Home Nyheter Sensidose gör emission för geografisk expansion och produktutveckling

Sensidose gör emission för geografisk expansion och produktutveckling

Sensidose

Sensidose gör emission för geografisk expansion och produktutveckling

27 april, 2022

Sensidose är ett säljande läkemedelsbolag som har utvecklat ett tablettläkemedel för individualiserad och optimerad behandling av Parkinsons sjukdom. Inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market genomför Sensidose en noteringsemission för att finansiera expansion till nya och befintliga marknader, samt till utvecklingen av en ny doseringsapparat med planerad lansering 2023.

Sensidose har utvecklat läkemedlet Flexilev som, i kombination med den CE-märkta doserings­apparaten MyFID, möjliggör en individualiserad och finjusterad behandling av Parkinsons sjukdom.

Flexilev är utformade som mikrotabletter som innehåller en formulering med en låg dos av levodopa, en väletablerad läkemedelsbehandling för Parkinsons sjukdom. Behandlingsmetoden gör att doseringen av levodopa noggrant kan individanpassas till varje patient, vilket ger en fintitrerad behandling och ökad livskvalitet. Kliniska studier visar att bolagets behandlingsprincip fungerar väl.

Parkinsons sjukdom är en livslång sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk, neurologisk sjukdom som orsakas av att nervceller som producerar dopamin i hjärnan långsamt försvinner. Detta leder till skakningar, stelhet och tröga rörelser, samt icke-motoriska symptom så som depression, sömnstörningar, minnesproblem och förstoppning.

Sjukdomen pågår vanligtvis under många år, ofta 15-25 år, och kan inte botas. Dock kan symptomen lindras med olika typer av läkemedel, varav den mest effektiva är levodopa som omvandlas till dopamin i kroppen. Sensidose mikrotabletter Flexilev innehåller levodopa samt karbidopa som hjälper levodopa att fungera effektivare genom att förhindra att substansen omvandlas till dopamin utanför hjärnan.

Individanpassad behandling är viktigt

Effekten av levodopa varierar från person till person och därför är det viktigt att anpassa behandlingen för varje patient. Standardtabletterna av levodopa innehåller en relativt stor mängd av den aktiva substansen, vilket gör det svårt att finjustera dosen. Med Sensidose mikrotabletter kan man skapa bästa möjliga förutsättningar att lindra symptomen och säkerställa att behandlingen håller sig inom det terapeutiska fönstret, vilket är det dosintervall där läkemedlet ger god effekt utan att orsaka dosberoende biverkningar.

Det finns vissa andra behandlingsalternativ som möjliggör individualiserad dosering genom kontinuerlig tillförsel av levodopa, t.ex. pumpbehandlingar. Enligt Sensidose bedömning är de ensamma om att erbjuda en icke-invasiv och individualiserad behandling utan kirurgiska ingrepp eller pumpar.

Doseringsapparaten MyFid

Flexilev dispenseras med doseringsapparaten MyFid som programmeras av en läkare eller sjuksköterska till att leverera exakt mängd av levodopa vid en viss tidpunkt utefter patientens behov och sjukdomsbild. Doseringsapparaten påminner patienten när dosen ska tas genom en alarmsignal och matar ut rätt dos av mikrotabletterna. Patienten kan även registrera sina sjukdomssymptom. Både doseringsapparatens teknik och mikrotabletternas utformning är patentskyddade i EU och USA.

Ny doseringsapparat för att nå en större patientgrupp

Bolaget utvecklar även en ny doseringsapparat vid namn ORAFID som ska komplettera det befintliga produkterbjudandet. Syftet är att kunna erbjuda en mer kostnadseffektiv och användarvänlig doseringsapparat som ska vara intuitiv att använda och kräva minimal upplärning. ORAFID ska dessutom var anpassad för patienter i ett måttligt eller mindre svårt sjukdomsstadie, d.v.s. i en tidigare fas jämfört med bolagets nuvarande behandling som riktar sig till patienter med långt gången Parkinsons sjukdom.

Detta gör att Sensidose kan nå en ny, större patientgrupp som dessutom kommer kunna behandlas med Flexilev under en längre tid. Bolaget räknar med att kunna lansera ORAFID i slutet av 2023 efter att produkten har CE-märkts.

Ökade intäktsmöjligheter i framtiden

Flexilev i kombination med den nya doseringsapparaten ORAFID förväntas stå för den främsta intäktskällan i framtiden. Målgruppen för ORAFID motsvarar ungefär 490 000 patienter inom EU och marknaden beräknas uppgå till cirka 5,7 miljarder kr, baserat på en förväntad prissättning och antagandet att patienterna intar cirka 80 procent av den ordinerade årliga doseringen. Bolaget har som mål att bli kassaflödespositiva år 2023 och uppnå 45-90 Mkr i intäkter år 2026, givet att man uppnår en marknadsandel om cirka 1-2 procent.

Sensidose ser även möjligheter inom fler sjukdomar med bolagets behandlingsprincip, d.v.s. individualiserad läkemedelsbehandling med hjälp av mikrotabletter och doseringsapparat. Bolaget planerar att utvärdera en ny indikation från och med 2024. Potentiella indikationer som nämns i bolagets memorandum är smärtlindring, ADHD och epilepsi.

Försäljning i Skandinavien – marknadsexpansion väntar

Sensidose behandling är godkänd i elva länder och säljs i Sverige sedan 2016 samt i Danmark och Norge sedan 2018. Bolaget planerar att expandera till fler marknader och siktar i närtid på att lansera i Finland och Polen.

Notering för att realisera expansions-och utvecklingsplanerna

Den planerade noteringen på Spotlight Stock Market ska ge Sensidose tillgång till kapital för att kunna genomföra ovanstående satsningar. Inför noteringen genomför Sensidose en noteringsemission som initialt kan tillföra bolaget högst cirka 24,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden ska användas enligt följande prioritetsordning:

  • Utveckling av den nya doseringsapparaten ORAFID (cirka 30 procent)
  • Rörelserelaterade kostnader, bl.a. löner, hyra och marknadsföring (cirka 25 procent)
  • Produktion av den nya doseringsapparaten ORAFID (cirka 20 procent)
  • Affärsutveckling, inklusive förstärkning av organisationen (cirka 15 procent)
  • Produktion av befintlig doseringsapparat MyFID (cirka 10 procent)

Genom inlösen av vidhängande teckningsoptioner (TO 1) i juni 2023 kan Sensidose tillföras ytterligare cirka 20,4 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet från teckningsoptionerna ska finansiera acceleration av affärsutveckling, regulatoriska kostnader och utveckling/produktion av ORAFID.

Erbjudandet i sammandrag

VILLKOR Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1. Courtage utgår ej.
TECKNINGSKURS 10,70 kr per unit
ANMÄLNINGSPERIOD 19 april – 3 maj 2022
PRE-MONEY VÄRDERING 40 Mkr

 

Dokument och information

Memorandum

Teaser

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Mer information om marknadsnoteringen och emissionen 

Media

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev