Home Intervjuer Iconovos vd om analytikernas framtidsprognoser

Iconovos vd om analytikernas framtidsprognoser

Iconovo

Iconovos vd om analytikernas framtidsprognoser

15 november, 2021

Iconovo gör framsteg i bolagets sju pågående kundprojekt som genererar intäkter i form av milstolpsbetalningar och framtida royalties. De första royaltyintäkterna förväntas komma år 2024 från utvecklingsprojektet med Amneal för lansering av en generisk Symbicort i ICOres. Iconovo planerar även att ingå flera nya avtal under de närmaste åren. Sammantaget skapar detta gynnsamma förutsättningar för att nå omsättningsmålet på 200 Mkr år 2026, enligt en analys från Danske Bank. BioStock kontaktade vd Johan Wäborg för en kommentar.  

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter, alltså både inhalatorer och tillhörande torrpulverformuleringar. Bolaget erbjuder fyra inhalatorplattformar – ICOres, ICOone (samt ICOone Nasal), ICOcap och ICOpre – som utlicensieras till andra läkemedelsbolag för utveckling av både generiska och innovativa inhalationsprodukter.

Sju kundprojekt idag – fler att vänta 

I dagsläget har Iconovo avtal med sju bolag av varierande storlek: Amneal, BNC Korea, Stevanato, Intas Pharmaceuticals, Monash University, Respiratorius och Immune System Regulation (ISR). Samtliga avtal förväntas generera intäkter i form av löpande milstolpsbetalningar under produktutvecklingen och så småningom även framtida royaltyintäkter efter produktlansering.

Därutöver har Iconovo som mål att varje år ingå 1-3 nya kundavtal som kan inbringa ytterligare intäkter till bolaget. Bolaget fokuserat för tillfället främst på att finna kunder med intresse för innovativa inhalationsprodukter i engångsinhalatorn ICOone.

Ambitiösa omsättningsmål

Under de närmaste fem åren räknar Iconovo och dess partners med att kunna lansera fem produkter – Symbicort, Ultibro, Seebri, Relvar och en icke namngiven produkt som tas fram i samarbete med Intas Pharmaceuticals.

Med vetskapen om dagens kända projekt i portföljen, kommande lanseringar samt potentiella framtida projekt har Iconovo satt finansiella femårsmål. Bolaget räknar med att år 2026 uppnå en årlig omsättning på 200 Mkr och ett rörelseresultat på 100 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 50 procent.

Nyckelsamarbete med Amneal driver omsättningstillväxt

Projektet med Amneal förväntas vara en avgörande faktor för att Iconovo ska uppnå de finansiella verksamhetsmålen, enligt en oberoende analys från Danske Bank. Samarbetet med Amneal avser utveckling av en generisk version av AstraZenecas Symbicort i Iconovos inhalator ICOres. Inhalationsprodukten innehåller substanserna budesonid och formoterol och används för behandling av astma och KOL.

Avtalet med Amneal omfattade till en början endast Europa, men utökades under andra kvartalet 2021 till att även inkludera USA och Kina. Samtidigt förvärvade Iconovo licensen att sälja den generiska versionen av Symbicort i Norden och i samband med detta föddes divisionen Iconovo Pharma för läkemedelsförsäljning i Norden.

Hittills i år har Symbicort sålts för totalt 2,047 miljarder USD – en enormt stor marknad som Iconovo och Amnael vill ta del av med deras generiska alternativ. Man räknar med att Symbicort-generikan kan lanseras under 2024, vilket kommer inbringa de första royaltyintäkterna till Iconovo.

Johan Wäborg, vd Iconovo

Vd Johan Wäborg kommenterar planerna

BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer om hans framtidsplaner för bolaget.

Kan du börja med att kort summera Iconovos framtidsplaner ur ditt perspektiv?

–Vår framtid formas utifrån våra tre strategiska områden; Generiska inhalationsläkemedel, Innovativa produkter samt egen läkemedelsförsäljning i Norden. Vi kommer fokuserat arbeta vidare med att möjliggöra för andra läkemedelsbolag att ta fram inhalationsläkemedel. Vi kommer öka våra kommersiella insatser för att ta fler affärer och vi kommer ta en del steg upp i värdekedjan för att skapa ett ännu bättre kunderbjudande som når fler kundsegment.

»Vi kommer öka våra kommersiella insatser för att ta fler affärer«

Iconovos pågående och framtida kundprojekt bör resultera i en balanserad finansiell riskprofil över tid. Skulle du kunna berätta lite mer om vad detta betyder? 

– När vi söker nya avtal så ser vi gärna att vi åstadkommer en god spridning mellan och inom de strategiska områdena. Vi vill ingå projekt med partners som är dedikerade och starka. Vi söker främst de projekt som har god sannolikhet att nå marknaden.

Hur skapar ni förutsättningar för att nå omsättningsmålet på 200 Mkr år 2026?

– Vi håller fullt tryck på utvecklingen av de läkemedel som ska generera omsättningen. Generisk Symbicort i ICOres är en viktig komponent och här arbetar vi med att ge Amneal bra support genom de kliniska studierna och registreringen. Vi går även på offensiven när det gäller affärsutveckling och anställer just nu för att kunna bygga en större portfölj av projekt, framförallt inom det innovativa området. Sedan ska vi ingå avtal för ICOpre såklart, den första ICOpre produkten ska kunna lanseras efter att patentet på Relvar faller i USA i mitten av 2025.

»Vi går även på offensiven när det gäller affärsutveckling och anställer just nu för att kunna bygga en större portfölj av projekt, framförallt inom det innovativa området«

Analytikerna ser att det finns en möjlighet för fler avtal för ICOcap i andra regioner än de östasiatiska regioner som omfattas av avtalet med BNC Korea. Hur ser du på förutsättningarna att nå ytterligare avtal av denna typ?

– Helt klart är det en fin möjlighet! Vi har 85 procent av den globala marknaden för Ultibro och Seebri kvar att ingå avtal för. Framför allt Europa utgör en viktig marknad för dessa produkter.

Ni förbereder även för att ingå samarbete under 2022 eller 2023 kring utveckling och kommersialisering av generiska alternativ till GlaxoSmithKlines Ellipta i er nyaste inhalator ICOpre. Kan du berätta lite om planerna för ICOpre och vilka intäktsmöjligheter det kan innebära?

– Vårt mål är att i slutet av detta år ha en helt formsprutad inhalator färdig och vi ska ha testat de fem formuleringar som vi avser ingå avtal för. Generisk Relvar kommer bli den första produkten som når marknad efter att patentet faller så den kommer få mest fokus i testerna. Planen är att öppna upp för intressenter under 2022. Det är en enorm marknad vi pratar om. Endast Relvar sålde för 1,4 miljarder USD under 2020 och marknaden växer fint. Själva utvecklingsavtalet i sig kan också bli en fin källa till intäkter under flera år framöver.

I analysen nämns vissa risker, så som regulatoriska svårigheter och konkurrens från etablerade bolag. Hur hanterar ni dessa risker?

– Alla inhalatorer från Iconovo bygger på egenpatenterade lösningar och är designade för att inte inkräkta på existerande patent. Möjligheten för etablerade bolag att få rätt i överklaganden blir väldigt små. Regulatoriskt finns väl etablerade processer för studier och registrering. Det är framförallt en fråga om att ta läkemedlet genom studierna och för att maximera de möjligheterna arbetar vi bland annat med avancerad modellering. Det är viktigt att ha en tight dialog med kunden och det ser vi till att ha genom erfarna Projektledare och Alliance Managers.

»Alla inhalatorer från Iconovo bygger på egenpatenterade lösningar och är designade för att inte inkräkta på existerande patent«

Slutligen, vad skulle du säga är Iconovos främsta styrkor som bolag?  

– Vi har en världsunik kompetens inom inhalation och har kapacitet att själva designa och optimera innovativa device för både generika och nya läkemedel. Vi kan erbjuda utveckling av kompletta inhalationsprodukter genom att vi har egen kompetens kring formuleringsutveckling.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev