Home Nyheter Lumitos företrädesemission ska möjliggöra lansering 2022

Lumitos företrädesemission ska möjliggöra lansering 2022

Lumito

Lumitos företrädesemission ska möjliggöra lansering 2022

10 december, 2021

Analyser av biopsier i samband med diagnostisering av sjukdomar är tidskrävande och en betydande flaskhals för sjukvården. För att möta behovet av snabbare och mer tillförlitliga diagnostiska verktyg, utvecklar medicinteknikbolaget Lumito en produkt för digitaliserad vävnads­diagnostik som ska ge högre bildkvalitet och mer pålitliga analyssvar jämfört med befintliga tekniker. Bolaget planerar för lansering av sin första produkt till forskningslaboratorium under senare delen av 2022. Lanseringen kommer att bidra med värdefulla insikter i slutfasen för den kliniska produkten. Just nu genomförs en företrädesemission om cirka 69 Mkr.

Grunden till Lumito lades år 2010 av en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. Forskargruppen var tidig med medicinska tillämpningar av uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”) vilka gav mer ljus än övriga nanopartiklar. Med hjälp av tekniken kunde forskargruppen visa bakgrundsfria signaler som möjliggjorde tydligare bilder och en bättre avbildning djupt inne i vävnad. Till följd av forskningsunderlaget förstod man att UCNP hade flera användningsområden, bland annat inom vävnadsdiagnostik.

Bolaget närmar sig nu lanseringen av sitt patenterade system bestående av scanner, mjukvaruprogram och reagenserför den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med högre kontrast av biopsivävnad där oväsentlig bakgrundsinformation kan sorteras bort, vilket ökar patologernas möjlighet att finna den sökta sjukdomsmarkören och ställa korrekt diagnos.

Ett ökat behov av bättre analyser

Den nya cancerdiagnostiken kräver många gånger immunohistokemi, d.v.s. mikroskopisk identifiering av specifika proteiner i cellerna, där visualiseringen sker med hjälp av färgsubstanser. Traditionell teknik registrerar dock såväl signalen från den eftersökta markören som en del av bakgrunden i vävnadsmaterialet, vilket försvårar arbetet för patologen och ökar risken för feldiagnostik.

Lumitos teknik baseras istället på ett immunohistokemi-reagenskit med egenutvecklade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP) som avger mer ljus än andra nanopartiklar. Det gör att tekniken kan visa bakgrundsfria signaler och ge en tydligare avbildning. Teknologin gör det dessutom möjligt att söka efter flera sjukdomsmarkörer i samma vävnadsprov samt utföra parallella analyser med högre kvalitet och tillförlitlighet.

Sammantaget syftar Lumitos digitala och automatiserade analyser – som även kan göras på distans – till att ge högre precision, ökad effektivitet i arbetet, kostnadseffektiva analyssvar och en minskad belastning på sjukvården.

Planerad lansering under 2022

Lumitos produkt genomgår för närvarande detaljkonstruktion och tillverkningsanpassning och bolaget har identifierat en lång rad användningsområden för tekniken, men i ett första steg har man valt att fokusera på digital patologi. Målmarknaden är optiska avbildningssystem inom vävnadsdiagnostik såväl som marknaden för reagensvätskor. Då reagenser är en förbrukningsvara kan detta affärsområde generera löpande intäkter.

De primära målgrupperna är offentligt finansierade sjukhuslaboratorier och kommersiella diagnostiska laboratorier, akademiska forskningslaboratorier, kontraktsforskningslaboratorier (CROs) samt läkemedelsutvecklare.

Den skandinaviska marknaden är först ut

Att lansera en produkt för forskningslaboratorier, före en produkt i en klinisk miljö, möjliggör för Lumito att nå marknaden fortare, generera försäljning och skapa medial uppmärksamhet kring produkterbjudandet. Lanseringen möjliggör även analys av i vilka områden tekniken skapar mest värde, för fastställande av vilket värdeerbjudande den kliniska produkten ska ha.

Bolaget har för avsikt att först lansera en produkt på den skandinaviska marknaden för forskningslaboratorier under senare delen av 2022, för att därefter etablera sig i de europeiska länder som har kommit längst inom digitaliseringen av histopatologi. På sikt är målet lansering på den nordamerikanska marknaden.

Bolaget bedömer att forskare och kliniska patologer kan komma att fungera som ambassadörer för Lumitos produkter och skapa efterfrågan hos distributörer av in vitro-diagnostik (IVD).

Marknadspotentialen

Marknaden för digital vävnadsdiagnostik är under tillväxt, dels på grund av en allt äldre befolkning, vilket ökar behovet av sjukvård och resulterar i ett ökat antal vävnadsprover och analyser. Dels leder alltmer specifikt verkande och individanpassade läkemedel till fler analyser av patientens vävnader och kroppsvätskor.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik beräknades vara värd 28,7 miljarder SEK år 2020. Samtidigt förväntas den digitala marknaden inom patologi, som Lumito adresserar, ha en årlig tillväxt på cirka 16,5 procent mellan 2018 och 2023.

Lumito delar in den globala marknaden för vävnadsdiagnostik i två olika segment, kliniska laboratorium och forskningslaboratorium och uppskattar att det finns omkring 26 000 kliniska laboratorium, dvs där vävnadsprover från biopsi eller kirurgiska ingrepp undersöks. Det finns cirka 13 000 forskningslaboratorium globalt, vilka alla utgör potentiella slutkunder för bolagets produkter. Bolaget uppskattar även att det årligen sker cirka 3 900 instrumentutbyten.

Sammantaget ser Lumito således en omfattande marknadspotential för en produkt med en högre precision än dagens optiska molekylavbildningsinstrument.

Företrädesemission ska möjliggöra marknadslansering

För att finansiera produktlanseringen i slutet av 2022 genomför Lumito nu en till 80 procent säkerställd företrädesemission av units. Nettolikviden om cirka 63,53 Mkr, efter emissionskostnader, avses disponeras enligt följande:

  • Färdigutveckla och slutföra den första produkten ämnad för forskningslaboratorier, cirka 80 procent.
  • Marknadsförberedande aktiviteter och lansering av den första produkten mot den europeiska marknaden, cirka 12 procent.
  • Implementera produktionsstrategin och påbörja produktion genom tredjepartstillverkning, cirka 8 procent.

Till emissionen vidhängda teckningsoptioner av serie TO4 kan vid lösen under september 2022 tillföra bolaget ytterligare max cirka 99 Mkr.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

VILLKOR 16 kr per unit. Varje unit består av 20 nyemitterade aktier och 19 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget 23 augusti 2022 – 5 september 2022.
EMISSIONSVOLYM 69,47 Mkr före emissionskostnader
TECKNINGSPERIOD 3 december – 17 december
UTSPÄDNING Cirka 50 procent

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Lumito prospekt

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev