Home Nyheter Stort intresse för 2cureX företrädesemission

Stort intresse för 2cureX företrädesemission

Stort intresse för 2cureX företrädesemission

5 juni, 2019

Efter ett nyhetsintensivt 2018 har 2cureX fortsatt i samma anda under 2019 och kan nu glädjas åt en kraftigt övertecknad företrädesemission. Likviden om 24,7 Mkr avses användas till att finansiera förlansering och lansering av IndiTreat-testet, slutförande av pågående kliniska valideringsstudier samt etablering av ytterligare kommersiella testcenter i de länder där lansering planeras.
IndiTreat är det danska bolaget 2cureX patenterade test för att matcha rätt läkemedel med rätt cancerpatient. IndiTreat framställer tusentals 3D-mikrotumörer med liknande funktionalitet som patientens tumör som sedan testat mot ett stort urval av cancerläkemedel. Baserat på hur mikrotumörerna reagerar kan IndiTreat därefter välja ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient.
2cureX målsättning är att göra IndiTreat till ett standardverktyg i behandlingen av cancerpatienter, inte minst vid påvisad tumörresistens där det är nödvändigt att hitta en effektiv behandling snabbt. IndiTreat-testet prognosticerar inte behandlingsutfall, utan mäter behandlingseffekt och behandlingsresistens hos varje unika cancerpatient.

2cureX kliniska produktpipeline. Klicka för att förstora

Snabbt lanseringsschema och positivt kassaflöde

Tack vare en intensiv utveckling sedan noteringen på Nasdaq First North i november 2017, samt erhållen CE-IVD-märkning under slutet av 2018, har 2cureX sett ett tidsfönster att genomföra en förlansering av IndiTreat på utvalda nyckelmarknader, följt av en marknadslansering. Den initiala lanseringen kommer att ske inom pankreascancer, även om bolaget ser en generell potential för solida tumörer.
Testresultaten utvärderas på bolagets 2cureX egna kliniska testcenter som förläggs i nära anslutning till betydande onkologiska kliniker i respektive region. I dagsläget har man upprättat sådana i både Tyskland och Danmark, men har ambitionen att även etablera testcenter i Norden och England under 2019.

Övertecknad emission

I syfte att ta tillvara på det man sett som ett omfattande intresse för IndiTreat, beslutade bolaget i april att genomföra en företrädesemission om totalt cirka 24,7 Mkr före emissionskostnader. Förra veckan stod det klart att intresset för emissionen de facto var stort och teckningsgraden uppgick till cirka 241 procent.
Emissionslikviden bedöms driva 2cureX till positivt kassaflöde, vilket beräknas nås under 2021. 

Nyheter under 2018

Bakgrunden till det stora intresset för 2cureX företrädesemission var rimligen de flertal nyheter som levererades under 2018, en trend som fortsatt på den här sidan årsskiftet.
I fjol avtalade bolaget om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 Mkr från Horizon 2020. 2cureX öppnar också ett screeninglaboratorium i Tyskland för att förbereda kommersialiseringen av IndiTreat på den tyska marknaden. Vidare inleddes en förstudie inom äggstockscancer tillsammans med Universitetssjukhuset Rigshospitalet i Köpenhamn och University Medical Center Hamburg-Eppendorf.
2cureX erhöll därtill CE-IVD-märkning av IndiTreat, vilket berättigar att sälja IndiTreat-testet på den europeiska marknaden. Man fick även, tillsammans med den kliniska partnern University Hospital Vejle, godkännande att inleda en klinisk studie i metastatisk bukspottkörtelcancer.

Nyhetsflödet fortsatte under 2019

I februari 2019 kunde 2cureX visa att IndiTreat uppnått såväl primära som sekundära effektparametrar vid en interimanalys av data från en valideringsstudie i kolorektalcancer. Av åtta behandlade patienter, upplevde fem patienter progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling.
En månad senare utvidgades inriktningen av IndiTreat till att, utöver reaktiv behandling, även inkludera förebyggande cancerbehandling. Detta då 2cureX tillsammans med University Hospital Bispebjerg i Köpenhamn lansera en genomförbarhetsstudie för att använda IndiTreat-testet i syfte att identifiera befintliga eller nya läkemedel med kapacitet att förebygga cancerprekursorer (adenom) att utvecklas till fullutvecklad kolorektalcancer.
Senare under mars erhölls ett Notice of Allowance från det amerikanska patentverket gällande patentet “Identifying compounds modifying a cellular phenotype”, vilket sedan tidigare är godkänt på den europeiska marknaden. Det amerikanska patentet kommer att vara giltigt till tidigast juli 2035.
I början av april inledde 2cureX ett kommersiellt samarbete med amerikanska Gibson Oncology LLC, i vilket 2cureX kommer att använda sin IndiTreat-teknologi för att rangordna kolorektalcancerpatienter (CRC) avseende deras känslighet för det specifika anticancerläkemedlet LMP400.

Väl rustade för kommande lanseringsaktiviteter

Med ovannämnda milstolpar i ryggen var det kanske ingen överraskning att medvinden fortsatte blåsa i företrädesemissionen. Med påfylld kassa och ett växande vetenskapligt underlag för sitt test, har bolaget skapat en god utgångspunkt inför kommande lanseringsaktiviteter som väntas ta fart inom en överskådlig framtid.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev