Home Nyheter DexTech Medical: Kassan fylls på efter framgångsrika studier

DexTech Medical: Kassan fylls på efter framgångsrika studier

DexTech Medical: Kassan fylls på efter framgångsrika studier

29 september, 2016

Efter ett i alla avseenden lyckat år genomför DexTech Medicals med start idag en företrädesemission som huvudsakligen kommer att finansiera slutförandet av den pågående fas IIb-studien med OsteoDex, en av bolagets fyra läkemedelskandidater med patent och patentansökningar på flera nyckelmarknader, tillika en aktivt sjukdomsbromsande läkemedelskandidat mot obotlig prostatacancer. Forskningsframstegen har enligt bolaget börjat röna intresse från de större läkemedelsbolagen, varav flera har aviserat sitt intresse för just OsteoDex. Läkemedelskandidaten har dels visat potential för behandling av prostatacancer, men även för ytterligare två av de globalt vanligaste cancersjukdomarna, något som sannolikt stärker chanserna till framtida utlicensieringsaffärer för Uppsalabolaget. 
Under året har DexTech Medical presenterat ett flertal nyheter som bådar gott inför framtiden. Bl.a. lämnade bolaget under sommaren in en patentansökan för en viktig innovation avseende diagnos och målspecifik behandling av prostatacancer. PSMA (prostataspecifikt membranantigen) är överuttryckt på prostatacancercellers yta, och med hjälp av sin teknologiplattform har DexTech utvecklat en ny PSMA-bindande förening, en substans med unika egenskaper i det att den har multipla PSMA-bindande delar samt kan bära större last av celldödande substanser än vad som varit möjligt med hittills framställda PSMA-specifika molekyler. Nu söker man aktivt en utvecklingspartner för denna nya läkemedelskandidat baserat på det PSMA-bindande konjugatet. 
Huvudkandidaten OsteoDex
Huvudfokus är dock fortfarande på bolagets primära läkemedelskandidat OsteoDex. Intresset från de stora läkemedelsbolagen har främst sin grund i det faktum att marknaden letar efter sjukdomsbromsande läkemedelskandidater med hanterbara biverkningar mot kastrationsresistent prostatacancer. Patientgruppen är skör och just hanterbara biverkningar är en mycket viktig egenskap. Om man i bolagets pågående internationella fas IIb-studie kan notera en signifikant behandlingseffekt med indikationer om positiv effekt på överlevnadstiden för patienterna lär chanserna att landa en lukrativ licensaffär öka markant.
Ändrad studiedesign efter initierade råd
DexTech har även, efter diskussioner med Läkemedelsverket samt råd från stora läkemedelsbolag, valt att ändra sin studiedesign i fas IIb-studien med OsteoDex. Detta eftersom allt fler patienter som tillfrågas om att delta i kliniska studier, numera efterfrågar behandling med aktiv substans och inte placebo. Detta kommer påverka möjligheterna att lättare hitta optimal dosnivå, en betydande effektparameter och nyckelfaktor som efterfrågas av Big Pharma. Rent praktiskt kommer det också att förenkla patientrekryteringen, vilket är positivt inte minst då ett bristfälligt patientunderlag är en starkt bidragande orsak till att kliniska prövningar av läkemedelskandidater läggs på is.

Anders R Holmberg, vd DexTech Medical.
Anders Holmberg, vd DexTech Medical.

Anders R Holmberg, vd i DexTech Medical, ni välkomnar utöver befintliga aktieägare allmänheten att teckna aktier i er emission. Om du skulle presentera de främsta orsakerna till att investera i ert bolag för den som inte har några tidigare kunskaper om DexTech, vilka argument skulle du då välja?
– Med hänsyn till att våra läkemedelskandidater uppenbarligen har potential mot de vanligast förekommande cancersjukdomarna torde en placering i vår aktie, både kortsiktigt och långsiktigt, vara en god investering. Fas IIb-studien med OsteoDex avser att undersöka exakt hur signifikant behandlingseffekten är.
Det faktum att ni har fått rådet att ändra studiedesignen, gör att ni får ett större underlag för att visa att läkemedlet har effekt. Kan du utveckla detta?
– Det är mycket enkelt: samtliga patienter i studien får nu aktiv substans , d.v.s. OsteoDex, och därmed ökar de facto vårt resultatunderlag.
Ni har sett övertygande data som styrker att OsteoDex inte bara har potential som läkemedel mot prostatacancer, utan även mot bröst- och lungcancer. Hur ser de större läkemedelsbolagens intresse ut vad gäller de övriga två sjukdomarna och OsteoDex som potentiell kandidat?
– Intresset är naturligtvis avhängigt vår fas II-studie, då det är först när man kan visa gedigna effektdata i patienter som det går att intressera sig för eventuella pre-kliniska resultat för andra indikationer – som i sin tur motiverar nya kliniska studier. Det är ju alltid konkreta resultat i människa som är avgörande.
Den nu förestående företrädesemissionen är fullt ut garanterad, med teckningsförbindelser om cirka 11,6 MSEK och garantiteckning (utan premieersättning) om resterande del av emissionsvolymen som totalt uppgår till drygt 15,3 MSEK. Att garanterna avstår premieersättning är en indikation på att dessa investorer, huvudägarana, satsar stort och långsiktigt i bolaget. Vad betyder det för möjligheterna att få in fler småsparare som ägare?
– Tilltron till vår verksamhet och dess innehåll är stor hos befintliga ägare och insynspersoner, vilket rimligen borde sända en stark signal till eventuella nya aktieägare.

Företrädesemissionen – erbjudandet i sammandrag


Teckningstid: 29 september–13 oktober 2016.
Teckningskurs: 26 SEK per aktie.
Avstämningsdag och företrädesrätt: Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 21 september 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 22 september 2016. Avstämningsdag var den 23 september 2016. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av 24 teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 29 september – 11 oktober 2016.
Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 29 september 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen, vilket beräknas ske under första halvan av november 2016.
För ytterligare information, vänligen se bolagets memorandum som kan läsas i sin helhet här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknapp
googleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev