekmira och OnCore BioPharma, och avslöjade att planen var att gå in i kliniska fas 1-studier i människa med OCB-030 redan under andra halvan av 2015, för att sedan inlemma substansen i kombinationsstudier i fas II för att etablera proof of concept redan under 2016.
I oktober samma år kom dock det mycket oväntade beskedet från OnCore att man beslutat sig för att avsluta utvecklingen med OCB-030 och endast gå vidare med sina övriga kandidater – en veritabel kalldusch både för marknaden och för NeuroVive. Dåvarande t.f. vd Jan Nilsson kommenterade beskedet från Arbutus i ett pressmeddelande:
– Vi är givetvis mycket överraskade av detta beslut då det finns omfattande, oberoende resultat som bekräftar den antivirala effekten vid användning av indirekta verkningsmekanismer. Vi kommer att arbeta för att hitta en lämplig väg för den fortsätta utvecklingen baserat på vår kunskap om substansen.
Även Matt Gregory, vd för NeuroVives samarbetspartner Isomerase Therapeutics, som i ett tidigare skede legat bakom upptäckten av NVP018, uttalade sig fortsatt optimistiskt om substansen:
– Substanserna som NeuroVive utvecklar är kraftfulla cyklofilinhämmare. Vi är fortsatt övertygade om att cyklofilinhämmare baserade på denna typ av substanser har stark potential inom ett flertal terapiområden, inklusive antivirala tillämpningar. 
Efter dessa korta kommentarer vidtog en lång tids radiotystnad från NeuroVive rörande NVP018:s framtid och det uppsagda avtalet, där man i princip endast hänvisade till att man förde pågående diskussioner med Arbutus kring samarbetets avslutande.

Juli 2016 – NeuroVive bestrider avtalets uppsägning

Under sommaren kom så den första uppdateringen gällande NVP018 och Arbutusavtalet på länge, när NeuroVive i ett pressmeddelande gav det kortfattade beskedet att man mottagit en i bolagets tycke felaktig uppsägning av licensavtalet från Arbutus, samt att man valt att bestrida grunderna för uppsägningen på flera punkter. Efter tillkännagivandet har, tills idag, ytterst sparsamt med information kring vad som sedan hänt delgetts marknaden.

Oktober 2016 – NeuroVive och Arbutus tecknar termineringsavtal

Enligt ett pressmeddelande som publicerades idag på morgonen, fredag 21 oktober har NeuroVive och Arbutus tecknat ett s.k. termineringsavtal, eller enkelt uttryckt – ett avtal om att man inte längre har ett avtal. Hur lustigt detta än kan låta är ett termineringsavtal viktigt inte minst då det klargör vilka villkor som ska gälla i samband med att parterna skiljs åt – vilka tillgångar som tillfaller vem, o.s.v.
Enligt de detaljer som avslöjats rörande termineringsavtalet återfår NeuroVive således sin läkemedelssubstans NVP018, inklusive material producerat av Arbutus Biopharma, till ett värde av cirka 1,5 miljoner dollar. Data från preklinisk utveckling och produktionsutveckling (s.k. CMC eller Chemistry, Manufacturing & Control) har överförts till NeuroVive. Därutöver har samtliga licensrättigheter till substansen NVP018 återgått till NeuroVive för vidare utveckling i alla potentiella indikationer.
I pressmeddelandet nämns ingen ekonomisk ersättning till NeuroVive utöver de tillgångar som räknas upp ovan, vilket indikerar antingen att Arbutus i förhandlingarna kring villkoren ansett sig ha giltiga skäl att bestrida alla krav på utbetalning av de 2 miljoner dollar som tidigare kommunicerats skulle utgå till NeuroVive vid en förtida nedläggning av projektet, eller att – giltiga skäl eller inte – NeuroVive inför utsikten om en långdragen rättstvist på internationell mark och de betydande resurser, både ekonomiska och personella, en sådan skulle ta i anspråk, helt enkelt valt att i detta läge fokusera på att få tillbaka tillgången NVP018 och de övriga tillgångar i form av ytterligare forskningsdata från ett utvecklingsarbete Arbutus torde ha plöjt ner värden motsvarande ett antal miljoner kronor i.

NeuroVive kan vända blad och gå vidare

När NeuroVive en gång i tiden köpte Bioticas cyklofilinhämmare med tillhörande immateriella rättigheter samt tillgångar inom den aktuella teknikplattformen, konstaterades det snabbt att kandidaten NVP018 var mycket lovande, men att den inte skulle utvecklas internt då antivirala indikationer som Hepatit B och C, HIV etc ligger utanför bolagets kärnverksamhet. Man sökte en licenspartner och valet föll på OnCore BioPharma, nuvarande Tekmira. Idag har man alltså återtagit alla rättigheter till läkemedelskandidaten, och för NeuroVives aktieägare blir det nu intressant hur bolaget väljer att gå vidare.

Vi har haft bra interaktioner med Arbutus och kunnat dra nyttiga lärdomar från de olika prekliniska utvecklingsaktiviteterna. Då vi ser flera tänkbara behandlingsmöjligheter med NVP018, inom områden med stort medicinskt behov, undersöker forskarteamet för närvarande olika alternativ för den vidare utvecklingen. Det material vi fått av Arbutus kommer bli ytterst användbart i dessa aktiviteter, säger Erik Kinnman, vd NeuroVive i ett uttalande i dagens pressmeddelande.
BioStock kommer att försöka genomföra en längre intervju med bolaget och hoppas att vi kan återkomma med ytterligare klargöranden kring de aktuella villkoren i termineringsavtalet med Arbutus, men framförallt kring vilka framtidsplaner och möjligheter man ser i NVP018.
Bakgrunden till NeuroVives köp av NVP018, tidigare BC556
Historien om hur NeuroVive över en natt hamnade på de stora läkemedelsbolagens radar, började i mars 2013 då NeuroVive genom ett snabbt beslut övertog en portfölj av nya cyklofilinhämmare från det brittiska biotechbolaget Biotica som då befann sig i likvidation efter en tvist med en samarbetspartner. Enligt bolaget hade då Biotica uppvaktats av flera stora läkemedelsbolag, men valet föll på NeuroVive. Flera ledande befattningshavare vid Biotica är idag anställda på Isomerase Therapeutics, en nära samarbetspartner med NeuroVive. Sedan ett par månader tillbaka äger dessutom NeuroVive 10 procent av bolaget.
Biotica grundades 1996 av forskare vid Cambridge universitet i Storbritannien och man specialiserade sig tidigt på polyketidläkemedel, en brett tillämpbar klass av biologiska läkemedelsliknande molekyler som produceras av mikroorganismer, varav delar utvecklats vid Stanford University och Harvard University samt Kosan Pharmaceuticals (vilka köptes upp av Bristol-Myers Squibb år 2008).
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev