Home Intervjuer Stark avslutning på Pharmacologs Q2

Stark avslutning på Pharmacologs Q2

Stark avslutning på Pharmacologs Q2

Stark avslutning på Pharmacologs Q2

30 augusti, 2022

Medicinteknikbolaget Pharmacolog befinner sig i en tillväxtfas med fokus på att nå ökade volymer och lönsamhet. Delårsrapporten visar att försäljningen ökat med 243 procent under Q2 och bolaget siktar nu på marknadsexpansion till Japan och Kina. BioStock kontaktade vd Mats Högberg för en kommentar till rapporten och för att få veta mer om utvecklingen.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter och tjänster för kvalitetskontroll av injicerbara läkemedel. Bolagets egenutvecklade produkter DrugLogWasteLog och PrepLog säljs till apotek och sjukhusavdelningar i Europa och USA. Produkterna hjälper personalen säkerställa att patienten får rätt läkemedel i rätt koncentration.

Pharmacologs nya webbverktyg, Pharmacolog Dashboard, som introducerades och väckte stort intresseEuropean Association of Hospital Pharmacists (EAHP) tidigare i år, testas och utvärderas nu hos ett antal kunder. Enligt Q2-rapporten siktar bolaget på marknadslansering av Pharmacolog Dashboard under hösten.

Fördubblad försäljning

I bolagets rapport för andra kvartalet 2022 redovisas en rörelseförlust om -4,7 Mkr. Försäljningen landande på 3,2 Mkr, en ökning med 243 procent jämfört med samma kvartal 2021. Samtidigt uppgick rörelsekostnaderna för kvartalet till 8,0 Mkr, vilket motsvarar en ökning om ca 39 procent jämfört med föregående år. Bolaget härleder detta främst till ökade personalkostnader i samband med intensifierade försäljningsaktiviteter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten rapporterades till -5,7 Mkr och likvida medel uppgick till 9,7 Mkr vid kvartalets utgång.

Stark avslutning på kvartalet

I rapportens vd-ord framhöll Pharmacologs Mats Högberg att man sett en stark försäljning i slutet av kvartalet, stärkt av flertalet affärer i Frankrike.

Under perioden levererade Pharmacolog även ett DrugLog-system till Sahlgrenska Universitetssjukhusets enhet för Vårdfarmaci som kommer att användas för kvalitetskontroll vid Intensivvårdsavdelning Barn vid Drottning Silvias barnsjukhus.

Bolaget ser en fortsatt positiv orderutveckling på den amerikanska marknaden för DrugLog och WasteLog som en följd av ökade myndighetskrav på åtgärder för att minska missbruket av opiater. Bedömningen är att utvecklingen har påskyndats av opioidkrisen.

Av de dryga 60 system som Pharmacolog hittills levererat till kund utgör WasteLog, som är avsedda att kontrollera överbliven narkotika, mer än hälften. Givet rådande trendutveckling räknar bolaget med en fortsatt stark tillväxt inom segmentet.

Egen tillverkning av förbrukningsartiklar ses över

Som en följd av den stigande efterfrågan på bolagets system ökar också försäljningen av förbrukningsartiklar. Bolaget har därför under våren påbörjat en utredning kring att upprätta egen tillverkning av de kyvetter som används tillsammans med samtliga bolagets system, i syfte att förbättra bolagets marginaler. Sedan tidigare har vd Mats Högberg uttalat att han bedömer att förbrukningsartiklar kommer att stå för en allt större andel av bolagets intäkter framöver. Läs mer.

Geografisk expansion till Japan och Kina

Utöver Västeuropa och USA siktar Pharmacolog på att även etablera sig i Japan med support av Business Sweden. I augusti besökte bolaget potentiella kunder och partners i Tokyo och Yokohama för att förbereda marknadsinträde.

Bolaget rapporterar också att de tagit fram en kinesisk version av WasteLog i samarbete med den lokala partnern Codonics som kommer att lanseras under hösten.

Vd kommenterar

För att få veta mer om Pharmacologs delårsrapport och bolagets framtidsutsikter kontaktade BioStock vd Mats Högberg.

Pharmacologs omsättning under Q2 2022 ökade med 243 procent jämfört med fjolåret. Kan du kortfattat beskriva vad som drivit försäljningsutvecklingen?

— Vår verksamhet påverkades negativt av pandemin i och med att vi inte hade möjlighet att besöka våra kunder. Trots det lyckades vi fortsätta att marknadsföra våra lösningar och nu när marknaden öppnat upp ser vi resultatet av våra insatser under pandemin.

Är det rimligt att förvänta sig liknande försäljningstillväxt även under kommande kvartal?

— Då bolaget inte lämnar några prognoser är det svårt för mig att säga något om förväntad försäljning de kommande kvartalen. Dock ser vi en god tillväxt av prospekts och ökat fokus från myndigheter när det gäller kvalitetskontroll och att förhindra Drug Diversion. Detta i sig ger goda förutsättningar för att bolaget skall ha en spännande utveckling framgent.

Kan du berätta mer om planerna för Pharmacologs geografiska expansion och hur de regulatoriska förutsättningarna ser ut?

— Vi har redan lagt grunden för en kraftig geografisk expansion i och med att vi samarbetar med partners som har närvaro på för oss nya marknader. Codonics ligger i startgroparna för en lansering av WasteLog i Kina. Förhandlingarna med B. Braun om ytterligare marknader för DrugLog och PrepLog pågår och förväntas intensifieras under hösten. Vi har också påbörjat processen med att etablera oss i Japan och har redan haft kontakt med fler potentiell partners. Vad gäller regulatoriska förutsättningar så är DrugLog och PrepLog medical device i klass 1 så det ytterligare arbete som krävs för att erhålla nödvändiga certifikat är tämligen hanterbara. WasteLog är klassat som laboratorieinstrument vilket innebär en mer förenklad certifieringsprocess.

Avslutningsvis, vad ser du fram emot när det gäller bolagets utveckling under det kommande halvåret?

— Jag är särskilt spänd på att se resultatet av vårt antibiotikaprojekt där vi just påbörjat nästa steg i vår ambition att utveckla ett verktyg för snabb bestämning av antibiotikakoncentration i blodplasma. Vi utför nu mätningar både på Akademiska sjukhuset och vid Universitetssjukhuset i Malmö. Vid sidan av det ser jag fram emot att såväl fortsätta utveckla våra nuvarande partnersamarbeten som etablera nya.

Läs mer om Pharmacolog här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev