Home Intervjuer Fortsatt positiv försäljningsutveckling för Sensidose

Fortsatt positiv försäljningsutveckling för Sensidose

Sensidose

Fortsatt positiv försäljningsutveckling för Sensidose

26 augusti, 2022

Sensidose publicerade nyligen rapporten för andra kvartalet där de redovisar försäljningsökning om 21 procent jämfört med samma kvartal 2021. Samtidigt som bolaget växer har de under kvartalet även gjort framsteg i utvecklingen av den nya doseringsautomaten som förväntas driva ytterligare tillväxt och lönsamhet kommande år. Bolaget ser nu fram emot de kommande månaderna där flera pusselbitar förväntas falla på plats, enligt vd Jack Spira.

Sensidose har utvecklat en behandlingsprincip för individualiserad och preciserad dosering av levodopa för behandling av Parkinsons sjukdom. Genom att dosera ett specifikt antal av bolagets mikrotabletter, Flexilev, kan behandlingen optimeras och anpassas för varje patient. Den individanpassade doseringen gör att patienter får en ökad livskvalitet och kan klara sig längre utan komplicerade och för samhället dyra kirurgiska ingrepp. Tabletterna doseras med dosautomaten MyFID som hjälper patienten till en exakt dos vid rätt tidpunkt.

Behandlingen erbjuds patienter via neurologkliniker på den skandinaviska marknaden, men Sensidose förbereder för expansion till fler marknader. Dessutom utvecklar bolaget en ny doseringsapparat, Orafid, som är en mekanisk dosapparat som ytterligare förenklar behandlingen.

Bästa halvåret hittills försäljningsmässigt

Bolagets Q2-rapport visar att försäljningen ökar med stadig takt. Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 1,88 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 21 procent jämfört med samma period 2021. För halvåret ökade omsättningen med 32 procent, vilket betyder att 2022 är bolagets bästa år hittills.

»Tillväxten i försäljningen drivs av en ökad efterfrågan nu när sjukvården inte längre hämmas av covid-19-pandemin, samt en effektiv hantering av de dosautomater som finns tillgängliga. Enligt bolaget ser man en ökad efterfrågan på samtliga nordiska marknader.«

Redan i maj rapporterade Sensidose om den positiva trenden i försäljningen, läs intervjun med vd Jack Spira här.

Stabil kassa efter notering och emission

För halvåret redovisade Sensidose en rörelseförlust om 4,3 Mkr. Enligt bolaget är resultatet belastat av bland annat utvecklingskostnader samt engångskostnader kopplade till noteringen på Spotlight Stock Market den 12 maj. Vd Jack Spira kommenterar noteringen i bolagets pressmeddelande angående Q2-rapporten:

Intresset för erbjudandet var positivt speciellt med tanke på det kärva börsklimat som rådde under kvartalet. Uppmärksamheten från börsnoteringen har bidragit till ökade möjligheter för rekrytering av kompetent personal samt en större kännedom om bolaget.

Inför noteringen genomförde bolaget en fulltecknad nyemission som tillförde bolaget 21,2 Mkr efter emissionskostnader. Därmed är bolaget väl positionerat för den fortsatta expansionen och produktutvecklingen. Per den 30 juni uppgick bolagets likvida medel till 20,7 Mkr.

Framsteg i projekten

Under året har Sensidose även gjort framsteg i den planerade geografiska expansion till fler marknader. Som en del av denna expansionsplan skickade bolaget nyligen in en ansökan om subvention av Flexilev till finska Läkemedelsprisnämnden. Under myndighetens behandlingstid, som normalt är cirka 180 dagar, planerar bolaget att förbereda det som behövs för att lansera och marknadsföra produkten till finska Parkinsonspecialister och patientföreningar. Bolaget siktar även på att lämna in en ansökan om subvention i Polen under hösten.

Dessutom fortlöper utvecklingen av den nya, manuella doseringsapparaten Orafid. Flera prototyper har testats och de närmar sig nu den finala produkten. Bolaget räknar med att kunna lämna in en patentansökan för Orafid under hösten och därefter CE-märka och lansera produkten under 2023.

Komponentbrist ska lösas med omprogrammering

Den planerade expansionen har dock bromsats in på grund av den globala halvledarbristen, som har påverkat tillverkningen av dosautomaten MyFID. Idag finns därför en kö med patienter som vill påbörja behandling med Flexilev, men som ännu inte har fått tillgång till dosautomaten.

För att lösa problemet beslutade Sensidose att omprogrammera mjukvaran i MyFID så att andra komponenter kan användas. Detta arbete förväntas kunna slutföras under innevarande kvartal.

Jack Spira
Jack Spira, vd Sensidose

Vd kommenterar försäljningen och planerna för hösten

Sammantaget har första halvåret varit en händelserik period för Sensidose där bolaget tagit många viktiga steg. Bolagets vd Jack Spira har tidigare kommenterat de viktigaste händelserna under perioden i en intervju med BioStock.

Denna gång pratar vi med Spira om hans syn på försäljningstillväxten.

Jack, vad har du att säga om den positiva utvecklingen i försäljningen?

– Det är glädjande att vårt behandlingskoncept uppskattas och kommer patienterna till godo. Vården är nu åter tillbaka till en vardag som är pre-corona lik, vilket gör det möjligt att genomföra behandlingsförändringar, som till exempel att använda vårt koncept. Internt har försäljningsökningen uppnåtts till stor del tack vare att vi blivit mer effektiva vad gäller hanteringen av tillgängliga MyFID dosautomater.

»Det är glädjande att vårt behandlingskoncept uppskattas och kommer patienterna till godo.«

Ni är ni på god väg att lösa komponentbristproblemet ­– hur förväntas detta påverka försäljningssiffrorna?

– Naturligtvis kommer en ökad tillgång på dosautomater leda till bättre försäljningssiffror. Man skall dock vara medveten om att det fortfarande krävs en insättning av behandlingen, uppstart, träning av patienterna från vårdens sida mm. Det gör att bättre siffror kommer att komma gradvis. Man skall inte förvänta sig att det plötsligt blir ett jättehopp i intäktskurvan på kort sikt även efter vi löst komponentbristen.

Ni har nu skickat in en ansökan om subvention i Finland och planerar även att skicka in en liknande ansökan i Polen under hösten. Skulle du kunna berätta lite mer om betydelsen av ett subventionerat pris vid marknadsintroduktion av ett läkemedel?

– Om vi bortser från vissa idag mycket billiga generiska läkemedel, så är det tveklöst att subvention av läkemedel är mycket viktigt så att behandlingen blir tillgänglig för alla som behöver den. Så ett godkänt subventionerat pris för läkemedlet är en nödvändighet. Den myndighet som bestämmer detta i de olika länderna, behöver få ett underlag i ansökan som ger stöd för att de skall kunna godkänna en subvention till det pris man ansöker om.

Ni har även påbörjat rekryteringen av en COO/vice vd med fokus på affärsutveckling och expansion. Vilka egenskaper söker ni efter?

– Vi ser framför oss en person som har kunskap och erfarenhet från området, har och kan arbeta internationellt och med ett driv och positiv framåtanda för att ta oss ut i världen!

Vad kan vi mer förvänta oss från Sensidose under hösten?

– Vi koncentrerar oss nu på att leverera det vi talat om, dvs ökning av försäljning på befintliga marknader, geografisk expansion, förstärkning av organisation och utveckling av den nya manuella dosautomaten. Jag är övertygad om att vi kommer förmedla framsteg på alla dessa fronter under hösten.

»Vi koncentrerar oss nu på att leverera det vi talat om, dvs ökning av försäljning på befintliga marknader, geografisk expansion, förstärkning av organisation och utveckling av den nya manuella dosautomaten.«

Cirka 300 patienter i Skandinavien använder i dagsläget Flexilev samtidigt som det finns tusentals patienter som borde vara aktuella för er behandling – vad gör ni för att öka kännedomen bland läkare och patienter?

– Det tar tid att etablera en ny behandlingsmetod på marknaden och det finns begränsningar i hur vi kan marknadsföra oss. Våra viktigaste ambassadörer är de patienter som mår bra av vår behandlig och som kan ha ett aktivt liv trots att de befinner sig i sviktfas.

– Vi ser också att vår hemsida www.sviktfas.se har en ökande trafik och att kunskapen om olika behandlingsmetoder mot Parkinson ökar på ett generellt plan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev