Home Nyheter 2cureX breddar verksamhet för att förebygga cancer

2cureX breddar verksamhet för att förebygga cancer

2cureX breddar verksamhet för att förebygga cancer

19 mars, 2019

Förra veckan meddelade 2cureX att man, tillsammans med Universitetssjukhuset Bispebjerg, nu lanserar en genomförbarhetsstudie för behandling av förstadier till kolorektalcancer. Studien innebär en signifikant breddning av bolagets fokus, från att hittills koncentrera sig på sena sjukdomsstadier till att nu även understödja val av förebyggande åtgärder. BioStock träffade bolagets vd Ole Thastrup och fick en kommentar till satsningen.   
Kolorektalcancer (CRC) är den andra mest dödliga cancerindikationen i Europa och då mycket kan vinnas av diagnos i tidiga sjukdomsskeden rekommenderas alla EU-länder att genomföra befolkningsövergripande CRC-screening i åldrarna 50 till 75 år.

Tidig upptäckt avgörande

Danmark införde ett befolkningsomfattande screeningprogram 2014 och 2016 testades drygt 335 000 personer varav 6 500 bedömdes ha kolonadenom med medel till hög risk för att utveckla CRC. Ett adenom, eller körtelsvulst, är en godartad tumör som kan orsaka skada genom att trycka in i omkringliggande vävnad eller genom att utsöndra stora hormonmängder och tillslut utvecklas till en fullvärdig cancertumör. På europeisk nivå förväntas mer än 500 000 individer mellan 50 och 74 år varje år ha kolonadenom med ett medel till hög risk att utveckla kolorektalcancer.

»För oss som paraplyorganisation, som företräder kolorektalcancerpatienterna i Europa, är screeningprogram avseende CRC essentiella för att förbättra CRC-patienters överlevnad. Alltför ofta diagnosticeras patienter sent i sjukdomsskedet. Idag diagnosticeras 56 % av kolorektalcancerpatienterna i steg III eller IV, vilket är chockerande för en sjukdom som kan ta upp till tio år att utveckla. Att kombinera allmänna screeningprogram med innovativa tester avseende läkemedel som kan förhindra återkommande adenom och CRC-utveckling kan ha stor inverkan. Vi stödjer till fullo detta initiativ« – Stefan Gijssels, Executive Director of Digestive Cancers Europe (DiCE) 

När de drabbade individerna väl är diagnosticerade behöver de också behandlas. 2cureX nya genomförbarhetsstudie syftar till att undersöka om bolagets IndiTreat-test har kapacitet att bidra till att behandla kolonadenom på ett effektivt sätt. Studien syftar till att identifiera, befintliga såväl som nya, läkemedel som kan förebygga att kolonadenomer utvecklas till fullvärdig kolorektalcancer.

IndiTreat erbjuder individanpassad behandling

IndiTreat – Individual Treatment Design – är ett funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient. IndiTreat framställer tusentals 3D mikrotumörer som har liknande funktionalitet som patientens tumör och väljer därefter ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient från ett stort urval av godkända läkemedel.
Förutom att testet för närvarande genomgår kliniska valideringsstudier inom långt gången (steg III och IV) kolorektal-, äggstock- och bukspottkörtelcancer breddas nu alltså tillämpningsområdet till förebyggande CRC-behandling. Om genomförbarhetsstudien är framgångsrik kan IndiTreat möjliggöra storskalig allmän testning för identifiering av förebyggande cancerbehandling anpassad för den enskilda adenompatienten.

Testar patienter som deltar i danska screeningprogrammet


Genomförbarhetsstudien inleds på initiativ från Universitetssjukhuset Bispebjerg och sjukhuset kommer att bekosta koloskopin medan 2cureX bekostar IndiTreat-testet. Studien har godkänts av Danmarks nationella kommitté för hälsoforskningsetik och patientrekrytering kommer att inledas redan under mars 2019.
Universitetssjukhuset Bispebjerg är ett av de största koloskopicentra i Danmark. När en person, som deltagit i det danska screeningprogrammet, diagnosticerats med kolonadenom och godkänt deltagande i studien kommer 2cureX att erhålla ett adenomvävnadsprov från patientens koloskopi. Med hjälp av IndiTreat-testet kommer 2cureX därefter att etablera mikroadenom. På dessa testas sedan både befintliga läkemedel (t.ex. COX-hämmare) och nya undersökningsmedel för deras förmåga att förhindra att adenom återkommer och utvecklas till kolorektalcancer. Baserat på testresultatet kan man därefter rekommendera en behandlingsstrategi för att undvika att adenomen återkommer och utvecklas till CRC.

»CRC-screeningprogrammet i Danmark är en framgång med hög acceptans (65%) från individer att leverera ett avföringsprov. 7% av de testade individerna erbjuds därefter en koloskopi där vi tar bort adenom i 49% av fallen. Det kommer att bli ett genombrott om vi efter adenomavlägsnande kan erbjuda patienterna en medicinsk behandling som minskar risken för återkommande adenom och utveckling av CRC. Jag ser därför fram emot att se resultaten från IndiTreat-testet« – Morten Rasmussen, Principal Investigator för genomförbarhetsstudien och nationell koordinator av CRC-screening i Danmark

BioStock fick en pratstund med Ole Thastrup, vd för 2cureX

När Sedermera Fondkommission arrangerade sitt kapitalmarknadsevent Sedermeradagen i Köpenhamn återfanns 2cureX bland deltagarna. BioStock var på plats och fick en pratstund med bolagets vd, Ole Thastrup.
Se hela intervjun nedan.

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev