Home Intervjuer BrainCool tror på ytterligare marknadsexpansion

BrainCool tror på ytterligare marknadsexpansion

BrainCool tror på ytterligare marknadsexpansion

1 april, 2022

Medicinteknikbolaget BrainCool har flera fokusmarknader såsom Tyskland och Sydkorea, men avgjort viktigast för bolaget är USA. Hittills i år har bolaget levererat sexton IQool System till amerikanska sjukhus och målsättningen är att ta fler marknadsandelar under 2022. Bolaget har även säkrat ett etiskt godkännande för en ny studie, samt erhållit EU-bidrag om 4 Mkr. BioStock kontaktade bolagets vd Martin Waleij som berättar mer.

BrainCool utvecklar och marknadsför produkter som ger en tidig, snabb, och kontinuerlig medicinsk kylning och kontinuerlig temperaturreglering av tillstånd som stroke, plötsligt hjärtstopp, oral mukosit och migrän. Produkterna RhinoChill System och BrainCool System (marknadsförs som IQool System i USA) ingår i bolagets koncept BrainCell. Med RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System.

Starkt fokus på USA-marknaden

Under det senaste halvåret har BrainCool gjort tydliga framsteg vad gäller försäljningen på den amerikanska marknaden. Detta är viktigt av flera skäl. Dels är det världens största marknad, dels ger en ökad försäljning ringar på vattnet och ytterligare försäljning kan lättare åstadkommas utan samma krav på grundliga och tidskrävande produktutvärderingar. Detta i sin tur ger viktiga referenser för att vidga marknadsunderlaget ytterligare.

Under hösten 2021 erhöll BrainCool beställningar på elva IQool System från USA:s största sjukhusgrupp, HCA Healthcare samt två från en annan stor amerikansk sjukhuskedja, Intermountain Healthcare. Utöver detta säkrade man en första order på IQool System från Thomas Jefferson University Hospital, det största sjukhuset inom Jefferson Health, en icke-vinstdrivande sjukhusgrupp med nära 10 000 anställda och med verksamhet i flera stater.

Därutöver har bolaget, enbart under mars månad, erhållit beställningar om två IQool System från ett sjukhus i Los Angeles inom University of Southern California, vilket gör att det totala antalet beställda produkter uppgår till elva i delstaten. Man har även gjort ett genombrott med en första order i Illonois till Evanston Hospital som ingår i sjukhusgruppen Northshore. I ett pressmeddelande i samband med beställningen från Evanston, betonade vd Martin Waleij vikten av referenser då ordern erhölls snabbt och telefonledes utan krav på utvärdering.

Etikgodkännande för observationsstudie

För BrainCool, som underbygger sin försäljning med vetenskaplig evidens och bevisad patientnytta, är det viktigt att kliniska studier kan påvisa värdet av kontinuerlig medicinsk kylning och kontinuerlig temperaturreglering, Targeted Temperature Management (TTM).

Nyligen erhöll bolaget etikgodkännande för en observationsstudie där patienter med höga febertoppar behandlas med BrainCool System/IQool System. Denna retrospektiva kliniska studie där 1000 personer ingår, utgör en del i det EU-finansierade projektet Eureka – solutions for the next human high-impact pandemic. Studien genomförs i samarbete med Karolinska Institutet.

Resultaten från studien sammanställs nu och där ingår kylbehandlingar med olika måltemperaturer för olika indikationer såsom Covid-19 och andra sjukdomar med refraktär (återkommande feber), men även patienter som drabbats av hjärtstopp. Data från studien kommer att presenteras i en vetenskaplig publikation och detta kan således användas som ytterligare vetenskapligt underlag för produkten inom olika indikationer.

Ytterligare EU-bidrag om 4 Mkr

Den 31 mars kunde bolaget kommunicera att man har erhållit ytterligare 4 Mkr i icke utspädande kapital i form av ett pågående EU-grant.

Förra året erhöll BrainCool cirka 16 Mkr i EU-bidrag för ett samarbete med Universitetssjukhuset i Freiburg, samt ett gällande ett samarbete med Karolinska Institutet. Av denna likvid återstår 3,9 Mkr och under de kommande månaderna tillförs man nu alltså ytterligare 4 Mkr.

Vd kommenterar

Martin Waleij
Martin Waleij, vd BrainCool

BioStock kontaktade BrainCools vd Martin Waleij för att få en lägesuppdatering.

Martin, ni har erhållit många beställningar på IQool System från amerikanska sjukhusgrupper i år. Hur nära skulle du säga att ni är en större klinisk acceptans för tekniken?

– Produkten är helt klart accepterad och ses som ett “high quality TTM system”. Ett tydligt kvitto på det är att vi har sett ett antal order av system utan krav på utvärdering de sista månaderna och vi har en mycket stark sales pipeline. En annan stödjande faktor är att vi ser order som kommer genom GPO´s (centrala inköpsorganisationer) utan att vi har behövt bearbeta sjukhusen i någon större omfattning.

– Det är tydligt att ledtider för försäljning av medicinteknik börjar kortas igen från sjukhussystem, och att BrainCool gynnas post Covid, dels på grund av att marknaden för neurologisk feber mer än tidigare har hamnat i centrum på grund av erfarenheter med Covid-patienter med hög feber som lett till död eller hjärnskador. Dels att det har skett mindre investeringar i medtech under pandemin.

– Ovan punkter leder till att vi nu seriöst kan titta på att etablera produkten på fler regionala marknader i USA, t.ex. Mid West, Texas och Florida. Man skall vara medveten om att vi endast haft två renodlade säljresurser i USA under 2021. Nu accepteras produkten vilket leder till att vi går från en komplex och dyr säljprocess, till en mer effektiv dito. Jag ser därför förutsättningar att vi kan växa kraftigt i USA med IQool.

– Viktigt att understryka är att vi nu även lägger fokus på att sjösätta produkter på ett bra och grundligt sätt. Ett exempel är att vi under den här veckan har installerat 7 system på en site i Kalifornien inom HCA-gruppen. Inte färre än 76 sjuksköterskor och läkare har utbildats under 3 dagar. Ett grundligt arbete här sätter framtiden för produkten inte bara på det här sjukhuset, utan även för hela HCA-gruppen och i förlängningen för hela USA-marknaden.

Ni har lyckats öka försäljningen trots pandemin. Hur ser prognosen ut nu när de flesta Covid-19-relaterade restriktionerna har släppts?

– Vi har inte tidigare gått ut med någon försäljningsprognos, och om så kommer att ske måste det göras genom börsen. Dock kan man konstatera att vi har fått en bra start på året samt att det kan komma fler order från Asien, vilket gör att jag ser goda förutsättningar att bolaget kommer att kunna leverera en mycket stark tillväxt under året. Vi ser även en ökad användning av våra produkter, vilket gör att även löpande intäkter kommer att stiga kraftigt under året.

Ni har genomfört ett antal förbättringar och effektiviseringar av IQool System/BrainCool System som ger lägre produktionskostnader. Vad kan du berätta om detta?

– En kontinuerlig förbättring av våra produkter ingår i vårt kvalitetsarbete. Effektiviseringar siktar i mångt och mycket på kostnadsreduktion. Vad gäller förbättringar förutom mindre användarrealterade sådana, handlar det om integration av patientdata från olika externa system (patient monitors) men även så klart att vi har förfinat mjukvaran och algoritmer för att klara av svåra neurologiska feberfall. Där är målsättningen klar och tydlig att vi skall bli ledande på området.

Er avsikt är nu att öka produktionskapaciteten – när räknar du med att se effekter av detta?

– Vårt mål är att ha startat nya produktionslinor för både systemet och förbrukningsartikeln i juni för att möta efterfrågan de kommande 18 månaderna.

Vad skulle det innebära om ni erhöll ett marknadsgodkännande av Cooral System från U.S FDA och hur ser du på möjligheterna att försäkringsersättning för Breakthrough devices slutligen blir verklighet?

– Vi arbetar vidare med FDA-processen och kommer kommunicera en marknadsplan efter det.

Ni har erhållit ytterligare EU-bidrag, hur kommer dessa anslag att användas?

– Fokus ligger på nu på nya tillämpningar och presentation av studier. Bidragen stöder även en resursuppbyggnad i Tyskland. Tyskland har varit en svår marknad under 2021 då Covid kraftigt begränsat våra marknadsaktiviteter. Efter att ha varit vår största marknad under 2020, stannade verksamheten upp för branschen. Dock har vi nöjda kunder och räknar med att även Tyskland kommer öppnas upp inom kort.

Ni har även erhållit ett etikgodkännande för en observationsstudie med kylbehandling av patienter med mycket höga febertoppar. Kan du berätta lite mer om syftet med denna studie?

– Bakgrunden är ju våra behandlingar av Covid 19-patienter, dock har denna studie kunnat byggas ut med patientdata från flera olika indikationer från Sverige, Tyskland och USA. Det är kort och gott det försäljningsunderlag produkten behöver, vilket ytterligare kommer förstärka vår affärsprocess.

Hur ser du avslutningsvis på marknaden för neurologisk feber och temperaturbehandling av feberdrabbade patienter med akuta hjärnskador, såväl för EU som USA?

– Marknaden växer i USA så där lägger vi vårt fokus, men EU är fortfarande en intressant marknad. I studien ovan ingår både patienter från Sverige som Tyskland, det är en bra grund. Sammantaget är jag optimistisk för hur 2022 kommer utveckla sig, vilket jag har fog att tro kommer följas av ytterligare marknadsexpansion även under nästa år.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev