Home Intervjuer Annexin ger uppdatering i samband med Q3-rapporten

Annexin ger uppdatering i samband med Q3-rapporten

Annexin Q3 2022

Annexin ger uppdatering i samband med Q3-rapporten

10 november, 2022

I rapporten för Annexin Pharmaceuticals tredje kvartal ligger fokus på det intensiva arbetet med studien inom retinal venocklusion, affärsutveckling, samt fortsatt utredning av expansion till andra terapiområden. Framöver kommer bolaget uppdatera kring vilket ytterligare område man avser satsa på med kandidaten ANXV. BioStock kontaktade vd Anders Haegerstrand för en kommentar.

Stockholmsbaserade Annexin Pharmaceuticals utvecklar kandidaten ANXV, ett rekombinant (biosyntetiskt) humant protein som är nästan fullt identiskt med det naturligt förekommande anti-inflammatoriska proteinet Annexin A5. ANXV utvecklas främst som en First-In-Class-behandling för RVO (retinal venocklusion) – en kärlsjukdom som mer än 16 miljoner patienter världen över just nu har vilket leder till synförlust och ofta blindhet på det drabbade ögat. Annexin har även identifierat andra möjligheter för ANXV – inte minst inom det stora cancerområdet.

Fas II-fokus inom RVO

Vd Anders Haegerstrand konstaterar i den senaste delårsrapportens vd-ord att bolaget har haft fullt fokus på fas II-studien inom RVO i USA. Haegerstrand framhåller att denna bjudit på utmaningar när det gäller inkludering av den första patienten till studien, vilket har kunnat härledas till låga patientflöden och att det råder en tröghet med studiestarter inom branschen på den amerikanska kontinenten.

Några få dagar efter rapportsläppet kunde dock bolaget meddela att man nått milstolpen om den första doserade patienten i studien. Annexin räknar med att, som tidigare kommunicerats, släppa de första säkerhetsdata under den resterande delen av året samt effektdata under H1 2023.

Pågående affärsutvecklingsaktiviteter

Samtidigt med det pågående studiefokuset inom RVO, så har arbetet fortsatt med att utveckla möjligheterna till partnerskap och/eller licensaffärer. Annexins affärsstrategi inom RVO går nämligen ut på att utveckla ANXV till åtminstone fas II. Efter resultat i fas II kan bolaget ingå partnerskap eller fortsätta utvecklingen i egen regi.

En viktig del i detta affärsutvecklingsarbete är att närvara på kongresser och föra dialoger med potentiella samarbetspartners, vilket är just vad Annexin gjort. I oktober närvarade bolaget både på den viktiga kongressen Bio Japan samt en ytterligare en kongress i USA. Detta arbete kommer att fortsätta under den resterande delen av 2022, genom deltagande på Opthalmology Innovation Summits i Israel och i San Diego i USA. På det sistnämnda kommer man även att hålla en presentation – ytterligare en aktivitet av vikt för att synliggöra projektet för potentiella licenstagare eller partners.

Ska fastställa ytterligare indikationsområde

Slutligen berör Haegerstrands vd-ord den breda potentialen hos ANXV. Tack vare dess anti-inflammatoriska egenskaper finns det möjligheter för bolaget att utveckla kandidaten inom indikationer så som hjärtinfarkt, perifer ocklusiv artärsjukdom eller diabetesorsakade synproblem. Läs mer här.

Inte minst har dock ANXV visat sig ha potential inom cancer, där kandidaten har visats ha en unik angreppspunkt. Annexin tidigare i år närmat sig cancerområdet genom att licensiera rättigheterna att använda kandidaten inom detta område. Sammantaget finns alltså potential inom ett flertal stora indikationer. Det faktum att Annexin snart kommer avgöra vilken väg bolaget ska ta blir tydligt när Haegerstrand avslutar med att konstatera att bolaget ska återkomma med information inom vilken eller vilka ytterligare indikationer man ska koncentrera sig på.

Kassa och finansiering

I den finansiella delen rapporterar Annexin för det tredje kvartalet ett operativt kassaflöde om -8568 Tkr (-8130). Rörelseresultatet uppgick till -30 603 Tkr (-37 192) och man redovisar en kassabehållning om 36 744 Tkr (8109). Annexin framhåller att intäkterna om cirka 10,9 Mkr från den riktade emissionen som gjordes i juli finansierar verksamheten till utgången av Q2 2023.

Vd kommenterar

BioStock hörde av sig till vd Anders Haegerstrand, som gav en uppdatering baserat på rapporten.

Anders, ni närvarade nyligen på kongresser i både Japan och USA – vad tar ni med er därifrån?

– Affärsutveckling sker i flera steg och vi närmar oss en spännande period inför att fas II-data är på väg. De flesta vi möter ser potentialen hos ANXV och håller med om att det kan innebära en stor förändring av hur man behandlar RVO. Att hitta en partner som arbetar exklusivt på den japanska marknaden är en spännande möjlighet och mottagandet där var positivt.

Ett flertal indikationer har nämnts inom potentialen för ANXV, och ni ämnar återkomma med ytterligare indikation/er att fokusera ANXV på. Är det några specifika sjukdomar ni överväger lite mer?

– Vi är i en gynnsam situation i och med att oberoende forskare fortsätter presentera starka prekliniska data i så vitt skilda sjukdomar som cancer, sicklecellanemi och inflammatorisk tarmsjukdom. Vi överväger alla dessa och vi förankrar fortsatt planerna hos ledande kliniska experter; vi vill göra realistiska marknadsbedömningar innan vi bestämmer oss. Helst vill vi också ha en klar finansieringsplan och i dagens klimat är det en ambition som kräver förberedelser och hårt arbete.

Och apropå finansiering, så räcker Annexins medel till utgången av det andra kvartalet 2023. Hur ser den finansiella planeringen ut för det kommande året?

– Som framgår av vår Q3 rapport så räcker vår kassa bortom andra kvartalet 2023. Då förväntar vi oss att ha intressanta data från RVO-studien. Förstärkning av vår kassa kan ske genom samarbetsavtal eller nyemissioner.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev