Home Nyheter Eurocine Vaccines sjösätter snabb utvecklingsplan via ny kapitalrunda

Eurocine Vaccines sjösätter snabb utvecklingsplan via ny kapitalrunda

Eurocine Vaccines sjösätter snabb utvecklingsplan via ny kapitalrunda

25 mars, 2019

I början på året meddelade Eurocine Vaccines att de undertecknat ett första avtal om utvärdering av en vaccinkandidat. Sedan dess har utvärderingsstudien inletts och ytterligare utvärderingsavtal är under förhandling. Målet är att vid halvårsskiftet 2019 välja en eller två lämpliga vaccinkandidater för fortsatt utveckling. För att nå dessa viktiga milstolpar genomför bolaget nu en företrädesemission på drygt 15 Mkr. BioStock kontaktade vd Hans Arwidsson för att få veta mer.

Hans Arwidsson, vd Eurocine Vaccines

Hans Arwidsson, vd för Eurocine Vaccines, kan du inledningsvis berätta lite om din yrkesmässiga bakgrund?
– Ja, jag har gått i den bästa skolan man kan hitta för att lära sig läkemedelsutveckling – jag arbetade för Astra och AstraZeneca i 17 år, där jag började med forskning och utveckling, fortsatte inom den nordiska marknadsregionen och de sista två åren arbetade jag med nyproduktintroduktioner, bland annat med Nexium. Sen blev jag intresserad av småbolagsvärlden inom life science och har lett bolag inom det området sedan jag lämnade AstraZeneca.
– Min grundutbildning är en apotekarexamen. Den byggde jag vidare på med en doktorsexamen i farmaceutisk teknologi under min tid på Astra. Affärer har alltid intresserat mig så jag fortsatte med en Master of Business Administration på Handelshögskolan i Stockholm.
Vilka är de främsta styrkorna hos ditt team och bolagets styrelse som gör att du har förhoppningar om att ni ska kunna ta fram nya vacciner?
– Vår främsta tillgång är vår teknologiplattform Endocine™ och kunskapen om den, dess tillverkning och kvalitetsstyrning håller vi hårt internt. Därtill har vi lång och omfattande erfarenhet av vaccinutveckling, byggd på en genuin förståelse för immunsystemets funktioner och reaktioner. Erfarenheten av vaccinutveckling omfattar både preklinisk och klinisk utveckling, vilket är viktigt för att tidigt välja inriktning i ett projekt. I teamet har vi sist men inte minst lång erfarenhet av affärsutveckling, både från in- och utlicensiering, finansiering och strategiutveckling.
– Bolaget har en mycket erfaren styrelse som verkligen bidrar till oss i ledningen. Jag vill särskilt lyfta fram tillgången till mångårig erfarenhet av global strategisk marknadsföring inom vaccinindustrin, affärsutveckling från både globala och små bolag, finansierings- och strategiarbete i små och medelstora bolag, allt genomsyrat av ett generellt sinne för affärer.

»Endocine är en mångsidig och flexibel teknologiplattform och det ligger bakom vår bedömning, att vi har goda förutsättningar att visa en positiv effekt av Endocine i de prekliniska studier, där den första redan startat. Vidare har vi i tidigare studier visat att Endocine kan förstärka effekten av vacciner av olika kemisk struktur, en annan aspekt av plattformens mångsidighet« — Hans Arwidsson, vd Eurocine Vaccines

Er aktie tog en hel del stryk förra året sedan ni beslutat att avbryta vidareutvecklingen av Immunose FLU. Idag har ni fokus på två huvudinriktningar. Dels injicerade vacciner för humant bruk samt nasala och injicerade veterinära vacciner. Ser du några synergieffekter i de parallella utvecklingsspåren?
– Ja, absolut. Även om de humana och veterinära vaccinmarknaderna domineras av olika huvudaktörer så finns det många synergier under utvecklingen, där vi kommer att använda vår teknologiplattform Endocine i båda fallen. Mycket av vår erfarenhet av vaccinutveckling har vi genererat med produktkandidater där Endocine är en viktig beståndsdel. Det bygger vi vidare på nu.

YouTube video
Er teknologiplattform Endocine har dokumenterat god säkerhet i människa vid nasal vaccinering vid fem genomförda kliniska studier. Kan du utveckla hur Endocine fungerar och vilka fördelar denna plattform ger er?
– Säkerhetsdokumentationen överträffar vad som är vanligt för en teknologi i den utvecklingsfas som vi befinner oss i. Det är en bra grund för den fortsatta utvecklingen med injicerade vacciner. Endocine är uppbyggt av lipider, fettämnen, som förekommer naturligt i kroppen. Även det stärker förutsättningarna för att Endocine är ett säkert adjuvans (ett ämne som ökar effekten av vaccinantigenet).
– Partiklarna i Endocine kan inkorporera vaccinantigen — dvs. ett ämne som efterliknar till exempel ett virus eller en bakterie och framkallar en reaktion i immunförsvaret som skapar skydd mot sjukdomen — och på det sättet förstärka effekten i kontakt med immunsystemet. Vi har sett att plattformen kan förstärka effekten av flera olika vacciner, vacciner mot olika sjukdomar såväl som vacciner av olika kemisk struktur. Det visar att Endocine är en mångsidig och flexibel teknologiplattform.
Vilka prekliniska stöd gör dig viss om att teknologiplattformen fungerar som ett injicerat adjuvans, givet att ni har gjort strategiskiftet mot injicerade vacciner?
– Vid injicering ger Endocine en förstärkning av vaccineffekten, vilket vi har visat i tre olika studier med olika typer av antigen. Det ger en god grund för vår nya strategi.
Hur ser er utvecklingsstrategi ut, jämfört med vaccinbolag som hittills har lyckats ta sig till marknad med sina produkter?
– Ett intressant exempel i Sverige är Isconova, som förvärvades av Novavax 2013. Isconova dokumenterade sin adjuvansteknologi i konkreta produktkandidater, vilket gjorde dem attraktiva som förvärvskandidat. Jag menar att samma strategi också kan vara framgångsrik för att ingå licensavtal. Det innebär att vår utvecklingsstrategi, att tillämpa vår teknologiplattform Endocine för att förstärka effekten av vaccinkandidater och på det sättet utveckla kommersiellt intressanta vaccinprodukter, bygger bolaget på bästa sätt inför både förvärv och licensaffärer.
Vilken betydelse har det faktum att er teknologiplattform är kompatibel med vaccinantigen från flera olika sjukdomsframkallande virus och bakterier som orsakar bland annat difteri, magsjuka, tuberkulos, HIV, magsår, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och influensa?
– Det visar att Endocine är en mångsidig och flexibel teknologiplattform och det ligger bakom vår bedömning, att vi har goda förutsättningar att visa en positiv effekt av Endocine i de prekliniska studier, där den första redan startat. Vidare har vi i tidigare studier visat att Endocine kan förstärka effekten av vacciner av olika kemisk struktur, en annan aspekt av plattformens mångsidighet.

»Hittills inriktar vi oss framför allt på förebyggande vacciner mot smittsamma sjukdomar. Den första vaccinkandidaten som vi har tecknat avtal om att utvärdera, är ett nytt injicerat vaccin mot en virussjukdom i människa. Det betyder att det är en vaccinkandidat mot en smittsam sjukdom där det idag saknas vaccin på marknaden. Även de vaccinkandidater som vi förhandlar om just nu rör smittsamma sjukdomar. I framtiden kan även andra vaccintillämpningar komma att vara aktuella, till exempel cancervacciner«

Kan du berätta lite om er adjuvansteknologi och vilken roll denna spelar i ett potentiellt utlicensieringsperspektiv, givet att en del konkurrerande plattformar ägs av stora vaccinbolag och inte licensieras ut till andra aktörer?
– Jag är övertygad om att vi kan bygga det största värdet av vår teknologiplattform genom att utveckla kommersiellt intressanta vaccinprodukter med den. Då uppnår vi två avgörande fördelar, dels dokumenterar vi Endocines egenskaper som plattformsteknologi, dels dokumenterar vi konkreta produkter. Det ger förutsättningar för att licensiera både vaccinprodukten, d.v.s. kombinationen av Endocine och ett vaccinantigen, och även plattformen i sig själv för tillämpning på andra vacciner. I det första fallet vill jag vara tydlig med att vi också behöver avtala om tillgången till vaccinantigenet om vi vill kunna erbjuda en komplett vaccinprodukt.
På tal om samarbeten, ni har ännu inte kommunicerat något om hur vägen framåt ser ut efter valet av vaccinkandidater. Vad kommer fälla avgörandet för huruvida ni kommer att utveckla kandidaterna i egen regi, alternativt ingår samarbeten med kommersiella partners?
– Vi har informerat om att vi avser fortsätta utvecklingen av den eller de selekterade vaccinkandidaterna med målsättningen att inleda en första klinisk studie under nästa år, 2020. Vilken typ av relation vi kan komma att ha med den part som tillhandahåller vaccinantigenet beror i hög grad på vilken styrka och kompetens parten har. Det handlar om såväl finansiell styrka, marknadsnärvaro som förmåga att bidra till den fortsatta utvecklingen.
År 1990 tog Världsbanken i samarbete med Harvard University fram kalkyleringsmetoden DALY- (Disease Adjusted Life Years) för att lättare kunna beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå. Världshälsoorganisationen WHO använder DALYs för att visa att vacciner har potential att förebygga hela 23 procent av sjukdomsbördan för alla sjukdomar. Hur stor är konkurrensen idag inom utvecklingen av nya vacciner och var ser du den största potentialen?
– Ja, det visar vilken fantastisk potential vacciner har att bidra ytterligare till bättre hälsa. Många forskare och bolag arbetar med att ta fram nya vacciner mot smittsamma sjukdomar — det är inom det området jag tror att vi kan bidra mest på kort till medellång sikt. På längre sikt är cancervacciner ett mycket intressant område. Den som vill lyckas inom respektive område behöver vara bäst och först. Att förstärka immunresponsen av ett vaccin med hjälp av Endocine kan i en del fall vara ett redskap för att uppnå det.

»När selekteringen är gjord, kan vi i större detalj utarbeta planen för den fortsatta utvecklingen. Speciellt intressant är att vi då också kommer att kunna beskriva en marknadspotential för de utvalda vaccinkandidaterna«

Ni har som mål att under det första halvåret 2019 identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden, samt att välja ut 1–2 av dessa vaccinkandidater för fortsatt utveckling. Kan du kort säga något om hur er process ser ut som möjliggör att uppnå dessa milstolpar så snabbt?
– Det här bygger naturligtvis på att vi redan hade ett omfattande nätverk inom vaccinområdet. När vi hade beslutat om den nya strategin finkammade vi nätverket efter passande vaccinkandidater, samtidigt som vi också utökade nätverket, framför allt inom det veterinära området. Identifieringen av kandidater är klar (även om vi alltid kommer att ha ett öra öppet för nya kandidater). Det första utvärderingsavtalet är signerat och djurstudien med den vaccinkandidaten pågår. Nu förhandlar vi ytterligare avtal. Baserat på resultaten från de prekliniska studierna, tillsammans med andra faktorer som medicinskt behov, marknadspotential och möjlighet att nå bra avtalsvillkor för fortsatt utveckling, kommer vi att selektera en eller två kandidater för fortsatt utveckling.
Red not: Efter denna artikels publicering har Eurocine Vaccines, den 27 mars, tecknat det andra avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Avtalet tecknades med en icke vinstdrivande organisation i USA, där vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie. Kandidaten är ett förebyggande vaccin mot en virussjukdom i människa. Läs mer.
Även om ni inte valt terapeutiska fokusområden ännu, kan du säga något om vilka sjukdomsområden ni utvärderar?
– Hittills inriktar vi oss framför allt på förebyggande vacciner mot smittsamma sjukdomar. Den första vaccinkandidaten som vi har tecknat avtal om att utvärdera, är ett nytt injicerat vaccin mot en virussjukdom i människa. Det betyder att det är en vaccinkandidat mot en smittsam sjukdom där det idag saknas vaccin på marknaden. Även de vaccinkandidater som vi förhandlar om just nu rör smittsamma sjukdomar. I framtiden kan även andra vaccintillämpningar komma att vara aktuella, till exempel cancervacciner.
Mellan 25 mars och 8 april genomför ni en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid fullteckning tillför bolaget cirka 15,6 Mkr före emissionskostnader. Hur kommer likviden att användas och hur ser de fortsatta alternativen ut för finansiering av de därpå följande utvecklingsstegen under 2020?
– Emissionslikviden kommer vid fullteckning att finansiera bolaget under resten av året (2019). Under den tiden kommer vi att utvärdera vaccinkandidater, selektera en eller två av dem för fortsatt utveckling och fortsätta det prekliniska utvecklingsarbetet på den eller de vaccinkandidater vi väljer ut. När selekteringen är gjord, kan vi i större detalj utarbeta planen för den fortsatta utvecklingen. Speciellt intressant är att vi då också kommer att kunna beskriva en marknadspotential för de utvalda vaccinkandidaterna.
– Den fortsatta finansieringen för 2020 kan ske genom nyemission, riktad eller med företräde för befintliga ägare. Vid positiva resultat kan det finnas förutsättningar för intäkter i form av licensintäkter eller delad utvecklingskostnad.

YouTube video
Vilka är, enligt dig, de främsta argumenten för att investera i Eurocine Vaccines?
– Det finns, som jag ser det, både kort- och långsiktiga skäl för att investera i Eurocine Vaccines. På kort sikt ser jag ett stadigt nyhetsflöde i samband med utvärdering och selektering av vaccinkandidater. På längre sikt finns det en mycket intressant potential inom det humana vaccinområdet generellt – en marknad som växer med cirka 7% per år enligt MarketsandMarkets Inc. (2017), som prognostiserar en global försäljning om 50 miljarder USD 2023.
Kommer du själv att delta i emissionen?
– Javisst, jag kommer att teckna 500 000 aktier i nyemissionen.
Ni hoppas kunna rapportera data från immunologiska prekliniska studier under det första halvåret 2019. Vad mer kan vi förvänta oss för nyhetsflöde under H1 och när är det sannolikt att ni kan inleda kliniska studier?

»Personligen tror jag mest på humanvacciner, dels för att vi kan det området bäst och dels för att där finns den största långsiktiga intäktspotentialen. Det kan innebära att vi om tre år har slutfört en första klinisk studie på en human vaccinkandidat mot en smittsam sjukdom och med riktigt bra resultat skulle det kunna leda till en affär. Med det sagt skulle ett avtal inom veterinärvacciner kunna generera intäkter tidigare om vi finner gemensamma intressen med ett sådant bolag«

– Innan de prekliniska resultaten rapporteras, kommer vi att informera om när vi ingått ytterligare avtal om utvärdering av vaccinkandidater liksom initiering och avslut av studier. Baserat på resultaten, i kombination med andra faktorer, kommer vi att selektera en eller två vaccinkandidater för fortsatt utveckling. Det kommer att bli den mest intressanta kommunikationen som också ger underlag för att utarbeta den fortsatta planen och att beskriva marknadspotentialen.
– Vår målsättning är att inleda en första klinisk studie med någon av vaccinkandidaterna under nästa år, 2020.

Statistik före och efter vaccinationseran inleddes. Infographics av Leon Farrant

Vid ditt framträdande på BioStock Live STHLM 20 mars sa du att Eurocine Vaccines i framtiden kan öppna för behandling av cancer. Vill du utveckla dessa tankegångar?
– Cancervacciner är ett mycket intressant område, där Endocine skulle kunna bidra med förstärkning av effekten. Med positiva resultat från de första studierna med vaccinkandidater mot smittsamma sjukdomar, kan det vara ett område att undersöka vidare för Eurocine Vaccines.
Slutligen, var ser du att bolaget står om tre år? Kommer ni ha kommit längst i utvecklingen av humana eller veterinära vaccin?
– Personligen tror jag mest på humanvacciner, dels för att vi kan det området bäst och dels för att där finns den största långsiktiga intäktspotentialen. Det kan innebära att vi om tre år har slutfört en första klinisk studie på en human vaccinkandidat mot en smittsam sjukdom och med riktigt bra resultat skulle det kunna leda till en affär.
– Med det sagt skulle ett avtal inom veterinärvacciner kunna generera intäkter tidigare om vi finner gemensamma intressen med ett sådant bolag.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]


 
 
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev