Home Nyheter Chordate stärker kassan för fortsatt marknadsetablering

Chordate stärker kassan för fortsatt marknadsetablering

Chordate

Chordate stärker kassan för fortsatt marknadsetablering

6 februari, 2024

Chordate Medical är i full gång med marknadslanseringen av Ozilia, som utvecklats för att göra livet enklare för personer med kronisk migrän eller kronisk nästäppa. Parallellt med lanseringen pågår kliniska studier med Ozilia, samt registreringprocesser i USA respektive Kina. För att fortsätta driva arbetet framåt genomför bolaget en kapitalanskaffning om cirka 41,8 Mkr.

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat en behandlingsmetod för kronisk migrän och kronisk nästäppa (rinit) som varken är kirurgisk eller läkemedelsbaserad. Behandlingen kallas Ozilia och stimulerar nerverna i näsans slemhinnor genom vibrationer, vilket i sin tur påverkar det autonoma nervsystemet. Detta har visat sig ge en positiv förebyggande effekt vid både kronisk migrän och nästäppa.

Bearbetar fokusmarknader

Ozilia är CE-märkt, alltså marknadsgodkänd i Europa, för behandling av både migrän och rinit. Behandlingen säljs i Europa och Mellanöstern, med fokus på Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Chordate Medical har ingått avtal med marknadskonsulter på respektive marknad som bearbetar potentiella kunder och undersöker möjligheten att ingå i ersättningssystem. I Italien och Saudiarabien hanterar distributörerna VEDISE och Janin Medical försäljningen.

Chordate Medical deltar även vid nationella och internationella kongresser för att sprida budskapet kring Ozilia-behandlingen, exempelvis American Headache Society Scientific Meeting och European Headache Congress.

Satsning på den expansiva migränmarknaden

Bolaget satsar primärt på migränmarknaden då de bedömer att Ozilia har störst potential där. Enligt WHO är migrän det tredje vanligaste sjukdomstillståndet i världen, och det sjunde mest invalidiserande. Mellan 110 – 170 miljoner människor beräknas lida av kronisk migrän, dvs. huvudvärk mer än 15 dagar per månad, med minst åtta dagar med migränanfall. Detta leder inte bara till minskad livskvalitet för den drabbade, utan även stora samhällskostnader och produktivitetsbortfall.

I dagsläget behandlas migränpatienterna i huvudsak med läkemedel, där det finns en tydlig behandlingstrappa från lättare till tyngre läkemedel. Försäljningen av migränläkemedel beräknas växa med en årlig tillväxttakt på 8,5 procent till cirka 8,8 miljarder USD år 2030 enligt Polaris Market Research.  Ett annat behandlingsalternativ är botoxinjektioner, som under 2023 utgjorde en marknad på cirka sju miljarder kronor.

Stort behov av nya behandlingsalternativ

För många av migränpatienterna fungerar inte de existerande behandlingsalternativen, och för vissa klingar effekten av efter en tids användning. Patienten får önskad effekt i några år och måste därefter byta behandling, antingen på grund av avtagande effekt eller uppkomna biverkningar.

Bristen på behandlingsalternativ är därmed ett stort problem för vården och de som lider av migrän. Chordate Medical arbetar för att Ozilia ska etableras som ett icke-farmakologiskt alternativ med lika bra eller bättre effekt än dagens läkemedel.

Såhär går behandlingen till

Enligt bolaget är Ozilia en smärtfri, effektiv och säker behandling med en mer gynnsam biverkningsprofil än dagens behandlingsalternativ. Behandlingen tar ungefär 20 minuter och utförs av en läkare eller sjuksköterska. En kateter förs upp i patientens näshåla tillsammans med en ballong, som blåses upp med luft. Med hjälp av en kontrollenhet vibrerar ballongen med en bestämd frekvens, så kallad kinetisk oscillation stimulation (K.O.S). Det som skiljer sig mellan migrän-och rinitbehandlingen är bland annat vibrationsfrekvensen.

Studieresultat stärker marknadsaktiviteterna

Behandlingen har visat sig ge en statistiskt signifikant minskning i antalet huvudvärksdagar per månader för patienter med kronisk migrän, enligt en större patientstudie (PM007). För patienterna i studien minskade antalet månatliga migrän-och huvudvärksdagar med 3,5 dagar under uppföljningsperioden på fyra veckor.

Bolagets rinitbehandling har också visat effekt i kliniska studier. Här positionerar sig Ozilia som ett alternativ till nässpray och kirurgi, som ofta åtföljs av oönskade bieffekter eller begränsad effekt. En studie med Ozilia visar att patienter som slutar med avsvällande nässpray i kombination med Ozilia-behandlingen upplever ytterligare förbättring av sin nästäppa.

Pågående studier PM009 och PM010

Bolagets studieresultat är viktiga för den pågående marknadsbearbetningen, samt arbetet med att etablera ersättningslösningar. För att ytterligare stärka de vetenskapliga bevisen för Ozilia fortsätter Chordate Medical att utvärdera behandlingens effekt i kliniska studier.

För närvarande genomförs två kliniska studier med Ozilia; PM010, som är en eftermarknadsstudie med 200 patienter, samt PM009 på migränpatienter som inte får tillräckligt bra behandlingssvar av läkemedelsklassen CGRP-hämmare.

Exitstrategi med tre pelare

Chordate Medicals studieresultat stärker bolagets exitstrategi som består av tre delar; en bred patentportfölj, vetenskapliga bevis för behandlingens effekt från kliniska studier, samt tidig marknadspenetration på utvalda marknader.

Bolaget har byggt upp en robust patentportfölj med 78 beviljade patent fördelade på 9 patentfamiljer på 32 marknader. Dessutom har bolaget en pågående patentansökning. Bolaget bedömer att patentskyddet är fullgott och arbetar nu vidare på exitstrategins två andra delar: proof-of-concept på utvalda marknader och vetenskapliga bevis.

Potentiellt uppköp av större aktör

Bolagets strategi förväntas bygga upp verksamhetens värde inför en framgångsrik försäljning till en större aktör. Strategin baseras på den övergripande trenden på medtech- och läkemedelsmarknaden, där stora aktörer köper upp mindre bolag som har uppvisat proof-of-concept och marknadspotential i stället för att genomföra tidig produktutveckling i egen regi. Under de senaste åren har många större aktörer investerat i neurostimulering, vilket är det område som Chordate Medical är verksamt inom.

Analysfirman Kalqyl värderar Chordate Medicals uppköpspris till 760,3 Mkr, vilket är lägre värderat än många av bolagets onoterade och noterade peers.

Satsningar i USA och Kina

Ytterligare ett sätt att bygga bolagsvärde inför en framtida försäljning är att erhålla marknadstillstånd för migränindikationen på fler marknader, vilket Chordate Medical just nu arbetar med i USA, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Chordate har påbörjat en så kallad De Novo-ansökan till FDA. Rinitbehandlingen har en pågående registreringsprocess i Kina genom bolagets joint venture-bolaget Changyong Medical Technology.

Pågående företrädesemission

För att accelerera arbetet mot en exit genomför Chordate Medical just nu en företrädesemission om units om cirka 41,8 Mkr. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 10,7 Mkr, samt garantiåtagande om cirka 12,3 Mkr, vilket betyder att emissionen är garanterad till cirka 55 procent.

Emissionslikviden avses allokeras till följande aktiviteter:

– 15 procent till marknadsregistreringar och produktversioner tex. arbete med FDA i USA och de regulatoriska myndigheterna i Kina och Saudiarabien.
– 20 procent till kliniska studier, PM010 och PM009.
– 40 procent till marknadsstrategiska aktiviteter, tex. fackmässor, marknadskonsulter, distributörer.
– 25 procent till övrigt rörelsekapital, tex. lageruppbyggnad, finansiella marknadsaktiviteter, kontorshyra, administration och investeringar.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie berättigar till teckning av en unit, där varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 8 (inlösen 4-18 november 2024).
Teckningsperiod 15 januari – 29 januari 2024
Teckningskurs Teckningskursen uppgår till 0,18 kr per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,09 kr per aktie.
Emissionsvolym Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Chordate Medical initialt cirka 41,8 Mkr före emissionskostnader.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 8 utnyttjas för teckning, tillförs bolaget ytterligare mellan cirka 20,9 Mkr och cirka 34,9 Mkr i november 2024.

Utspädning Vid full teckning i emissionen uppgår utspädningen till 66,7 procent.

Information och teckning

Chordate prospekt

Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjordes och publicerades på chordate.com den 29 januari 2024. 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev