Home Nyheter Fas II-fokus och ytterligare potential i Annexins Q2

Fas II-fokus och ytterligare potential i Annexins Q2

Fas II-fokus och ytterligare potential i Annexins Q2

31 augusti, 2022

I årets Q2-rapport framhåller Annexin Pharmaceuticals att perioden präglats av ett intensivt arbete med fas II-studien inom RVO, att man ser ett stort branschintresse för kandidaten ANXV och att man framöver ser möjligheter även inom cancerområdet. I närtid väntas nya kliv inom såväl fas II-studien som besked från en imagingstudie för ANXV. Sammantaget ser vd Anders Haegerstrand en spännande höst för bolaget framför sig.

Att bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals befinner sig i en händelserik period är tydligt i den nyligen släppta Q2-rapporten. Kandidaten ANXV – ett rekombinant humant protein som bygger på det kroppsegna och anti-inflammatoriska proteinet Annexin A5 – utvärderas i en fas II-studie i USA med målet att erbjuda First-in-Class behandling för ögonsjukdomen RVO. Därtill arbetar bolaget med två studier i Nederländerna där kandidaten utvärderas, dels i en imagingstudie inom RVO och dels en där ANXV avses utvärderas som behandling mot covid-19.

Fokus på fas II-studien inom RVO

I april erhöll Annexin tillåtelse från FDA att påbörja en fas II-studie med ANXV i RVO. Läs mer. Med anledning av FDA-beskedet har Annexins verksamhet fokuserat på att förbereda den stundande studien under årets andra kvartal. Efter detta omfattande arbete menar Annexin att man troligen kan inkludera den första studiepatienten inom en snar framtid. Bolaget bedömer dessutom att de första data kan komma att utläsas redan under H2 2022, medan slutgiltiga effektdata väntas under H1 2023.

Datan kommer att utgöra den viktigaste valideringen av ANXVs effekt i RVO. Enligt bolaget är den prekliniska datan avseende kandidatens förmåga att påverka orsaken till RVO och dess kärlreparerande och anti-inflammatoriska förmåga stark, vilket anses utgöra lovande förutsättningar för att även uppnå goda kliniska resultat i människa. I förlängningen är målet att kunna tillhandahålla en helt ny behandlingsstrategi för patientgruppen. Läs mer om RVO här.

Stort forsknings- och kliniskt intresse

I sin rapport framhåller Annexin även att man ser ett stort intresse från branschen. Detta blev inte minst tydligt när bolaget deltog i Ophthalmology Innovation Summit i New York i juli. Eventet förde samman experter, branschledare och relevanta bolag inom oftalmologi och utgjorde därmed ett attraktivt forum för nätverkande varvid Annexin fick möjligheter att träffa potentiella licenstagare. Bolagets affärsstrategi avseende RVO präglas av att utveckla ANXV i egen regi fram tills fas II, varefter resultat kan följas av partnerskap eller fortsatt utveckling i egen regi. I syftet att öka chansen till samarbete eller försäljning av projektet planerar bolaget även i höst att delta på liknande möten på USAs västkust samt i Japan.

Fler forskningsaktiviteter väntas

I Q2-rapportens vd-ord kommenterade Anders Haegerstrand vidare ANXVs breda terapeutiska potential. Som tidigare nämnts utvärderas kandidaten även i en imagingstudie i samarbete med ett nederländskt team, vilken ska visa på kandidatens förmåga att binda till skadade områden i näthinnan. Därutöver ska studien optimera dosval inför kommande kliniska studier och stärka chanserna till intresse för framtida licensavtal. Lokala motgångar i rekryteringen har nu lösts, och aktivitet även från denna studie kan därför förväntas i höst, menar Haegerstrand.

ANXV kan användas i ytterligare en nederländsk studie, avseende dess säkerhet och effekt som behandling av covid-19. Bolaget framhåller att patientrekryteringen ännu inte kunnat påbörjas till följd av minskningen av antalet patienter.

Covid-19 är dock bara en av en rad sjukdomar som Annexin ser att kandidaten har potential inom. I delårsrapporten görs gällande att Annexin tar sikte på det omfattande behandlingslandskapet för cancer. För detta har man anlitat vetenskapliga experter samt affärsstrategisk expertis inom området i syfte att på bästa sätt kunna navigera i det komplexa fältet framöver. Sedan tidigare har Annexin närmat sig cancerområdet genom att ingå ett patentavtal med Stanford University som gav exklusiv rätt att använda ANXV inom indikationen. Läs mer.

Finansierade året ut

I den finansiella delen av årets Q2-rapport framkommer ett resultat om -11,5 Mkr, jämfört med -9,5 Mkr under motsvarande period i fjol. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 Mkr, att jämföra med -12 Mkr under Q2 2021. Bolagets likvida medel uppgick till 34,4 Mkr, vilket inkluderar de cirka 6,1 Mkr som tillfördes vid utnyttjandet av teckningsoptioner TO3 i maj. I juli tillfördes bolaget ytterligare cirka 10,9 Mkr via en riktad emission som utgjorde den resterande delen av TO3 vilken var garanterad av huvudägarna.

Annexin bedömer att befintligt kapital kommer att finansiera den planerade verksamheten minst till utgången av 2022.  Styrelsen och ledningen arbetar löpande med och utvärderar olika alternativ till ytterligare finansiering framåt, samt bedömer att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa detta i god tid innan räkenskapsårets utgång.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev