Home Analyser Analysuppdatering NeuroVive: Stark portföljutveckling inom mitokondriella sjukdomar

Analysuppdatering NeuroVive: Stark portföljutveckling inom mitokondriella sjukdomar

Analysuppdatering NeuroVive: Stark portföljutveckling inom mitokondriella sjukdomar

14 september, 2017

BioStocks senaste analys av NeuroVive fokuserade på bland annat NASH-området, bolagets läkemedelskandidat NV556 och dess förutsättningar för en licensaffär. I dagens analysuppdatering konstateras att även NeuroVives kliniska portfölj av mitokondriella läkemedelskandidater gör viktiga framsteg. NeuroVive bygger målmedvetet vidare på sin position i branschen som en ledande aktör inom mitokondriella sjukdomar, ett område som tilldrar sig allt större uppmärksamhet från de globala läkemedelsbolagen. Samtidigt är förmågan att bygga relevanta partnersamarbeten och attrahera extern finansiering viktiga signaler om att bolagets utvecklingsprogram befinner sig på fortsatt kurs framåt.

Fördelning av portföljvärde
Fördelning av NeuroVives portföljvärde. Källa: Monocl Strategy Services. (klicka för större bild).

I juni utförde BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services en värderingsanalys ursprungligen ämnad för internt bruk av NeuroVives fyra nyckeltillgångar: NeuroSTAT, NV556 och NVP015 samt nyligen inlicensierade KL1333. Analysen, som genomförts enligt industripraxis baserat på en s.k. riskjusterad nuvärdesberäkning (rNPV), landade i en portföljvärdering om 129 miljoner USD enbart för NeuroSTAT, NV556 och NVP015.
När även den kliniska kandidaten KL1333 inom mitokondriella sjukdomar inkluderades i kalkylen ökade totalvärdet av NeuroVives portfölj till 323 miljoner USD, motsvarande 2,8 miljarder SEK, under förutsättning att man når marknad med åtminstone KL133. Detta ger ett intressant läge ur ett investeringsperspektiv om man betänker att marknaden idag värderar bolaget till 194 MSEK.
Mitokondriella sjukdomar – ett fält med stor marknadspotential
NeuroVive fortsätter envetet sitt arbete med att stärka sin position och rykte som en betydande aktör inom mitokondriell medicin. Dels genom studier för att generera nya data och dels genom att visa att man har förmågan att attrahera nya internationella investerare, vilket går att läsa mer om nedan. Man genomför även ambitiösa upplysningskampanjer som syftar till att öka kunskaperna kring dessa allvarliga sjukdomar. Den 19 september agerar bolaget t.ex. värd för eventet Mitochondria Day 2017 i Stockholm, vilket man ser som ett bra tillfälle att presentera bolagets egna och alltmer mogna pipeline inom området.
Relativt sett låg konkurrensutsatthet
Alltmedan onkologi och kardiovaskulära sjukdomar fortfarande är starkt konkurrensutsatta multimiljardmarknader utgör mitokondriella sjukdomar, som omfattar en grupp genetiska ärftliga sjukdomar som påverkar cellens energimetabolism, fortfarande en relativt oexploaterad marknad. Detta illustreras bland annat av att den hittills enda godkända behandlingen i Europa är Santhera Pharmaceuticals Raxone (idebenone) för Lebers hereditära optikusneuropati (LHON), en ärftlig mitokondriell degenerering av cellerna i näthinnan som orsakar nedsatt syn. Sett ur detta perspektiv spänner NeuroVives läkemedelsportfölj med potentiella behandlingar mot mitokondriella sjukdomar över ett både brett och outnyttjat fält med stora  behov av nya terapeutiska behandlingar på marknaden.
Få läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas globalt
Dysfunktionella mitokondrier kan resultera i en mångfald av olika sjukdomstillstånd varav samtliga är mycket allvarliga och invalidiserande till sin karaktär. Trots detta adresseras för närvarande endast fyra av dessa mitokondriella sjukdomar av läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas, d.v.s. endast ett litet fåtal substanser genomgår just nu fas III-studier – i världen. Intresset är dock växande, och även om flera av de viktiga mitokondriella sjukdomarna saknar en bred pipeline av läkemedelskandidater i sen klinisk utveckling, ser vi nu en ökad aktivitet inom utveckling av nya kandidater i tidigare utvecklingsfas, projekt som också attraherar signifikanta belopp i riskkapital.
Ett par exempel: nyligen attraherade GenSight Biologics mer än 210 MSEK (22 miljoner euro) i riskkapital för att finansiera lanseringen av företagets genterapi GS010 i LHON i Europa och USA, där kandidaten för närvarande genomgår en fas I/II-studie. I en annan iögonfallande affär tog Reata Pharmaceuticals, med ett börsvärde på 760 MUSD, nyligen in 115,9 MUSD eller motsvarande 936 MSEK för att finansiera en fas II-studie med omaveloxolon i patienter med Friedreichs Ataxia, en progressiv mitokondriell sjukdom som påverkar nervsystemet.
Sjukdomarnas specificitet har ökat antalet kandidater med särläkemedelsstatus
Eftersom möjligheten finns att adressera en rad sällsynta sjukdomar som sorterar under paraplyt för mitokondriell medicin, är det inte förvånande att antalet godkända Orphan Drug Designations (ODD) eller kandidater med särläkemedelsstatus inom fältet har ökat. Nyss nämnda Reata Pharmaceuticals är ett av bolagen som fått ODD för Friedreichs Ataxia. En annan aktör är Chondrial Therapeutics som nyligen erhöll ODD för CTI-1601. Även Biohaven Pharmaceuticals har lyckats erhålla samma regulatoriska snabbspår för kandidaten BHV5000 för behandling av Retts syndrom, en svårt funktionsnedsättande mitokondriell störning som huvudsakligen drabbar flickor vid 6-18 månaders ålder.

NeuroVive portföljvärdering
Översikt NeuroVives portföljvärdering (klicka för större bild). Källa: Monocl Strategy Services.

Förvärv gav viktigt tillskott till NeuroVives projektportfölj
Givet den tydliga bristen på tillgängliga terapeutiska alternativ på marknaden och det parallellt ökande inflödet av kapital i sektorn och växande intresset för att hitta bättre behandlingsmetoder, är det uppmuntrande att se att NeuroVive nu gör viktiga framsteg och intensifierar utvecklingsverksamheten i sin kliniska mitokondriella portfölj. Bolaget överraskade nyligen marknaden genom att förvärva exklusiva globala rättigheter, med undantag för Korea och Japan, för kandidaten KL1333 från det börsnoterade koreanska läkemedelsföretaget Yungjin Pharm. Detta terapeutiska program riktar sig primärt mot genetiska mitokondriska sjukdomar som MELAS (mitokondriell encefalomyelit med laktacidos och strokeliknande episoder) och Kearns-Sayres syndrom (KSS) – två sjukdomar med otillräckliga behandlingsalternativ. NeuroVive betalade i sammanhanget modesta 3 MUSD för KL1333, särskilt ställt i relation till den substantiella värdeökning som kandidaten tillför till bolagets portfölj med projekttillgångar, vilket avhandlats ovan.
Stark partner ska driva klinisk utveckling av KL1333
Efter att avtalet meddelades i maj 2017 har utvecklingen av KL1333 utvecklats enligt den kommunicerade planen. I juni meddelade NeuroVive och Yungjin Pharm att den första patienten hade rekryterats till en fas I-studie. Detta innebär i praktiken att NeuroVives genetiska mitokondriska sjukdomsprogram transformerades till ett kliniskt stadium, utan att behöva utsättas för de normala osäkerhetsfaktorer som vidhäftar tidiga prekliniska studier, i utbyte mot en utlöst milstolpsutbetalning.
KL1333 utvärderas i 60 friska frivilliga och då den kliniska studien utförs helt av Yungjin Pharma i Sydkorea, är det ett tydligt tecken på att NeuroVives nya samarbetspartner har erforderliga resurser och kunskaper att följa den överenskomna planen. Yungjin Pharm kommer dessutom att erhålla värdefulla erfarenheter som kan bidra till NeuroVives studiedesign inför de kommande kliniska studierna i EU och USA år 2018.

NeuroSTAT passerar BBB och minskar traumatiska hjärnskador med 35 procent
Parallellt med aktiviteterna på det mitokondriella fältet går utvecklingen av NeuroVives övriga tillgångar också framåt och fortsätter att producera resultat. Nyligen rapporterade bolaget positiva resultat från både kliniska och prekliniska studier med NeuroSTAT i traumatisk hjärnskada (TBI), vilket också innebär att man avser att fortsätta den kliniska utvecklingen av denna resurs med stärkt självförtroende. De prekliniska studierna genomfördes i samarbete med det kända University of Pennsylvania. Bolaget har fastställt den farmakokinetiska profilen för NeuroSTAT i blod, CFS och hjärna, och det har konstaterats att NeuroSTAT passerar blod-hjärnbarriären (BBB) dosberoende, vilket innebär att läkemedelsdosen samvarierar positivt med den uppnådda effekten.
Detta kan utgöra en avgörande konkurrensfördel för NeuroSTAT, eftersom svårigheter med att passera blodhjärnbarriären är en utmaning som många läkemedelsutvecklare ofrånkomligen möter när de utvecklar nya terapier för TBI och andra neurologiska sjukdomar. Baserat på utvärderade effektparametrar i en experimentella modell av TBI, ger behandlingen med NeuroSTAT en signifikant minskning av hjärnskadans volym på cirka 35 procent. De experimentella studierna visade också på positiva förändringar i hjärnans energimetabolitnivåer, mitokondriell respiratorisk funktion och minskning av reaktivt syre, s.k. oxidativ stress.
Både livrem och hängslen i TBI-projektet
Det framhålls ofta att resultat från prekliniska modeller inte nödvändigtvis speglar ett förväntat resultat i kliniska studier, och NeuroVive valde därför den mer ambitiösa strategin att även utvärdera NeuroSTAT i en öppen klinisk fas IIa-studie (CHIC). Denna kliniska studie gjordes i samarbete med Rigshospitalet i Köpenhamn och utvärderade NeuroSTAT i två olika doser (5 och 10 mg/kg/dag) hos patienter med TBI. Resultaten pekade på en framgång eftersom NeuroSTAT nådde sitt mål, det centrala nervsystemet, utan att några oväntade negativa effekter kunde identifieras. Baserat på dessa positiva resultat i prekliniska och kliniska studier är det rimligt att NeuroVive fortsätter att utveckla detta program och fortsätta diskussionerna med myndigheter i Europa och USA angående dessa studieresultat, samt att man utformar en fas IIb-studie.
Sammantaget tycks NeuroVive vara väl positionerade att driva utvecklingen inom traumatiska hjärnskador framåt eftersom detta är en indikation som kännetecknas av få godkända behandlingar, pådrivet av ett ökande antal trafikolyckor, militära konflikter och idrottsskador.
Viktiga samarbeten och forskningsbidrag
NeuroVive har under perioden sedan den senaste BioStock-analysen också uppdaterat marknaden om det aktuella läget för den prekliniska tillgången NVP015. Även den har inriktning mot behandling av mitokondriella sjukdomar, och genomgår f.n. intensifierade förberedelser för ytterligare prekliniska studier. Den 1 juni erhöll bolaget anslag från Vinnovas Swelife-utlysning 2017 på 1 miljon kronor för att vidareutveckla NVP015. Detta icke-utspädande finansiella tillskott skall användas till utveckling av NVP015 för patienter med mitokondriella sjukdomar som orsakas av komplex I-dysfunktion, ett område med ett betydande medicinskt behov. Utvecklingen genomförs i samarbete med Lunds universitet och Dr. Marni Falks forskningsgrupp vid Children’s Hospital of Philadelphia, med målet att utse en primär läkemedelskandidat före utgången av 2017.
NeuroVive ökar medvetenheten kring mitokondriella sjukdomar
För att öka medvetenheten kring patienter med mitokondriella sjukdomar står NeuroVive som värd för eventet Mitochondria Day 2017 den 19 september. Evenemanget kommer att hållas under Global Mitochondrial Disease Awareness Week och har lockat kända talare som de bitr. överläkarna Karin Naess och Martin Engvall från Karolinska Institutet i Stockholm och Alfons Heetjans från Mito Patients. Samtidigt som syftet med detta evenemang är att öka medvetenheten om dessa kritiska sjukdomar, sätter det samtidigt också fokus på NeuroVive som en ledande aktör inom mitokondriell medicin i relevanta nätverk inom akademi, industri,  intressegrupper och Key Opinion Leaders.
Stöd från denna typ av intressenter kan visa sig värdefullt för NeuroVive, både i syfte att locka till sig högprofilerade kliniska prövningsledare samt för att attrahera riskkapital och forskningsbidrag inför ett framtida marknadsgodkännande.
Utlicensieringsaktiviteter pågår – en process som kan ta tid
Många mindre bioteknikföretag förväntar sig att en strategisk partners affärsteam ska hantera marknadsförberedande aktiviteter. Även om det går att argumentera för att detta är en rimlig prioritering, speciellt när det gäller tillgångar som ett bioteknikbolag inte har för avsikt att utveckla bortom proof-of-concept-stadiet, kan situationen för seriösa aktörer inom  sällsynta sjukdomar som inom mitokondriell medicin, se annorlunda ut. NeuroVive har med andra ord valt en ambitiös approach till de marknadsförberedande aktiviteterna som man vanligtvis främst brukar se i stora läkemedelsbolag.
NeuroVive har tidigare meddelat att utlicensiering av vissa tillgångar snart kommer att initieras. Enligt ledningsgruppen har en utlicensieringsprocess av bolagets tillgångar inom icke-alkoholorsakad fettlever (NASH) och hepatocellulär cancer (HCC) eller primär levercellscancer påbörjats. Även om det är uppenbart att det inom branschen görs förvärvs- och licensöverenskommelser inom båda dessa områden, bör man ha respekt för att sådana processer ta både månader och år innan allt faller på plats. NeuroVive har rapporterat att man har tagit initiala kontakter med potentiella partners och ser fram emot ett intensivt år för att avancera dessa affärsdiskussioner, t.ex. vid planerade partnersamtal vid industrikonferenser, som BioEurope i november.

»Edisons massiva affär på 4,3 miljarder dollar med japanska Dainippon Sumitomo Pharma för tre år sedan, torde ha säkerställt att läkemedelskandidater som reglerar cellulär energiomsättning inte lämnar Big Pharmas radar.«

I intervjuer med BioStock har NeuroVive inte avslöjat var i licensprocessen man befinner sig. Vi kan dock konstatera att en utlicensieringsprocess genomgår ett flertal olika steg, vilket gör att den totala tiden som krävs från initiala kontakter till kontraktsskrivning är svår att förutsäga. Förutom de mer uppenbara aktiviteterna – som att identifiera en lämplig tagare av ett projekt, utarbeta en affärsstrategi och ta fram nödvändigt förhandlingsunderlag – behöver licensinnehavaren också förbereda tekniska datarum, definiera immateriella rättigheter, kontakta potentiella samarbetspartners, skriva under sekretessavtal och samordna flera möten med affärsutvecklare.
–Eftersom denna stegvisa process involverar flera parters preferenser finns det uppenbara risker för oönskade förseningar i arbetet. Stora läkemedelsföretag har visserligen dedikerade team för licensaffärer, men för en liten organisation innebär det intensiva aktiviteter som kan belasta organisationens resurser hårt. BioStocks uppfattning är att det finns skäl att vara  optimistisk över möjligheterna för NeuroVive att utlicensiera tillgångar, men bolagets aktieägare bör samtidigt ha realistiska förväntningar om den tid som krävs för att signera ett licensavtal – varför gissningar om själva tidsramen är vanskliga att göra.

Erik Kinnman, vd NeuroVive
Erik Kinnman, vd NeuroVive.

Nya investerare ger stabilitet i driften av utvecklingsprogrammen
I takt med att NeuroVives utvecklingsprogram fortskrider, är finansieringen givetvis av avgörande betydelse för att verksamheten skall fortsätta utan avbrott. Bolagets vd Erik Kinnman skickade sålunda uppmuntrande signaler till aktieägarna när NeuroVive nyligen meddelade att bolaget hade tecknat ett avtal med Esousa Holdings, ett privatägt New York-baserat förvaltningsbolag specialiserat på långsiktiga investeringar i intressanta tillväxtbolag. Enligt avtalet kommer Esousa Holding att investera 9 MSEK i två lika delbetalningar, där den första delen om 4,5 MSEK redan har genomförts. Minst lika viktigt som kapitaltillskottet, eller kanske ännu viktigare är dock att nya investerare signalerar extern verifiering och möjligen även ökad stabilitet.
Slutsatser och kommentarer
NeuroVive har som konstaterats ovan gjort viktiga framsteg att i arbetet att etablera sig som en ledande aktör inom det mitokondriella läkemedelsområdet. Bolagets nyerhållna status som innehavare av en portfölj med läkemedelskandidater inom mitokondriella sjukdomar i klinisk fas har dock haft en modest inverkan på bolagets aktiekurs. Detta bör likväl ha triggat ett intresse på affärsutvecklingsavdelningarna hos flera bolag som bevakar detta område, inte minst ur perspektivet att Edisons massiva affär på 4,3 miljarder dollar med japanska Dainippon Sumitomo Pharma för tre år sedan, torde ha säkerställt att läkemedelskandidater som reglerar cellulär energiomsättning inte lämnar Big Pharmas radar. Möjligen är det mer en tidsfråga innan även olika investarkluster börjar inse det potentiella värdet inom området . NeuroVive har fortsatt att leverera i enlighet med BioStocks förväntningar och förväntade milstolpar och VD Erik Kinnman verkar säker på att kunna implementera bolagets nya affärsmodell. NeuroVives investeringar i proaktiv marknadsutveckling såsom ökade kunskaper om specifika sjukdomar, skickar också en tydlig signal till investerarkollektivet att man tar sin nya affärsmodell på allvar och att man verkligen vill sitta i förarsätet och ta sina särläkemedel hela vägen till marknad. 

Baserat på NeuroVives nyligen rapporterade likviditet och bolagets nuvarande burn-rate, bedömer vi att NeuroVive har tillräckligt med resurser för att driva bolaget in i det första kvartalet 2018. Detta passar in väl tidsmässigt med en eller flera av de förväntade milstolparna under H1 2018 som presenteras nedan, och som framstår som en rimlig tidshorisont för att säkra ytterligare finansiering.
Investerare bör bevaka följande kortsiktiga katalysatorer:
  • Initiering av klinisk fas I för KL1333, genetiska mitokondriella störningar, i EU / USA. Förväntad år 2018.
  • Val av kandidatkandidat i bolagets andra NASH-program NVP022. Förväntad år 2018.
  • NVP015 ledande kandidatval inom energiregulering. Förväntad under H2 2017.
  • Val av kandidat inom HCC-programmet. Förväntad under H1 2018.

Läs även:
Ny analysrapport värderar NeuroVives projektportfölj till 2,8 miljarder SEK (19 juni)
BioStock analysuppdatering: NeuroVive Pharmaceutical (16 maj)
BioStock analys: NeuroVive Pharmaceutical (16 februari)


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. Analytikern äger ej aktier i NeuroVive Pharmaceutical. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Information rörande Bolaget har granskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, prospekt, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter och marknad har utförts av Monocl Strategy Services analytiker. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev