Home Nyheter Odinwell vill effektivisera sårvården med optiska sensorer

Odinwell vill effektivisera sårvården med optiska sensorer

Odinwell vill effektivisera sårvården med optiska sensorer

27 maj, 2021

Halmstadbolaget Odinwell utvecklar smarta sensorprodukter för monitorering av svårläkta sår. Tekniken är en vidareutveckling av Redsense Medicals hemodialysplattform där de optiska vätskesensorerna riktas mot en ny marknad. Odinwell har nu knoppats av i en lex Asea-utdelning där aktien ska listas på Spotlight Stock Market. I samband med avknoppningen tar man in 30 Mkr i en nyemission för att vidareutveckla konceptet och ta det till marknad.

Odinwell logo

Svårläkta sår är ett stort samhällsproblem som drabbar allt fler människor världen över och som kostar samhället enorma summor varje år. Till exempel bedöms kostnaderna för vård av kroniska och akuta sår i USA uppgå till uppemot 50 miljarder USD per år. En allt äldre befolkning och de växande problemen med diabetes pekas ut som två av de stora anledningarna till att fler drabbas. Ett ökande antal kirurgiska ingrepp är också en drivande faktor bakom en ökande efterfrågan på avancerad sårvård. I dagens läge riskerar mellan 1 och 4 procent av befolkningen i utvecklade länder att någon gång under sin livstid få ett svårläkt sår.

En utmaning som medicinteknikbolaget Odinwell pekar på vid vården av svårläkta sår är att det i dag är svårt att veta när och hur ofta bandagen bör bytas. Risken är helt enkelt att man byter bandagering för ofta, eller för sällan. Alltför frekventa byten leder till onödig smärta för patienten, försämrad läkning och i värsta fall leder det till att såret går upp igen. Låter man förbandet sitta för länge riskerar man å andra sidan att fuktighet och tillkomst av sårvätska ökar, vilket i sin tur leder till att såret och omkringliggande frisk vävnad bryts ned. Dessutom finns det risk för infektion vilket innebär helt andra vårdbehov där antibiotikabehandling kan behöva sättas in.

Vill effektivisera sårvården

Odinwell utvecklar optiska sensorlager för att kontinuerligt mäta substanser som blod och sårvätskor, men även värden som t.ex. temperatur och tryckförändringar i bandage eller plåster. Tekniken är sprungen ur den teknikplattform för hemodialys som Redsense Medical utvecklat. Man har under resans gång insett att tekniken haft fler möjliga applikationer och 2018 bildades dotterbolaget Odinwell för att vidareutveckla konceptet mot sårvårdsmarknaden.

Odinwell sensorlager illustration

Tanken är att förändringar i ett bandagerat sår registreras och att vårdpersonal eller patient sedan larmas när omläggning behöver genomföras. Bolaget menar att dessa funktioner kommer att leda till stora kostnadsbesparingar för samhället och, kanske än viktigare, minskat lidande för patienterna.

Odinwell har specifikt pekat ut ben- och fotsår, men även brännsår som relevant för den teknik som nu är under utveckling. Tekniken är patenterad i Sverige och åtnjuter skydd fram till 2038. Patentansökningar har även skickats in till myndigheter på samtliga viktiga marknader och målet är att fortsätta utveckla skyddet allteftersom tekniken vidareutvecklas.

Söker samarbetspartners

Just nu pågår teknikutvecklingen för fullt och Odinwell hoppas kunna presentera en prototyp i slutet på 2021 och en färdig produkt i slutet av 2023. Produkten ska enkelt kunna integreras i plåster och bandage och här planerar man att ingå ett samarbetsavtal med en partner i någon av de större sårvårdsbolagen för att ta konceptet till marknad.

Strategin är att antingen leverera sensorlagerteknologin på rulle till sårvårdsbolaget, som i sin tur enkelt integrerar dem i sina befintliga produkter, eller etablerar bolaget ett partnerskap där Odinwell designar och tar fram koncept på nya tekniska lösningar tillsammans med sårvårdsbolaget, där målet är att ingå licensavtal. Det finns också möjlighet till licenstillverkning med befintlig teknik.

Riktar sig mot en enorm marknad

Samhällen runt om i världen dras med enorma kostnader för behandling av svårläkta sår. För att ge ett exempel kan en behandling i Tyskland kosta uppemot 9 000 EUR per patient och år. Totalt beräknas kostnaderna för behandling av kroniska sår i Tyskland ligga på cirka 4,5 miljarder EUR per år. Ett annat exempel är Storbritannien där sårvården uppskattas stå för cirka 4 procent av sjukvårdsystemets årliga utgifter.

Globalt uppskattas marknaden för avancerad sårvård uppgå till cirka 10,4 miljarder USD per år och uppvisar en tillväxt på cirka 4,6 procent. Bland de större spelarna återfinns bolag som Mölnlycke Health Care, 3M, Smith & Nephew och Coloplast, bolag som Odinwell ser som möjliga framtida samarbetspartners.

Genomför företrädesemission efter avknoppning

När Odinwell nu knoppats av från Redsense Medical ska aktien listats på Spotlight Stock Market, samtidigt som en företrädesemission om cirka 30 Mkr genomförs för att finansiera den fortsatta produktutvecklingen. Likviden ska även gå till kommersialiseringsarbete och valideringsstudier som är tänkta att genomföras i samarbete med sårvårdsbolag.

Likviden är tänkt att fördelas enligt nedan:

  • Kommersialisering samt valideringsstudier som bedrivs i samarbete med sårvårdsbolag – cirka 50 procent
  • Utveckling och förvärv av automatiseringsutrustning för applicering av sensorer i en sårvårdsprodukt – cirka 20 procent
  • Rekryteringar med teknisk kompetens – cirka 30 procent

 

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

 

LISTA Spotlight Stock Market
VILLKOR I FÖRETRÄDESEMISSION Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i bolaget. Allmänheten bjuds även in till att teckna aktier i emissionen.
TECKNINGSKURS 5,00 kr per aktie.
TECKNINGSPERIOD 20 maj – 3 juni 2021
PRE MONEY-VÄRDERING 70,2 Mkr
UTSPÄDNING Företrädesemissionen kan innebära en maximal utspädning om 30 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.
FÖRSTA DAG FÖR HANDEL Första dag för handel är beräknad att bli den 9 juni 2021.
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH AVSIKTSFÖRKLARINGAR Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,58 MSEK, motsvarande cirka 11,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats med huvudägare och styrelseledamot Patrik Byhmer (genom bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB). Utöver teckningsförbindelser har ett flertal institutionella investerare och befintliga aktieägare lämnat avsiktsförklaringar avseende att de ämnar teckna sin andel av Företrädesemissionen. En avsiktsförklaring utgör inte ett bindande åtagande. Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar om totalt cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 24,66 procent av Företrädesemissionen. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev